Hướng dẫn giải đề số 1 hóa

Câu 1: Điều kiện cần để có rượu không no đơn chức; Andehit no; xêtôn trong CnH2nO

đã thoả. Nên chọn đáp án D

Câu 2: Dùng phương pháp loại trừ dễ dàng suy được đáp án đúng là D

Câu 3: Với %C = 37,5 ta dễ dàng thấy X: CH4O. Nên chọn đáp án đúng là D

pdf4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn giải đề số 1 hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 1 
Câu 1: Điều kiện cần để có rượu không no đơn chức; Andehit no; xêtôn trong CnH2nO 
 đã thoả. Nên chọn đáp án D 
Câu 2: Dùng phương pháp loại trừ dễ dàng suy được đáp án đúng là D 
Câu 3: Với %C = 37,5 ta dễ dàng thấy X: CH4O. Nên chọn đáp án đúng là D 
Câu 4: Từ 
2
8,80,3 29,3
0,3
hhHn mol M= ⇒ = = 
 Đáp án đúng là C ⇒
Câu 5: Đốt Y có mol CO2 = mol H2O 
 A sai và Y có dạng CnH2nO có ⇒
2
4. 3O Yn n n= ⇒ = ⇒ Đáp số D 
Câu 6: Với đáp án A,D ⇒ 2,9 501 21,6.
4 108
AM = = ⇒Đáp án đúng là B 
Câu 8: [ ]2 4
25.1,839.96
100.98 0,9( )
0,5sau
H SO M= = 
 Đáp án B ⇒
Câu 9: Ta có nHCl = 0,025 mol 
 = 0.0258 
3
nAgNO
⇒ HCl hết 
⇒ mddsau = mHCl + - mAgCl 
3
m AgNOdd
 = 52,325 g 
⇒ 63.0,025% 32,3253
C ddNO = . 100% = 3% ⇒Đáp án đúng là C 
Câu 10: Chọn đáp án A 
 Vì 12,65.2 25, 2Mhh = = 
⇒ hỗn hợp có CH4 
Câu 11: Ta có công thức : 
 Vì mmuối = mklpư + 96 . 
2H
n 
⇒ mmuối = 3 + 96 . 1,00822,4 = 7,32 g 
⇒ Đáp án : A 
Câu 12: Từ tỉ khối hơi ta nhẩm được tỉ lệ mol có trong X nhờ quy tắc: 
 C3H8 44 7 
 C4H10 58 7 
51
 1
 73 8 1
7
4 10
nC H
nC H
⇒ = = 
⇒ Đáp án : B 
Câu 13: Số oxi hoá cao nhất = số thứ tự nhóm 
 B sai vì H3
3
X
+
 O3 
 Đáp án : B ⇒
Câu 14: ⇒Đáp án : D CH4 ; 0,05 mol 
Câu 15: Dễ dàng nhẩm được hh 
 C2H4 ; 0,025 mol 
⇒ = 1.0,05 + 2. 0,025 = 0,1 mol 
2
nCO
⇒ = 0,1 . 44 = 4,4 g 
2
mCO
⇒ Đáp án : B 
Câu 16: Ta có 2
2
2.
CO
H O
nC
H n
=Số
Số
 Theo đề có 2
2
mCO
mH O
 = 1,8333 
 ⇔
44.
2
18.
2
nCO
nH O
 = 1,8333 
 CTTQ A : C3H8Oz ⇒
 Dễ thấy Z 3 ≤
 Đáp án : D ⇒
Câu 17: Pư CnH2n+2 + 
3 1
2
n + O2 → n. CO2 + (n+1) H2O 
 Ta có : 
2
nX
nO
 = 1 23 1 3 1 13
2
n n
= =+ +
2 
 n = 4 X: C4H10 ⇒ ⇒
 Đáp án : B ⇒
Câu 18: Với % H = 14,29 
 ⇒ CTN : (CH2)n CnH2n ⇔
 2
™ Cần nhớ: CnH2n không có đồng phân khi n = 2 
 ⇒ Đáp án : A 
Câu 19: Tương tự câu 16 
 CTN : (CH)n ⇒
 Đáp án : D ⇒
Câu 20: Dễ thấy đáp án hợp lí : B 
Câu 21: Cần nhớ 
 t0 CaO 
 ClO3- + Cl- + H2O 
 2Cl OH
−+
 ClO- + Cl- + H2O 
 Đáp án : A ⇒
Câu22: ⇒ Đáp án : D 
Câu 23: Ta có 
2
nCO =
3
1003
nCaCO = = 0,03 
 ⇒ 2,04 0,03.44
182
nH O
−= = 0,04 
 32
2. 8
2
nCOC
H nH O
⇒ = =Số
Số
 Đáp án : C ⇒
Câu 24: Pư: 3Ag + 4HNO3 →3AgNO3 + NO + 2H2O 
 Ta có: 
3
4 4 1,62. . 0,
3 3 108HNO Ag
n n= = = 02 
3
0,02.63 .1000 5
10.1,2.21ddHNO
V m⇒ = = l 
 ⇒ Đáp án: B 
Câu 25: Với %M = 72,41 Oxit: Fe3O4 ⇒
 ⇒M: Fe 
 Ta có: Fe + 6HNO3 → Fe(MO3)3 + 3NO2 + 3H2O 
 ⇒ nNO = 3.nFe= 0,9 
 ⇒ Đáp án: D 
Câu 26: Đặt A1: CxHy(COOH)z a mol 
 A2 Cx’Hy’(COOH)z’ b mol 
 Từ dữ kiện đề suy được: 
 ax + bx’ = 0 
 ⇒ x = x’ = 0 đáp án: C ⇒
Câu 27: Phản ứng gợi ý 
 Mg + 2AgNO3 2 Ag + Mg(NO3)2 →
 Fe + 2AgNO3 2Ag + Fe(NO3)2 →
 3
 Sau pư còn hai kim loại đó là: Ag, Fe 
 ⇒ Mg: hết 
 Từ %Mg ⇒ nMgpư mAg sinh ra ⇒
™ Với 5,792g hh kim loại suy được đáp án: B 
 (Kết quả khác được thay bằng một giá trị > 58,34%) 
Câu 28: Bổ sung thêm tỉ lệ mol của oxit và kim loại là 1:1 
 Ta dễ dàng suy được đáp án: A 
Câu 29: Dễ thấy đáp án hợp li: B 
Câu 30: Lập hệ 2 phương trình Đáp án: C ⇒
Câu 31: Từ đề ⇒ 1
3
C
H
=số
số
 ⇒Đáp án: A 
Câu 32: Pư 2Al + 3Ag2SO4 → 6Ag + Al2(SO4)3 (1) 
 Fe + Ag2SO4 2Ag + FeSO4 (2) →
 2 kim loại thu được là Ag, Fe 
 Al hết ⇒ nAl pư = 0,1 mol ⇒
(1)⇒ 3 0,1 0,15
22 4(1)
n mAg SO = = ol 
 ⇒ 0,175 0,15 0,025
2 4(2)
nAg SO = − =
 x= 0,175.2.108+0,025.56=39,2g ⇒
 Đáp số: A ⇒
Câu 33: Ta nhẫm được 
 0,59 59min 0,01
M hha = = 
 ⇒ Đáp án: D 
Câu 34: Chọn dáp án C 
Câu 35: Đáp án: C 
Câu 36: Ta có thể nhẫm nhanh nhờ sơ đồ đường chéo hoặc giải như sau: 
2
9, 4 0,1
94K O
n m= = ol 
 2 2 2K O H O KOH+ ⎯⎯→ (1) 
 Theo (1) và đề ta có : 
200 5,6(0,1 2 56)
100% 100 10,7
200 9,4dd
C
×× × +
= ×+ = 
 ⇒ Đáp án: C 
Tài liệu do Trung tâm luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn cung cấp 
 4

File đính kèm:

  • pdfhuongdangiaiHoade1.pdf
Giáo án liên quan