Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 18, 19: Ôn tập chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tiết 18

ÔN TẬP CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

I./ Mục đích yêu cầu :

 Qua bài học sinh cần nắm .

 1./ Kiến thức :

+ Hàm số lượng giác. Tập xác định, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn và chu kì. Dạng đồ thị các hàm số lượng giác .

+ Phương trình lượng giác cơ bản .

+ Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .

+ Phương trình đưa về bậc hai đối với một hàm số lượng giác .

+ Phương trình dạng asinx + bcosx = c .

 2./ Kỹ năng :

 + Biết dạng đồ thị của các hàm số lượng giác .

 + Biết sử dụng đồ thị để xác định các điểm tại đó hàm số lượng giác nhận giá trị âm, giá trị dương và các giá trị đặc biệt .

 + Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản .

+ Biết cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .

+ Biết cách giải phương trình dạng asinx + bcosx = c .

 3./ Tư Duy và Thái Độ :

 + Cẩn thận, chính xác .

 

doc7 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 18, 19: Ôn tập chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26.09.2008 Ngày dạy: 29.09.2008
Tiết 18
ÔN TẬP CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
I./ Mục đích yêu cầu :
 Qua bài học sinh cần nắm .
	1./ Kiến thức : 
+ Hàm số lượng giác. Tập xác định, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn và chu kì. Dạng đồ thị các hàm số lượng giác .
+ Phương trình lượng giác cơ bản .
+ Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Phương trình đưa về bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Phương trình dạng asinx + bcosx = c .
	2./ Kỹ năng :
	+ Biết dạng đồ thị của các hàm số lượng giác .
	+ Biết sử dụng đồ thị để xác định các điểm tại đó hàm số lượng giác nhận giá trị âm, giá trị dương và các giá trị đặc biệt .
	+ Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản .
+ Biết cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Biết cách giải phương trình dạng asinx + bcosx = c .
 	3./ Tư Duy và Thái Độ :
	+ Cẩn thận, chính xác .
II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học : 
	1./ Chuẩn Bị Của Giáo Viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh:
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định Lớp: 
	2./ Kiểm tra bài cũ : 
	3./ Bài mới :
	Hoạt động 1: Bài tập .
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
a./ Hàm số chẵn, vì cos(-3x) = cos3x .
b./ Không là hàm số lẻ, vì :
	 .
+ Hoạt động nhóm .
a./ Giá trị x là : .
b./ x Î (-p; 0) È (p; 2p) .
+ Hoạt động nhóm .
a./ Giá trị lớn nhất y = 3 tại x = 2kp, k Î Z .
b./ Giá trị lớn nhất y = 1 tại x = + k2p, k Î Z .
Bài tập 1: 
+ Cho 2 HS đứng tại chỗ trả lời .
Bài tập 2: Cho hoạt động nhóm .
+ Nhóm 1, 3, 5: làm câu a .
+ Nhóm 2, 4, 6: làm câu b .
Bài tập 3: Cho hoạt động nhóm .
+ Nhóm 1, 3, 5: làm câu a .
+ Nhóm 2, 4, 6: làm câu b .
	Hoạt động 2: 
Phiếu học tập 
	+ Nhóm 1, 3, 5: làm câu 6 trang 41 .
+ Nhóm 2, 4, 6: làm câu 7 trang 41 .
	Hoạt động 3: 
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
a./ 
b./ 
c./ x = ± + k2p, k Î Z 
d./ x = - , k Î Z .
Bài tập 4: 
+ Gọi 4 HS lên bảng giải .
+ Kiểm tra và nhận xét .
+ Kiểm tra và nhận xét .
+ Kiểm tra và nhận xét .
+ Kiểm tra và nhận xét .
Hoạt động 4:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
- Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
 a) 
 Ñieàu kieän : 
 Vaäy : Taäp xaùc ñònh 
 b) 
Ñieàu kieän : 
 Vaäy : taäp xaùc ñònh 
 c) 
Ñieàu kieän : 
Vaäy : taäp xaùc ñònh 
 d) 
 Ñieàu kieän : 
 Vaäy : taäp xaùc ñònh 
 - Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
 a) 
 Vì 
 Vaäy: 
 b) 
Vaäy : 
- Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
 a) TXÑ : 
 Vaäy : haøm soá leû
 b) TXÑ :
 Vaäy : haøm soá treân laø haøm soá chaün
 - Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
 a) Ñoà thò haøm soá thu ñöôïc töø ñoà thò haøm soá baèng caùch tònh tieán song song vôùi truïc tung leân phía treân moät ñôn vò
 b) Ñoà thò haøm soá thu ñöôïc töø ñoà thò haøm soá baèng caùch tònh tieán song song vôùi truïc hoaønh sang traùi moät ñoaïn baèng 
Baøi 1 : Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau 
a) b) 
c) d)
e) f) 
- Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi caùc hoïc sinh trong caùc nhoùm leân trình baøy
 Baøi 2: Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa caùc haøm soá:
a) b) 
c) d) 
- Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi hoïc sinh trong caùc nhoùm leân trình baøy
 Baøi 3 : Xaùc ñònh tính chaün leû cuûa caùc haøm soá a) b) 
 c) d)
 - Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi hoïc sinh trong nhoùm leân trình baøy
 Baøi 4 :Haõy veõ ñoà thò caùc haøm soá :
 a) b) 
- Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi hoïc sinh trong nhoùm leân trình baøy
	Hoạt động 5: 
Phiếu học tập 
	+ Nhóm 1, 3, 5: làm câu 5/a trang 41 .
+ Nhóm 2, 4, 6: làm câu 5/c trang 41 .
	4./ Củng cố :
+ Ôn lại các công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản ? 
+ Phiếu học tập 
	+ Nhóm 1, 3, 5: làm câu 8 trang 41 .
+ Nhóm 2, 4, 6: làm câu 9 trang 41 .
Ngày soạn: 28.09.2008 Ngày dạy: 01.10.2008
Tiết 19
ÔN TẬP CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
(TIẾP THEO)
I./ Mục đích yêu cầu :
 Qua bài học sinh cần nắm .
	1./ Kiến thức : 
+ Hàm số lượng giác. Tập xác định, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn và chu kì. Dạng đồ thị các hàm số lượng giác .
+ Phương trình lượng giác cơ bản .
+ Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Phương trình đưa về bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Phương trình dạng asinx + bcosx = c .
	2./ Kỹ năng :
	+ Biết dạng đồ thị của các hàm số lượng giác .
+ Biết sử dụng đồ thị để xác định các điểm tại đó hàm số lượng giác nhận giá trị âm, giá trị dương và các giá trị đặc biệt .
	+ Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản .
+ Biết cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác .
+ Biết cách giải phương trình dạng asinx + bcosx = c .
 	3./ Tư Duy và Thái Độ :
	+ Cẩn thận, chính xác .
II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học : 
	1./ Chuẩn Bị Của Giáo Viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh:
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định Lớp: 
	2./ Kiểm tra bài cũ : 
	3./ Bài mới :
	Hoạt động 1: Bài tập .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
- Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
 a) 
 Ñieàu kieän : 
 Vaäy : taäp xaùc ñònh 
 b) 
Ñieàu kieän : 
Vaäy : taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá 
 c) 
 Ñieàu kieän : 
Vaäy : taäp xaùc ñònh 
Baøi 1 : Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau :
a)	b) c) 
- Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi caùc hoïc sinh trong caùc nhoùm leân trình baøy
Hoạt động 2: Bài tập .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
- Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt a)
 Coù : 
Vaäy : 
 b) 
Vì:
Vaäy : 
- Cheùp ñeà baøi taäp vaøo vôû
- Laøm vieäc theo nhoùm 
- Hoïc sinh leân trình baøy vaø caùc nhoùm nhaän xeùt 
a) TXÑ : 
 Vaäy : haøm soá chaün .
b) 
 TXÑ : 
 Vaäy : haøm soá chaün .
Baøi 1 : Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa caùc haøm soá:
a) 
b) 
- Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi hoïc sinh trong caùc nhoùm leân trình baøy
Baøi 2 : Xaùc ñònh tính chaün leû cuûa caùc haøm soá c) d)
 - Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø theo doõi hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh
- Goïi hoïc sinh trong nhoùm leân trình baøy
4./ Củng cố :
+ Ôn lại các công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản ? 
 5./ Bài tập về nhà :
 	+ Chuẩn bị bài kiểm tra chương 1 và soạn bài “Tổ hợp – Xác suất” .

File đính kèm:

  • doc18-19.doc