Kiểm tra 1 tiết Hình 11 chương 3

Câu 12: Trong các mệnh đề nào sau đây SAI:

A. 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song với nhau

B. 2 mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau

C. Một đường thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông 1 đường thẳng thì song song nhau

D. 2 mặt phẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì giao tuyến nếu có cũng vuông góc với đường thẳng đó

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết Hình 11 chương 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết hình 11
Thời gian 45 phút
I. Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Bộ 3 vectơ nào sau đây đồng phẳng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trung điểm DA và BC. Bộ 3 vectơ nào sau đây KHÔNG đồng phẳng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vuông tại C, BC=a, CD=2a. AB(BCD) và AB=3a. AD bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA(ABCD). Biểu thức nào sau đây SAI:
A. CB(SAB)	B. CD(SAD)	C. AC(SBD)	D. BD(SAC) 
Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Biểu thức nào sau đây đúng:
A.	B. 	C.	D.
Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A. SA(ABC ). Biểu thức nào sau đây SAI:
A. BC SB	B. BC SA	C. AC SB	D. AB SC
Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB=a, AC=2a. SA(ABC) và SA=2a. Góc giữa SC và (SAB) là: 
A. arctan()	B. arctan()	C. arcsin() 	D. arcos() 
Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB=a, AC=2a. SA(ABC) và SA=2a. H là hình chiếu của A lên SB. Biểu thức nào sau đây SAI:
A. HC HB	B. AH BC 	C. BC SB	D. HC SB
Câu 9: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA(ABCD). Biểu thức nào sau đây đúng:
A. BD SC	B. AC SB	C. SD=SB	D. CD SD
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, SA vuông góc với đáy. Biểu thức nào sau đây đúng:
A. BC SB	B. AC SB	C. BD SC	D. CD SD
Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA=SB, SC=SD. Biểu thức nào sau đây đúng:
A. BC SA	B. AC SD	C. SDSC	D. CD SD
Câu 12: Trong các mệnh đề nào sau đây SAI:
A. 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song với nhau
B. 2 mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau
C. Một đường thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông 1 đường thẳng thì song song nhau
D. 2 mặt phẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì giao tuyến nếu có cũng vuông góc với đường thẳng đó 
Phần II: Tự luận (7đ)
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a, AC=2a. SA=2a và vuông góc mp(ABC). M là 1 điểm nằm trên đoạn AB
1. Chứng minh AC SM.
2. Tính góc giữa SA và (SBC)
3. Mặt phẳng (P) qua M và (P)AB. Tìm thiết diện mặt phẳng (P) cắt hình chóp, thiết diện là hình gì? 
Đáp án:
Phần 1: Trắc nghiệm: đúng mỗi câu 0,25đ
1.B; 2.D; 3.C; 4.C; 5.B; 6.A; 7A; 8.C; 9.D; 10.C; 11.B; 12C
Phần 2: Tự luận 
Câu 1: 2đ 
	- Chứng minh được AC (SAB) 1đ
	- Suy ra AC SM 1đ
Câu 2: 3đ
	- Gọi I là hình chiếu của A lên BC chứng minh BC(SIA) 1đ
	- Gọi H là hình chiếu của A lên SI chứng minh AH(SBC) và suy ra góc là góc cần tìm 1đ
	- Tính đúng 1đ
Câu 3: 2đ
	- Chứng minh (P)//(SAC) 0,5đ
	- Tìm đúng thiết diện 1đ
	- Kết luận 0,5đ

File đính kèm:

  • docHH11 Tiet 39 KTra 1t.doc