Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

TIẾT 30.§2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ trong không gian, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .

- Vectơ chỉ phương của đường thẳng .

- Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .

2) Kỹ năng :

 - Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian .

 - Làm một số bài tập cụ thể .

3) Tư duy : - Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .

- Hiểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 	 Ngày soạn: 22/119/09
TIẾT 30.§2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ trong không gian, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .
- Vectơ chỉ phương của đường thẳng .
- Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian .
	- Làm một số bài tập cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .
- Hiểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
* ngay day : / /2009. Lớp 10A8 , Sĩ số HS vắng mặt :
 * ngay day : / /2009. Lớp 10A9 , Sĩ số HS vắng mặt :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa ba vectơ đồng phẳng, điều kiện để ba vectơ đồng phẳng ? 
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : Góc giữa hai vectơ trong không gian
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Từ định nghĩa góc hai vectơ trong mp đưa định nghĩa như sgk 
-Thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc?
-HĐ1/sgk/93 ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Xem sgk, nhận xét, ghi nhận 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
I. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian : 
1/ Góc giữa hai vectơ trong không gian : (sgk)
Ký hiệu : 
Hoạt động 3 : Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Nếu có một vectơ bằng vectơ không thì sao ?
-VD1 sgk ?
-Bài toán cho gì ? Yêu cầu tìm gì ?
-Hai vectơ vuông góc tích vô hướng bằng bao nhiêu ?
-HĐ2/sgk/94 ?
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
-Đọc VD1 sgk, nhận xét, ghi nhận 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2/ Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian :(sgk)
Hoạt động 4 : Vectơ chỉ phương của đường thẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Từ định nghĩa đưa ra nhận xét 
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
II. Vectơ chỉ phương của đường thẳng :
1/ Định nghĩa : (sgk)
2/ Nhận xét : (sgk)
Hoạt động 5 : Góc giữa hai đường thẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Từ định nghĩa đưa ra nhận xét 
-HĐ3/sgk/95 ?
-VD2 sgk ?
-Bài toán cho gì ? Yêu cầu tìm gì?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
III. Góc giữa hai đường thẳng : 
1/ Định nghĩa : (sgk)
2/ Nhận xét : (sgk)
Hoạt động 5 : Hai đường thẳng vuông góc 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-VD3 sgk ?
-Bài toán cho gì ? Yêu cầu tìm gì?
-HĐ4/sgk/97 ?
-HĐ5/sgk/97 ?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức
IV. Hai đường thẳng vuông góc :
1/ Định nghĩa : (sgk)
2/ Nhận xét : (sgk)
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Các phép toán cộng, trừ, nhân vectơ với một số ? 
Câu3: Phân tích một vectơ theo các vectơ không cùng phương ? 
Câu4: Tích vô hướng hai vectơ ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT1->BT8/SGK/97,98
	 Xem trước bài “ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG “
	 	 Ngày soạn: 22/1/09
Tiết 31.§2: BÀI TẬP HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ trong không gian, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .
- Vectơ chỉ phương của đường thẳng .
- Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian .
	- Làm một số bài tập cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là góc giữa hai vectơ, tích vô hướng hai vectơ trong không gian .
- Hiểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
* ngay day : / /2009. Lớp 10A8 , Sĩ số HS vắng mặt :
 * ngay day : / /2009. Lớp 10A9 , Sĩ số HS vắng mặt :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Tích vô hướng hai vectơ ? Góc giữa hai vectơ ?
-BT1/SGK/97 ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
BT1/SGK/97 :
a) b)
c)
Hoạt động 2 : BT2/SGK/97
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/97 ?
-Cách chứng minh đẳng thức vectơ ?
-Qui tắc hiệu hai vectơ ?
-
-Tương tự 
-Kết luận ?
- 
-BT3/SGK/97 ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-
BT2/SGK/97 :
BT3/SGK/97 :
a) a và b không song song
b) a và c không vuông góc
Hoạt động 3 : BT4/SGK/98 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/SGK/98 ?
-
-Kết luận ?
-Tính chất dường trung bình tam giác ?
-
-Dựa kquả a) kết luận ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-Vì mà AB//MN, CC’//MQ nên . Do đó MNPQ là hcn
BT4/SGK/98
Hoạt động 4 : BT5/SGK/98 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/98 ?
-
-Kết luận ?
-Chứng minh tương tự ?
-BT6/SGK/98 ?
-
-Kết luận ?
-BT7/SGK/98 ?
-Công thức tính diện tích tam giác ?
-Kết luận ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-Tứ giác CDD’C’ có . Do đó CDD’C’ là hcn
BT5/SGK/98 :
BT6/SGK/98 :
BT7/SGK/98 :
Hoạt động 5 : BT3/SGK/63 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT8/SGK/98 ?
-
-Kết luận ?
-
-
-Chứng minh tương tự 
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
BT8/SGK/98 
Củng cố : Nội dung cơ bản đã được học ?
Dặn dò : Xem bài và BT đã giải 
	 Xem trước bài “ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG “

File đính kèm:

  • docCIII_Bai2_HH11.doc