Trắc nghiệm Hóa học vô cơ (Câu 51 đến 100)

Câu hỏi 54 Cho 18Ar( M trung bình =39,984),19K (M trung bình =39,098), 53I(M trung bình=126,904) ,52Te(M trung bình= 127,60).Sắp xếp 4 nguyên tố nay theo thứ tự trước sau trong bảng HTTH

A K,Ar,I,Te

B Ar,K,I,Te

C Ar,K,Te,I

D K,I,Ar,Te

Đáp án C

Câu hỏi 55 Trong các phát biểu sau về bản HTTH.Chọn phát biểu đúng.

1) Mỗi ô của bnảg HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố.

2) Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần

3) Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH)

4) Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự

A Chỉ có 3 đúng

 

doc7 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Hóa học vô cơ (Câu 51 đến 100), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi 51
Bổ sung phương trình phản ứng :
 + + + 
A
B
2
C
3
D
2
Đáp án
C
Câu hỏi 52
Bổ sung phương trình phản ứng :
 + + 
A
B
C
D
Đáp án
B
Câu hỏi 53
Bổ sung phương trình phản ứng :
 + . à 
A
B
C
D
Đáp án
A
Câu hỏi 54
Cho 18Ar( M trung bình =39,984),19K (M trung bình =39,098), 53I(M trung bình=126,904) ,52Te(M trung bình= 127,60).Sắp xếp 4 nguyên tố nay theo thứ tự trước sau trong bảng HTTH
A
K,Ar,I,Te
B
Ar,K,I,Te
C
Ar,K,Te,I
D
K,I,Ar,Te
Đáp án
C
Câu hỏi 55
Trong các phát biểu sau về bản HTTH.Chọn phát biểu đúng.
Mỗi ô của bnảg HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố.
Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần
Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH)
Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự
A
Chỉ có 3 đúng
B
Chỉ có 1,2 đúng
C
Chỉ có 3,4 đung
D
1,2,3,4 đều đúng
Đáp án
A
Câu hỏi 56
Nguyên tố X có Z = 23 nằm trong hàng nào ,nhóm nào (chính hay phụ )của bảng HTTH
A
Hàng 4,nhóm IIIA
B
Hàng 4,nhómVB
C
Hang 3,nhóm IIIA
D
Hàng 3,nhóm IIIB
Đáp án
B
Câu hỏi 57
Tính Z của nguyên tố X yhuộc chu kì 4 ,nhóm VA
A
23
B
33
C
35
D
25
Đáp án
B
Câu hỏi 58
Tính Z của nguyên tố X thuộc cùng chu kì với O (Z=8) và cùng nhóm với Ca (Z=20)
A
4
B
12
C
16
D
22
Đáp án
A
Câu hỏi 59
Xác định Z và hóa trị tối đa tính đối với O của nguyên tố X cùng hàng với Rb(Z=37) và cùng phân nhóm với Ti (Z=22)
A
38
B
39
C
40
D
41
Đáp án
C
Câu hỏi 60
Nguyên tố X có Z =38 thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào?
A
Chu kì 4,nhóm IIA
B
Chu kì 5,nhóm IIA
C
Chu kì 5,nhóm IIB
D
Chu kì 5, nhóm IIIA
Đáp án
B
Câu hỏi 61
Cho biết hóa trị tối đa với õy của nguyên tố X thuộc nhóm IIIA,IIIB(cho kết quả theo thứ tự ):
A
3,3
B
3,5
C
3,6
D
5,5
Đáp án
A
Câu hỏi 62
Nguyên tố X thuộc chu kì 3,nhóm 4 có cấu hình là 
A
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
B
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
C
1s2 2s2 2p6 3s2 3d2
D
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Đáp án
B
Câu hỏi 63
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau vè bảng HTTH 
1)Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ chỉ có kể từ chu kì 4
2) số electron ở lớp ngoài cùng bằng số hạng của cột (nhóm)đối với các nguyên tố thuộc phân nhóm chính .
3) Số lớp e bằng số hạng của chu kì 
4) Hóa trị tính đối với H luôn luôn bằng số hạng của cột (nhóm)
A
Chỉ có 1,2 đúng
B
Chỉ có 3,4 đúng
C
Chỉ có 1,2,3 đúng
D
Chỉ có 1,2,3,4 đúng
Đáp án
C
Câu hỏi64
Chọn các phat biểu đúng trong các phát biểu sau:
Ni ở nhóm VIII có 8e ở 2 phân lớp ngoài cùng nên có hóa trị cao nhất đối với O bằng 8
I có M nhỏ hơn Te nên được xếp trước Te
Nhóm IIA chứa những nguyên tố có tính chất giống nhau, đều có hóa trị 2
Các nguyên tố trong cùng 1 chu kì (hàng) có tính chất tương tự 
A
1,2 đúng
B
1,2,3,4, đều đúng
C
3,4 đều đúng
D
Chỉ có 3 đúng
Đáp án
D
Câu hỏi 65
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới trong cùng một cột (phân nhóm chính cũng như phân nhóm phụ)
Bán kính nguyên tử giảm dần từ trái qua phải trong cunggf 1 chu kì
Trong cùng 1 chu kì ,bán kính nguyên tử lớn nhất với nhóm IA(kim loại kiềm)
Bán kính nguyên tử càng lớn ,độ âm điện càng nhỏ 
A
Chỉ có 1,2 đúng
B
Chỉ có 2,3,4 đúng
C
1,2,3,4 đều đúng
D
Chỉ có 1,2,3 đúng
Đáp án
B
Câu hỏi 66
Chọn phát biểu sai lien quan đến bán kính nguyên tử R:
A
R của Na (Z=11)bé hơn R của K(Z=19)
B
R của Na lớn hơn R của F(Z=9)
C
R của Na bé hơn R của Mg (Z=12)
D
R của kim loại kiềm (IA) lớn nhất so với R của các nguyên tố thuộc cùng chu kì 
Đáp án
C
Câu hỏi 67
Trong bảng HTTH ,nhóm có độ âm điện lớn nhất là :
A
Nhóm VIIA(halogen)
B
Nhóm VIA
C
Nhóm IA(kim loại kiềm )
D
Nhóm khí trơ
Đáp án
C
Câu hỏi 68
Chọn phát biểu đúng về độ âm điện :
A
Âm điện của kim loại lớn hơn độ âm diện của phi kim 
B
Trong cùng 1 phân nhóm chính ,độ âm điện tăng dần từ trên xuống dưới 
C
Trong cùng 1 chu kì ,độ âm điện nhỏ nhất với kim loại kiềm 
D
Độ âm điện trong bất cứ phân nhóm nào(chính cũng như phụ ) giảm dần từ trên xuống dưới
Đáp án
C
Câu hỏi 69
Sắp xếp các nguyên tố sau Li (Z=3) ,F(Z=9),O(Z=8) và K(Z=19) theo thứ tự độ âm điện tăng dần 
A
F<O<K<Li
B
Li<K<O<F
C
K<Li<O<F
D
K<Li<F<O
Đáp án
C
Câu hỏi 70
Sắp xếp các nguyên tố sau Li,F,O,K theo thứ tự bán kính nguyên tử tăng dần
A
F<O<Li<K
B
F<O<K<Li
C
K<Li<O<F
D
Li<K<F<O
Đáp án
A
Câu hỏi 71
Sắp xếp các nguyên tố sau Mg (Z=12) ,Ba (chu kì 6,nhóm ÍIA),O,F theo bán kính tăng dần 
A
O<F<Mg<Ba
B
F<O<Mg<Ba
C
Ba<Mg<O<F
D
O<F<Ba<Mg
Đáp án
B
Câu hỏi 72
Một ngủyên tố thuộc chu kì 2,nhóm VIIA có bán kính nguyên tử R và độ âm điện X như sau:
A
R lớn ,X lớn
B
R nhỏ ,X lớn
C
R nhỏ , Xnhỏ
D
R lớn ,X nhỏ
Đáp án
B
Câu hỏi 73
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A
Trong cùng 1 chu kì ,độ âm điện lớn nhất với nhóm VIIA (halogen)
B
Độ âm điện của F lớn nhất 
C
Trong cùng 1 chu kì ,độ âm điện tăng dần từ trái qua phải 
D
Độ âm điện của O là lớn nhất 
Đáp án
D
Câu hỏi 74
Một nguyên tố thuộc chu kì 6 ,nhóm IA (kim loại kiềm) có bán kính nguyên tử R và độ âm điện X như sau:
A
R lớn,X lớn
B
R nhỏ, X nhỏ
C
R lớn ,X nhỏ 
D
R nhỏ, X lớn
Đáp án
C
Câu hỏi 75
Nguyên tố Y thuộc chu kì 3,nhóm VIA có độ âm điện X lớn hay nhỏ ,Y là kim loại hay phi kim?
A
X lớn,kim loại
B
X lớn ,phi kim
C
X nhỏ, phi kim
D
X nhỏ ,kim loại
Đáp án
B
Câu hỏi 76
Nguyên tố X thuộc chu kì 6, nhóm IIA có bán kính lớn hay nhỏ ,X la kim loại hay phi kim?
A
R lớn ,phi kim
B
R nhỏ.,phi kim
C
R nhỏ, kim loại
D
R lớn,kim loại
Đáp án
D
Câu hỏi 77
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
Tất cả cá nguyên tố thuộc nhóm IA (trừ H) đều là kim loại
Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IVA đều là phi kim
Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại
A
2,3,đều sai
B
1,2,3 đều sai
C
Chỉ có 2 sai
D
Chỉ có 3 sai
Đáp án
C
Câu hỏi 78
Sắp xếp các bazơ Al(OH)3, Mg (OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần 
A
Al(OH)3 <Mg (OH)2 <Ba(OH)2 
B
Al(OH)3 < Ba(OH)2< Mg(OH)2 
C
Ba(OH)2 < Mg(OH)2<Al(OH)3
D
 Mg (OH)2< Ba(OH)2 <Al(OH)3 
Đáp án
A
Câu hỏi79
So sánh độ mạnh của các axit H3PO4, H3AsO4, H2SO4. Biết P, Á thuộc nhóm VA, S thuộc nhóm chu kì 3, Á thuộc chu kì 4. Sắp xếp các axit trên theo độ mạnh tăng dần .
A
H3PO4< H3AsO4< H2SO4
B
H3AsO4< H3PO4< H2SO4
C
H2SO4 < H3AsO4< H3PO4
D
< H3PO4< H2SO4< H3AsO4
Đáp án
B
Câu hỏi 80
Nguyên tố Y thuộc nhóm VIIA, chu kì 2 có độ âm điện X lớn hay nhỏ ,là kim loại hay phi kim
A
X lớn,phi kim
B
X nhỏ, phi kim
C
X nhỏ,kim loại
D
X lớn ,kim loại
Đáp án
A
Câu hỏi 81
Một nguyên tử Y có bán kính R rất lớn vậy: 
A
X (độ âm điện) lớn,phi kim
B
X nhỏ, phi kim
C
X nhỏ ,kim loại
D
X lớn,kim loại
Đáp án
C
Câu hỏi 82
Sắp các bazơ Mg(OH)2, KOH, Be(OH)2 theo thứ tự độ mạnh tăng dần 
A
Be(OH)2 <Mg(OH)2<KOH
B
Be(OH)2<KOH<Mg(OH)2
C
Mg(OH)2<KOH<Be(OH)2
D
KOH<Mg(OH)2<Be(OH)2
Đáp án
A
Câu hỏi 83
Trong các bazơ sau:RbOH, Ca(OH)2,Al(OH)3, chọn bazơ mạnh nhất và bazơ yếu nhất (cho kết quả theo thứ tự)
A
RbOH,Al(OH)3
B
Ca(OH)2, Al(OH)3
C
Ca(OH)2,RbOH
D
Al(OH)3,RbOH
Đáp án
A
Câu hỏi 84
Trong các hợp chất sau: KF,BaCl2, CH4 ,H2S, các chất nào là hợp chất ion?
A
Chỉ có KF
B
Chỉ có KF,BaCl2
C
Chỉ có CH4,H2S
D
Chỉ có H2S
Đáp án
B
Câu hỏi 85
Viết công thức của hợp chất ion giữa Cl (Z=17) và Sr(Z=38)
A
SrCl
B
SrCl3
C
SrCl2
D
Sr2Cl
Đáp án
C
Câu hỏi 86
Cho độ âm điện của F,S,Cu,Ba lần lượt bằng 4,0;2,6;1,9;0,9 trong các hợp chất CuF2,CuS,BaF2,BaS,hợp chất nào là hợp chất ion?
A
Chỉ có CuF2,BaF2
B
Chỉ có CuS
C
Chỉ có CuF2,BaF2, BaS
D
4 chất
Đáp án
C

File đính kèm:

  • docHOa hoc 51-100.doc