Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: hoá học thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dd HNO¬3 loãng dư, thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đkc). Giá trị của m là : A. 11,2 B. 1,12 C. 0,56 D. 5,60

Câu 2: Có tối đa bao nhiêu trieste thu được khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit stearic, axit panmitic có xúc tác H2SO4 đặc? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: hoá học thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
ĐỀ THAM KHẢO
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ : 06
Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dd HNO3 loãng dư, thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đkc). Giá trị của m là : A. 11,2	 B. 1,12	 C. 0,56 D. 5,60
Câu 2: Có tối đa bao nhiêu trieste thu được khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit stearic, axit panmitic có xúc tác H2SO4 đặc?	A. 3	 B. 4	C. 5	D. 6
Câu 3: Người ta điều chế ancol etylic từ m gam tinh bột với hiệu suất của cả quá trình là 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 gam kết tủa, giá trị của m là 
 A. 75 gam	B. 65 gam	C. 8 gam	D. 55 gam
Câu 4: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với
 A. HCl, NaOH	 	B. NaCl, HCl	 	C. NaOH, NH3	 D. HNO3, CH3COOH
Câu 5: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các a-amino axit còn thu được các đipeptit là Gly-Ala, Phe-Val, Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là của X?
 A. Val-Phe-Gly-Ala B. Ala-Val-Phe-Gly	C. Gly-Ala-Val-Phe	D. Gly-Ala-Phe-Val
Câu 6: Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?
 A. poli(vinyl clorua) + Cl2 	 	B. cao su thiên nhiên + HCl 
 C. poli(vinyl axetat) + H2O 	 D. amilozơ + H2O 
Câu 7: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là A. 0,015 mol và 0,04 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol. C. 0,03 mol và 0,08 mol. D. 0,03 mol và 0,04 mol.
Câu 8: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là thực hiện quá trình
 A. khử các ion kim loại B. oxi hoá các ion kim loại	 C. khử các kim loại	 D. oxi hoá các kim loại
Câu 9: Phản ứng Cu + 2FeCl3 ® CuCl2 + 2FeCl2 xảy ra ở điều kiện thường, trong dung dịch cho thấy 
 A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại B. đồng có thể khử ion Fe3+ thành ion Fe2+ 
 C. ion Fe 3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+	 D. sắt kim loại bị đồng kim loại đẩy ra khỏi dd muối 
Câu 10: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dd AgNO3 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là	
 A. 5,4 gam	B. 2,16 gam	C. 3,24 gam	D. 4,32 gam
Câu 11: Cho các chất : Ca , Ca(OH)2 , CaCO3 , CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ , hãy chọn dãy biến hóa nào sau đây có thể thực hiện được ?
	A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO.	B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 .
	C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2 . D. CaCO3 → Ca(OH)2 → Ca → CaO.
Câu 12: Dung dịch X chứa một lượng lớn các ion Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Dung dịch X là loại
 A. nước mềm B. nước có độ cứng tạm thời C. nước có độ cứng vĩnh cửu D. nước có độ cứng toàn phần
Câu 13Cho 1,05 gam một kim loại kiềm tan vào nước thu được 1,68 lít khí H2(đktc). Kim loại đó là
 A. Li	 B. Na	 C. K	D. Rb
Câu 14: Dãy nào gồm các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ? 
 A. KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. 	 	B. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2 
 C. KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3	 	D. Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH
Câu 15: Có thể phân biệt được 4 dd riêng biệt bị mất nhãn NaCl, NH4Cl, AlCl3, FeCl3 bằng 1 thuốc thử là
 A. NaCl	 B. CaCl2	 C. MgSO4	D. NaOH
Câu 16: Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được dung dịch A và m1 gam kết tủa, đun nóng dung dịch A lại thu được m2 gam kết tủa nữa. Trong dung dịch A chứa chất tan là 
 A. Ca(OH)2	 B. Ca(HCO3)2 C. CaCO3	 D. Ca(HCO3)2, Ca(OH)2
Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
 A. Etyl fomat	B. Etyl axetat	C. Etyl propionat	D. Propyl axetat
Câu 18: Hợp chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá không có tính khử?
 A. CrCl3	 B. CrO	 C. Fe3O4	 D. Fe2(SO4)3
Câu 19: Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 dư, nung nóng tạo ra 9 gam H2O. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là:	A. 23 gam	 B. 16 gam	 C. 24 gam	 D. 26 gam
Câu 20: Chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính là : A. NO2	 B. SO2	 C. CO2	 D. H2S 
Câu 21: Cho Al tác dụng với dung dịch X tạo khí A nhẹ hơn CH4. X là dung dịch nào trong các dung dịch sau?
 A. H2SO4 đặc nóng	 B. HNO3 loãng	 C. HNO3 đặc nóng	D. H2SO4 loãng
Câu 22: Trong sự ăn mòn điện hoá học xảy ra 
 A. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm 	 B. sự khử ở cực dương và sự oxi hoá ở cực âm
 C. sự khử ở cực âm	 D. sự oxi hoá ở cực dương
Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu ® X ® Y® CuCl2. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây? 
 A. CuO, Cu(OH)2 B. Cu(OH)2, CuO	C. CuSO4, Cu(NO3)2	 D. CuSO4, Cu(OH)2
Câu 24: Chỉ số axit là số miligam KOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 gam chất béo. Muốn trung hoà 2,8 gam chất béo cần 3 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo là
 A. 5	 B. 2 	 C. 6 	 D. 10
Câu 25: Khi thủy phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là bao nhiêu?	A. 513 gam	 B. 288 gam	 C. 256,5 gam	 D. 270 gam
Câu 26: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là 
 A. axit glutamic.	 B. valin.	 C. alanin.	 D. glixin
Câu 27: Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,24 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là 
 A. 3,12 gam. 	 B. 2,34 gam. 	 C. 1,56 gam. 	 D. 0,78 gam. 
Câu 28 : Cho viên Zn nguyên chất vào hỗn hợp dung dịch gồm các ion Cu2+, Fe2+, Ag+, Pb2+, NO3- ở điều kiện thường đến dư Zn, thứ tự các ion kim loại lần lượt bị khử là
 A. Cu2+, Ag+, Pb2+, Fe2+ B. Ag+, Cu2+, Fe2+, Pb2+ C. Ag+, Cu2+, Pb2+, Fe2+	 D. Cu2+, Fe2+, Ag+, Pb2+
Câu 29: Chất không có tính chất lưỡng tính là
 A. NaHCO3. 	 B. AlCl3. 	 C. Al(OH)3. 	 D. Al2O3.
Câu 30: Trong các kết luận sau đây: 
 (a). Alanin làm quỳ tím hóa xanh	(b). Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ
 (c). Lysin làm quỳ tím hóa xanh	(d). Từ axit e-amino caproic điều chế được nilon – 6
Có bao nhiêu kết luận đúng ? 
 A. 1	 B. 2	 C. 4	 D. 3
Câu 31: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)? A. Tơ tằm và tơ capron B. Tơ nilon–6 và tơ axetat	 
 	C. Tơ visco và tơ nilon-6	 D. Tơ visco và tơ axetat
Câu 32: Trong các phản ứng hóa học cho dưới đây, phản ứng nào không đúng?
 A. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2	 	B. Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu	
 C. Fe + Cl2 FeCl2	 	D. Fe + 2FeCl3 ® 3FeCl2 
Câu 33: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 
 A. nicotin.	 B. aspirin.	C. cafein.	 D. moocphin.
Câu 34: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
 A. 1. 	 B. 2. 	C. 3. 	 D. 4.
Câu 35: Chỉ dùng một thuốc thử có thể phân biệt được 3 chất hữu cơ riêng biệt: axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin. Thuốc thử đó là: 	
 A. NaOH	 B. HCl	 C. CH3OH/HCl	 D. Quì tím
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là
 A. 69,2%.	 B. 65,4%.	 C. 80,2%.	 D. 75,4%.
Câu 37: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? 
 A. 3 chất. 	 B. 4 chất. 	 C. 5 chất. 	 D. 6 chất. 
Câu 38: Hoà tan hết 5,00 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1,68 lít CO2(đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được một hỗn hợp muối khan nặng A. 7,800 gam.	 B. 5,825 gam.	 C. 11,100 gam.	 D. 8,900 gam.
Câu 39: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. 	 B. 4. 	 C. 2. 	 D. 5.
Câu 40: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:
 A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. 	 	B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
 C. H-COO-CH3, CH3-COOH. 	 D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
----------------------------------------------------------------------
(Cho: C = 12; Na = 23; O = 16; H = 1; Br = 80; K = 39; N= 14; Cl = 35,5; Ca = 40; S = 32; Ag = 108).
------------ HẾT ----------
1B
2D 
3A
4A
5D
6D
7B
8A
9B
10C
11B
12D
13A
14D
15D
16B
17B
18D
19C
20C
21D
22B
23D
24C
25C
26C
27D
28C
29B
30D
31D
32C
33A
34B
35D
36A
37C
38B
39C
40D
33D
34A
35C
36D
37C
38C
39A
40A

File đính kèm:

  • docLuyen thi Tot nghiep Hoa 20106.doc