Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Toán 7 + Lý 9

Chương I: Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song

Hai góc đối đỉnh Thước thẳng, thước đo góc

Luyện tập Thước thẳng, thước đo góc

Hai đường thẳng vuông góc Thước thẳng, thước đo góc, Êke

Luyện tập Thước thẳng, thước đo góc, êke

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

Luyện tập Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

Hai đường thẳng song song Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

Luyện tập Thước thẳng, thước đo góc, ê ke

 

doc16 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Toán 7 + Lý 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh ngoài trời
Thước thẳng, thước đo góc, thước dây
44
Ôn tập chương II
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
26
45
Ôn tập chương II
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
46
Kiểm tra viết chương II
Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
Các đường thẳng đồng quy của tam giác
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Đồ dùng chuẩn bị
Thực hiện
Lí do
Được
Không
Có trong phòng thiết bị
Tự làm
27
47
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
48
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
28
49
Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
50
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
29
51
Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
52
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
30
53
Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
54
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
31
55
Tính chất tia pân giác của một góc
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
56
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
32
57
Tính chất tia phân giác của một góc
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
58
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
33
59
Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
60
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
34
61
Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
62
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
63
Tính chất ba đường cao của tam giác
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
64
Luyện tập
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
35
65
Ôn tập chương III
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
66
Ôn tập chương III
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
35
67
Ôn tập học kì II
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
68
Ôn tập học kì II
Thước thẳng, thước đo góc, ê ke, com pa
36
69
Kiểm tra viết học kì II
37
70
Trả bài kiểm tra học kì II
Người lập kế hoạch
Hoàng Văn An
Tổ trưởng
Nguyễn Vy Hạnh
Ban giám hiệu
PHẦN ĐẠI SỐ
Học kì I
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Đồ dung chuẩn bị
Thực hiện
Lí do
Được
Không
Có trong phòng thiết bị
Tự làm
1
Chương I: Số hữu tỉ. Số thực
1
Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
2
Cộng, trừ số hữu tỉ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
2
3
Nhân, chia số hữu tỉ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
4
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia các số thập phân
Bảng phụ, máy tính cầm tay
3
5
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
6
Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
4
7
Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
8
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
5
9
Tỉ lệ thức
Bảng phụ, máy tính cầm tay
10
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
6
11
Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Bảng phụ, máy tính cầm tay
12
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
7
13
Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bảng phụ, máy tính cầm tay
14
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
8
15
Làm tròn số
Bảng phụ, máy tính cầm tay
16
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
9
17
Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
Bảng phụ, máy tính cầm tay
18
Số thực
Bảng phụ, com pa, thước thẳng
10
19
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
20
Ôn tập chương I
Bảng phụ, máy tính cầm tay
11
21
Ôn tập chương I
Bảng phụ, máy tính cầm tay
22
Kiểm tra viết chương I
12
Chương II: Hàm số và đồ thị
23
Đại lượng tỉ lệ thuận
Bảng phụ, máy tính cầm tay
24
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bảng phụ, máy tính cầm tay
13
25
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
26
Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bảng phụ, máy tính cầm tay
14
27
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bảng phụ, máy tính cầm tay
28
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
15
29
Hàm số
Bảng phụ, máy tính cầm tay
30
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
16
31
Kiểm tra viết
32
Mặt phẳng tọa độ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
33
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
34
Đồ thị hàm số y = ax(a ≠ 0)
Bảng phụ, máy tính cầm tay
17
35
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
36
Ôn tập chương II
Bảng phụ, máy tính cầm tay
37
Ôn tập học kì I
Bảng phụ, máy tính cầm tay
38
Ôn tập học kì I
Bảng phụ, máy tính cầm tay
18
39
Kiểm tra học kì I
19
40
Trả bài kiểm tra học kì I
Học kì II
20
Chương III: Thống kê
41
Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bảng phụ, máy tính cầm tay
42
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
21
43
Bảng “Tần số” các giá trị của dấu hiệu
Bảng phụ, máy tính cầm tay
44
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
22
45
Biểu đồ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
46
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
23
47
Số trung bình cộng. Mốt
Bảng phụ, máy tính cầm tay
48
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
24
49
Ôn tập chương III
Bảng phụ, máy tính cầm tay
50
Ôn tập chương III
Bảng phụ, máy tính cầm tay
25
51
Kiểm tra viết chương III
Chương IV: Biểu thức đại số
52
Khái niệm về biểu thức đại số
Bảng phụ, máy tính cầm tay
26
53
Giá trị của một biểu thức đại số
Bảng phụ, máy tính cầm tay
54
Đơn thức
Bảng phụ, máy tính cầm tay
27
55
Đơn thức đồng dạng
Bảng phụ, máy tính cầm tay
56
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
28
57
Đa thức
Bảng phụ, máy tính cầm tay
58
Cộng, trừ đa thức
Bảng phụ, máy tính cầm tay
29
59
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
60
Kiểm tra viết
30
61
Đa thức một biến
Bảng phụ, máy tính cầm tay
62
Cộng trừ đa thức một biến
Bảng phụ, máy tính cầm tay
31
63
Luyện tập
Bảng phụ, máy tính cầm tay
64
Nghiệm của đa thức một biến
Bảng phụ, máy tính cầm tay
32
65
Ôn tập chương IV 
Bảng phụ, máy tính cầm tay
66
Ôn tập chương IV
Bảng phụ, máy tính cầm tay
33
67
Ôn tập học kì II
Bảng phụ, máy tính cầm tay
68
Ôn tập học kì II
Bảng phụ, máy tính cầm tay
34
35
36
69
Kiểm tra viết học kì II
37
70
Trả bài kiểm tra học kì II
Người lập kế hoạch
Hoàng Văn An
Tổ trưởng duyệt
Nguyễn Vy Hạnh
Ban giám hiệu duyệt
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN VẬT LÝ 9
Học kỳ I
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Đồ dung chuẩn bị
Thực hiện
Lí do
Được
Không
Có trong phòng thiết bị
Tự làm
Chương I: Điện học
1
1
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
2
Bài 2: Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
2
3
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
4
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
3
5
Bài 5: Đoạn mạch song song
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
6
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
4
7
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
8
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
5
9
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều đài dây dẫn
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
10
Bài 10: Biến trở - Điện trở dung trong kỹ thuật
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN, các mẫu điện trở, biến trở
6
11
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức điện trở của dây dẫn
Bảng phụ, máy tính cầm tay
12
Bài 12: Công suất điện
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
7
13
Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
14
Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
Bảng phụ, máy tính cầm tay
8
15
Bài 15: Thực hành: Xác định công xuất của các dụng cụ điện
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
16
Bài 16: Định luật Jun-Len-Xơ
Nguồn điện, khóa K, vôn kế ampe kế, dây nối, giá lắp TN
9
17
Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-Xơ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
18
Bài 18: Bài tập vận dụng định luật định luật Jun-Len-Xơ
Bảng phụ, máy tính cầm tay
10
19
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
Bảng phụ, máy tính cầm tay
20
Bài 20: Tổng kết chương I: 
Điện học
Bảng phụ, máy tính cầm tay
11
21
Kiểm tra một tiết
Chương II: Điện từ học
22
Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
Nam châm vĩnh cửu, Kim nam châm, la bàn
12
23
Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
Nam châm vĩnh cửu, dây dẫn, ampe kế, kim nam châm
24
Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ 
Nam châm vĩnh cửu, dây dẫn, ampe kế, kim nam châm
13
25
Bài 24: Từ trường của ống dây cố dòng điện chạy qua
Nam châm vĩnh cửu, dây dẫn, ampe kế, kim nam châm, nguồn điện
26
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
Nguồn điện, thanh sắt non, thanh thép, ampe kế, đinh nhỏ, ống dây, biến trở
14
27
Bài 26: Ứng dụng của nam châm
Ống dây, biến trở, nguồn điện, ampe kế, vôn kế, dây nối, loa điện
28
Bài 27: Lực điện từ
Nam châm chữ U, nguồn điện, dây dẫn, biến trở, giá TN, vôn kế, ampe kế
15
29
Bài 28: Động cơ điện một chiều
1 mô hình động cơ điện một chiều, nguồn điện
30
Bài 29: Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bài tay trái
Bảng phụ, máy tính cầm tay
16
31
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái
Bảng phụ, máy tính cầm tay
32
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
1 đinamô xe đạp có lắp bong đèn, 1 cuộn dây có lắp bong đèn, nam châm điện, nguồn điện
17
33
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Bảng phụ, cuộn dây có lắp bong đnè LED, thanh nam châm có trục quay
34
Bài 34: Ôn tập học kì I
Bảng phụ, máy tính cầm tay
18
35
Kiểm tra học kì I
19
36
Bài 33: Dòng điện xoay chiều
Cuộn dây kí có hai bong đèn LED mắc song song, Nam châm vĩnh cửu có trục quay
Học Kỳ II
20
37
Bài 34: máy phát điện xoay chiều
Tranh phóng to hình 34.1 và 34.2, mô hình máy phát điện xoay chiề

File đính kèm:

  • docKẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN TOÁN 7 + Lý 9.doc.doc
Giáo án liên quan