Bài giảng Tiết: 69: Ôn tập thi học kì II ( tiết 2)

-Cũng cố và khắc sâu kiến thức cho học sinh

 -HS hệ thống được kiến thức đã học.

 -Rèn luyện cho học sinh có kĩ năng giải bài tập định tính và định lượng.

 1.Ôn lại các khái niệm cơ bản:

 Dung dịch, độ tan của một chất trong nước, nồng độ dung dịch

 2.Rèn luyện các kĩ năng cơ bản về:

 Tính về dung dịch, độ tan của một chất,tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol/lit, tính toán và pha chế một dung dịch.

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 69: Ôn tập thi học kì II ( tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 05/05/2012
Ngµy gi¶ng: 09/05/2012
 Tiết: 69 	 
ÔN TẬP THI HỌC KÌ II ( TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU
	-Cũng cố và khắc sâu kiến thức cho học sinh
	-HS hệ thống được kiến thức đã học.
	-Rèn luyện cho học sinh có kĩ năng giải bài tập định tính và định lượng. 
 1.Ôn lại các khái niệm cơ bản:
	Dung dịch, độ tan của một chất trong nước, nồng độ dung dịch
 2.Rèn luyện các kĩ năng cơ bản về:
	Tính về dung dịch, độ tan của một chất,tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol/lit, tính toán và pha chế một dung dịch.
II.CHUẨN BỊ
-GV chuẩn bị bài tập để luyện tập cho HS
-HS bài học trước ở nhà.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Ổn định lớp
 	2.Kiểm tra bài cũ
 	3.Vào bài mới 
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
-GV ghi nội dung lên bảng và yêu cầu HS tìm hiểu nội dung
-HS đưa ra biện pháp giải, Hs khác nhận xét
-Cuối cùng GV nhận xét và kết luận.
-GV gọi HS nhắc lại công thức tính nồng độ mol của dung dịch
-HS lên bảng giải bài tập,hs khác nhận xét
-Cuối cùng GV nhận xét và kết luận.
-GV tiếp tục gọi HS lên bảng giải bài tập, khi hs giải xong , gv yêu cầu hs khác nhận xét
-Cuối cùng GV nhận xét và kết luận.
 Bài 1:Trộn 1 lít dung dịch HCl 4M vào 2 lít dung dịch HCl 0,5M. Tính nồng độ mol của dung dịch mới thu được.
Đáp án: 
-n HCl 1 = 1 x 4 = 4 (mol)
-n HCl 2 = 2 x 0,5 = 1 (mol)
-n HCl mới = 4 + 1 = 5( mol)
-V HCl mới = 2 + 1 = 3 (lít)
- CM mới = 3/5 = 0,6 mol/lit
-Vậy nồng độ mol của dung dịch mới thu được là 0,6 mol/lit
 Bài 2: Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch chứa 14,6 gam dung dịch HCl nguyên chất.
a.Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b.Chất nào còn dư sau phản ứng với khối lượng là bao nhiêu gam.
c.Tính thể tích khí H2 thu được sau phản ứng.
d.Nếu cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì cần phải dùng thêm chất kia với khối lượng là bao nhiêu gam.
Đáp án:
-Ta có phương trình phản ứng 
a.Fe + 2HCl FeCl2 + H2.
b.-Theo phương trình phản ứng thì khối lượng của axít dư là: 0,4 – 0,1 = 0,3(mol)
-Được khối lượng axít dư là: 0,3 x 36,5 = 10,95(gam).
c.Thể tích khí H2 thu được là:
V1 =2,8 x22,4 / 56 = 1,12(lít).
V2 =1,12 x 2 = 2,24(lít)
d.Khối lượng của sắt cần thêm là: 10,95 x 56 / 73 = 8,4(gam)
 Bài 3:Từ dung dịch NaCl 1M, Hãy tính toán và trình bày cách pha chế được 250ml dung dịch NaCl 0,2M.
Đáp án:
*Tính toán: nNaCl cần pha chế là: 
 0,2 x 250 / 1000 = 0,05(mol).
 Vậy thể tích của dung dịch cần tìm là:
 1000 x 0,05 / 1 = 50(ml).
*Pha chế:
+Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình tam giác.
+Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lắc đều, ta được 250 ml dung dịch NaCl 0,2 M cần pha chế.
 4.Củng cố
 Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái (A,B,C,D) đứng trước mỗi câu cho đáp án đúng:
Câu 1 Phân tử khối của oxi là:
 A. 30g; B. 31g; C. 32g; D. 33g.
Câu 2. Oxit sau đây là oxit bazơ:
 A. CaO; B. CO2; C. SO2; D. NO2.
.Câu 3. Hợp chất sau đây là muối:
 A. Ca(OH)2; B. H2SO4; C. CuSO4; D. H2SO3.
Câu 4. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là:	
 A. 1 : 2; B. 1 : 4; C. 1 : 6; D. 1 : 8.
Câu 5 Ngoïn löûa hidro chaùy trong khoâng khí quan saùt ta thaáy 
 A .Coù maøu xanh B. Coù maøu xanh nhaït 
 C .Coù maøu vaøng nhaït D .Khoâng maøu
Câu 6. Khi thu khí hidro vaøo oáng nghieäm baèng caùch ñaåy khoâng khí phaûi ñeå uùp ngöôïc oáng nghieäm vì khí hidro 
 A .Tan ít trong nöôùc B . Naëng hôn khoâng khí 
 C .Nheï hôn khoâng khí D .Nhieät ñoä hoaù loûng thaáp
Câu 7 Phaûn öùng hoaù hoïc naøo sau ñaây duøng ñeå ñieàu cheá khí hidro trong coâng nghieäp
 A .2H2O 	"	2H2 + O2 B . Fe + 2HCl " 	FeCl2 + H2
 C .Zn + 2HCl "ZnCl2 + H2 D . 2Al + 6HCl "	2AlCl3 + 3H2
Câu 8 Thu khí hidro ñöôïc baèng caùch ñaåy nöôùc laø do 
 A .Khí hidro khoâng tan trong nöôùc, nheï hôn nöôùc 
 B .Khí hidro khoâng tan trong nöôùc, nheï hôn khoâng khí
 C .Khí hidro ít tan trong nöôùc, nheï hôn nöôùc
 D .Khí hidro tan ñöôïc trong nöôùc, nheï hôn khoâng khí
Câu 9 Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng. Phaûn öùng oxi hoaù khöû laø
 A .Phaûn öùng hoaù hoïc chæ xaûy ra söï khöû
 B .Phaûn öùng hoaù hoïc chæ ra söï oxi hoaù 
 C .Phaûn öùng hoaù hoïc dieãn ra ñoàng thôøi söï khöû vaø söï oxi hoùa
 D .Taát caû caùc meâänh ñeà treân 
Câu 10 Phaûn öùng cuûa khí hidro vôùi khí oxi gaây noå khi:
 A .Tæ leä veà khoái löôïng cuûa hiidro vaø oxi laø 2 : 1
 B .Tæ leä veà soá nguyeân töû hidro vaø soá nguyeân töû oxi laø 2 : 1
 C .Tæ leä veà soá mol cuûa hiro vaø oxi laø 2 : 1
 D .Tæ leä veà theå tích cuûa khí hidro vaø oxi laø 2 : 1
Câu 11 Theå tích khí hidro vaø khí oxi ôû ñktc. Caàn duøng ñeå taïo ra 18 gam nöôùc
 A .2,24 lít khí hidro vaø 1,12 lit khí oxi 
 B .22,4lít khí hidro vaø 11,2 lit khí oxi 
 C .44,8 lít khí hidro vaø 22,4 lit khí oxi 
 D .33,6 lít khí hidro vaø 22,4 lit khí oxi 
Câu 12. Khi hoá hợp hoàn toàn 1,12 lít khí oxi ( ở đktc ) với một lượng dư khí hidro thì khối lượng nước tạo thành là : 
 A.1,8 gam; 	B. 3,6 gam; C. 7,2 gam; 	 D. 18 gam .
Câu 13. Hợp chất sau đây là muối:
 A. Ca(OH)2; B. H2SO4; C. CuSO4; D. H2SO3.
Câu 14. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là:	
 A. 1 : 2; B. 1 : 4; C. 1 : 6; D. 1 : 8.
 5. Dặn dò
 Tiết sau thi học kì II
Ngµy so¹n: 05/05/2012
Ngµy gi¶ng: 11/05/2012
 Tiết:70 
KIỂM TRA HỌC KỲ II.
(Sở GD$ĐT ra đề + Đáp án)
Ngµy so¹n: 05/05/2012
Ngµy gi¶ng: 11/05/2012
 Tiết:70 
NåNG §é DUNG DÞCH
MỤC TIÊU
Cñng cè c¸c kh¸i niÖm, c¸c c«ng thøc chuyÓn ®æi nång ®é dung dÞch.
Tõ c¸c d÷ liÖu ®Çu bµi cho HS biÕt c¸ch x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch.
II. CHUẨN BỊ: 
- HS nghiªn cøu tr­íc nh÷ng néi dung trªn ë nhµ
- GV x©y dùng néi dung tiÕt häc 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ
 3)Vào bài mới
Hoạt động 1 : Kiến thức cần nhớ.
I. Caùc loaïi noàng ñoä:
	 1. Noàng ñoä phaàn traêm (C%): laø löôïng chaát tan coù trong 100g dung dòch.
	Coâng Thöùc:	 	: Khoái löôïng chaát tan (g)
	 	: Khoái löôïng dung dòch (g)
	Vôùi: 	 = V.D 	V: Theå tích dung dòch (ml)
	D: Khoái löôïng rieâng (g/ml)
	Vaäy:	 = 
II. Noàng ñoä mol (CM): Cho bieát soá mol chaát tan coù trong 1 lít dung dòch : (mol/l)
III. Quan heä giöõa noàng ñoä phaàn traêm vaø ñoä tan S : 
IV. Quan heä giöõa noàng ñoä phaàn traêm vaø noàng ñoä mol.
	Ta coù:	hay 
Hoạt động 2: Bài tập.
Tính C% của ddịch thu được khi hòa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 175 gam nước ?
Tính C% của ddịch thu được khi hòa tan 4,48 lít khí HCl ở đktc vào 500 ml nước ?
Tính C% của ddịch thu được khi hòa tan 56 lít khí NH3 ở đktc vào 157 cm3 nước ?
 Cần lấy bao nhiêu gam CaCl2.6H2O để khi hòa tan vào nước thì thu được 200 ml dung dịch CaCl2 30% (D= 1,28 g/ml) ? 
Xác định nồng độ mol của dung dịch thu được khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2Ovào 87,5 ml nước ?
Tính C% khi trộn 200gam dung dịch NaCl 20% với 300 gam dung dịch NaCl 5% ?
Tính nồng độ mol khi trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 50 ml dung dịch NaOH 1M cho rằng không có sự thay đổi thể tích khi trộn lẫn ?
4- Củng cè- LuyÖn tËp:
- GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp SGK
- HS th¶o luËn nhãm lµm c¸c bµi tËp 
- GV gäi mét sè HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp trªn.

File đính kèm:

  • docHOA 8.doc
Giáo án liên quan