Bộ đề dạy học sinh giỏi hóa 9

Câu 1:Có 3 chất: Al, Mg, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt 3 chất trên?

Câu 2: Muối X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay

 axit? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: Định nghĩa phản ứng trao đổi? Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra? Cho ví dụ minh họa? Phản ứng trung hòa có phải

 là phản ứng trao đổi không?

 

doc139 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bộ đề dạy học sinh giỏi hóa 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	D- C¶ A vµ C
3) LÊy mét khèi l­îng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt:
	A- KÏm	B- Nh«m	C- Magie	D- S¾t
4) Độ tan của muối K2SO4 ở 200C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là
	A. 11,1%	B. 10%	C. 17,4%	D. 20%
5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là:
	A. 800 ml	B. 2000 ml 	C. 1200 ml	D. 1000 ml
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc sau:
	1/ FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
	2/ KOH + Al2(SO4)3 K2SO4 + Al(OH)3
	3/ Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
	4/ FexOy + CO FeO + CO2
	5/ KNO3 KNO2 + O2
	6/ C2H4 + O2 CO2 + H2O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, MgO, Al2O3.
	Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0,896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 1,68 gam kim loại sắt. 
	1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau:
FexOy + CO Fe + CO2
Bµi 4 (7,0 ®iÓm): Cho 11,9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).
Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M. 
Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137; 
Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16.
®Ò sè 51
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö­ khèi cña nguyªn tè X.
 2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
	1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2
	2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3
	3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe2O3 
 b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
 c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi l­îng. 
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi l­îng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i n­íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi l­îng khÝ CO2 vµ khèi l­îng H2O t¹o thµnh.
®Ò sè 52
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
 2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
	1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2
	2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3
	3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
	4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe2O3 
 b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
 c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi l­îng. 
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi l­îng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i n­íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi l­îng khÝ CO2 vµ khèi l­îng H2O t¹o thµnh
®Ò sè 53
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
KOH + Al2(SO4)3 K2SO4 + Al(OH)3
FexOy + CO 	FeO + CO2
CnH2n-2 + ? CO2 + H2O.
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? 
Bài 3:(2,5 điểm) 
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. 
 Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D. 
 Biết : 3Fe + 2O2 Fe3O4 
 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 
 Fe3O4 + 8 HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 
 (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% ; . Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO. 
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y 
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 54
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
A- §iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.
1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè ........1........ trong h¹t nh©n ®Òu lµ .......2......... cïng lo¹i, thuéc cïng mét ........3....... ho¸ häc.
2) C¸c .........4......... cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh, cßn .......5......... lµ h¹t hîp thµnh cña ...........6.......... kim lo¹i.
B- Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Sè nguyªn tö H cã trong 0,5 mol H2O lµ:
A. 3 . 1023 nguyªn tö	B. 6. 1023 nguyªn tö
C. 9 . 1023 nguyªn tö	D. 12 . 1023 nguyªn tö
2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ?
A. 1	B. 2	C. 3	D.4
3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O, nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI. Tû khèi cña hîp chÊt víi oxi lµ 2,5. Nguyªn tè X lµ:
A. Nit¬	B. Phèt pho	C. L­u huúnh	D. Cacbon
4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau, c«ng thøc nµo sai ?
A. Fe3(HPO4)2	B. Fe (H2PO4)2
C. Fe (H2PO4)3	D. Fe2(HPO4)3
5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22,4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi l­îng oxit s¾t tõ sinh ra lµ:
A. 12,2 (g)	B. 11,6 (g)	C. 10,6 (g)	D. 10,2 (g)
6) Oxit axit t­¬ng øng cña axit HNO3 lµ:
A. NO2	B. N2O3	C. N2O5	D. NO
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
1) Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
	a) KMnO4 to ? + ? + ?
	b) Fe + H3PO4 ? + ?
	c) S + O2 to ?
	d) Fe2O3 + CO t0 Fe3O4 + ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi l­îng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. Hái khi sö dông khèi l­îng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× tr­êng hîp nµo thu ®­îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®­îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit. TÝnh.
	a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
	b) Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g, ë 200C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®­îc 3,36 (lÝt) H2 (®ktc). m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) n­íc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi l­îng m1/ m2 ?
b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? 
Cho biÕt 	H = 1; 	N = 14; O = 16; 	Na = 23; 	Cl = 35,5; 
	Ca = 40; 	Mn = 55; 	Fe = 56; 	Ba = 107
®Ò sè 55
Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O, N2O5, Mg(OH)2, NaHSO3, H2S, CuSO4, Ba(OH)2, HNO3.
Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi:
Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO, Fe3O4, CaO, CuO đều đã được nung nóng.
Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O, N2O5, SiO2, NaCl.NaOH, BaO, SO2.
Câu 3: (5 điểm) 
Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu có)
Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá - khử.
Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì?
Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0, 4375.
Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A.
Gây nổ 13,44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4.
Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4,9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24,5%.
Tính a, b.
Cho 3,5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12,25%. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.
Tính C% của dung dịch.
®Ò sè 56
TRẮC NGHIỆM
1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là:
a.Lọc                    c.bay hơi
b.dùng phễu chiết   d.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi
e.không tách được
2/A là chất lỏng không tan trong nước.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước, phương pháp đơn giản nhất để lấy A là:
a.chưng cất   c.lọc
b.bay hơi       d.dung phễu chiết
e.cô cạn
3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là:
a.proton và electron
b.nơtron và electron
c.nơtron và proton
d.proton, nơtron và electron
4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm:
a.92 proton và 146 electron
b.92 electron và 146 nơtron
c.92 nơtron và 146 proron
d.92 nơtron và 146 electron
e.93 proton và 146 nơtron
5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.5 lần nguyên tử khối của oxi.X là nguyên tố nào?
a.Ca
b.Na
c.K
d.Cu
e.Fe 
6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần chất mang đốt:
a.C và O
b.H và O
c.C và H
d.C , H và O
7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000o

File đính kèm:

  • doc100 de thi hoa HSG.doc