Kiểm tra học kì 1 năm học: 2007-2008 môn hóa 10

1) Tính kim lọai là tính chất của nguyên tố:

 A. Dễ nhận e tạo ion âm. B. Dễ nhường e tạo ion âm.

 C. Dễ nhận e tạo ion dương D. Dễ nhường e tạo ion dương

2) Trong Nguyên tử, electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử là:

 A. electron ở gần nhân nhất B. electron ở kế ngoài cùng

 C. electron ở lớp ngòai cùng D. electron ở lớp K

 

doc8 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì 1 năm học: 2007-2008 môn hóa 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NH:07-08
Họ và tên HS : ...........................................SBD :.......
 Lớp 	: ............................
Đề: 
Môn : HÓA 10
Thời gian :15phút
1) Tính kim lọai là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhận e tạo ion âm.	B. Dễ nhường e tạo ion âm.
	C. Dễ nhận e tạo ion dương	D. Dễ nhường e tạo ion dương
2) Trong Nguyên tử, electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử là:
	A. electron ở gần nhân nhất	B. electron ở kế ngoài cùng
	C. electron ở lớp ngòai cùng	D. electron ở lớp K
3) Tính phi kim là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhường e tạo ion âm	B. Dễ nhận e tạo ion âm
	C. Dễ nhường e tạo ion dương	D. Dễ nhận e tạo ion dương
4) Nguyên tử X có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2. ion tạo từ X sẽ có cấu hình:
	A. 1s2 2s2 2p6 3s1	B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
	C. 1s2 2s2 2p6 	D. 1s2 2s2 2p5
5) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử:
	A. F, O, C, Be, Mg	B. Mg, Be, C, O, F
	C. Be, F, O, C, Mg	D. F, Be, C, Mg, O
6) Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
	A. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O	B. CaCO3 CaO +C O2
	C. 2Al(OH)3 Al2O3 +3H 2O	D. 2HgO 2Hg + O2
7) Liên kết nào phân cực mạnh nhất trong liên kết giữa các nguyên tử sau:
	A. F – F	B. F – S
	C. F – Cl	D. F – O
8) Các nguyên tố ở chu kỳ 3. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim lọai là:
	A. Na > Mg > Al > Si	B. Na > Si > Mg > Al
	C. Mg > Al > Si > Na	D. Si > Al > Mg > Na
9) Nguyên tử nào nhận thêm electron sẽ trở thành:
	A. ion dương có ít proton hơn	B. ion âm có ít electron hơn
	C. ion âm có nhiều electron hơn	D. ion dương có nhiều proton hơn
10) Cho các ion sau: , , số electron trong mỗi ion trên là:
	A. 32, 50, 32	B. 32, 48, 32
	C. 32, 42, 32	D. Kết quả khác.
11) Cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngòai cùng là 2p6. M ở vị trí:
	A. ô số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA	B. ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
	C. ô số 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA	D. ô số 14, chu kỳ 3, nhóm IVA
12) Cho các chất sau : HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hóa của clo trong các chất lần lượt là:
	A. -1, +1, +7, +1, +5	B. -1, -1, +5, +1, +7
	C. -1, +1, +3, +1, +5	D. -1, + 1, + 5, +1, + 7
CB
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN	KIỂM TRA HK1/NH:07-08
Họ và tên HS : ...........................................SBD :.......
 Lớp 	: ............................
Đề: 
Môn : HÓA 10
Thời gian :15phút
1) Tính kim lọai là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhận e tạo ion dương	B. Dễ nhường e tạo ion dương
	C. Dễ nhận e tạo ion âm.	D. Dễ nhường e tạo ion âm.
2) Liên kết nào phân cực mạnh nhất trong liên kết giữa các nguyên tử sau:
	A. F – S	B. F – O
	C. F – Cl	D. F – F
3) Cho các ion sau: , , số electron trong mỗi ion trên là:
	A. 32, 42, 32	B. 32, 48, 32
	C. 32, 50, 32	D. Kết quả khác.
4) Cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngòai cùng là 2p6. M ở vị trí:
	A. ô số 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA	B. ô số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA
	C. ô số 14, chu kỳ 3, nhóm IVA	D. ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
5) Cho các chất sau : HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hóa của clo trong các chất lần lượt là:
	A. -1, + 1, + 5, +1, + 7	B. -1, +1, +7, +1, +5
	C. -1, -1, +5, +1, +7	D. -1, +1, +3, +1, +5
6) Tính phi kim là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhường e tạo ion dương	B. Dễ nhận e tạo ion âm
	C. Dễ nhường e tạo ion âm	D. Dễ nhận e tạo ion dương
7) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử:
	A. Mg, Be, C, O, F	B. Be, F, O, C, Mg
	C. F, O, C, Be, Mg	D. F, Be, C, Mg, O
8) Nguyên tử nào nhận thêm electron sẽ trở thành:
	A. ion âm có nhiều electron hơn	B. ion dương có nhiều proton hơn
	C. ion âm có ít electron hơn	D. ion dương có ít proton hơn
9) Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
	A. CaCO3 CaO +C O2	B. 2HgO 2Hg + O2
	C. 2Al(OH)3 Al2O3 +3H 2O	D. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
10) Nguyên tử X có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2. ion tạo từ X sẽ có cấu hình:
	A. 1s2 2s2 2p5	B. 1s2 2s2 2p6 3s1
	C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6	D. 1s2 2s2 2p6 
11) Trong Nguyên tử, electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử là:
	A. electron ở lớp K	B. electron ở gần nhân nhất
	C. electron ở lớp ngòai cùng	D. electron ở kế ngoài cùng
12) Các nguyên tố ở chu kỳ 3. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim lọai là:
	A. Si > Al > Mg > Na	B. Mg > Al > Si > Na
	C. Na > Si > Mg > Al	D. Na > Mg > Al > Si
CB
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN	KIỂM TRA HK1/NH:07-08
Họ và tên HS : ...........................................SBD :.......
 Lớp 	: ............................
Đề: 
Môn : HÓA 10
Thời gian :15phút
1) Nguyên tử nào nhận thêm electron sẽ trở thành:
	A. ion dương có ít proton hơn	B. ion âm có ít electron hơn
	C. ion âm có nhiều electron hơn	D. ion dương có nhiều proton hơn
2) Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
	A. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O	B. CaCO3 CaO +C O2
	C. 2Al(OH)3 Al2O3 +3H 2O	D. 2HgO 2Hg + O2
3) Các nguyên tố ở chu kỳ 3. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim lọai là:
	A. Na > Mg > Al > Si	B. Na > Si > Mg > Al
	C. Mg > Al > Si > Na	D. Si > Al > Mg > Na
4) Tính phi kim là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhường e tạo ion âm	B. Dễ nhận e tạo ion âm
	C. Dễ nhường e tạo ion dương	D. Dễ nhận e tạo ion dương
5) Trong Nguyên tử, electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử là:
	A. electron ở lớp K	B. electron ở gần nhân nhất
	C. electron ở kế ngoài cùng	D. electron ở lớp ngòai cùng
6) Nguyên tử X có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2. ion tạo từ X sẽ có cấu hình:
	A. 1s2 2s2 2p6 	B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
	C. 1s2 2s2 2p5	D. 1s2 2s2 2p6 3s1
7) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử:
	A. F, Be, C, Mg, O	B. Mg, Be, C, O, F
	C. F, O, C, Be, Mg	D. Be, F, O, C, Mg
8) Liên kết nào phân cực mạnh nhất trong liên kết giữa các nguyên tử sau:
	A. F – F	B. F – S
	C. F – Cl	D. F – O
9) Cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngòai cùng là 2p6. M ở vị trí:
	A. ô số 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA	B. ô số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA
	C. ô số 14, chu kỳ 3, nhóm IVA	D. ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
10) Cho các chất sau : HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hóa của clo trong các chất lần lượt là:
	A. -1, + 1, + 5, +1, + 7	B. -1, -1, +5, +1, +7
	C. -1, +1, +7, +1, +5	D. -1, +1, +3, +1, +5
11) Tính kim lọai là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhường e tạo ion âm.	B. Dễ nhận e tạo ion dương
	C. Dễ nhường e tạo ion dương	D. Dễ nhận e tạo ion âm.
12) Cho các ion sau: , , số electron trong mỗi ion trên là:
	A. 32, 42, 32	B. 32, 50, 32
	C. 32, 48, 32	D. Kết quả khác.
CB
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN	KIỂM TRA HK1/NH:07-08
Họ và tên HS : ...........................................SBD :.......
 Lớp 	: ............................
Đề: 
Môn : HÓA 10
Thời gian :15phút
1) Tính kim lọai là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhường e tạo ion âm.	B. Dễ nhận e tạo ion âm.
	C. Dễ nhường e tạo ion dương	D. Dễ nhận e tạo ion dương
2) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử:
	A. F, O, C, Be, Mg	B. F, Be, C, Mg, O
	C. Be, F, O, C, Mg	D. Mg, Be, C, O, F
3) Nguyên tử nào nhận thêm electron sẽ trở thành:
	A. ion âm có ít electron hơn	B. ion âm có nhiều electron hơn
	C. ion dương có nhiều proton hơn	D. ion dương có ít proton hơn
4) Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
	A. 2HgO 2Hg + O2	B. 2Al(OH)3 Al2O3 +3H 2O
	C. CaCO3 CaO +C O2	D. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
5) Cho các chất sau : HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hóa của clo trong các chất lần lượt là:
	A. -1, +1, +7, +1, +5	B. -1, +1, +3, +1, +5
	C. -1, -1, +5, +1, +7	D. -1, + 1, + 5, +1, + 7
6) Tính phi kim là tính chất của nguyên tố:
	A. Dễ nhận e tạo ion dương	B. Dễ nhường e tạo ion dương
	C. Dễ nhận e tạo ion âm	D. Dễ nhường e tạo ion âm
7) Liên kết nào phân cực mạnh nhất trong liên kết giữa các nguyên tử sau:
	A. F – S	B. F – O
	C. F – Cl	D. F – F
8) Các nguyên tố ở chu kỳ 3. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim lọai là:
	A. Mg > Al > Si > Na	B. Si > Al > Mg > Na
	C. Na > Mg > Al > Si	D. Na > Si > Mg > Al
9) Cho các ion sau: , , số electron trong mỗi ion trên là:
	A. 32, 48, 32	B. 32, 50, 32
	C. 32, 42, 32	D. Kết quả khác.
10) Cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngòai cùng là 2p6. M ở vị trí:
	A. ô số 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA	B. ô số 14, chu kỳ 3, nhóm IVA
	C. ô số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA	D. ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
11) Nguyên tử X có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2. ion tạo từ X sẽ có cấu hình:
	A. 1s2 2s2 2p5	B. 1s2 2s2 2p6 
	C. 1s2 2s2 2p6 3s1	D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
12) Trong Nguyên tử, electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử là:
	A. electron ở lớp K	B. electron ở gần nhân nhất
	C. electron ở kế ngoài cùng	D. electron ở lớp ngòai cùng
HÓA 10CB – THI HKI NH 07-08
ĐÁP ÁN - MÃ ĐỀ A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
x
x
x
B
x
x
x
C
x
x
x
D
x
x
x
ĐÁP ÁN - MÃ ĐỀ B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
x
x
x
B
x
x
x
C
x
x
x
D
x
x
x
ĐÁP ÁN - MÃ ĐỀ C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
x
x
x
B
x
x
x
C
x
x
x
D
x
x
x
ĐÁP ÁN - MÃ ĐỀ D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

File đính kèm:

  • docHOA 10 CB TN.doc
Giáo án liên quan