Phương pháp :bảo toàn điện tích (tiếp)

A.Nội dung phương pháp

Nguyên Tấc:Trong dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.suy ra tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm

 B.Bài Tập

Bài1:Trong một dung dịch có chứa amol Ca2+,b mol Mg2+,cmol Cl- và d mol N03- . Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d l

A.2a+2b=c+d B.a+b=c+d

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp :bảo toàn điện tích (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đỗ hảo_THPT NGUYễN BìNH 
 Phương pháp :Bảo Toàn Điện Tích
A.Nội dung phương pháp
Nguyên Tấc:Trong dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.suy ra tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm 
 B.Bài Tập 
Bài1:Trong một dung dịch có chứa amol Ca2+,b mol Mg2+,cmol Cl- và d mol N03- . Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d l
A.2a+2b=c+d B.a+b=c+d
C.a+2b=2c+d D.a+b=c+2d
Bài2:Một loại nước khoáng có thành phần sau:0,01mol Cl- ; 0,05mol HC03- ; 0,01 mol S042-; 0,01ol Ca2+; xmol Mg2+.vậy x=?
A.0,01mol B.0,02mol 
 C.0,015mol D.0.05mol
Bài3 :Một dung dịch chứa 0,02mol Cu2+;0,03mol k+;x mol Cl-và y mol SO42-.tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435g.Giá trị của x và y lần lượt là bao nhiêu?
A.0,01 và 0,03 B.0,02 và 0,05
 C.0,05 và 0,01 D.0,03 và 0,02
Bài4:Một dung dịch có chứa Ca2+(0,2mol),Na+(0,2mol),Cl-(0,4mol).cô cạn dung dịch này thu được muối khan có khối lượng là:
A.34,8g B.39,2g C.32,9g D.392g
Bài5 :Một dung dịch có chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol) cùng hai loại anion là Cl-(x mol)và SO42-(y mol).biết khi cô cạn dung dịch thu được46,9g chất rắn khan.Vởy x và y là:
A.x=0,2 và y=0,3 B.x=0,3 và y=0,2
C.x=0,3 và y=0,1 D.x=0,2 và y=0,4 
 Bài6 :Dung dịch A chứa 0,23g ion Na+;0,12g ion Mg2+;0,355g ion Cl- và m g ion SO42-.Số g muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch A là:
A.1,185g B.1,19g C.1,2g D.1,158g
Bài7 :Cho 200 ml dung dịch A chứa các ion NH4+,K+,SO42-và Cl- với các nồng độ sau:{NH4+}=0,5M;{K+}=0,1M;{SO42-}=0,25M.Tính khối lượng của chất rắn thu được sau khi cô cạn 200ml dung dịch A.
A.8,09g B.7,38g C.12,18g D.36,9g
Bài8 :Một dung dịch a gồm 0,03mol Ca2+; 0,06mol Al3+; 0,06mol N03-; 0,09mol S042-.Kuốn có dung dịch A cần phải hoà tan 2 muối
A.Ca(N03)2 và Al2(S04)3 B.CaS04 và Al(N03)3
C.Cả A,B Đều đúng D.Cả A,B đều sai
Bài9 :Một dung dịch có chúa 0,02mol NH4+;xmol Fe3+; 0,1molCl-; 0,02mol S042-.Khi cô cạn dung dịch này thu được lượng muối khan là bao nhiêu:
A.2,635g B.3,195g C.4,315g D.4,875g
Bài 10:Một dung chứa 0,39g K+;0,54g Al3+;1,92g S042- và ion N03-.Nếu cô cạn du ng dịch nà thu được lượng muối khan là bao nhiêu:
A.0,93g B.o,99g C.2,85g D.4,71g
Bài 11:Một dung dịch chứa 0,96g Cu2+;0,144g S042-;x mol N03-; và y mol Fe2+.khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch này là 3,048g.Vậy x,y lần lượt là 
A.0,03 và 0,0015 B.0,02 và 0,05 C.0,01 và 0,02 D.0,05 và 0,015
Bài 12:cho một dung dịch chứa 0,23g Na+;0,48g Mg2+;0,96g S042- và xgam N03-. Chọn câu sai:
A.x=1,86g B.Số mol N03-=0,03mol 
C.Cô cạn dung dịch sẽ thu được 1,67g chất rắn khan 
D.Không thể điều chế dung dịch đó nếu chỉ từ 2 muối Na2S04 và Mg(N03)2
Bài 13:có thể tồn tạin một dung dịch chứa các ion nào sau
A.K+;NH4+;H+ B.Na+, Cu2+;0H- ;N03- C. Al3+;NH4+;H+;Cl- D. k+; H+;N03-;Cl- 
Bài 14:Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe,Mg,Zn trong dung dịch HCl thu được 1,792 lit H2 (đktc).số gam muối khan khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được là
A.10,02g B.10,05g C.10,5g D.10,2g 
Bài15:Một dung dịch gồm 0,1 mol C032- ; 0,2 mol Cl- ;0,3 mol HC03- ; a mol Na+ ; b mol K+.giá trị của a+b là bao nhiêu
A.0,4 mol B.0,5 mol C.0,6 mol D.0,7 mol
Bài16:Cho dung dịch gồm 0,1 mol Ca2+;0,2 mol Na+;0,15 molMg2+;0,2 mol Cl- và x mol HC03- . giá trị cua x =?
A.0,25 mol B.0,50 mol C.0,75 mol D.0,05 mol
Bài16:dung dịch A chứa x mol Al3+,y mol Cu2+;z mol S042-;0,4 mol Cl-.khi cô cạn dung dịch A được 45,2gmuối khan . Mặt khác khi cho dung dịch A phản ứng với dung dịch NH3 dư thu được 15,6g kết tủa. tính giá trị x,y,z
A. B. C. D.
Bài17:có 2 d.d A và B mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion sau:0,15 mol K+;0,1 mol Mg2+;0,25 mol NH4+;0,2 mol H+;0,1 molCl-;0,075 mol S042-;0,25 mol N03-;0,15 mol C032-.Vậy dung dịch A là
A.Mg2+;H+;Cl-,S042- B.Mg2+;NH4+,S042-,C032- C.NH4+,H+,Cl-,S042- D.Mg2+,H+,C032-,Cl-
Bà18:Cho dung dịch G chứa các ion Mg2+;S042-;NH4+;Cl- chia dung dịch G thành 2 phần bằng nhau.Phần1:tác dụng với dung dịch Na0H dư đun nóng thu được 0,58g kết tửa va 0,672lit khí (đktc) .Phần 2:tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 4,66g kết tủa . tính tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch 
 A. 61,1g B. 30,55g C.3,055g D.6,11g

File đính kèm:

  • docphuong phap bao toan elcton.doc
Giáo án liên quan