Tiết 37: Thực hành Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

 

- GV giới thiệu dụng cụ, vật liệu cho HS tiếp thu.

- GV giới thiệu nội dung bài thực hành.

- GV giới thiệu cách quan sát đặc điểm ngoại hình theo nội dung SGK cho HS tiếp thu.

- GV làm mẫu cách đo một số chiều đo của lợn.

- GV giới thiệu cách tính khối lượng thông qua số đo của lợn như sau:

+ Cách 1: P = vòng ngực - 37 (kết quả nếu lợn béo thì cộng thêm 3-5 kg, nếu gầy thì trừ thêm 3-5 kg)

+Cách2: P=

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 37: Thực hành Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12 - 02 - 14.
Ngày giảng:	 7A1. 14 - 02 - 14.
 7A2. 14 - 02 - 14.
Tiết 37 - Bài 36. 
THỰC HÀNH - NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU.
I. Mục tiêu. 
- KN: Nhận biết được một số giống lợn qua những đặc điểm đặc trưng của ngoại hình. Thực hiện công việc đo kích thức một số chiều đo của lợn. Tính toán được một vài thông số và đánh giá được khả năng sản xuất của vật nuôi dựa vào kết quả thực hành.
- TĐ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khi quan sát, nhận dạng, phân biệt, đo vòng ngực và chiều dài thân lợn trong thực hành, có thể vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi của mỗi gia đình. Biết giữ gìn kỉ luật, vệ sinh trong giờ học thực hành.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Mô hình lợn, thước, phiếu học tập.
- HS: Tìm hiểu cách nhận biết một số giống lợn chăn nuôi ở địa phương, đọc trước nội dung bài thực hành, mẫu báo cáo thực hành.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp, thực hành
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động. (2’)
- Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Bài mới: Giáo viên giới thiệu và thông qua mục tiêu bài thực hành.
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Hướng dẫn mở đầu. (10’)
- MT: Nhận biết được một số giống lợn qua những đặc điểm đặc trưng của ngoại hình. Thực hiện công việc đo kích thức một số chiều đo của lợn. Tính toán được một vài thông số và đánh giá được khả năng sản xuất của vật nuôi dựa vào kết quả thực hành.
- ĐDDH: Mô hình lợn, thước.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV giới thiệu dụng cụ, vật liệu cho HS tiếp thu.
- GV giới thiệu nội dung bài thực hành.
- GV giới thiệu cách quan sát đặc điểm ngoại hình theo nội dung SGK cho HS tiếp thu.
- GV làm mẫu cách đo một số chiều đo của lợn.
- GV giới thiệu cách tính khối lượng thông qua số đo của lợn như sau:
+ Cách 1: P = vòng ngực - 37 (kết quả nếu lợn béo thì cộng thêm 3-5 kg, nếu gầy thì trừ thêm 3-5 kg)
+Cách2: P= 
- HS l¾ng nghe, tiÕp thu, ghi chÐp.
- HS l¾ng nghe, tiÕp thu, ghi chÐp.
- HS l¾ng nghe, tiÕp thu.
- HS quan s¸t, l¾ng nghe, tiÕp thu.
- HS l¾ng nghe, ghi chÐp, tiÕp thu.
I. Dông cô, vËt liÖu
- Dông cô: th­íc d©y.
- VËt liÖu: tranh ¶nh, m« h×nh lîn.
II. Néi dung
- NhËn biÕt gièng lîn qua quan s¸t ngo¹i h×nh vµ tÝnh khèi l­îng lîn nu«i.
III. Quy tr×nh thùc hµnh.
1. Quan s¸t ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh
- H×nh d¹ng chung.
- Mµu s¾c l«ng, da.
2. §o mét sè chiÒu ®o.
- Dµi th©n.
- §o vßng ngùc.
3. TÝnh khèi l­îng lîn nu«i.
HĐ2: Hướng dẫn thường xuyên. (25’)
- MT: Nhận biết được một số giống lợn qua những đặc điểm đặc trưng của ngoại hình. Thực hiện công việc đo kích thức một số chiều đo của lợn. Tính toán được một vài thông số và đánh giá được khả năng sản xuất của vật nuôi dựa vào kết quả thực hành.
- ĐDDH: Mô hình lợn, thước.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV phân nhóm và giao mô hình cho các nhóm thực hành theo nội dung đã học.
*GV theo dõi, sửa sai và rèn ý thức TH của HS.
- HS tập chung theo nhóm thực hành theo nội dung được phân công, ghi vào báo cáo thực hành.
* Thực hành.
HĐ3: Hướng dẫn kết thúc. (5’)
- MT: Biết đánh giá kết quả thực hành theo mục tiêu bài học.
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV yêu cầu HS các nhóm thu dọn vệ sinh khu vực thực hành, lớp học, hoàn thiện báo cáo.
- HS thu dọn vệ sinh khu vực thực hành, lớp học. Hoàn thiện báo cáo theo những phần đã đạt được.
4. Củng cố - dặn dò. (2’)
- GV thu báo cáo, nhận xét bài thực hành của HS theo mục tiêu bài học.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài 37 - SGK.
- Tìm hiểu vai trò của thức ăn trong chăn nuôi đối với vật nuôi.
___________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet 37+..doc