Đề kiểm tra học kì I môn: Sử 7 năm học: 2014 - 2015 - Đề 2

Câu 1: (3 điểm)

 Em hãy trình bày nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa của phong trào văn hóa

Phục Hưng?

Câu 2: (3 điểm)

 Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền? Em có nhận xét gì

về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô?

Câu 3: ( 4điểm)

 Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng

chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?

 

doc5 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Ngày: 23/10/2018 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn: Sử 7 năm học: 2014 - 2015 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA
 TỔ: VĂN SỬ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn: Sử 7
 Năm học: 2014- 2015
MÃ ĐỀ 2
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
Chủ đề 1: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu
Trình bày được nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục Hưng
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
1
3
100%
Số câu: 1
Số điểm: 3 = 
30%
Chủ đề 2:
Nước ta buổi đầu độc lập
Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền.
Nhận xét được về bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
2/3
2
66.6%
1/3
1
33.3%
Số câu: 1
Số điểm: 3 = 30%
Chủ đề 3:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
Hiểu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
1
4
100%
Số câu: 1
Số điểm: 4= 40%
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
1 
3
30%
2/3+1
6
60%
1/3
1
10%
Số câu: 3
Số điểm: 10 = 100%
TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA
TỔ: VĂN SỬ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Sử 7
Năm học: 2014-2015
( Thời gian làm bài 45 phút không kể giao đề)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
 Em hãy trình bày nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa của phong trào văn hóa 
Phục Hưng?
Câu 2: (3 điểm)
 Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền? Em có nhận xét gì 
về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô?
Câu 3: ( 4điểm) 
 Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng 
chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?
 GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG BGH
 (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOA
TỔ: VĂN- SỬ
HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: SỬ 7
Năm học: 2014- 2015
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
Câu 1
* Nguyên nhân: 
+ Sự kìm hãm vùi dập của chế độ phong kiến đối với các giá trị văn hóa
+ Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội
- Nội dung:
+ Phê phán giáo hội phong kiến và giáo hội
+ Đề cao giá trị con người, khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật
- ý nghĩa
+ Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến
+ Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu âu và nhân loại
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
Câu 2
* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền
VUA
Quan văn
Quan võ
Thứ sử các châu
* Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng bước đầu đã thể hiện được sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. 
2 đ
1đ
Câu 3
* Nguyên nhân thắng lợi
- Toàn dân tham gia kháng chiến, thực hiện chủ trương vườn không nhà trống, phối hợp với dân binh đánh giặc
- Sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần
- Sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của vua quan nhà Trần
- Đường lối, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo
- tinh thần đoàn kết, chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta
* Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan ý chí xâm lược của giặc, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nâng cao lòng tự hào, tự cường dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân
- Góp phần tô điểm làm phong phú thêm truyền thống chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta
- Để lại bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
- Góp phần ngăn chặn sự bành trướng của quân mông nguyên ra các nước khác
0.5 đ
0.25 đ
0.5 đ
0.25 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
 GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG BGH
 (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDE 2 SU 7 KI I.doc
Giáo án liên quan