Giáo án Đại số 11 tiết 11- Hàm số

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

o Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định, đồ thị của hàm số.

o Hiểu các tính chất hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ.

o Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, lẻ.

 2. Kĩ năng:

o Biết tìm MXĐ của các hàm số đơn giản.

o Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước.

o Biết xét tính chẵn lẻ của một hàm số đơn giản.

3. Thái độ:

o Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

o Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh: Dụng cụ vẽ hình. Ôn tập các kiến thức đã học về hàm số

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy.

3. Tiến trình:

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 tiết 11- Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: HÀM SỐ
Tiết PPCT: 11 – 12 	Tuần: 6 	Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định, đồ thị của hàm số.
Hiểu các tính chất hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ.
Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, lẻ.
	2. Kĩ năng:
Biết tìm MXĐ của các hàm số đơn giản.
Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước.
Biết xét tính chẵn lẻ của một hàm số đơn giản..
3. Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: Dụng cụ vẽ hình. Ôn tập các kiến thức đã học về hàm số
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy.
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập về hàm số
Xét bảng số liệu về thu nhập bình quân đàu người từ 1995 đến 2004: (SGK)
Nêu tập xác định của h.số
Nêu các giá trị tương ứng y của x và ngược lại?
Tập các giá trị của y đgl tập giá trị của hàm số.
Cho một số VD thực tế về h.số, chỉ ra tập xác định của h.số đó.
Giới thiệu cách cho hàm số bằng bảng và bằng biểu đồ. Sau đó cho HS tìm thêm VD.
Giới thiệu qui ước về tập xác định của hàm số cho bằng công thức.
HD và gọi HS trình bày .
Nêu chú ý.
Cho biết đồ thị của hàm số bậc nhất y=ax+b và đồ thị của hàm số bậc hai y=ax2+bx+c ?
Cho HS quan sát hình vẽ SGK và giới thiệu khái niệm đồ thị hàm số.
HD và gọi HS trình bày .
Dựa vào các đồ thị trên, tính 
f(–2), f(0), g(0), g(2) ?
HS quan sát bảng số liệu. Các nhóm thảo luận thực hiện yêu cầu.
D={1995, 1996, …, 2004}
Các nhóm đặt yêu cầu và trả lời.
Các nhóm thảo luận và trả lời.
Các nhóm thảo luận
– Bảng thống kê chất lượng HS.
– Biểu đồ theo dõi nhiệt độ.
a. 
b. 
c. 
f(–2) = –1, f(0) = 1
	g(0) = 0, g(2) = 4
I. Ôn tập về hàm số
1. Hàm số. Tập Xác định của hàm số:
Nếu với mỗi giá trị của có một và chỉ một giá trị tương ứng của thì ta có một hàm số.
Ta gọi x là biến số, y là hàm số của x.
Tập hợp D đgl tập xác định của hàm số.
2. Cách cho hàm số
a. Hàm số cho bằng bảng
b. Hàm số cho bằng biểu đồ
c. Hàm số cho bằng công thức
(SGK)
D = { / f(x) có nghĩa}
Nhận xét: 
Ví dụ: tìm tập xác định của hàm số sau:
a. 
b. 
c. 
Chú ý: Một hàm số có thể xác định bởi hai, ba, … công thức.
3. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y=f(x) xác định trên tập D là tập hợp các điểm M(x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ với mọi xÎD.
Ví dụ: Vẽ đồ thị của các hàm số:
a. 
b. 
Hoạt động 2: Sự biến thiên của hàm số
Cho HS nhận xét hình dáng đồ thị của hàm số: trên các khoảng và?
Hướng dẫn HS lập bảng biến thiên.
Trên đồ thị đi xuống,
Trên đồ thị đi lên.
II. Sự biến thiên của hàm số
1. Ôn tập
Hàm sốđgl đồng biến (tăng) trên khoảng nếu:
 	: 	
Hàm sốđgl nghịch biến (giảm) trên khoảng nếu: 
	: 	2. Bảng biến thiên (SGK) 
Hoạt động 3: Tính chẵn lẻ của hàm số
Cho HS quan sát hình 16 và nhận xét về tính đối xứng của đồ thị của 2 hàm số:
 và 
HD và gọi HS trình bày .
Giới thiệu đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ.
Các nhóm thảo luận.
– Đồ thị có trục đối xứng là Oy.
– Đồ thị có tâm đối xứng là O.
a. chẵn
b. lẻ
c. Không chẵn, không lẻ.
III. Tính chẵn lẻ của hàm số
1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
Hàm số ) với tập xác định D nếu với thì và:
 đgl là hàm số chẵn.
đgl là hàm số lẻ.
Chú ý: Một hàm số không nhất thiết phải là hàm số chẵn hoặc là hàm số lẻ.
Ví dụ: Xét tính chẵn lẻ của h.số:
a. y = 3x2 – 2
b. y = 
c. 
2. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ
Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.
Hoạt động 4: Củng cố
Nhắc lại xác định khi nào ?
Gọi HS trình bày .
Nhắc lại.
a. 
b. 
Tìm tập xác định của hàm số sau:
a. 
b. 
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Về nhà xem lại bài vừa học, làm lại các ví dụ đã học, làm bài tập về nhà.
Bài tập về nhà: bài 1a, c; 2; 3; 4 SGK trang 38, 39

File đính kèm:

  • doctiet 11 - 12.doc
Giáo án liên quan