Giáo án Tự chọn 10 tuần 17: Bài tập ôn tập học kì 1

I/ MỤC TIÊU: Qua bài này, học sinh nắm được:

1. Kiến thức:

 - Kiến thức vectơ: quy tắc ba điểm , các công thức khác liên quan.

 - Công thức về tọa độ : trung điểm của đoạn thẳng , trọng tâm của tam giác, tích vô hướng của vectơ, độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm

 - Cách giải các dạng toán : Chứng minh đẳng thức vectơ, tìm tọa độ của điểm và của vectơ thỏa các điều kiện cho trước.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng các kiến thức , công thức đã học .

- Khả năng suy luận , phân tích định hướng giải toán.

3. Tư duy, thái độ:

- Phát triển tư duy logic, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức mới. Rèn luyện tính cẩn thận, tích cực hoạt động của học sinh, liên hệ được kiến thức vào trong thực tế.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 08/04/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn 10 tuần 17: Bài tập ôn tập học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 17.	 Ngày soạn : 4/12/2014. 
Tiết PPCT : TC Ngày dạy : 8/12/2014.
BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ 1.
I/ MUÏC TIEÂU: Qua baøi naøy, hoïc sinh naém ñöôïc:
Kieán thöùc: 
 - Kiến thức vectơ: quy tắc ba điểm , các công thức khác liên quan.
 - Công thức về tọa độ : trung điểm của đoạn thẳng , trọng tâm của tam giác, tích vô hướng của vectơ, độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm 
 - Cách giải các dạng toán : Chứng minh đẳng thức vectơ, tìm tọa độ của điểm và của vectơ thỏa các điều kiện cho trước.
Kyõ naêng: 
Biết vận dụng các kiến thức , công thức đã học .
Khả năng suy luận , phân tích định hướng giải toán.
Tư duy, thái độ:
Phát triển tư duy logic, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức mới. Rèn luyện tính cẩn thận, tích cực hoạt động của học sinh, liên hệ được kiến thức vào trong thực tế.
II/ CHUAÅN BỊ:	 
 - GV: giaùo aùn, phaán maøu, caùc ví duï thöïc teá, saùch giaùo khoa.
 - HS: saùch giaùo khoa.
 III/ PHƯƠNG PHÁP : Gợi mở , vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm.
IV/ TIEÁN TRÌNH: 
 1.OÅn ñònh lôùp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2.Kieåm tra mieäng:
Các nội dung sau:
 1/ Vectơ, các phép toán : cộng vectơ, trừ vectơ, phép nhân 1 vectơ với 1 số. 
 2/ Các quy tắc : ba điểm, quy tắc trừ, quy tắc hình bình hành .
 3/ Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm .
 3.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Chứng minh bất đẳng thức véctơ :
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Ghi baûng – Trình chiếu
GV: hướng dẫn HS áp dụng quy tắc 3 điểm hoặc quy tắc trừ để giải toán.
GV: gọi HS lên bàn làm bài, các HS khác làm bài vào vở.
GV :gọi HS nhận xét.
GV: nhận xét, chính xác hoá và cho điểm.
Bài 1: Cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng :
Giải:
Hoaït ñoäng 2: Tìm toạ độ vectơ:
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Ghi baûng – Trình chiếu
GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm toạ độ của các vectơ khi đã biết toạ độ của và .
HS nhắc lại.
GV: nêu điều kiện để hai vectơ cùng phương.
HS: Hai vectơ cùng phương khi có một số sao cho vectơ này bằng k lần vectơ kia.
GV: vậy và cùng phương khi nào?
HS: khi 
GV: hay nói cách khác hai vectơ cùng phương khi toạ độ của chúng tỉ lệ. 
Bài 2: Cho 2 vecto và 
Tìm tọa độ của các vecto 
Tìm a sao cho và cùng phương. Khi đó cùng hướng hay ngược hướng?
Giải :
b. cùng phương
Vậy 
Vì nên ngược hướng.
Cuûng coá: 
Nêu tính chất trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác...
Nhắc lại các công thức của tích vô hướng : định nghĩa, biểu thức toạ độ.
Dặn dò : 
- Xem kĩ các bài tập đã giải.
 6. Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • doctc10.doc
Giáo án liên quan