Kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 11

Câu 1: Tứ diện DBCD có thể xem là hình chóp tam giác bằng bao nhiêu cách

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Có bao nhiêu cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB?

A)1 B) 2 C) 3 D) 4

Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b.Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau.

A) a và b không có điểm chung

B) a và b lần lượt chứa hai cạnh của một tứ diện

C) a và b nằm trên hai mặt phẳng phân biệt

D) a và b không cùng nằm trên một mặt phẳng bất kỳ

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
LỚP 111
Câu 1: Tứ diện DBCD có thể xem là hình chóp tam giác bằng bao nhiêu cách
A) 4	B) 3	 C) 2	D) 1
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Có bao nhiêu cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB?
A)1	B) 2	 C) 3	D) 4
Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b.Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau.
a và b không có điểm chung
a và b lần lượt chứa hai cạnh của một tứ diện
a và b nằm trên hai mặt phẳng phân biệt 
a và b không cùng nằm trên một mặt phẳng bất kỳ
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành,gọi H và K lần lượt là trung điểm SB và SD. Thiết diện của mp(AHK) với hình chóp là.
Tam giác	B) Tứ giác 
Ngũ giác	D) Lục giác
Câu 5: Tìm khẳng định sai
Phép tịnh tiến là phép dời hình
Phép đồng nhất là phép dời hình
Phép quay là phép dời hình
Phép vị tự là phép dời hình
Câu 6: Tìm mệnh đề đúng
Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến
Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục
Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm sẽ được một phép đối xứng tâm
Thực hiện liên tiếp hai phép quay sẽ được một phép quay
Câu 7: Ảnh của đường tròn 
 qua phép tịnh tiến theo là đường tròn:
Câu 8: Trong mặt phẳng OXY cho điểm .Gọi M(x,y) là một điểm tùy ý và M’(x’,y’) là ảnh của M qua phép đối xứng tâm .Khi đó biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm là :
A)	B)
C)	D)
Câu 9: Tìm mệnh đề sai?
Phép dời hình là phép đồng dạng với tỉ số k = 1
Phép quay là phép đồng dạng
Phép vị tự là một phép dời hình
Phép vị tự có tỉ số k = 1 là phép dời hình
Câu 10: Trong mặt phẳng OXY phép vị tự tâm O tỉ số K = 2 biến đường thẳng 
d: x+y-2 = 0 thành đường thẳng nào?
Câu 11: Hệ số của trong khai triển là 
A) 3630	B) 3360	
C) 3330	D) 3260
Câu 12: Trong khai triển số hạng không chứa x bằng.
A) 252	B) 2560	
C) 128	D) 45
Câu 13: Số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau đôi một và khác 0 mà tổng các chữ số của chúng bằng 8 là?
A) 6	B) 12	
C) 24	D) 36
Câu 14: Tập nghiệm của phương trình 
 là
A) 	B) 	
C) 	D) 
Câu 15: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẳn có 4 chữ số đôi một khác nhau.
A) 156	B) 144	
C) 128	D) một số khác
Câu 16: Phương trình vô nghiệm khi
A) 	B) 	
C) 	D) 
Câu 17: Phương trình có nghiệm là
Câu 18: Hàm số nào là hàm số lẽ:
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 19:
Hàm số nào là hàm số chẳn:
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 20: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng
A) Hình vuông
B) Hình tròn
C) Hình thoi
D) Hình tam giác đều
Hết
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chọn
Họ và tên :....................................................
	 Điểm:
Số thứ tự:...............

File đính kèm:

  • doctuchon11.doc