Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: hoá học thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là:

A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: hoá học thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
ĐỀ THAM KHẢO
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ : 02
Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là:
A. 400 ml. 	B. 300 ml. 	 C. 150 ml. 	D. 200 ml.
Câu 2: Chất nào sau đây có thể dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày?
 A. Na2CO3.	 B. NaClO.	C. NaHCO3.	D. NaOH
Câu 3: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch sau đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch nào?	
 	A. H2N-CH2-COOH	B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH
C. C2H5NH2	D. H2N-[CH2]4- CH(NH2)-COOH
Câu 4: Khi sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2, số gam kết tủa thu được là: 
A. 25	B. 10	C. 12	D. 40
Câu 5: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch:
A. HCl. 	B. H2SO4 loãng. 	C. HNO3 loãng. 	D. KOH.
Câu 6: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là	A. 60 gam.	B. 80 gam.	C. 85 gam.	D. 90 gam.
Câu 7: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3 	B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3 
C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3 	D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3 
Câu 8: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là:
A. α-aminoaxit. 	 B. β-aminoaxit. 	C. axit cacboxylic. 	D. este.
Câu 9: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 
	A. 0,27M 	B. 1,36M 	C. 1,8M 	D. 2,3M 
Câu 10: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
A. Zn, Al2O3, Al.	B. Mg, K, Na.	C. Mg, Al2O3, Al.	 D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 11: Phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh tính bazơ của natri hydrocacbonat?
A. NaHCO3 + NaOH ® Na2CO3 + H2O	B. 2NaHCO3 ®Na2CO3 + H2O + CO2
C. NaHCO3 + HCl ® NaCl + H2O + CO2	D. Na2CO3 + H2O+ CO2 ® 2NaHCO3
Câu 12: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là 
	A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HCl. 	C. natri kim loại. 	D. quỳ tím. 
Câu 13:Thuỷ tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây:
A. Vinyl clorua	B. Stiren	C. Propilen	D. Metyl metacrylat.
 Câu 14: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 	B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. chỉ có kết tủa keo trắng. 	D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 15:Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n 	
(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n 	(3)[C6H7O2(OOC-CH3)3]n . Tơ nilon-6,6 là 
A. (1). 	B. (1), (2), (3). 	C. (3). 	D. (2). 
Câu 16: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
	A. I, II và III.	B. I, II và IV.	C. I, III và IV.	D. II, III và IV.
Câu 17:Thuốc thử dùng để nhận biết protein là : 
 A .Cu(OH)2 	 B. AgNO3/NH3 	C.dung dịch Br2 D. quỳ tím
Câu 18: Dãy kim loại nào sau đây đều không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?
 A. Al, Fe, Zn, Mg.	 B. Zn, Pt, Au, Mg.	 C. Al, Fe, Au, Mg.	 D. Al, Fe, Au, Pt.
Câu 19: Chọn một thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại giảm dần:
 	A. Al3+, Fe2+, Pb2+, Cu2+, Ag+	 	B . Al3+, Fe2+, Cu2+, Pb2+, Ag+
 	C . Ag+, Cu2+, Pb2+, Fe2+, Al3+, 	 	D . Ag+, Pb2+, Cu2+, Fe2+, Al3+
Câu 20: Thuốc thử nào sau đây dùng phân biệt các dung dịch riêng biệt: glixerol, glucozơ, etanol, lòng trắng trứng?
 A. Cu(OH)2 B. dd NaOH C. dd HNO3 D. dd AgNO3/NH3 
Câu 21: Để trung hoà 14 gam một chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó là: A. 6	 B. 5	 C. 7	D. 8
Câu 22: Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là: 
	A. K và Cs. 	B. Na và K. 	C. Li và Na. 	D. Rb và Cs. 
Câu 23: Crom(II) oxit là oxit A. có tính bazơ. B. có tính khử. C. có tính oxi hóa.
D. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa và vừa có tính bazơ.
Câu 24: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
 	A. [Ar]3d5. B. [Ar]3d6.	 C. [Ar]3d4.	 D. [Ar]3d3. 
Câu 25: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:
	A. 50%	B. 62,5%	C. 55%	D. 75%
Câu 26: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Cu2+, Fe3+. 	B. Al3+, Fe3+. 	C. Na+, K+. 	D. Ca2+, Mg2+.
Câu 27: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:	A. 16,2 gam. 	B. 10,8 gam. 	C. 21,6 gam. 	D. 32,4 gam.
Câu 28: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là: 
A. 150. 	B. 75.	C. 105. 	D. 89.
Câu 29: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 
	A. nicotin.	B. aspirin.	C. cafein.	D. moocphin
Câu 30: Khi cho luồng khí hidro ( có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3 , Fe2O3, MgO, CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:
A. Al2O3, Fe2O3, Mg, Cu	B. Al, Fe, Mg, Cu	
C. Al2O3, Fe, MgO, Cu 	 D. Al2O3, Fe, Mg, Cu
Câu 31: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là 
	A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. 	B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. 	
	C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. 	D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. 
Câu 32: Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là:	A. 8,1 gam. 	B. 1,53 gam. 	C. 1,35 gam. 	D. 13,5 gam.
Câu 33: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
 	A. C2H5N B. CH5N 	C. C3H9N 	D. C3H7N
Câu 34: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp bởi chất nào ?
A. C2H5COO-CH=CH2. 	B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2. 	 	 	D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 35: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 4. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 5.
Câu 36: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là
A. 2,0 gam và 6,2 gam B. 6,1 gam và 2,1 gam C. 4,0 gam và 4,2 gam	D. 1,48 gam và 6,72 gam
Câu 37: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A. 3. 	B. 6. 	C. 4. 	D. 5.
Câu 38: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?
A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2	B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2	D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2.
Câu 39: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là A. 3,36 lít. 	B. 2,24 lít. 	C. 4,48 lít. 	D. 6,72 lít.
Câu 40: Nung Fe(OH)2 ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là : 
A. FeO. 	B. Fe2O3. 	C. Fe3O4. 	D. Fe(OH)2.
--------------------------------------------------------------------------------
 (Cho: C = 12; Na = 23; O = 16; H = 1; Br = 80; K = 39; N= 14; Cl = 35,5; Ca = 40; S = 32; Ag = 108). 
---------------------------------------------	------------ HẾT ----------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
B
B
C
B
D
A
C
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
D
D
B
A
C
A
D
C
A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B
D
A
B
D
D
B
A
D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A
C
C
C
C
C
A
A
A
B

File đính kèm:

  • docLuyen thi Tot nghiep Hoa 20102.doc
Giáo án liên quan