Bài giảng Tiết 25: Kiểm tra 1 tiết số 2

Kiến thức:

 - Kiển tra, đánh giá sự nắm vững kiến thức của học viên trong chương III và chương IV.

2) Kĩ năng:

 - Kiểm tra, đánh giá kĩ năng giải bài tập và kĩ năng viết các phương trình hóa học liên quan đến chương III và chương IV.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 25: Kiểm tra 1 tiết số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 02/11/2010
Lớp
Tiết
Ngày giảng
Sĩ số
phép
12A
12B
12C
 Tiết 25
 KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2
A – MỤC TIÊU
1) Kiến thức:
	- Kiển tra, đánh giá sự nắm vững kiến thức của học viên trong chương III và chương IV.
2) Kĩ năng:
	- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng giải bài tập và kĩ năng viết các phương trình hóa học liên quan đến chương III và chương IV.
B – CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HV
*HV: Ôn tập toàn bộ kiến thức chương III và chương IV.
*GV: Đề + đáp án + thang điểm.
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 ĐIỂM )
Đề
Đáp án
Thang điểm
Câu 1: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. C6H5NH2 B. H2N – CH2 – COOH
C. CH3 – NH2 D. H2N – CH – COOH 
 |
 CH2 – CH2 – COOH
Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Polietilen B. tinh bột
C. policaproamit D. nilon – 6,6
Câu 3: ARN được phân chia thành mấy loại?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 4: Khi đồng trùng hợp buta – 1,3 – đien với stiren có xúc tác Na được polime dùng để sản xuất loại cao su nào?
A. cao su buna – S B. cao su buna – N 
C. cao su buna D. cao su thiên nhiên
Câu 5: Khi cho anilin tác dụng với nước brom thấy xuất hiện hiện kết tủa màu gì?
A. đỏ B. trắng C. vàng D. xanh
Câu 6: Polime có mấy kiểu cấu trúc?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 7: C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?
A. HCl B. H2SO4 C. KOH D. HNO3
Câu 8: Poli ( metyl metacrylat ) còn được gọi là gì?
A. thủy tinh B. thạch anh
C. silicat D. thủy tinh hữu cơ
C
A
B
A
B
D
C
D
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
II – PHẦN TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM )
Đề
Đáp án
Thang điểm
Câu 1 ( 2 điểm ) : Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:
a) PVC ( làm vải giả da ) và da thật.
b) Tơ tằm và tơ nitron.
Câu 2 ( 2,5 điểm ) : Viết các PTHH của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ:
stiren polistiren
etilen polietilen
vinylcloruapolivinylclorua
acrilonitrinpoliacrilonitrin
buta-1,3-đienpolibuta-1,3-đien
Câu 3( 3,5 điểm ) : Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn thì được 1,115g muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol nA:nNaOH = 1: 1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo A và tên gọi của A.
a) Đốt da thật có mùi khét còn PVC không có mùi khét.
b) Đốt tơ tằm có mùi khét còn tơ nitron không có mùi khét.
2
- nHCl = 0,08 . 0,125= 0,01 mol
- nA=nHCl = 1:1→A có 1 nhóm – NH2
- nA=nNaOH =1:1→A có 1 nhóm – COOH 
Đặt CTTQ(A): H2N – R – COOH 
H2N-R-COOH +HCl → ClH3N-R-COOH 
 0,01 → 0,01 → 0,01
Ta có: 0,01(R+97,5)=1,115→R = 14(-CH2-)
CTPT: C2H5O2N
CTCT: H2N – CH2 – COOH ( glyxin )
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,75
0,75
C – tiÕn tr×nh d¹y – häc
Ho¹t ®éng 1
æn ®Þnh tæ chøc líp
Ho¹t ®éng 2
Ph¸t ®Ò kiÓm tra
Ho¹t ®éng 3
Bao qu¸t líp trong qu¸ tr×nh HV lµm bµi
Ho¹t ®éng 4
Thu bµi kiÓm tra
Ho¹t ®éng 5
DÆn dß
*GV: DÆn dß HV vÒ nhµ ®äc tr­íc néi dung bµi 17 vÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoµn vµ cÊu t¹o cña kim lo¹i.

File đính kèm:

  • docGDTX tiet 25 kiem tra 1 tiet so 2.doc