Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 17: Thực hành máy tính cầm tay

I./ Mục đích yêu cầu :

 Qua bài học sinh cần nắm .

 1./ Kiến thức :

+ Hàm số lượng giác, đổi độ sang radian và ngược lại .

+ Tính tỉ số lượng giác, số mũ .

 2./ Kỹ năng :

+ Bấm máy, biết đường dẫn vào để xác định giá trị của sinx, cosx, tanx và cotx .

+ Biết đổi độ snag radian và ngược lại .

 3./ Tư Duy và Thái Độ :

 + Cẩn thận, chính xác .

II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học :

 1./ Chuẩn Bị Của Giáo Viên :

 + Giáo án, sách tham khảo .

 + Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .

 2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh:

 + Sách giáo khoa .

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 17: Thực hành máy tính cầm tay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26.09.2008 Ngày dạy: 29.09.2008
Tiết 17
THỰC HÀNH MÁY TÍNH CẦM TAY 
I./ Mục đích yêu cầu :
 Qua bài học sinh cần nắm .
	1./ Kiến thức : 
+ Hàm số lượng giác, đổi độ sang radian và ngược lại .
+ Tính tỉ số lượng giác, số mũ .
	2./ Kỹ năng :
+ Bấm máy, biết đường dẫn vào để xác định giá trị của sinx, cosx, tanx và cotx .
+ Biết đổi độ snag radian và ngược lại .
	3./ Tư Duy và Thái Độ :
	+ Cẩn thận, chính xác .
II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học : 
	1./ Chuẩn Bị Của Giáo Viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh:
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định Lớp: 
	2./ Kiểm tra bài cũ : 
	3./ Bài mới :
Baøi 1: Tính ; e3 ; e2,3; 102,7; 
Giaûi:
 5 SHIFT xy 3 = 
 3 SHIFT ex
2,7 SHIFT 10x
 4 ab/c SHIFT ex
Baøi 2: Tính lg 17 ; ln 256 ; log2 15 .
 17 log
256 ln
15 log ¸ log 2
Baøi 3: Giaûi phöông trình
lg x = 2,3; b. lg x = 1,32; c. ln x = 4; d. lg3 x = 7; e. logx 5 = 13; f. 7x = 25
Giaûi
a. 2,3 SHIFT 10x 
c. 1,23 SHIFT ex 
d. 7 ´ 3 = SHIFT 10x 
e. 5 log ¸ = SHIFT 10x 
f. 25 log ¸ 7 log =
Baøi 4: Ñoåi 250 43’ 15” ra Rañian 
MODE 4 SHIFT p ´ 25 0,,, 15
 0,,, + 180 =
Baøi 5: Ñoåi 1 rad qua ñoä
Giaûi
 MODE 5 (mode radian)
 1 cos
 MODE 4 (mode ñoä)
 Shift cos-1 Shift 0,,,
Baøi 6: Tính giaù trò cuûa tæ soá löôïng gaùc cuûa goùc 
Giaûi
Gôûi giaù trò vaøo boä nhôù nhö sau: Mode 5
 14 ´ Shift p ¸ 3 = min
Sau ñoù nhaán :
Sin , MR cos, MR tan , Shift 1/x (laáy nghòch ñaûo cuûa tang laø cotang).
Baøi 7: Cho 3p/2 < x < 2p vaø cosx = 0,5131. Tính caùc tæ soá löôïng giaùc coøn laïi.
Giaûi
0,5131 Shift cos-1 ´ +\ -
Kq: sinx = 
 Shift sin-1 tan
Kq: tgx =  Shift 1/x
Baøi 8: Tính cos2a; cos3a bieát cosa = 0,32.
Giaûi
 0,32 Min Shift cos-1 ´ 2 = cos
 MR Shift cos-1 x 3 = cos
Baøi 9: Cho sina = 0,3112; cosb = 0,8147. Tính sin(a+b), cos(a+b), tg(a + b); cotg(a + b) vôùi a, b laø caùc goùc nhoïn.
Giaûi:
 Nhaäp giaù trò a + b vaøo boä nhôù: 0,3112 Shift sin-1 + 0,8147 Shift cos-1 = Min
 Sau ñoù nhaán: Sin, MR cos, MR tan Þ Shift 1/x (cotang)
Baøi 10: Cho sina = 0,3112; cosb = 0,8147. Tính sin(a – b), cos(a– b), tg(a – b); cotg(a – b) vôùi a, b laø caùc goùc nhoïn.
Giaûi:
 Nhaäp giaù trò a – b vaøo boä nhôù:
 0,3112 Shift sin-1 – 0,8147 Shift cos-1 = Min
 Sau ñoù nhaán: Sin, MR cos, MR tan Þ Shift 1/x (cotang)
4./ Củng cố :
+ Ôn lại các công thức và đường dẫn mới vừa họ
 5./ Bài tập về nhà :
 + Soạn bài tập ôn tập chương .

File đính kèm:

  • doc17.doc
Giáo án liên quan