Bài giảng Bài tập chương polime và vật liệu polime

Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: tiếp tục củng cố về polime dưới dạng viết phương trình điều chế, tính khối lượng polime tạo thành, tính hệ số polime hóa.

2. Kĩ năng: tính khối lượng polime tạo thành, tính hệ số polime hóa

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: giáo án, hệ thống câu hỏi và bài tập

2. Học sinh: học bài và làm bài tập ở nhà

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài tập chương polime và vật liệu polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CHƯƠNG POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: tiếp tục củng cố về polime dưới dạng viết phương trình điều chế, tính khối lượng polime tạo thành, tính hệ số polime hóa.
2. Kĩ năng: tính khối lượng polime tạo thành, tính hệ số polime hóa
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: giáo án, hệ thống câu hỏi và bài tập
2. Học sinh: học bài và làm bài tập ở nhà
III. Tiến trình dạy- học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Bài tập
Bài 1: từ CH4 và các hóa chất vô cơ cần thiết viết các ptpu điều chế cao su buna- S
Gv cho học sinh trình bày bài làm, sau đó sửa chữa, nhận xét, ghi điểm
học sinh suy nghĩ rồi lên bảng trình bày
2CH4 C2H2 + 3H2 
2C2H2 C4H4 
C4H4 + H2 C4H6 
3C2H2 C6H6 
C2H2 + H2 C2H4 
C6H6 + C2H4 C6H5CH2CH3 
C6H5CH2CH3 C6H5CH=CH2 + H2 
nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 
Bài 2: Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen-ađipamit) nilon-6,6 là 22600 và của cao su tự nhiên là 153.000, của polietlien là 14.000. Hãy tính số mắt xích ( trị số n) trung bình của mỗi loại polime trên?
học sinh lên bảng trình bày
poli(hexametylen-ađipamit) có CT là
M = 226n = 22600 => n = 100
cao su tự nhiên có công thức là
M = 68n = 153.000 => n = 2250
polietlien có công thức là
M = 28n = 14.000 => n = 500
Bài 3: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên ( chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: 
metan axetilen vinyl clorua PVC.
Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đkc)? 
Gv nhận xét, ghi điểm
học sinh suy nghĩ rồi lên bảng trình bày 
2CH4 C2H2 C2H3Cl PVC
<.. .....
thể tích khí thiên nhiên cần dùng là
Bài 4: Viết các phương trình hóa học biểu diễn quá trình biến đổi theo sơ đồ sau:
1,1-điclopropan A B C D E CH3-CH(OH)-COOH F G polime
gv hướng dẫn học sinh làm bài
học sinh suy nghĩ và làm bài
CH3CH2CHCl2 + 2NaOH -> CH3CH2CHO + 2NaCl + H2O
CH3CH2CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
 CH3CH2COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
2CH3CH2COONH4 + H2SO4 -> 2CH3CH2COOH +
 (NH4)2SO4 
CH3CH2COOH + Cl2 CH3CHClCOOH + HCl
CH3CHClCOOH + 2NaOH -> CH3CH(OH)COONa +
 NaCl
CH3CH(OH)COONa + H2SO4 -> CH3CH(OH)COOH + 
 Na2SO4 
CH3CH(OH)COOH CH2=CHCOOH + H2O
CH2=CHCOOH + CH3OH 
 CH2=CHCOOCH3 + H2O 
Hoạt động 2: củng cố
Gv củng cố toàn bài
Học sinh lắng nghe
IV. Rút kinh nghiệm- bổ sung

File đính kèm:

  • doctiet 12 tu chon hoa 12 cban.doc
Giáo án liên quan