Giáo án tổng hợp lớp 3 - Tuần 9

I . Mục tiêu : Hs

 *Kieåm tra ñoïc.

-Noäi dung caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 8.

-Kyõ naêng ñoïc thaønh tieáng: Phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 65 chöõ/phuùt, bieát ngaét nghæ ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø.

-Kyõ naêng ñoïc hieåu: traû lôøi ñöôïc 1,2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.

-Tìm ñuùng nhöõng töø chæ söï vaät ñöôïc so saùnh vôøi nhau trong caùc caâu ñaõ cho.

II. Chuẩn bị :

-Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 8.

-Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 2.

III. Các hoạt động dạy học :

 

doc26 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Tuần 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 sinh c¸c c¬ quan h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh.
- VÏ tranh vµ vËn ®éng mäi ng­êi sèng lµnh m¹nh, kh«ng sö dông c¸c chÊt ®éc h¹i nh­: Thuèc l¸, r­îu, bia,...
II/ §å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh trong sgk phãng to.
- Bé phiÕu rêi ghi c¸c c©u hái ®Ó HS bèc th¨m.
- GiÊy A4  vµ bót vÏ.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh T.C: H¸t
2. KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra viÖc lËp thêi gian biÓu cña HS
3. H­íng dÉn «n tËp. Bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi:
- Nªu môc tiªu, yªu cÇu tiÕt häc
- Ghi tªn bµi lªn b¶ng 
b) Néi dung «n tËp
* Tæ chøc trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt? Ai ®óng?
- GV tæ chøc h­íng dÉn ch¬i trß ch¬i
+ GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ s¾p xÕp l¹i bµn ghÕ phï hîp víi trß ch¬i
- GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i
+ GVnªu c©u hái, HS l¾c chu«ng TLCH
- GV cho HS chuÈn bÞ tr­íc.
- Héi ý víi HS cö b¹n vµo ban gi¸m kh¶o. Ban gi¸m kh¶o nhËn ®¸p ¸n, ®Ó theo dâi, nhËn xÐt. H­íng dÉn ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸, ghi chÐp
- GV ®äc lÇn l­ît c¸c c©u hái vµ ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i. 
+ C¬ quan h« hÊp gåm nh÷ng bé phËn nµo?
+ C¬ quan tuÇn hoµn gåm nh÷ng bé phËn nµo?
+ C¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu gåm nh÷ng bé phËn nµo?
- §¸nh gi¸, nhËn xÐt.
- Nghe giíi thiÖu
- Nh¾c l¹i ®Ò bµi
- Chia lµm 4 nhãm:
+ 5 HS lµm gi¸m kh¶o, cïng theo dâi, ghi l¹i c©u tr¶ lêi cña c¸c ®éi
- §éi nµo cã c©u tr¶ lêi th× l¾c chu«ng
- HS trao ®æi trong ®éi nh÷ng th«ng tin ®· häc tõ tr­íc
- Cö ban gi¸m kh¶o
- Nghe thèng nhÊt.
- Nghe c©u hái vµ bÊm chu«ng tr¶ lêi. 
- Ban gi¸m kh¶o héi ý vµ thèng nhÊt ®iÓm, tuyªn bè cho c¸c ®éi.
Môn : ĐẠO ĐỨC ( Tiết 9 )
Bài : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu: Hs
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn.
- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui, buồn cùng bạn.
- Biết chia sẻ buồn vui cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.
II. Đồ dùng dạy học:
Vở bài tập Đạo đức 3.
Các câu chuyện, bài thơ, bài hát, tấm gương, ca dao, tục ngữ... về tình bạn, về sự cảm thông, chia sẻ vui buồn với bạn.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh tình huống và cho biết nội dung tranh.
- GV giới thiệu tình huống BT1.
Hoạt động 2: Đóng vai – BT2
- GV kết luận.
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ - BT3.
- GV lần lượt đọc từng ý kiến.
- GV kết luận.
* Củng cố, dặn dò.
- Dặn hs về nhà chuẩn bị bài sau.
- HS thảo luận nhóm nhỏ về các cách ứng xử trong tình huống và phân tích kết quả của mỗi cách ứng xử.
- HS thảo luận nhóm, xây dựng kịch bản và chuẩn bị đóng vai.
- Các nhóm HS lên đóng vai.
- HS cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Thảo luận về lý do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với từng ý kiến.
 Thø tư ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014
Môn: TOÁN ( Tiết 43 )
Bài : ÑEÀ – CA - MEÙT , HEÙC – TOÂ - MEÙT
I . MUÏC TIEÂU : Hs
- Giuùp HS naém ñöôïc teân goïi, kyù hieäu cuûa Ñeà – ca – meùt vaø heùc – toâ – meùt.
- Naém ñöôïc quan heä cuûa Ñeà – ca – meùt vaø heùc – toâ – meùt. Bieát ñoåi töø Ñeà – ca – meùt, heùc – toâ – meùt ra meùt.
- Reøn luyeän kó naêng naém teân goïi, kí hieäu vaø caùch ñoåi Ñeà – ca – meùt vaø heùc – toâ – meùt..
II . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Baøi cuõ : 
- Goïi 2 em leân baûng duøng eâ ke ñeå nhaän bieát goùc vuoâng trong HCN vaø hình tam giaùc. ( Lương, Hoa )
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi – ghi ñeà, 1 em nhaéc laïi ñeà.
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
* HÑ 1 : Höôùng daãn neâu laïi ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc.
+ YC HS nhaéc laïi caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc.
* HÑ 2 :Giôùi thieäu ñôn vò ño ñoä daøi: Ñeà – ca – meùt vaø heùc – toâ – meùt.
- GV giôùi thieäu :
- Ñeà – ca – meùt :
- Ñeà – ca – meùt vieát taét laø : dam
1 dam = 10 m
Heùc – toâ – meùt vieát taéc laø hm
1 hm = 100 m ; 1 hm = 10 dam.
* HÑ 3 : Thöïc haønh
Baøi taäp 1 : 
- Phát phiếu hoạt động cho các nhóm.
- YC HS laøm coät 1 cuûa baøi.
- HS + GV söûa baøi.
Baøi taäp 2 :
- HD neâu YC baøi “Tính xem 4 dam baèng bao nhieâu meùt”
- GV HD maãu :
4 dam = 1 dam ´ 4
 = 10 m ´ 4
 = 40 m
- HD baøi 2b : YC neâu caùch laøm
- HD laøm baøi maãu : 4 dam = 40 m
- HD laøm baøi vaøo vôû .
- GV thu chaám, söûa baøi.
Baøi taäp 3 :
- YC ñoïc ñeà, neâu YC ñeà.
- HD tính theo maãu :
 2 dam + 3 dam = 5 dam
- HD laøm nhaùp
- GV cuøng HS söûa baøi.
+ Töøng em neâu, lôùp nhaän xeùt boå sung.
+ 5 em nhaéc laïi.
+ HS nghe.
+ HS nhaéc laïi.
+ HS nhaéc laïi.
+ Ñoàng thanh ñoïc 2 laàn cho nhôù
+ HS laéng nghe.
- Hs làm bài theo nhóm, kiểm tra , báo cáo.
+ HS töï söûa baøi.
+ 2 em neâu YC, lôùp suy nghó neâu caùch laøm.
- Hs làm bài cá nhân.
+ 2 HS nhaéc laïi caùch laøm.
- Làm việc nhóm đôi.
- Các nhóm trình bày, bổ sung, đánh giá.
. Cuûng coá – Daën doø :
- Veà nhaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi. Nhaéc laïi teân ñôn vò ño ñoä daøi.
Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : OÂN TAÄP- KT TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( Tiết 5 )
I . Mục tiêu : Hs
- Kieåm tra laáy ñieåm HTL, caùc baøi thô, vaên coù YC HTL (töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 8 , saùch TV lôùp 3 taäp 1)
- Luyeän taäp cuûng coá voán töø : Löïa choïn töø thích hôïp boå sung yù nghóa cho caùc töø chæ söï vaät.
- Ñaët caâu theo maãu Ai laøm gì ?
II . CHUAÅN BÒ :
- GV : 
+ 9 phieáu moãi phieáu ghi teân 1 baøi thô, vaên vaø möùc ñoä YC HTL.
 + Cheùp saün ñoaïn vaên cuûa baøi taäp 2.
 + Giaáy A4 ñeå laøm baøi taäp 3
- HS : Coù SGK vaø vôû baøi taäp.
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
1 . Kieåm tra :
- HTL khoaûng (1/3 lôùp) YC boác thaêm ñoïc baøi, Gv nhaän xeùt ghi ñieåm.
+ Kieåm tra caùc em :( Phúc , Hoàng )
2 . Baøi môùi : 
- Giôùi thieäu baøi – Ghi ñeà leân baûng.
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
* HÑ 1 :Höôùng daãn baøi taäp 2
+ YC ñoïc baøi, neâu YC baøi.
+ HD laøm baøi taäp
+ YCHS ñoïc keát quaû vaø giaûi thích vì sao laïi choïn töø naøy.
+ GV + lôùp nhaän xeùt choát yù ñuùng.
+ YC söûa baøi taäp
* HÑ 2 :Höôùng daãn baøi taäp 3
+ YC HS neâu YC baøi 3
GV nhaéc laïi caùch ñaët maãu caâu Ai laøm gì ?
+ HD laøm baøi.
+ YC ñaïi dieän laøm vaøo giaáy A4, nhoùm naøo laøm xong daùn leân baûng lôùn.
+ HS vaø GV nhaän xeùt söûa baøi ñuùng.
+ 5 em ñoïc ñeà, 1 em neâu YC
+ 3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp.
+ Laàn löôït 6 em ñoïc keát quaû vaø giaûi thích.
+ 3 em ñoïc ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh treân baûng.
+ HS söûa baøi taäp vaøo vôû.
+ 2 em neâu YC
+ HS nghe
+ Caû lôùp laøm vaøo nhaùp.
+ 4 baøn laøm vaøo giaáy A4, laøm xong daùn leân baûng l
. Cuûng coá – Daën doø :
- Nhaéc nhôû nhöõng em chöa coù ñieåm HTL veà nhaø luyeän ñoïc.
- Veà nhaø laøm baøi luyeän taäp ôû tieát 8.
- GV nhaän xeùt chung trong giôø hoïc.
Ôn luyện Tiếng Việt: 
LUYỆN ĐỌC
 I Mục tiêu: Hs 
-Đọc trơn cả bài, ngắt nghỉ theo dấu câu và giữa cụm từ. đọc phân biệt lời người 
dẫn chuyện với lời nhân vật
-Hiểu được nội dung bài
II.Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ ghi câu hỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài
2 .Luyện đọc:
- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm 2 để tìm giọng đọc.
-HS đọc nhóm
-Thi đọc theo yêu cầu:
+ Đọc đoạn 
+ Đọc cả bài.
- Hs luyện đọc theo nhóm.
- Nhận xét , tuyên dương.
- Gọi một em đọc, lưu ý đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
-HS đọc nhóm.
-Thi đọc theo yêu cầu.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học. Về nhà rèn đọc và xem lại bài làm.
HS đọc theo nhóm
Thi đọc theo yêu cầu
Nhận xét
- Hs theo dõi.
Môn : THỦ CÔNG ( Tiết 9 )
Bài : PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 1 )
I/ MỤC TIÊU: Hs
 - Ôn lại các kiến thức, kĩ năng, kĩ thuật gấp, cắt, dán hình đã học.
- HS gấp được hình đã học để làm đồ chơi. Học sinh khéo tay gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi với hình gấp cân đối.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Giáo viên: 
+ Mẫu gấp các sản phẩm đã học.
+ Tranh quy trình minh hoạ các bước gấp, cắt, dán của các sản phẩm đã học.
- Học sinh: Giấy thủ công, kéo, và một số dụng cụ khác.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài mới và ghi đề bài lên bảng.
Hoạt động 1:
Cũng cố kiến thức
- Yêu cầu H nêu tên các bài đã học trong chương 1.
- Gọi H nhận xét.
- Gv nhận xét, chốt.
Hoạt động 2: Thực hành.
- Cho học sinh nêu lại quy trình gấp, cắt, dán các hình.
- Gv nhận xét, treo tranh quy trình hệ thống lại cho H cách gấp, cắt, dán các sản phẩm đã học.
- Gv chia H theo nhóm (nhóm theo đối tượng).Nhóm bình thường gấp, cắt, dán được1-2 hình. Nhóm khéo tay gấp, cắt, dán được 2- 3 hình.
- Gv theo dõi, hướng dẫn H gấp.
- GV hướng dẫn các nhóm trình bày sản phẩm, nhận xét đánh giá.
- Gv nhận xét, tuyên dương những hình gấp đẹp của các nhóm.
Củng cố - dặn dò:
- Luyện gấp làm đồ chơi ở nhà.
- Chuẩn bị giấy thủ công và dụng cụ cho tiết học sau.
-HS lắng nghe.
- HS trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe.
- 2 HS nêu lại các bước gấp.
- Cả lớp thực hành gấp, cắt, dán theo nhóm
- Thực hành trên giấy thủ công
-HS lắng nghe.
- Hs ghi nhớ
 Thø năm ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2014
Môn : TOÁN ( Tiết 44 )
Bài : BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI
I . MUÏC TIEÂU : Hs
- Naém ñöôïc baûng ñôn vò ño ñoä daøi, böôùc ñaàu thuoäc baûng ñôn vò ño ñoä daøi theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn, töø lôùn ñeán nhoû.
- Cuûng coá moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño ñoä daøi thoâng duïng.
- Bieát laøm caùc pheùp tính vôùi caùc soá ño ñoä daøi.
II . CHUAÅN BÒ :
 - Baûng keû saün caùc doøng nhö khung baøi hoïc.
III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Baøi cuõ : Goïi 2 em leân baûng laøm baøi ( Linh, Nhàn )
45 dam – 16 dam =	7 km = 70 hm
67 hm - 25 hm = 	5 km = 50 hm
Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà , 1 em nhaéc laïi.
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
* HÑ 1 : Giôùi thieäu baûng ñôn vò ño ñoä daøi
- GV gaén baûng keû saün leân baûng.
- YC HS neâu caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc ra giaáy nhaùp.
- GV vieát leân baûng theo thöù töï HS neâu.
- HD neâu laïi quan heä giöõa caùc ñôn vò ño ñoä daøi.
- HD laäp baûng ñôn vò ño ñoä daøi.
- HS + GV laäp baûng ñuùng nhö SGK/ 45.
* HÑ 2 : Luyeän taäp thöïc haønh.
Baøi 1 : (Laøm coät 1)
- YC HS neâu 

File đính kèm:

  • docgiao an lop 3(3).doc
Giáo án liên quan