Luyện thi tốt nghiệp và đại học năm 2010-2011

Câu 1. Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây?

A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p6 C. 1s22s22p63s2 D. 1s2

Câu 2. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 4, nhóm VIB B. chu kì 4, nhóm VIIIB

C. chu kì 4, nhóm IIA D. chu kì 3, nhóm IIB

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện thi tốt nghiệp và đại học năm 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
guyên tử của nguyên tố X được xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 4. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị trong hợp chất với hiđro lần lượt là:
A. III và V	B. V và V	C. III và III	D. V và III
Câu 5. Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự sau:
A. Na > Mg > Al	B. Al > Mg > Na
C. Mg > Al > Na	D. Mg > Na > Al
Câu 6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit–bazơ?
A. H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
B. 6HCl + Fe2O3 2FeCl3 + 3H2O
C. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl
D. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Câu 7. Dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì nồng độ của H2SO4 là:
A. 0,01M	B. 0,1M	C. 0,005M	D. 0,05M
Câu 8. Sục V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thấy xuất hiện 59,1g kết tủa trắng. Tính V?
A. 6,72 lít	B. 3,36 lít	C. 13,44 lít	D. 6,72 lít hoặc 13,44 lít
Câu 9. Loại muối nào sau đây không bị thủy phân?
A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu
B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh
C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu
D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 10. Điện phân nóng chảy một oxit kim loại thu được 10,8g kim loại ở catot và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Công thức của oxit trên là:
A. Fe2O3	B. Al2O3	C. Na2O	D. CaO
Câu 11. Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phương pháp điện hóa thì phải tiến hành điện phân với điện cực gì và dung dịch nào sau đây?
A. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối sắt
B. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối đồng
C. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối sắt
D. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối đồng
Câu 12. Cho oxit sắt từ (Fe3O4) phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được:
A. muối sắt (II)	B. muối sắt (III)
C. hỗn hợp cả muối sắt (II) và (III)	D. chất rắn không tan
Câu 13. Tên gang xám là do:
A. chứa nhiều Fe3C, Si	B. chứa nhiều FeO, Si
C. chứa nhiều C, Si	D. do có màu xám
Câu 14. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là:
A. NaCl	B. LiCl	C. KCl	D. CsCl
Câu 15. Một hợp kim Na–K tác dụng hết với nước được 2,0 lít khí (đo ở 00C, 1,12 atm) và dung dịch D. Thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hòa hết ½ dung dịch D là
A. 200 ml	B. 100 ml	C. 400 ml	D. 1000 ml
Câu 16. Cho Na vào các dung dịch BaCl2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan sát thấy có chung 1 hiện tượng là:
A. có khí bay ra	B. có kết tủa xanh
C. có kết tủa trắng	D. không phản ứng
Câu 17. Để điều chế các hiđroxit Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ta cho dung dịch muối của chúng tác dụng với:
A. dung dịch NaOH vừa đủ	B. dung dịch NaOH dư
C. dung dịch NH3 dư	D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 18. Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây không là phản ứng oxi hóa khử?
A. 4HNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
B. NH4NO2 N2 + 2H2O
C. 3NH3 + 3H2O + AlCl3 Al(OH)3 + 3NH4Cl
D. N2 + 3H2 2NH3
Câu 19. Cho cân bằng hóa học: N2 + 3H2 2NH3
Hằng số cân bằng của phản ứng trên là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 20. Cho 1,3 gam muối clorua của Fe (hóa trị n) tác dụng với AgNO3 dư, thu được 3,444 gam bạc clorua. Công thức của muối sắt là:
A. FeCl3	B. FeCl2	C. FeCl4	D. FeCl6
Câu 21. Hòa tan hoàn tòan 7,8g hỗn hợp (Mg, Al) bằng dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng muối thu được là:
A. 3,62g	B. 29,1g	C. 39,75g	D. 36,2g
Câu 22. Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất kẽm, chì và thiếc; người ta khuấy loại thủy ngân này trong dung dịch dư:
A. CuSO4	B. AgNO3	C. PbCl2	D. HgSO4
Câu 23. Một loại thủy tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit: 75% SiO2, 13% Na2O và 12% CaO. Công thức hóa học của loại thủy tinh này là:
A. Na2O.CaO.4SiO2	B. Na2O.2CaO.5SiO2
C. 2Na2O.CaO.6SiO2	D. Na2O.CaO.6SiO2
Câu 24. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?
A. H2SO4	B. Ca(OH)2	C. Na2CO3	D. CuSO4
Câu 25. Để điều chế 1 tấn clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl người ta phải dùng tối thiểu là 1,735 tấn NaCl. Vậy hiệu suất của quá trình là:
A. 59%	B. 85%	C. 90%	D. 95%
Câu 26. Một loại quặng hematit có chứa 60% sắt (III) oxit. Khối lượng sắt tối đa có thể điều chế được từ 1 tấn quặng này là:
A. 4,6 tấn	B. 0,47 tấn	C. 0,7 tấn	D. 1,16 tấn
Câu 27. Nước cứng có những tác hại gì?
A. Khi giặt đồ bằng xà phòng trong nước cứng tạo ra muối không tan gây lãng phí xà phòng và sợi vải nhanh mục nát.
B. Nấu đồ ăn bằng nước cứng sẽ lâu chín và giảm mùi vị
C. Đun nước cứng trong nồi hơi tạo thành một lớp cặn ở mặt trong nồi hơi
D. Cả A, B và C
Câu 28. Sục khí CO2 vào một cốc nước cất nhỏ vài giọt phenolphtalein thì dung dịch có màu gì?
A. không màu	B. màu tím	C. màu đỏ	D. màu xanh
Câu 29. Loại phân đạm nào sau đây được gọi là đạm hai lá?
A. NaNO3	B. NH4NO3	C. (NH2)2CO	D. Ca(NO3)2
Câu 30. Để loại tạp chất HCl có lẫn trong khí Cl2 người ta dùng:
A. dung dịch NaOH	B. dung dịch H2SO4
C. dung dịch NaCl	D. dung dịch Na2CO3
Câu 31. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được stiren, toluen, benzen?
A. O2	B. Br2/Fe, t0
C. dung dịch KMnO4	D. dung dịch Br2
Câu 32. Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam anken Y. dY/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của ancol X là:
A. CH3OH	B. C2H5OH	C. C3H5OH	D. C3H7OH
Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X thu được 3,36 lít CO2 (đo ở 00C, 2atm) và 5,4g H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C3H4O2	B. C3H6O2	C. C2H2O4	D. C2H4O2
Câu 34. Cho 4 chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. Chất ít tan trong nước nhất là:
A. CH3COOH	B. C2H5OH	C. HCOOCH3	D. CH3COOCH3
Câu 35. Để trung hòa 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được là:
A. 9,6g	B. 6,9g	C. 11,4g	D. 5,2g
Câu 36. Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì .................... làm mục quần áo.
A. có phản ứng axit–bazơ	B. có phản ứng phân hủy
C. có phản ứng thủy phân	D. có phản ứng trung hòa
Câu 37. Có bao nhiêu đồng phân có tính chất lưỡng tính ứng với công thức phân tử C2H5O2N? (không kể đồng phân cis–trans)
A. 1	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 38. Phản ứng giữa nhóm –COOH và nhóm –NH2 tạo ra:
A. liên kết ion	B. liên kết cho nhận
C. liên kết peptit	D. A hoặc C
Câu 39. Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn với X?
A. 2	B. 4	C. 6	D. 12
Câu 40. Phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác được gọi là phản ứng:
A. axit bazơ	B. este hóa
C. đề hiđrat hóa	D. thủy phân
Câu 41. Ba hiđrocacbon X, Y, Z đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân hủy mỗi chất thành cacbon và hiđro, thể tích khí thu được đều gấp hai lần thể tích ban đầu. Vậy X, Y, Z:
A. là đồng đẳng của nhau	B. là đồng phân của nhau
C. đều có 2 nguyên tử C	D. đều có 4 nguyên tử hiđro
Câu 42. Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách đun ancol etylic với axit sunfuric đặc nóng ở 1700C thì etilen thu được thường có lẫn SO2, người ta dẫn khí qua dung dịch nào để thu được etilen tinh khiết?
A. Br2	B. KMnO4	C. NaOH	D. Na2CO3
Câu 43. Sản phẩm chính của phản ứng cộng giữa propen và HCl là:
A. CH2=CH–CH2Cl	B. CH2=CCl–CH3
C. CH2Cl–CH2–CH3	D. CH3–CHCl–CH3
Câu 44. Khả năng phản ứng thế brom vào vòng benzen của chất nào cao nhất trong ba chất benzen, phenol và axit benzoic?
A. Benzen	B. Phenol	C. Axit benzoic	D. Cả ba phản ứng như nhau
Phần riêng: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)
Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)
Câu 45. Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol có CTPT là C4H10O có mặt xúc tác H2SO4 đặc ở 1700C thu được 3 đồng phân anken. CTCT của ancol đó là:
A. CH3CH2CH(OH)CH3	B. CH3CH2CH2CH2OH
C. (CH3)3COH	D. không có công thức nào thỏa mãn
Câu 46. Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua, khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được Giải thích như sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
C. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
D. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete.
Câu 47. Cho các phương trình hóa học sau:
(1) CH3CHO + Br2 + H2O CH3COOH + 2HBr
(2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
Trong hai phản ứng trên CH3CHO đóng vai trò là chất gì?
A. Chất oxi hóa	B. Chất khử
C. Chất tự oxi hóa tự khử	D. Tất cả đều sai
Câu 48. Tỉ khối hơi của đimetylamin so với heli là:
A. 11,25	B. 12,15	C. 15,12	D. 22,5
Câu 49. Cao su buna–N được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp các monome nào sau đây:
A. CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2	B. CH2=CHCH, CH2=CH–CH=CH2
C. CH2=CHC6H5, CH2=CH–CH=CH2	D. CH2=CH2, CH2=CHCN
Câu 50. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch –amino propanoic thì giấy quỳ tím:
A. mất màu	B. không đổi màu
C. chuyển thành màu đỏ	D. chuyển thành màu xanh.
Phần II. Theo chương trình phân ban
Câu 51. Cho hỗn hợp gồm CH3CHO (ts = 210C); C2H5OH (ts = 78,30C); CH3COOH (ts = 1180C) và H2O (ts = 1000C). Nên dùng hóa chất và phương pháp nào sau đây để tách riêng từng chất?
A. Na2SO4 khan, chưng cất	B. NaOH, HCl chưng cất
C. Na2SO4 khan, chiết	D. NaOH, kết tinh
Câu 52. Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 40% ; 6,67% ; 53,33%. Ở cùng điều kiện 1 lít khí X nặng hơn 1 lít không khí 2,07 lần. CTPT X là
A. CH2O	B. C2H4O2	C. C2H4O	D. C3H6O
Câu 53. Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng H, N lần lượt bằng 7,86% ; 15,73%. Đốt cháy hoàn toàn 2,225 g X thu được 1,68 lít CO2 (đktc), biết X có khối lượng mol phân tử < 100 g. CTPT của X là:
A. C2H5O2N	B. C3H5O2N	C. C3H7O2N	D. C4H9O2N
Câu 54. Cho các kim loại sau: Mg, Fe, Cu, Ni. Kim loại nào vừa phản ứng với dd HCl, vừa phản ứng với dd Al2(SO4)3?
A. Mg	B. Fe	C. Cu	D. Ni
Câu 55. Hiện 

File đính kèm:

  • docDE HOA DHCD NAM 2011 SO 8.doc