Bài giảng Tuần 1: Ôn tập đầu năm hóa 12 (tiết 28)

 1. Kiến thức :Trọng tâm:Bài tập

2. Kỹ năng : Giải một số bài tập áp dụng kiến thức.

II- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Đàm thoại, nêu vấn đề

III- CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:Chuẩn bị của GV : Bài tập

Ÿ Chuẩn bị của trò: Ôn tập kiến thức Hóa hữu cơ 11.

 

doc31 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tuần 1: Ôn tập đầu năm hóa 12 (tiết 28), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u ®©y lµ ®ĩng
A. Amino axit lµ hỵp chÊt ®a chøc cã 2 nhãm chøc
B. Amino axit lµ hỵp chÊt t¹p chøc cã 1nhom COOH vµ 1 nhãm NH2 
C. Amino axit lµ hỵp chÊt t¹p chøc cã 2nhãm COOH vµ 1 nhãm NH2
D. Amino axit lµ hỵp chÊt t¹p chøc chøa ®ång thêi 2 nhãm chøc NH2vµ COOH
C©u 4. Cho m (g) anilin t¸c dung víi dung dÞch HCl d­ .C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­ỵc 15,54g muèi khan .HiƯu suÊt ph¶n øng 80% th× gi¸ trÞ cđa m lµ
A. 11,16g 	B. 12,5g 	C. 8,928g 	D. 13,95g
C©u 5. §Ĩ t¸ch riªng hçn hỵp benzen, phenol, anilin ta dïng c¸c ho¸ chÊt nµo (c¸c dơng cơ ®Çy ®đ)
A. dung dÞch bom, NaOH, khÝ CO2	B. dung dÞch NaOH,NaCl,khÝ CO2
C. dung dÞch brom, HCl, khÝ CO2	D. dung dÞch NaOH,HCl,khÝ CO2
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dị
Củng cố:
	Hs xem lại các kiến thức đã học.
Dặn dị:
	 	Chuẩn bị bài “Peptit-Protein”
Tuần 9 	Ngày soạn : 10/09/2009
Tiết 9	Ngày dạy : 28/09/2009
BÀI TẬP peptit – protein 
I. Mục tiêu:
HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập
II. Trọng tâm:
- Cđng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vỊ peptit-protein,tÝnh chÊt cđa chĩng
- RÌn luyƯn kÜ n¨ng lµm bµi tËp vỊ peptit-protein
III. Chuẩn bị:
	GV:Giáo án
	HS: Ơn tập lí thuyết bài Peptit – Prơtêin.	
IV.Tiến trình lên lớp:
	1/ Ổn định lớp 
	2/ Bài cũ: 
 Trình bày tính cấu tạo, chất hĩa học của Peptit – Prơtêin.
3/ Bài mới
Hoạt động của thầy và trị
Nội dung
Ho¹t ®éng 1
GV yªu cÇu HS trao ®ỉi nhãm vỊ cÊu t¹o ,tÝnh chÊt cđa peptit-protein
Ho¹t ®éng 2
GV giao bµi tËp vỊ peptit-HS lµm
Bµi 1.Thùc hiƯn ph¶n øng trïng ng­ng 2 amino axit glyxin vµ alanin thu ®­ỵc tèi ®a ? ®i peptit.ViÕt CTCT vµ gäi tªn
-HS lµm bµi tËp 2
Bµi 2. ViÕt c¸c CTCT vµ gäi tªn c¸c tripeptit cã thĨ h×nh thµnh tõ glyxin,alanin,phenylalanine(C6H5CH2-CH(NH2)-COOH) 
Bµi 3.Thủ ph©n 1kg protein X thu ®­ỵc 286,5g glyxin.NÕu ph©n tư khèi cđa X lµ 50 000 th× sè m¾t xÝch glyxin trong ph©n tư X lµ?
I. KiÕn thøc 
II. Bµi tËp vỊ peptit - prơtêin
Bµi 1
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Ala-Ala
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
Ala-Gly
Bµi 2
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5CH2)-COOH Gly-Ala-Phe
Gly-Phe-Ala,Ala-Gly-Phe,Ala-Phe-Gly
Phe-Ala-Gly,Phe-Gly-Ala
Ala-Ala-Ala
Bµi 3 
n X1000:50 000=0,02mol
n Gly=286,5:75=3,82mol;sè m¾t xÝch lµ 3,82:0,02=191
Ho¹t ®éng 3: HS tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiƯm
C©u 1. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau
A. ph©n tư c¸c protit gåm c¸c m¹ch dµi polipeptit t¹o nªn
B. protit rÊt Ýt tan trong n­íc vµ dƠ tan khi ®un nãng
C. khi cho Cu(OH)2 vµo lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiƯn mµu tÝm 
D. khi nhá axit HNO3 vµo lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiƯn mµu vµng
C©u 3. Thủ ph©n hpµn toµn protit sÏ thu ®­ỵc s¶n phÈm
A. amin B. aminoaxit C. axit D. polipeptit
C©u 4 §Ĩ ph©n biƯt glixerol,glucozo,lßng tr¾ng trøng ta chØ dïng 
A. Cu(OH)2 B. AgNO3 	C. dung dÞch brom D. tÊt c¶ ®Ịu sai
C©u 5. mïi tanh cđa c¸ lµ hçn hỵp c¸c amin vµ 1 sè t¹p chÊt kh¸c,®Ĩ khư mïi tanh cđa c¸ tr­íc khi nÊu nªn:
A. ng©m c¸ thËt l©u trong n­íc ®Ĩ c¸c amin tan ®i
B. rưa c¸ b»ng dung dÞch thuèc tÝm cã tÝnh s¸t trïng
C. rưa c¸ b»ng dung dÞch Na2CO3
D. rưa c¸ b»ng giÊm ¨n
C©u 6.Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cđa peptit cã 4 m¾t xÝch ®­ỵc t¹o thµnh tõ 4 amino axit kh¸c nhau lµ
 	A. 4 B. 16 C. 24 D. 12
C©u 7. Chän ph¸t biĨu ®ĩng trong c¸c ph¸t biĨu sau
A. enzim lµ nh÷ng chÊt hÇu hÕt cã b¶n chÊt protein,cã kh¶ n¨ng xĩc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Ỉc biƯt lµ trong c¬ thĨ sinh vËt
B. enzim lµ nh÷ng protein cã kh¶ n¨ng xĩc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Ỉc biƯt lµ trong c¬ thĨ sinh vËt
C. enzim lµ nh÷ng chÊt kh«ng cã b¶n chÊt protein, cã kh¶ n¨ng xĩc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Ỉc biƯt lµ trong c¬ thĨ sinh vËt
 	D. enzim lµ nh÷ng chÊt hÇu hÕt kh«ng cã b¶n chÊt protein.
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dị
Củng cố:
Xem lại các kiến thức đã học về Peptit – Prơtêin.
Dặn dị:
	 	Chuẩn bị bài ‘POLIME”
Tuần 10 	Ngày soạn : 26/09/2009
Tiết 10	Ngày dạy : 05/10/2009
BÀI TẬP POLIME
I. Mục tiêu:
HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập
II. Trọng tâm:
 Bài tập POLIME
III. Chuẩn bị:
	GV: Giáo án
	HS: Ơn tập lí thuyết các bài trước 	
IV.Tiến trình lên lớp:
	1/ Ổn định lớp
	2/ Bài cũ: Polime là gì ? đặc điểm cấu tạo, tính chất hĩa học ?
	3/ Bài mới
Hoạt động của thầy và trị
Nội dung
Ho¹t ®éng 1 
GV yªu cÇu HS trao ®ỉi nhãm vỊ cÊu t¹o ,tÝnh chÊt ,c¸ch ®iỊu chÕ polime
-HS lµm viƯc theo nhãm
-®¹i diƯn c¸c nhãm b¸o c¸o –GV nhËn xÐt vµ bỉ xung
Ho¹t ®éng 2
-GV giao bµi tËp vỊ polime
Bµi 1. Tõ 13kg axetilen cã thĨ ®iỊu chÕ ®­ỵc ? kg PVC(h=100%)
Bµi 2.HƯ sè trïng hỵp cđa polietilen M=984g/mol vµ cđa polisaccarit M=162000g/mol lµ ?
-HS lµm bµi tËp 2-GV nhËn xÐt vµ bỉ xung
HS lµm bµi tËp 3 –GV ch÷a
Bµi 3. TiÕn hµnh trïng hỵp 5,2g stiren.Hçn hỵp sau ph¶n ,øng cho t¸c dơng víi 100ml dung dÞch brom 0,15M, cho tiÕp dung dÞch KI d­ vµo th× ®­ỵc 0,635g iot.TÝnh khèi l­ỵng polime t¹o thµnh
I. KiÕn thøc c¬ b¶n
II. Bµi tËp
Bµi 1.
nC2H2 "nCH2=CHCl"(- CH2-CHCl -)n 
26n 62,5n
13kg 31,25 kg
Bµi 2.ta cã (-CH2-CH2-)n =984, n=178
(C6H10O5) =162n=162000,n=1000
Bµi 3.PTP¦
:nC6H5CH=CH2"(-CH2-CH(C6H5)-)
C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBrCH2Br
Br2 + KI " I2 +2KBr
 Sè mol I2=0,635:254=0,0025mol
Sè mol brom cßn d­ sau khi ph¶n øng víi stiren d­ = 0,0025mol
Sè mol brom ph¶n øng víi stiten d­ =0,015-0,0025=0,0125mol
Khèi l­¬ng stiren d­ =1,3g
Khèi l­ỵng stiren trïng hỵp = khèi l­ỵng polime=5,2-1,3=3.9g
Ho¹t ®éng 3: HS lµm bµi tËp tr¾c nghiƯm
C©u 1. ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hỵp lµ
A. stiren B. toluen C. propen D. isopren
C©u 2. Trong c¸c nhËn xÐt d­íi ®©y ,nhËn xÐt nµo kh«ng ®ĩng
A. c¸c polime kh«ng bay h¬i
B. đa sè c¸c polime khã hßa tan trong dung m«i th«ng th­êng
C. c¸c polime kh«ng cã nhiƯt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh
D. c¸c polime ®Ịu bỊn v÷ng d­íi t¸c dơng cđa axit
C©u 3. T¬ nilon-6,6 thuéc lo¹i
A. t¬ nh©n t¹o 	B. t¬ b¸n tỉng hỵp
C. t¬ thiªn nhiªn 	D. t¬ tỉng hỵp
C©u 4. §Ĩ ®iÌu chÕ polime ng­êi ta thùc hiƯn
A. ph¶n øng céng	B. ph¶n øng trïng hỵp
C. ph¶n øng trïng ng­ng	D. ph¶n øng trïng hỵp hoỈc trïng ng­ng
C©u 5.§Ỉc ®iĨm cđa c¸c m«nme tham gia ph¶n øng trïng hỵp lµ
A. ph©n tư ph¶i cã liªn kÕt ®oi ë m¹ch nh¸nh
B. ph©n tư ph¶i cã liªn kÕt ®«i ë m¹ch chÝnh
C. ph©n tư ph¶i cã cÊu t¹o m¹ch kh«ng nh¸nh
D. ph©n tư ph¶i cã cÊu t¹o m¹ch nh¸nh
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dị
Củng cố:
Xem lại các kiến thức đã học về Peptit – Prơtêin.
Dặn dị:
	 	Chuẩn bị bài ‘VẬT LIỆU POLIME”
Tuần 11	Ngày soạn : 26/09/2009
Tiết 11	Ngày dạy : 12/10/2009
BÀI TẬP VẬT LIỆU POLIME
I. Mục tiêu:
HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập
II. Trọng tâm:
 Bài tập : VẬT LIỆU POLIME
III. Chuẩn bị:
	GV:Giáo án
	HS: Ơn tập lí thuyết các bài trước 	
IV.Tiến trình lên lớp:
	1/ Ổn định lớp 
	2/ Bài cũ: 	(khơng kiểm tra)
	3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy và trị
Nội dung
Ho¹t ®éng 1
Gv chia nhĩm thảo luận để tìm hiểu về cấu tạo, tính chất của Polime
Đại diện nhĩm đứng dậy trình bày.
Ho¹t ®éng 2
GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp vỊ polime
HS lµm theo yªu cÇu
Bµi 1.
Polime X cã ph©n tư khèi M=280000 g/mol vµ hƯ sè trïng hỵp lµ 10000
Bµi 2.
TiÕn hµnh trïng hỵp 41,6g stiren víi nhiƯt ®é xĩc t¸c thÝch hỵp . Hçn hỵp sau ph¶n øng t¸c dơng võa ®đ víi dung dÞch chøa 16g brom.Khèi l­ỵng polime thu ®­ỵc lµ ?
I/ Lý thuyết về vật liệu polime
II/ Bµi tËp vỊ polimme
Bµi 1
M monome:280000:10000=28
VËy M=28 lµ C2H4
Bµi 2
Sè mol stiren : 41,6:104=0,4mol
Sè mol brom: 16:160=0,1mol.
Hçn hỵp sau ph¶n øng t¸c dơng víi dung dÞch brom , vËy stiren cßn d­
C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBr-CH2Br
0,1 0,1
Sè mol stiren ®· trïng hỵp =0,4-0,1=0,3
Khèi l­ỵng polime=0,3.104=31,2g
Ho¹t ®éng 3: HS lµm bµi tËp tr¾c nghiƯm
Câu 1. ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng trïng hỵp thµnh cao su (biÕt r»ng khi hi®ro ho¸ chÊt ®ã ta thu ®­ỵc isopentan) ?
A. CH2= C-CH=CH2	B. CH3-C(CH3) =C=CH2
C. CH3-CH2-CºCH	D. TÊt c¶ ®Ịu sai.
Câu 2. Poli(vinyl ancol) lµ polime ®­ỵc ®iỊu chÕ b»ng ph¶n øng trïng hỵp cđa monome nµo sau ®©y ?
A. CH2=CH-COOCH3	B. CH2=CH-OCOCH3
C. CH2=CH-COOC2H5	D. A, B, C ®Ịu sai.
Câu 3. Khi clo ho¸ PVC ta thu ®­ỵc mét lo¹i t¬ clorin chøa 66,18% clo. Hái trung b×nh 1 ph©n tư clo t¸c dơng víi bao nhiªu m¾t xÝch PVC (trong c¸c sè d­íi ®©y) ?
A. 3	 	B. 2	C. 1	D. 4.
Câu 4. Trong sè c¸c polime sau ®©y : (1) t¬ t»m ; (2) sỵi b«ng ; (3) len ; (4) t¬ enang
 ; (5) t¬ visco ; (6) nilon 6-6 ; (7) t¬ axetat, lo¹i t¬ cã nguån gèc xenluloz¬ lµ :
	A. 1, 2, 6 	 	B. 2, 3, 7	C. 2, 3, 6 	D. 5, 6, 7.
Câu 5. H·y cho biÕt cã tèi ®a bao nhiªu polime ®­ỵc t¹o thµnh tõ c¸c r­ỵu bËc 2 cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh cã cïng c«ng thøc ph©n tư C6H14O ?
A. 6 	B. 8	C. 7 	 	D. 9.
Câu 6. Poli(vinyl clorua) (PVC) ®­ỵc ®iỊu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn (metan chiÕm 95% khÝ thiªn nhiªn) theo s¬ ®å chuyĨn ho¸ vµ hiƯu suÊt mçi giai ®o¹n nh­ sau:
Metan Axetilen Vinyl clorua PVC.
Muèn tỉng hỵp 1 tÊn PVC th× cÇn bao nhiªu m3 khÝ thiªn nhiªn (®o ë ®ktc) ?
A. 5589m3	B. 5883m3	C. 2941m3	D. 5880m3.
Câu 7. Cø 5,668 g cao su buna-S ph¶n øng võa hÕt víi 3,462 g brom trong CCl4. Hái tØ lƯ m¾t xÝch buta®ien vµ stiren trong cao su buna-S lµ bao nhiªu ?
	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 8. H·y chän nh÷ng tõ hay cơm tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo c¸c chç trèng :
a) C¸c vËt liƯu polime th­êng lµ chÊt ...(1)... kh«ng bay h¬i.
b) HÇu hÕt c¸c polime ...(2)... trong n­íc vµ c¸c dung m«i th«ng th­êng.
c) Polime lµ nh÷ng chÊt ...(3)... do nhiỊu ...(4)... liªn kÕt víi nhau.
d) Polietilen vµ poli(vinyl clorua) lµ lo¹i polime ...(5)... cßn tinh bét vµ xenluloz¬ lµ lo¹i polime ...(6)...
Câu 9. Muèn tỉng hỵp 120 kg poli(metyl metacrilat) th× khèi l­ỵng cđa axit vµ r­ỵu t­¬ng øng cÇn dïng lÇn l­ỵt lµ bao nhiªu ? (BiÕt hiƯu suÊt qu¸ tr×nh este ho¸ vµ qu¸ tr×nh trïng hỵp lÇn l­ỵt lµ 60% vµ 80%).
A. 170 kg vµ 80 kg	B. 171 kg vµ 82 kg
C. 65 kg vµ 40 kg 	D. TÊt c¶ ®Ịu sai.
Câu 10. Da nh©n t¹o (PVC) ®­ỵc ®iỊu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn theo s¬ ®å :
CH4 ¾® C2H2 ¾® CH2=CH-Cl ¾® 
NÕu hiƯu suÊt toµn bé qu¸ tr×nh ®iỊu chÕ lµ 20%, muèn ®iỊu chÕ 1 tÊn PVC th× thĨ tÝch khÝ thiªn nhiªn (chøa 100% metan) cÇn dïng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè d­íi ®©y) ?
	A. 3500 

File đính kèm:

  • docGIAO AN TU CHON 12 CB.doc
Giáo án liên quan