Bài giảng Tiết tự chọn 14: Bài tập về điều chế kim loại

- Nguyên tắc chung điều chế kim loại

 - 3 phương pháp điều chế kim loại

 - định luật Faraday

 - Lựa chọn phương pháp thích hợp để điều chế kim loại cụ thể

 - Viết được các pthh xảy ra

 - Toán điện phân,toán liên quan điều chế kim loại.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 14: Bài tập về điều chế kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt tù chän 14
bµi tËp vÒ ®iÒu chÕ kim lo¹i
Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ......
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµy d¹y
Häc sinh v¾ng mÆt
Ghi chó
12C3
12C4
I. Môc tiªu bµi häc:
	1. KiÕn thøc:
	- Nguyên tắc chung điều chế kim loại 
	- 3 phương pháp điều chế kim loại 
	- định luật Faraday
	2. Kü n¨ng:
	- Lựa chọn phương pháp thích hợp để điều chế kim loại cụ thể
	- Viết được các pthh xảy ra
	- Toán điện phân,toán liên quan điều chế kim loại.
	3. T­ t­ëng:
II. Ph­¬ng ph¸p:
	§µm tho¹i kÕt hîp khÐo lÐo víi bµi tËp
III. §å dïng d¹y häc:
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
	1. æn ®Þnh tæ chøc líp: (1')
	2. KiÓm tra bµi cò: Trong giê häc.
	3. Gi¶ng bµi míi:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung
8'
* Hoạt động 1:
- GV nhấn mạnh 3 phương pháp điều chế kim loại.
- HS hệ thổng phương pháp điều chế
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
 IA,IIA,Al ® đpnc hợp chất
 oxit kim loại ® nhiệt luyện
 (td C,CO,H2,Al,to)
 HỢP CHẤT CỦA ® thủy luyện
 KIM LOẠI (dùng kim loại đứng
 trước kim loại trong muối) 
 dd muối của kim loại sau Al
 ® đpdd
Định luật Faraday:
8'
* Hoạt động 2: Giải lí thuyết
- GV giao c©u 1:
- GV hướng dẫn HS suy luận tìm phương pháp giải.
Có mấy cách để điều chế mỗi kim loại trên?
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
II.BÀI TẬP:
* C©u 1: Trình bày cách để điều chế
-Ca từ CaCO3
-Cu từ CuSO4
--- // ---
a)CaCO3+2HCl ® CaCl2+CO2+H2O
 cô cạn dd ® CaCl2 
 CaCl2 Ca+ Cl2
b)Fe + CuSO4® FeSO4 + Cu
hoặc:
2CuSO4+2H2O2Cu+O2+H2SO4
7'
- GV giao c©u 2:
- GV gợi ý chọn phương pháp phù hợp và lập sơ đồ.HS viết các pthh minh họa
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* C©u 2: TừCu(OH)2,MgO,FeS2,Al2O3chọn phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại tương ứng
--- // ---
*Cu(OH)2® CuO ® Cu
hoặc Cu(OH)2® ddCuCl2 ® Cu
*MgO ® dd MgCl2® MgCl2® Mg
*FeS2® Fe2O3® Fe
*Al2O3Al
HS viết các pthh xảy ra
10'
* Hoạt động 3:Giải bài toán
- GV giao c©u 3:
- GV gợi ý :
Những chất nào bị khử?
Þ các oxit của Fe và CuO
Từ pthh thấy số mol nguyên tử O trong các oxit = số mol CO đã phản ứng
khối lượng chất rắn=khối lượng oxit –mo(oxit)
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* C©u 3: Để khử hoàn toàn 30g hỗn hợp gồm CuO,FeO,Fe3O4,Fe2O3,Fe,MgO cần dùng 5,6 lit CO (đktc).Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 28g B. 26g C. 24g D. 22g
--- // ---
B
 CuO + CO Cu+ CO2
Fe3O4+4CO3Fe +4CO2
FeO + CO Fe + CO2
Fe2O3 +3CO 2Fe +3CO2
Ta có: 
nO(oxit)=nCO(pứ)=5,622,4=0,25 mol
mO(oxit)=16.0,25=4g
khối lượng chất rắn sau phản ứng là 30-4 = 26g
7'
- GV giao c©u 4:
- GV hướng dẫn viết pthh
áp dụng định luật Faraday
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung
* C©u 4: Điện phân (điện cực trơ) dd muối sunfat của 1 kim loại hóa tri II với dòng điện 3 A.Sau 1930s điện phân,thấy khối lượng catot tăng 1,92g.
a) Viết pthh phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và pt điện phân.
b)tìm tên kim loại.
--- // ---
a) 2MSO4+2H2O2M+O2+H2SO4
b)Þ A=2.96500.1,923.1930=64 
M là Cu
	4. Cñng cè bµi gi¶ng: (3')
	GV nhận xét tiết học
	GV củng cố,khắc sâu các phương pháp thích hợp để điều chế kim loại
	5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ: (1')
	Ôn tập phần đại cương kim loại 
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyªn m«n duyÖt
Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 14 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan