Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh lần 2- Năm học 2010-2011 môn thi: hoá học lớp 12

Câu 1 (2,5 điểm) :

 Cho các chất: C6H12O6 (glucôzơ); HCOOH ; HCOOCH3 ; CH2 = CH – CHO ; C6H5OH.

 Viết phương trình phản ứng với các chất sau:

 a. Dung dịch AgNO3/NH3

 b. Dung dịch NaOH

 c. Với H2 dư (xúc tác Ni)

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh lần 2- Năm học 2010-2011 môn thi: hoá học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD&ĐT thanh hoá
Trường THpt nga sơn
 Kì thi chọn học Sinh giỏi tỉnh
 Lần 2- Năm học 2010-2011
Môn thi: hoá học lớp 12 
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 07 câu gồm 2 trang
Câu 1 (2,5 điểm) :
	Cho các chất: C6H12O6 (glucôzơ); HCOOH ; HCOOCH3 ; CH2 = CH – CHO ; C6H5OH. 
	Viết phương trình phản ứng với các chất sau:
	 a. Dung dịch AgNO3/NH3
	 b. Dung dịch NaOH
	 c. Với H2 dư (xúc tác Ni)
B
G
H
xt, to
xt,p, to
(polyme)
A
C
D
E
K
+dd NaOH
+ M
xt,p, to
+ CH3OH
H2SO4, đặc, to
 to
Câu 2(2,0 điểm): Cho sơ đồ biến hoá: 
	Biết A là etylmetacrylat.
	K là thành phần chính của thuỷ tinh hữu cơ
Xác định các chất và viết phương trình hoá học biểu diễn sự biến hoá trên.
Câu 3(3,0 điểm): 
 Cho 3 chất X, Y, Z đều là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O.
 Biết X tác dụng với Na và với dung dịch NaOH.
 Y chỉ tác dụng với Na.
 Z không tác dụng với Na và dung dịch NaOH.
Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất X, Y, Z . Viết phương trình phản ứng (nếu có) của X, Y, Z với Na và với dung dịch NaOH.
Câu 4(2,0 điểm) :
Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn giữa các dung dịch sau: 
a. Bariclorua tác dụng Natrisunfat.
b. Natricacbonat tác dụng với Sắt (III) clorua.
c. Natrihdrocacbonat tác dụng với Kalihiđroxit.
d. Canxihiđrocacbonat tác dụng barihiđroxit (dư).
Câu 5(4,5đ): 
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí X, Y có tỉ khối so với hiđro bằng 22,909.
Tính phần trăm khối lượng của muối trong hỗn hợp đầu
Làm lạnh hỗn hợp khí A xuống nhiệt độ thấp hơn thu được hỗn hợp khí B gồm 3 khí X, Y, Z có tỉ khối so với hiđro bằng 31,5. Tính phần trăm khí X bị chuyển hoá thành Z 
Nếu thêm khí Y vào hỗn hợp B thì màu sắc của B biến đổi như thế nào? Vì sao?
Câu 6 (2,0đ): 
Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ biến hoá sau. Biết S là lưu huỳnh:
 	1) S + A đ X	5) X + D + E đ U + V	
 	2) S + B đ Y	6) Y + D + E đ U + V
	3) Y + A đ X + E	 7) Z + E đ U + V
 4) X + D đ Z
Câu 7(4,0 điểm): 
Hợp chất hữu cơ A mạch thẳng gồm C, H, O . Biết tỷ khối hơi của A so với oxi là 2,25; trong A tỷ lệ số nguyên tử H và O là 2:1.
a. Xác định công thức cấu tạo có thể có của A, gọi tên.
 b. Đun nóng 3,96 gam A với dung dịch HCl loãng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp 2 chất hữu cơ B và C, cho hỗn hợp này tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 . Tính khối lượng Ag tạo ra. 
(Cho Ag = 108; Cu = 64; Fe = 56; O = 16; C = 12; H = 1;N=14;S=32)
	--------------Hết --------------
Họ và tên thí sinh .......................................................số báo danh........................

File đính kèm:

  • docDe thi chon HSG Hoa 12 -lan 2-2010.doc
Giáo án liên quan