Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 môn thi: hoá học, khối b (tiếp)

Câu 1: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa

phenol với

A. dung dịch NaOH. B. nước Br2. C. H2 (Ni, nung nóng). D. Na kim loại.

Câu 2: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số

chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

 

docx5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 môn thi: hoá học, khối b (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản
ứng. Tên gọi của este là
A. n-propyl axetat.	B. metyl axetat.	C. etyl axetat.	D. metyl fomiat.
Câu 10: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử
của X là
A. C3H4O3.	B. C12H16O12.	C. C6H8O6.	D. C9H12O9.
Câu 11: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)
etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là
0,8 g/ml)
A. 4,5 kg.	B. 6,0 kg.	C. 5,0 kg.	D. 5,4 kg.
Trang 1/5 - Mã đề thi 268
Toluen ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  X  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ Y	+⎯⎯⎯⎯⎯  Z.
→
→
t
H2S + O2 (dư)	⎯→⎯	Khí X + H2O
NH3 + O2	⎯⎯	→⎯	C850	Khí Y + H2O
 Pt,
⎯
⎯
Câu 12: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản
phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc
AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 70,4%.	B. 76,6%.	C. 80,0%.	D. 65,5%.
Câu 13: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml
dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất
rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COOCH3.	B. H2NCH2CH2COOH.
C. HCOOH3NCH=CH2.	D. CH2=CHCOONH4.
Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
+ Br2(1:1mol),Fe,to	+ NaOH(d−),to, p	HCl(d−)
Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm
A. o-metylphenol và p-metylphenol.	B. benzyl bromua và o-bromtoluen.
C. m-metylphenol và o-metylphenol.	D. o-bromtoluen và p-bromtoluen.
Câu 15: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa
đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức
cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.	B. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.
C. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.	D. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.
Câu 16: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là
Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa
a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a = 0,5b.	B. a = b.	C. a = 4b.	D. a = 2b.
Câu 17: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi
dung dịch X là
A. 6,52 gam.	B. 8,88 gam.	C. 13,92 gam.	D. 13,32 gam.
Câu 18: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3COOCH3.	B. CH3OH.	C. CH3NH2.	D. CH3COOH.
Câu 19: Cho các phản ứng sau:
o
o
NH4HCO3 +  HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:
A. SO2, NO, CO2.	B. SO3, NO, NH3.	C. SO2, N2, NH3.	D. SO3, N2, CO2.
Câu 20: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k)	2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi áp suất của hệ.	B. thay đổi nhiệt độ.
C. thêm chất xúc tác Fe.	D. thay đổi nồng độ N2.
Câu 21: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và
1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là
A. C3H7OH và C4H9OH.	B. CH3OH và C2H5OH.
C. C2H5OH và C3H7OH.	D. C3H5OH và C4H7OH.
Câu 22: Thành phần chính của quặng photphorit là
A. Ca(H2PO4)2.	B. CaHPO4.	C. Ca3(PO4)2.	D. NH4H2PO4.
Trang 2/5 - Mã đề thi 268
Câu 27: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca  , Mg   , HCO3 , Cl , SO4  . Chất được dùng để làm
t
2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O	4KClO3	⎯→⎯	KCl + 3KClO4
Câu 34: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na , Ca   , Fe   , Al   , Mn   , S2-, Cl-. Số chất và ion
Câu 23: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm
KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công
thức phân tử của X là
A. C2H5COOH.	B. CH3COOH.	C. C3H7COOH.	D. HCOOH.
Câu 24: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
A. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
B. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn, trong gang để thu được thép.
C. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn, trong gang để thu được thép.
D. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
Câu 25: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư),
sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
Câu 26: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn
toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích
khí đều đo ở đktc)
A. CH4 và C2H4.	B. CH4 và C3H6.	C. CH4 và C3H4.	D. C2H6 và C3H6.
2+	2+	-	-	2-
mềm mẫu nước cứng trên là
A. Na2CO3.	B. HCl.	C. NaHCO3.	D. H2SO4.
Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a
(mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)
A. 0,15.	B. 0,03.	C. 0,12.	D. 0,30.
Câu 29: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ
thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C4H8O.	B. C2H6O.	C. CH4O.	D. C3H8O.
Câu 30: Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng
nhau. Giá trị của V1 so với V2 là
A. V1 = 5V2.	B. V1 = 2V2.	C. V1 = 10V2.	D. V1 = V2.
Câu 31: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R
có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. N.	B. S.	C. P.	D. As.
Câu 32: Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O	2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
o
O3 → O2 + O
Số phản ứng oxi hoá khử là
A. 2.	B. 5.	C. 3.	D. 4.
Câu 33: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí
CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
A. 50%.	B. 40%.	C. 84%.	D. 92%.
+	2+	2+	3+	2+
trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 5.	B. 3.	C. 4.	D. 6.
Trang 3/5 - Mã đề thi 268
t
t
A. 2KNO3  ⎯⎯→ 2KNO2 + O2.	B. NaHCO3  ⎯⎯→ NaOH + CO2.
t
t
C. NH4Cl   ⎯⎯→ NH3 + HCl.	D. NH4NO2  ⎯⎯→ N2 + 2H2O.
t
HBr + C2H5OH  ⎯⎯→
C2H6 +  Br2 ⎯askt⎯(1⎯mol)→
⎯
⎯⎯
C2H4 + HBr →
t
(1)  O3 + dung dịch KI  →	(2)  F2 + H2O  ⎯⎯→
Câu 35: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. P, N, F, O.	B. N, P, F, O.	C. N, P, O, F.	D. P, N, O, F.
Câu 36: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với
dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là
A. Na.	B. Li.	C. Rb.	D. K.
Câu 37: Phản ứng nhiệt phân không đúng là
o	o
o	o
Câu 38: Cho các phản ứng:
o
C2H4 + Br2 →
:1
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 39: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số
chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là
A. 6.	B. 4.	C. 5.	D. 3.
Câu  40:  Cho  dãy  các  chất:  KAl(SO4)2.12H2O,  C2H5OH,  C12H22O11  (saccarozơ),  CH3COOH,
Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Câu 41: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với
xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)
A. 55 lít.	B. 81 lít.	C. 49 lít.	D. 70 lít.
Câu 42: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba
trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ,
áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 5.
Câu 43: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PVC.	B. nhựa bakelit.	C. PE.	D. amilopectin.
Câu 44: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3
2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+.	B. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -.
C. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.	D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
PHẦN RIÊNG __________   Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II	__________
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp
gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 0,8 lít.	B. 1,0 lít.	C. 1,2 lít.	D. 0,6 lít.
Câu 46: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng
phân tử của X. Các chất  X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankin.	B. ankan.	C. ankađien.	D. anken.
Câu 47: Cho các phản ứng:
o
t
(3)  MnO2 + HCl đặc  ⎯⎯→
o

(4)  Cl2 + dung dịch H2S →
Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. (1), (2), (4).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (2), (3).	D. (1), (3), (4).
Trang 4/5 - Mã đề thi 268
Câu 48: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH
(phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là
A. 6.	B. 5.	C. 8.	D. 7.
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2
lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhi

File đính kèm:

  • docxDeHoaBCt_M268.docx