Giáo án Đại số 10 tiết 57 đến 66

§ 7 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Nắm vững cách giải bất phương trình bậc hai một ẩn, bất phương trình dạng tích, bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu .

2. Kĩ năng

 - Giải thành thạo các bất phương trình bậc hai, hệ bất phương trình bậc hai.

 - Giải thành thạo bất phương trình dạng tích, bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Giải được một số bất phương trình có chứa tham số đơn giản.

 - Thành thạo trong việc tìm giao các tập nghiệm.

 - Hiểu và vận dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai trong bài toán giải bất phương trình.

 - Viết chính xác được tập nghiệm của bất phương trình.

2. Thái độ

 - Cẩn thận trong giải toán và trong trình bày bài giải.

 - Tích cực trong học tập.

 

doc25 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đại số 10 tiết 57 đến 66, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hường gặp.
-Biết áp dụng vào giải toán.
2.Về kĩ năng: 
-Kĩ năng vận dụng đlí để xét dấu TTB2,sử dụng mệnh đề tương đương,xét dấu.
-Giải phương trình, bpt bằng phương pháp khoảng.
3.Về tư duy: logic,sáng tạo trong học tập.
4.Về thái độ: Giáo dục cho các em luôn say mê trong học tập.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học.
1.Thực tiễn: Nội dung kiến thức sgk mới.
2.Phương tiện: Bảng phụ, đèn chiếu (nếu có)
III. Phương pháp dạy học.	
	Lấy hs làm trung tâm,phát huy tính tích cực của hs.
IV. Tíến trình bài học và các hoạt động.
	1.Các tình huống học tập.(thể hiện cụ thể trong hoạt động của gv và hs)
	2.Tiến trình bài học.
	a. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 
	b. Kiểm tra bài cũ:
	 	Nhắc lại cách bỏ dấu giá trị tuyệt đối?
	c. Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1:Rèn kĩ năng giải phương trình chứa dấu GTTĐ
Giáo viên nêu bài toán
?Giải phương trình: 
?Hãy nêu cách giải phương trình trên
Hdẫn: Phương pháp chung là khử dấu GTTĐ
+Dùng đn chia ra 2 trường hợp.
+Sử dụng mệnh đề tương đương.
?Hãy thiết lập mệnh đề tương đương.
Hdẫn:
?Kết quả.
?Viết mệnh đề tương đương cho dạng: 
Mở rộng đối với dạng: 
-Học sinh đọc và tìm hướng giải quyết bài toán.
Trả lời: khử dấu GTTĐ
+Dùng đn chia ra 2 trường hợp.
+Sử dụng mệnh đề tương đương.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu gv. 
Baøi taäp 
Giaûi pt sau: 
HĐ2:Rèn kĩ năng giải bpt chứa dấu GTTĐ
-Nêu bài toán:Giải bpt sau:
-Giáo viên phân tích hdẫn học sinh giải theo 2 cách: dùng định nghĩa bỏ dấu GTTĐ hoặc sử dụng mệnh đề tương đương.
? 
?Giải hệ bpt trên ® Kết quả.
-Yêu cầu 1 học sinh lên bảng trình bày.
?Hãy viết các mệnh đề tương đương cho các trường hợp sau:
Mở rộng đối với dạng: 
-Đọc và tìm hiểu lời giải.
-Hoïc sinh thieát laäp meänh ñeà töông ñöông vaø neâu keát quaû.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu gv. 
Baøi taäp 
Giaûi bpt sau:
HĐ3:Bài tập hoạt động nhóm 
-Nêu btập: Giải phương trình và bpt sau:
a).
b).
-Yêu cầu học sinh thực hành bài tập nhóm.
-Mỗi lớp chia thành 6 nhóm.
-Phát phiếu học tập.
-Hdẫn học sinh. Theo dõi hoạt động học sinh theo nhóm,giúp đỡ khi cần thiết.
-Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trình bày và đại diện nhóm khác nhận xét lời giải của nhóm bạn.
-Sửa chữa sai lầm.
-Chính xác hoá kết quả và chiếu kết quả lên bảng.
-Học sinh thực hiện hoạt động theo nhóm.
-Nhóm trưởng tổng hợp kết quả.
-Chuyển nhóm để đánh giá.
-Nhận xét nhóm của bạn.
Bài tập hoạt động nhóm:nội dung ghi trên bảng phụ hoặc thiết kế trên máy chiếu. 
d.Củng cố:
-Củng cố từng phần.
-Phương pháp giải phương trình, bpt có chứa dấu GTTĐ (quy về b2).Đặc biệt lưu 	ý cách giải theo mệnh đề tương đương.
e.Về nhà
-Hướng dẫn về nhà, ôn tập lý thuyết và xem lại các bài tập đã giải.
	-Bài tập:65/151 sgk. 
	-Chuẩn bị tiết sau: Bài một số phương trình và bpt qui về b2 (tt)
Tuần
Tiết 62
NS: 
ND:
MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BPT QUY VỀ BẬC HAI (tt)
I. Mục tiêu.
1.Về kiến thức: 
-Nắm được phương pháp giải một số phương trình, bpt bậc hai thường gặp.
-Biết áp dụng vào giải toán.
2.Về kĩ năng: 
-Kĩ năng vận dụng đlí để xét dấu TTB2,sử dụng mệnh đề tương đương,xét dấu.
-Giải phương trình, bpt bằng phương pháp khoảng.
3.Về tư duy: logic,sáng tạo trong học tập.
4.Về thái độ: Giáo dục cho các em luôn say mê trong học tập.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học.
1.Thực tiễn: Nội dung kiến thức sgk mới.
2.Phương tiện: Bảng phụ,đèn chiếu (nếu có)
III. Phương pháp dạy học.
	Lấy hs làm trung tâm,phát huy tính tích cực của hs.
IV. Tíến trình bài học và các hoạt động.
	1.Các tình huống học tập.(thể hiện cụ thể trong hoạt động của gv và hs)
	2.Tiến trình bài học.
	a. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 
	b. Kiểm tra bài cũ( 5’)
	 	Viết các mệnh đề tương đương của các phương trình, bpt dạng:
	c. Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1:Rèn kĩ năng giải phương trình chứa CTB2
Giáo viên nêu bài toán
?Giải phương trình: 
?Hãy nêu cách giải phương trình trên
Hdẫn: Phương pháp chung là khử dấu căn thức bậc hai.
Ta sử dụng mệnh đề tương đương.
?Hãy thiết lập mệnh đề tương đương.
Hdẫn:
?Kết quả.
?Viết mệnh đề tương đương cho dạng: 
Mở rộng đối với dạng: 
-Học sinh đọc và tìm hướng giải quyết bài toán.
Trả lời: khử dấu CTB2
Dùng mệnh đề tương đương.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu gv. 
Baøi taäp 
Giaûi pt sau: 
HĐ2:Rèn kĩ năng giải bpt chứa dấu CTB2
-Nêu bài toán:Giải bpt sau:
-Giáo viên phân tích hdẫn học sinh giải theo cách sử dụng mệnh đề tương đương.
? 
?Giải hệ bpt trên ® Kết quả.
-Yêu cầu 1 học sinh lên bảng trình bày.
?Hãy viết các mệnh đề tương đương cho các trường hợp sau:
Mở rộng đối với dạng: 
-Đọc và tìm hiểu lời giải.
-Hoïc sinh thieát laäp meänh ñeà töông ñöông vaø neâu keát quaû.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu gv. 
Baøi taäp 
Giaûi bpt sau:
Phöông phaùp chung : 
- Ñaët ñieàu kieän ñeå caên baäc 2 coù nghóa (bieåu thöùc döôùi daáu caên lôùn hôn hoaëc baèng 0)
- Ñaët ñieàu kieän ñeå phöông trình coù nghieäm (neáu coù)
- Khöû caên baäc baèng caùch bình phöông 2 veá hoaëc ñaët aån phuï (pheùp bình phöông chæ töông ñöông khi 2 veá khoâng aâm) 
- Daïng ñaëc bieät :
HĐ3:Bài tập hoạt động nhóm
-Nêu btập: Giải phương trình và bpt sau:
a).
-Yêu cầu học sinh thực hành bài tập nhóm.
-Mỗi lớp chia thành 6 nhóm.
-Phát phiếu học tập.
-Hdẫn học sinh. Theo dõi hoạt động học sinh theo nhóm,giúp đỡ khi cần thiết.
-Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trình bày và đại diện nhóm khác nhận xét lời giải của nhóm bạn.
-Sửa chữa sai lầm.
-Chính xác hoá kết quả và chiếu kết quả lên bảng.
-Học sinh thực hiện hoạt động theo nhóm.
-Thời gian thực hiện: 5’.
-Nhóm trưởng tổng hợp kết quả.
-Chuyển nhóm để đánh giá.
-Nhận xét nhóm của bạn.
Bài tập hoạt động nhóm:nội dung ghi trên bảng phụ hoặc thiết kế trên máy chiếu. 
d.Củng cố:
-Củng cố từng phần.
-Phương pháp giải phương trình, bpt có chứa dấu CTB2(quy về b2).Đặc biệt lưu 	ý cách giải theo mệnh đề tương đương.
e.Về nhà
-Hướng dẫn về nhà, ôn tập lý thuyết và xem lại các bài tập đã giải.
	-Bài tập:66,67,68/151 sgk. 
	-Chuẩn bị tiết sau: Luyện Tập.
Tuần
Tiết 63
NS: 
ND:
LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU :
1. Veà kieán thöùc : Cuûng coá phöông phaùp giaûi caùc phöông trình vaø baát phöông trình vaø heä bpt quy veà baäc hai : phöông trình , bpt chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái; phöông trình, bpt chöùa caên baäc 2. Bieán ñoåi töông ñöông caùc phöông trình vaø baát phöông trình chöùa caên baäc 2 cô baûn. phöông phaùp chung ñeå giaûi phöông trình chöùa caên baäc 2. Bieán ñoåi töông ñöông caùc phöông trình vaø baát phöông trình chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái vaø chöùa caên baäc 2 cô baûn.
2. Veà kyõ naêng : Reøn kyõ naêng boû daáu giaù trò tuyeät ñoái vaø kyõ naêng tính toaùn. Reøn kyõ naêng khöû daáu caên vaø kyõ naêng tính toaùn. daáu tam thöùc baäc hai. Vaän duïng daáu tam thöùc ñeå giaûi bpt, heä bpt baäc hai. Giaûi thaønh thaïo moät soá daïng phöông trình , bpt cô baûn. 
3. Veà thaùi ñoä : Bieát quy laï veà quen. Giaùo duïc tính caån thaän, nhanh nheïn vaø chính xaùc. Bieát lieân heä thöïc teá, tö duy saùng taïo. 
II. CHUAÅN BÒ : 
² Giaùo vieân : Baûng phuï toùm taét caùc daïng cô baûn cuûa phöông trình , bpt chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái vaø chöùa daáu caên baäc hai.Caùc ví duï bao quaùt caùc daïng toaùn 
² Hoïc sinh : Duïng cuï hoïc taäp. HS oân taäp caùch giaûi baát phöông trình baäc hai, caùc tính chaát veà giaù trò tuyeät ñoái vaø caên baäc hai. 
III. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC : Vaán ñaùp gôïi môû.
IV. TIEÁN TRÌNH : 
1. OÅn ñònh lôùp : OÅn ñònh traät töï, kieåm tra sỉ soá,veä sinh.
2. Kieåm tra baøi cuõ : 
 Caâu hoûi : : Neâu bieán ñoåi töông ñöông cuûa caùc phöông trình ,bpt sau : 
 (moãi daïng 2,5 ñ) 
 3.Giaûng baøi môùi :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY TROØ
NOÄI DUNG BAØI DAÏY
 Höôùng daãn söûa baøi taäp 69a) vaø b) 
Phöông trình ñaõ cho töông ñöông phöông trình naøo ? 
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi 2 tröôøng hôïp 
Goïi 1 hoïc sinh keát luaän taäp nghieäm cuûa phöông trình 
Höôùng daãn 69c) hoïc sinh töï laøm 
Höôùng daãn söûa baøi taäp 70 
Haõy neâu bieán ñoåi töông ñöông cuûa phöông trình ñaõ cho ? 
Goïi 1 hoïc sinh traû lôøi vaø sau ñoù leân baûng trình baøy baøi giaûi 
Caû lôùp theo doõi vaø coù yù kieán nhaän xeùt 
Giaùo vieân ñieàu chænh boå sung. 
Goïi moät hoïc sinh giaûi baøi taäp 71a) 
Goïi 1 hoïc sinh khaùc neâu nhaän xeùt baøi giaûi 
Giaùo vieân ñieàu chænh boå sung 
 Hoaït ñoäng nhoùm : thaûo luaän giaûi baøi taäp 71b) 
Goïi nhoùm nhanh nhaát leân baûng trình baøy baøi giaûi 
Giaùo vieân chæ ñònh 1 hoïc sinh neâu nhaän xeùt . Giaùo vieân toùm taét phöông phaùp giaûi vaø ñieàu chænh sai soùt. Giaùo vieân löu yù neáu bình phöong maø baäc taêng cao thì nghieân cöùu ñaët aån phuï. 
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi 72a) vaø72b) 
Caû lôùp theo doõi vaø neâu nhaän xeùt veà baøi giaûi 
Giaùo vieân ñieàu chænh boå sung .
Goïi 1 hoïc sinh neâu ñònh höôùng giaûi baøi taäp 72c) 
Giaùo vieân toùm taét laïi phöông phaùp giaûi vaø höôùng daãn hoïc sinh töï laøm. 
Giaûi baøi taäp 74) 
Haõy neâu ñaëc ñieåm veà daïng cuûa phöông trình ñaõ cho
Ñaët aån phuï laø gì ? 
Haõy neâu ñieàu kieän cuûa aån phuï 
Ñeå (1) voâ nghieäm thì (2) phaûi coù ñieàu kieän töông ñöông laø gì ? 
Goïi 1 hoïc sinh neâu ñieàu kieän ; giaùo vieân ñieàu chænh vaø goïi hoïc sinh leân baûng giaûi 
Caû lôùp theo doõi vaø neâu nhaän xeùt 
Giaùo vieân ñieàu chænh boå sung. 
Höôùng daãn caâu 74b) vaø 74c) veà nhaø laøm: 
b) (1) coù 2 nghieäm phaân bieät (2) coù hai nghieäm traùi daáu hoaëc coù 1 nghieäm döông
c) (1) coù 4 nghieäm phaân bieät (2) coù hai nghieäm döông phaân bieät.
Baøi 69a) Giaûi phöông trình : 
b) 
Baøi 70b ) :Giaûi bpt :
Baøi 71) :Giaûi phöông trình: 
b) ÑKXÑ cuûa phöông trình: R
Ñaët , töø ñoù tìm t vaø suy ra nghieäm cuûa phöông trình
Ñaùp soá: x=1 hoaëc x=4
Baøi 72) :Giaûi baát phöông trình: 
Baøi 74) Tìm m ñeå phöông trình : (1)
voâ nghieäm . 
 coù 2 nghieäm phaân bieät. 
Coù 4 nghieäm phaân bieät. 
Höôùng daãn : 
Ñaët aån phuï : t = x2 ; ñieàu kieän t 0 
Phöông trình trôû thaønh : 
(2) coù : 
a) (1) voâ nghieäm (2) voâ ng

File đính kèm:

  • docdai10t57den 66.doc
Giáo án liên quan