Trắc nghiệm Chuyên đề: Đại cương kim loại (tiếp)

Câu 1: Cho cùng một số mol ba kim loại X, Y, Z ( có hoá trị theo thứ tự là 1, 2, 3) lần lượt phản ứng hết với HNO3 loãng tạo thành khí NO duy nhất. Kim loại tạo thành khí NO nhiều nhất là:

A. X B. Y C. Z D. không xác định được.

Câu 2: Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng là:

 A. Pt, Au B. Cu, Pb C. Ag, Pt D. Ag, Pt, Au

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Chuyên đề: Đại cương kim loại (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i sục vào nước cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Cho biết thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lit. Khối lượng m của Fe3O4 là giá trị nào sau đây?
A. 139,2 gam.	B. 13,92 gam.	C. 1,392 gam	D. 1392 gam.
Câu 7: Dẫn 11,2 lít( đktc ) CO vào ống chứa hỗn hợp X gồm: CuO, Al2O3, ZnO, Fe2O3 tạo thành 17,6 gam rắn. Khí thoát ra khỏi ống có tỉ khối hơi đối với H2 là bao nhiêu?
A. 16,4	B. 1,64	C. 4,16	D. 41,6
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO3loãng, tất cả khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là:
A . 100,8 lít 	B. 10,08lít	C . 50,4 lít	D. 5,04 lít
Câu 9: Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 5g trong 250g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng vật sau phản ứng là:
	A. 5,76g	 	B. 6,08g 	C. 5,44g	D. 7,56g
Câu 10: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,7g và 1,2g	B. 5,4g và 2,4g	C. 5,8g và 3,6g 	D. 1,2g và 2,4g
Câu 11: Cho 4,8g một kim loại R hoá trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là :
A. Zn.	B. Mg.	C. Fe.	D. Cu.
Câu 12: Dẫn 11,2 lít ( đktc ) hỗn hợp X : CO và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 18 qua ống đựng 30 gam rắn Y gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO, ZnO được 28,4 gam rắn Z. khí thoát ra khỏi ống có tỉ khối hơi đối với H2 là bao nhiêu?
A. 19,6	B. 1,96	C. 18,6	D.1,86
Câu 13: Cho 9,16 g hỗn hợp X gồm : Zn, Fe, Cu vào 170ml dd CuSO4 1M . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và rắn Z. Vậy Z chứa các kim loại là:
A. Cu, Fe	B. Cu, Fe, Zn	C. Cu	D. Cu, Zn	
Câu 14: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Lượng sắt đã hoà tan là:	
A. 0,56g	B. 0,84g	C. 2,8g	D. 1,4g
Câu 15: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Số mol của mỗi chất là:
A. 0,12 mol.	B. 0,08 mol. 	C. 0,21 mol.	 	D. 0,36 mol.
Câu 16: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng nhận thấy màu xanh của dung dịch không đổi. Chọn một trong các lí do sau:
A. Sự điện phân không xảy ra. 	
B. Thực chất là điện phân nước.
C. Đồng vừa tạo ra ở catot lại tan ngay.	
D. Lượng đồng bám vào catot bằng lượng tan ra ở anot nhờ điện phân.
Câu 17: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeSO4 và 0,07mol HCl với dòng điện 1,35 A trong 2 giờ (điện cực trơ, có màng ngăn). Bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước và coi hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) lần lượt là:
A. 0,84 gam Fe và 0,952 lit 	B. 1,12 gam Fe và 1,12 lit 
C. 11,2 gam Fe và 1,12 lit 	D. 1,12 gam Fe và 0,896 lit 
Câu 18: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hh gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O, người ta hòa tan X bởi dd chứa (6a+2b+2c)mol HNO3 được dd Y, sau đó thêm ( giả thiết hiệu suất các phản ứng đều 100%)
A. c mol Al vào Y	B. c mol bột Cu vào Y
C. 2c mol bột Al vào Y	D. 2c mol bột Cu vào Y
Câu 19: Nhúng một thanh Mg có khối lượng m vào một dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời gian lấy thanh Mg ra cân lại thấy có khối lượng m’ < m. Vậy trong dung dịch còn lại có thể chứa các cation nào sau đây?
A. Mg2+	B. Mg2+ và Fe3+	
C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+ 	D. Cả B và C đều đúng
Câu 20: Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Công thức của sắt oxit FexOy là:
A. FeO	B. Fe3O4	C. Fe2O3	D. Tất cả đều sai
Câu 21: Hoà tan hoàn toàn oxit FexOy (A) trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A1 và khí B1. Mặt khác lại cho dung dịch A1 tác dụng với NaOH dư lọc tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi đươc chất rắn A2. Công thức hoá học của A1, A2 và khí B1 lần lượt như sau:
A. Fe2(SO4)3, FeO và SO2.	B. Fe2(SO4)3, Fe3O4 và SO2.
C. Fe2(SO4)3, Fe2O3 và SO2.	D. FeSO4, Fe2O3 và SO2.
Câu 22: Một dung dịch có chứa 0,2 mol , 0,1 mol , x mol , y mol .Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu 48,6 g chất rắn khan ,hỏi giá trị của x,y bằng bao nhiêu?
A.0,1 và 0,6	B.0,6 và 0,1	C.0,2 và 0,1	D.0,1 và 0,2
Câu 23: Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (có hóa trị không đổi ) trong dung dịch HCl .Sau khi hai kim loại đó tan hết thu 8,96 lít khí ở đktc và dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu được 39,6 g muối khan .Giá trị của m là:
A.11,2g	B.1,11g	C.11,0g	D.0,11g
Câu 24: Khi cho 4,48 lít khí CO( đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro bằng 20. Công thức của oxit sắt là:
A. FeO	B. Fe2O3	C. Fe3O4	D. FeO và Fe3O4
Câu 25: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1,12 lít khí Cl2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là
A. 0,01M.	B. 0,025M.	C. 0,03M.	D. 0,05M.
Câu 26: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm: Fe2O3, Cr2O3, Al2O3 tác dụng với dd NaOH dư sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Phần trăm lượng Cr2O3 trong hỗn hợp là:
A. 50,67%	B. 20,33%	C. 66,67%	D. 36,71%
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lê mol 1:1) bằng HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là
A. 3,36.	B. 2,24.	C. 5,60.	D. 4,48.
Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 0,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). M là
	A.Fe.	B. Al.	C. Cu.	D. Mg.
Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là
A. 8,32.	B. 3,90.	C. 4,16.	D. 6,40.
Câu 30: Ngâm thanh Fe vào dung dịch chứa 0,03 mol Cu(NO3)2 một thời gian, lấy thanh kim loại ra thấy trong dung dịch chỉ còn chứa 0,01 mol Cu(NO3)2. Giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh Fe. Hỏi khối lượng thanh Fe tăng hay giảm bao nhiêu gam?
A. Tăng 0,08 gam. 	B. Tăng 0,16 gam.
C. Giảm 0,08 gam. 	D. Giảm 0,16 gam
Câu 31: Có 2 lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng tạo ra hợp chất có số oxi hoá +2. Một lá được ngâm trong dung dich Pb(NO3)2 và lá kia được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2. Sau 1 thời gian người ta lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy khối lượng lá kim loại ngâm trong muối chỉ tăng 19%, còn lá kim loại kia giảm 9,6%. Biết rằng, trong 2 phản ứng trên, khối lượng các kim loại bị hoà tan như nhau. Lá kim loại đã dùng là
A. Mg. 	B. Zn.	C. Cd.	D. Fe.
Câu 32: Khi pin điện hóa Cr – Cu phóng điện, xảy ra phản ứng: 
Biết , suất điện động của pin điện hóa () là
A. 1,40 V. 	B. 1,08 V.	C. 1,25 V.	D. 2,5 V.
Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm: 0,1 mol Fe3O4 và 0,4 mol Cu vào 400ml dd HCl 2M. Sau phản ứng chất rắn thu được có khối lượng là
A. 25,6 gam 	B. 19.2 gam	C. 20,3 gam	D. 25,0gam
Câu 34: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử lần lượt là -2,37 V; -0,76 V; +0,34 V; +0,8 V. là suất điện động chuẩn của pin điện hoá nào trong số các pin sau:
A. Mg – Cu. 	B. Zn – Ag.	C. Mg – Zn.	D. Zn – Cu. 
Câu 35: Biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử lần lượt là -2,37 V; -0,76 V; -0,14 V; -0,44 V; +0,34 V.
Quá trình: xảy ra khi ghép điện cực Sn với điện cực nào sau đây:
A. Mg. 	B. Zn.	C. Fe.	D. Cu.
Câu 36: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử lần lượt là 0,00V; -0,76V; +0,34V; +0,8V. Suất điện động của pin điện hoá nào sau đây lớn nhất:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 37: Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời gian lấy lá Mg ra làm khô rồi cân lại thấy khối lượng lá Mg giảm so với ban đầu. Dung dịch sau thí nghiệm có cation nào sau đây?
A. Mg2+. 	B. Mg2+ và Fe2+.	
C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+.	D. B hoặc C.
Câu 38: Khử hoàn toàn a gam FexOy bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 6,72 gam sắt và 7,04 gam khí CO2. Công thức hóa học của FexOy là:
A. FeO	B. Fe2O3	C. Fe3O4	D. Không tìm được
Câu 39: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:
A. Fe, Cu, Ag. 	B. Al, Cu, Ag. 	C. Al, Fe, Cu. 	D. Al, Fe, Ag.
Câu 40: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ của NaOH còn lại là 0,05M. Giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là
A. 0,15M.	B. 0,05M.	C. 0,2M.	D. 0,1M.
Câu 41: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là:
A. 2b = a.	B. b 2a.
Câu 42: Điện phân nóng chảy a gam muối G tạo bởi kim loại M và halogen X ta thu được 0,96gam kim loại M ở catot và 0,04 mol khí X2 ở anot. Mặt khác , hòa tan a(gam) muối G vào nước sau đó cho tác dụng với AgNO3 có dư thu được 11,48 gam kết tủa. Halogen X là:
A. Clo	B. Brom	C. Iot	D. Không kết luận được
Câu 43: Điện phân 100ml dd CuSO4 0,1 M cho đến khi catot bắt đầu xuất hiện bọt khí thì ngừng điện phân. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, pH của dung dịch sau điện phân là
A. 1	B. 2	C. 1,3	D. 0,7
Câu 44: Điện phân với 2 điện cực trơ một dung dịch chứa a gam CuSO4 cho tới khi có 0,448 lít khí ( đkc) xuất hiện ở anot thì ngừng điện phân và thu được dung dịch X. Ngâm cây đinh sắt vào dd. Kết thúc phản ứng, lấy cây đinh sắt ra khỏi dung dịch , rửa sạch, lau khô, cân lại thấy khối lượng cây đinh không đổi. Giá trị a là: 
A. 12 g	B. 32 g	C. 51,2 g	D. 64 g
Câu 45

File đính kèm:

  • docTRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN.doc