Ðề 7 thi đại học môn thi: hoá học thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH X Y HOOC – COOH. Chất Y có thể là: A. etanđial B. etilenglicol C. etilen D. axetilen

Câu 2. Cho sơ đồ: X Y C2H5OH.

Với X, Y là những hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C, H hoặc có cả C, H, O với số nguyên tử

C 2; X, Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X, Y có thể có là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề 7 thi đại học môn thi: hoá học thời gian làm bài: 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 như sau:
A. (1) > (2) > (3) > (4)	B. (1) > (3) > (4) > (2)	C. (4) > (1) > (2) > (3)	D. (4) > (1) > (3) > (2)
Câu 8. Một thanh Zn ñang tác dụng với HCl nếu thêm vài giọt CuSO4 thì:
A. Lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn	B. Lượng bọt khí H2 bay ra không ñổi
C. Lượng bọt khí bay ra ít hơn	D. Không có bọt khí bay ra
Câu 9. Có hai thìa sắt như nhau, một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vặn cong cùng ñặt trong ñiều kiện không khí ẩm như nhau. Hiện tượng xảy ra là:
A. Cả 2 chiếc thìa ñều không bị ăn mòn
B. Cả 2 chiếc thìa ñều bị ăn mòn với tốc ñộ như nhau
C. Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều hơn
D. Chiếc thìa cong bị ăn mòn ít hơn
Câu 10. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. ðun nóng 10,8 gam X với dung dịch NaOH vừa ñủ, thu ñược dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu ñược phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 6,8 gam	B. 8,2 gam	C. 8,5 gam 	D. 9,8 gam
Câu 11. Từ C2H2 ñể ñiều chế ñược CH3COOC2H5 cần tiến hành số phản ứng ít nhất là: A. 1	B. 2	C. 3 	D. 4
Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa ñủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu ñược V lít khí (ñktc). Giá trị của V là:
A. 0,84 lít	B. 1,68 lít	C. 11,2 lít	D. 22,4 lít
Câu 13. Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 ñủ, thu ñược V lít khí NO duy nhất (ñktc) và 3,2 gam chất rắn. Giá trị của V là:
A. 0,896 lít	B. 2,24 lít	C. 4,48 lít	D. 6,72 lít
Câu 14. Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml HNO3 loãng, ñun nóng. Sau khi phản ứng thu ñược 2,24 lít NO duy nhất (ñktc), dung dịch D và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng ñộ của dung dịch HNO3 là:
A. 5,1M	B. 3,5M	C. 3,2M 	D. 2,6M
Câu 15. Cho luồng khí CO ñi qua ống sứ ñựng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu ñược hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Cho X tác dụng với H2SO4 ñặc nóng, dư thu ñược dung dịch Y. Khối lượng muối khan trong dung dịch Y là:
A. 48 gam	B. 40 gam 	C. 32 gam	D. 20 gam
Câu 16. Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 ñvC, chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. 4	B. 5	C. 6 	D. 7
Câu 17. Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa ñủ, thu ñược hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X ñược dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan ñược tối ña m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là:
A. 9,6 gam	B. 11,2 gam	C. 14,4 gam	D. 16 gam
Câu 18. ðốt 12,27 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu trong không khí. Sau phản ứng thu ñược 16,51 gam hỗn hợp A gồm các oxit. Cho A tác dụng với xút thấy cần dùng tối ña 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thể tích hỗn hợp khí Y (gồm H2 và CO, ño ở ñktc) cần dùng ñể phản ứng hết với hỗn hợp A là:
A. 1,288 lít	B. 2,576 lít	C. 2,968 lít	D. 5,936 lít
Câu 19. Cho 2,0 gam Fe và 3,0 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu ñược 0,448 lít khí NO duy nhất và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu ñược sau khi cô cạn dung dịch X là:
A. 5,4 gam 	B. 6,24 gam	C. 17,46 gam	D. kết quả khác
Câu 20. Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng với HNO3 loãng, dư ñun nóng chỉ thu
4
ñược muối SO 2
của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Tỉ lệ x/y có giá trị là:
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành	Trang 2/5	Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHS
A. 0,5 	B. 1	C. 1,5	D. 2
Câu 21. X có công thức phân tử là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH
1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược 11,1 gam chất rắn. X là:
A. NH2C3H6COONH4	B. NH2CH2COONH3CH2CH3
C. NH2C2H4COONH3CH3	D. (NH2)2C3H7COOH
Câu 22. Cho 16,25 gam FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thấy có kết tủa xuất hiện. Khối lượng kết tủa thu ñược là:
A. 9,0 gam	B. 10,7 gam 	C. 11,6 gam	D. 14,6 gam
Câu 23. Cho hỗn hợp rắn A gồm 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu tác dụng với 300 ml dung dịch AgNO3 2M
ñến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu ñược là:
A. 32,4 gam	B. 43,2 gam	C. 54,0 gam 	D. 64,8 gam
Câu 24. Khi cho butañien-1,3 phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính sinh ra là:
A. 1-clobuten-3	B. 1-clobuten-2 	C. 4-clobuten-1	D. 3-clobuten-1
Câu 25. Cho 0,1 mol một hiñrocacbon X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu ñược 26,4
gam kết tủa. X là:
A. axetilen	B. butin-1	C. butañiin 	D. pentin-1
Câu 26. Cho m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với HCl ñược dung dịch A, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau:
+) Phần 1 (dung dịch 1): ñem cô cạn trực tiếp ñược m1 gam muối khan.
+) Phần 2 (dung dịch 2): sục Cl2 ñến dư ñược dung dịch 3, cô cạn dung dịch 3 ñược m3 gam muối khan.
Biết m3 – m1 = 0,71 gam và trong hỗn hợp ban ñầu tỉ lệ số mol FeO : Fe2O3 = 1:1. Nhúng thanh Fe vào
dung dịch 2 cho ñến khi màu nâu biến mất thì khối lượng của dung dịch thu ñược so với khối lượng dung
dịch 2 là:
A. tăng 1,12 gam 	B. tăng 1,68 gam	C. tăng 2,24 gam	D. tăng 3,36 gam
Câu 27. Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở ñiều kiện không có không khí, thu ñược hỗn hợp chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch HNO3 thu ñược 0,896 lít (ñktc) hỗn hợp khí B gồm NO2 và NO. Tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 là:
A. 17	B. 19	C. 21 	D. 23
Câu 28. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn A gồm Ag, Cu trong dung dịch chứa hỗn hợp axit HNO3
và H2SO4 thu ñược dung dịch B chứa 19,5 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp khí X (gồm 0,05 mol NO và
0,01 mol SO2). Giá trị của m là:
A. 9,24 gam 	B. 9,75 gam	C. 15,44 gam	D. 17,36 gam
Câu 29. Cho 8,4 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược khí NO, dung dịch A và còn lại 2,8 gam chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu ñược m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 11,8 gam	B. 18 gam 	C. 21,1 gam	D. 24,2 gam
Câu 30. Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni nung nóng. Sau một thời gian thu ñược hỗn hợp Y gồm 4 khí. Khi cho Y lội qua dung dịch brom dư thấy có 4,48 lít (ñktc) khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 4,5. ðộ tăng khối lượng của bình brom là:
A. 5,2 gam	B. 5,0 gam	C. 4,1 gam 	D. 2,05 gam
Câu 31. Khi ñiều chế etylen từ rượu etylic và H2SO4 ñậm ñặc 170oC có lẫn SO2. Dung dịch nào dưới ñây có thể chứng minh sự có mặt của SO2 ?
A. KMnO4	B. Ba(OH)2	C. Br2 	D. CaCl2
Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M'CO3 bằng dung dịch HCl dư thầy thoát ra V lít khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch thu ñươc ñem cô cạn ñược 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là: A. 1,12 lít	B. 1,68 lít	C. 2,24 lít	D. 3,36 lít
Câu 33. Sản phẩm chính của phản ứng trùng hợp butañien-1,3 là
A.	CH2 	CH
CH = CH2 	n
B. 	 CH2 CH = CH CH2 n
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành	Trang 3/5	Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHS
C.	CH2 	CH 	CH 	CH2 n 	D.	Phương án khác
Câu 34. Cho 4,4 gam một este no, ñơn chức tác dụng hết với dung dịch NaOH thu ñược 4,8 gam muối natri. Công thức cấu tạo của este là
A. CH3CH2COOCH3 	B. CH3COOCH2CH3
C. HCOOCH2CH2CH3	D. Không có este nào phù hợp
Câu 35. Khi cho Br2 tác dụng với một hiñrocacbon thu ñược một dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỉ khối hơi so với hiñro bằng 75,5. Hiñrocacbon ñó là:
A. 2,2,3,3-tetrametylbutan	B. 2,2-ñimetylpropan
C. 2,3-ñimetylbutan	D. pentan
Câu 36. ðộ rượu là:
A. thành phần % về khối lượng etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước
B. phần trăm về thể tích etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước C. phần trăm về số mol etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước D. phần ancol hòa tan trong bất kì dung môi nào
Câu 37. Trong công nghiệp, ñể sản xuất glixerol người ta ñi theo sơ ñồ nào sau ñây ? A. Propan	propanol	Glixerol
B. Propen 	Allyl clorua 	1,3–ðiclopropan–2–ol 	Glixerol
C. Butan	Axit butanoic	Glixerol
D. Metan	Etan	Propan	Glixerol
Câu 38. ðun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, ñơn chức với H2SO4 ñặc ở 140oC thu ñược hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol mỗi ete có giá trị nào sau ñây?
A. 0,1 mol	B. 0,2 mol 	C. 0,3 mol	D. 0,4 mol
Câu 39. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, ñơn chức A. Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu ñược 1,68 lít H2 (ñktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO (to) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu ñược tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu ñược 21,6 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của A là: A. C2H5OH	B. CH3CH2CH2OH
C. CH3CH(OH)CH3 	D. CH3CH2CH2CH2OH
Câu 40. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 76, trong ñó số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt không mang ñiện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là:
A. 1s22s22p63s23p63d54s1 	B. 1s22s22p63s23p63d44s2
C. 1s22s22p63s23p64s13d5	D. 1s22s22p63s23p64s23d4
Câu 41. Trong tự nhiên Cu có hai ñồng vị:

65 Cu, 63 Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54.
29
Biết MCl = 35,5. Thành phần % về khối lượng của
29
29
63 Cu trong CuCl2 là:
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành	Trang 4/5	Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHS
A. 12,64%	B. 26,77%	C. 27,00%	D. 34,18%
Câu 42. Trong phân tử C6H6 bao gồm:
A. 3 liên kết	và 6 liên kết	B. 3 liên kết 	và 12 liên kết 	 C. 3 liên kết	và 9 liên kết	D. 3 liên kết	và 3 liên kết
Câu 43. Cho phản ứng sau: H2O (k) + CO (k)	H2 (k) + CO2 (k)
Ở 700oC hằng số cân bằng là K = 1,873. Biết rằng hỗn hợp ñầu gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO
trong bình 10 lít ở 700oC. Nồng ñộ của H2O và CO ở trạng thái cân bằng lần lượt là:
A. 0,01267M 	B. 0,01733M	C. 0,1267M	D. 0,1733M
Câu 44. Sục 1,568 lít khí CO2 (ñktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M. Sau thí nghiệm ñược dung dịch A. Rót 250 ml dung dịch B gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch A thu ñược 3,94 gam kết tủa và dung dịch C. Nồng ñộ x của Ba(OH)2 là:
A. 0,015M	B. 0,02M 	C. 0,025M	D. 0,03M
Câu 45. X là este của một axit hữu cơ ñơn chức và rượu ñơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X ñ dng 90 ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Dung dịch sau phản ứng cô cạn thu ñược chất rắn nặng 5,7 gam. Công thức X là:
A. HCOOC3H7 	B. HCOOC3H5	C. CH3COOC2H5	D. C2H5COOCH3
Câu 46. Hợp chất ñầu và các hợp chất trung gian trong quá trình ñiều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), rượu etylic

File đính kèm:

  • docDap an De Le Pham Thanh 009.doc