Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 85: Câu đặc biệt - Năm học 2011-2012

I/.Mức độ cần đạt:

- Hiểu thế nào là câu đặc biệt, tác dụng của câu đặc biệt trong VB.

- Nhận biết được câu đặc biệt trong VB; biết phân biệt câu đặc biệt, cõu rỳt gọn.

- Biết cỏch sử dụng câu đặcbiệt trong nói và viết.

II/. Trọng tâm kiến thức kĩ năng

1.Kiến thức :

- Khái niệm câu đặc biệt.

- Tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt trong VB.

2.Kĩ năng :

-Nhận biết cõu dặc biệt.

- Phân tích tác dụng của câu đặc biệt trong VB.

- Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

III. Chuẩn bị

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 85: Câu đặc biệt - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 85: Câu Đặc biệt 
Ngày soạn:29/2/2012
Ngày dạy:1/2/2012
Lớp:7A 7B
I/.Mức độ cần đạt:
- Hiểu thế nào là cõu đặc biệt, tỏc dụng của cõu đặc biệt trong VB. 
- Nhận biết được cõu đặc biệt trong VB; biết phõn biệt cõu đặc biệt, cõu rỳt gọn.
- Biết cỏch sử dụng cõu đặcbiệt trong núi và viết.
II/. Trọng tâm kiến thức kĩ năng
1.Kiến thức :
- Khỏi niệm cõu đặc biệt. 
- Tỏc dụng của việc sử dụng cõu đặc biệt trong VB.
2.Kĩ năng :
-Nhận biết cõu dặc biệt.
- Phõn tớch tỏc dụng của cõu đặc biệt trong VB.
- Sử dụng cõu đặc biệt phự hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
III. Chuẩn bị
1. Thầy: bài giảng, bảng phụ
2. Trò: Soạn bài
IV. Tổ chức dạy và học
Bước 1: ổn định lớp
Bước2. Kieồm tra bài cũ
(?) Theỏ naứo laứ caõu ruựt goùn? Caựch duứng caõu ruựt goùn? Cho VD.
(?) Muùc ủớch duứng caõu ruựt goùn? Khi duứng caõu ruựt goùn caàn chuự yự ủieàu gỡ? VD cuù theồ.
Bước 3: tổ chức dạy và học bài mới
Hoạt động 1: Tạo tâm thế
Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý
Phương pháp : Thuyết trình
Thời gian : 1 phút
Thầy
Trò
- Thuyết trình: ễÛ tieỏt ruựt goùn caõu caực em ủaừ naộm ủửụùc kieồu caõu ruựt goùn. Hoõm nay caực em seừ tỡm hieồu theõm kieồu caõu ủaởc bieọt ủeồ tửứ ủoự phaõn bieọt caõu ủaởc bieọt khaực caõu ruựt goùn nhử theỏ naứo veà caỏu taùo cuừng nhử veà taực duùng ủeồ coự theồ sửỷ duùng ủuựng 2 kieồu caõu naứy. .
- Ghi bảng
- Nghe
- Ghi bài
Hoạt động 2, 3, 4 : Tri giác; phân tích; đánh giá, khái quát ( Đọc, quan sát và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm)
- Phương pháp : Vấn đáp ; nêu vấn đề, thuyết trình...
- Kĩ thuật: Động não, nhóm nhỏ
- Thời gian : 7phút 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Kiến thức cần đạt
* Treo baỷng phuù (Caực VD SGK).
* Cho HS ủoùc.
(?) Caõu: “ OÂi, em Thuyỷ!” coự phaỷi laứ caõu ruựt goùn khoõng? Vỡ sao?
(?) Haừy goùi teõn caõu vửứa phaõn tớch vaứ giaỷi thớch?
** Baứi taọp nhanh: Xaực ủũnh caõu ủaởc bieọt trong 2 ủoaùn vaờn sau:
* Treo baỷng phuù:
1.Raàm. Moùi ngửụứi ngoaỷnh laùi nhỡn. Hai chieỏc xe maựy ủaừ toõng vaứo nhau.Thaọt khuỷng khieỏp!
2.Hai chieỏc xe maựy ủeàu laùng laựch, phoựng nhanh vửụùt aồu. Boóng moọt tieỏng raàm khuỷng khieỏp vang leõn. Chuựng ủaừ toõng vaứo nhau.
* Chổ ủũnh HS ủoùc ghi nhụự.
* Treo baỷng phuù ( muùc 2 SGK)
(?) Xaực ủũnh caõu ủaởt bieọt vaứ neõu taực duùng cuỷa tửứng caõu ủaởc bieọt trong moói vớ duù?
(?) Neõu taực duùng cuỷa caõu ủaởc bieọt?
* Cho HS ủoùc laùi ghi nhụự.
** Baứi taọp nhanh: 
 (?) Xaực ủũnh vaứ neõu taực duùng cuỷa caõu ủaởc bieọt trong maóu chuyeọn sau: (Treo baỷng phuù)
 “ Hai oõng sụù vụù taõm sửù vụựi nhau, moọt oõng thụỷ daứi:
- Hoõm qua, sau moọt traọn caừi vaừ tụi bụứi khoựi lửỷa, tụự buoọc baứ aỏy phaỷi quyứ…
- Bũa!
- Thaọt maứ!
- Theỏ cụ aứ? Roài sao nửừa?
- Baứ aỏy quyứ xuoỏng ủaỏt vaứ baỷo:
 Thoõi! Boứ ra khoỷi gaàm giửụứng ủi!”
-Quan saựt,
- ẹoùc .
- Caự nhaõn trả lời: 
* Quan saựt, leõn baỷng thửùc hieọn:
-Raàm.
-Thaọt khuỷng khieỏp!
* ẹoùc vaứ tửù ghi baứi.
* Quan saựt, thaỷo luaọn, traỷ lụứi:
- Cá nhân trả lời
* Thaỷo luaọn, xaực ủũnh:
+ Bũa! (phuỷ ủũnh).
+ Thaọt maứ! (khaỳng ủũnh, boọc loọ caỷm xuực).
+ Theỏ cụ aứ? Roài sao nửừa? (hoỷi, boọc loọ caỷm xuực).
+ Thoõi! (meọnh leọnh, boọc loọ caỷm xuực).
I)Theỏ naứo laứ caõu ủaởc bieọt ?
1. Ví dụ
2. Ghi nhớ 1 SGK
Caõu ủaởc bieọt laứ caõu khoõng caỏu taùo theo moõ hỡnh chuỷ ngửừ, vũ ngửừ.
II)Taực duùng caõu ủaởc bieọt :
1. Ví dụ
1.Moọt ủeõm muứa xuaõn. đ Xaực ủũnh thụứi gian, nụi choỏn.
2.Tieỏng reo. Tieỏng voó tay. đ Lieọt keõ, thoõng baựo veà sửù toàn taùi cuỷa sửù vaọt, hieọn tửụùng.
3.Trụứi ụi! đ Boọc loọ caỷm xuực.
4.Sụn! Em Sụn! Sụn ụi! Chũ An ụi! đ Goùi ủaựp.
2. Ghi nhớ 2
-Neõu thụứi gian, nụi choỏn.
 -Lieọt keõ, thoõng baựo sửù toàn taùi cuỷa sửù vaọt, hieọn tửụùng.
-Boọc loọ caỷm xuực.
-Goùi ủaựp.
Hoạt động 5 : Luyện tập, áp dụng 
- Phương pháp : Vấn đáp giải thích
- Kĩ thuật : Động não, nhóm nhỏ
- Thời gian : 19phút.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Kiến thức cần đạt
 Bài 1
* Neõu yeõu caàu, treo baỷng phuù.
* Khaỳng ủũnh.
BT2: 
-Thaỷo luaọn, trỡnh baứy.
-Toồ khaực nhaọn xeựt, sửừa chửừa.
- Cá nhân trình bày
II. Luyện tập
 Bài 1
a) Khoõng coự caõu ủaởc bieọt.
Caõu ruựt goùn: C 2,3,5
 Bài 2/138
 b) Caõu ủaởc bieọt: Ba giaõy … Boỏn giaõy … Naờm giaõy … Laõu quaự!
 - Khoõng coự caõu ruựt goùn c) Caõu ủaởt bieọt:
Moọt hoài coứi!
- Khoõng coự caõu ruựt goùn
 d)Caõu ủaởt bieọt:
 Laự ụi!
Caõu ruựt goùn:
 +Haừy keồ… ủi!
+ Bỡnh thửụứng laộm… ủaõu.
BT2: 
b) Xaực ủũnh thụứi gian (3 caõu ủaàu).
Boọc loọ caỷm xuực (caõu 4)
c) Lieọt keõ, thoõng baựo sửù xuaỏt hieọn cuỷa sửù vaọt, hieọn tửụùng.
d) Goùi ủaựp
Taực duùng cuỷa caõu ruựt goùn:
a)Laứm caõu goùn hụn, traựnh laởp tửứ ngửừ.
d)Caõu meọnh leọnh thửụứng ruựt goùn chuỷ ngửừ.
Bước 4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà(3’)
* Hoùc thuoọc 2 ghi nhụự.
* Laứm hoaứn chổnh laùi baứi taọp 3.
* Soaùn baứi: Boỏ cuùc vaứ phửụng phaựp laọp luaọn trong baứi vaờn nghũ luaọn.
+ Nghieõn cửựu baứi trửụực.
+ Traỷ lụứi caực caõu hoỷi gụùi yự T 30.
 V. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docT85 van 7.doc