Giáo án Lớp 5 - Tuần 16 - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

1. Khởi động: Hát

2. Kiểm tra bài cũ: Tôn trọng phụ nữ

 + Kể tên những hoạt động mà địa phương em đ tổ chức dnh ring cho phụ nữ?

+ Hy kể tn những phụ nữ cĩ cơng trong thời kì khng chiến m em đ học?

+ Em hy nu những suy nghĩ của em về người phụ nữ Việt nam?

- GV nhận xét

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

- Gv cho lớp ht bi : Lớp chng mìnhCác bạn học sinh trong bài hát và trong lớp chúng ta luôn biết đoàn kết giúp đỡ nhau. Nhưng để tập thể lớp chúng ta ngày càng vững mạnh,.

Hợp tác với những người xung quanh (Tiết 1)

Hoạt động 1: Xử lí tình huống

1. GD KNS: Kĩ năng ra quyết định

- Yêu cầu HS xử lí tình huống theo tranh trong SGK

- GV nu tình huống của hai bức tranh: Lớp 5A được giao nhiệm vụ trịng cy ở vườn trường. Cơ gio yu cầu cc cy trồng xong phải ngay ngắn thẳng hng.

+ Quan sát tranh và cho biết kết quả trồng cây ở tổ 1 và tổ 2 như thế nào?

+ Nhận xt về cch trồng cy của mỗi tổ?

 

+ Theo em trong cơng việc chung để công việc đạt kết quả tốt, chúng ta cần phải làm việc như thế nào?

 - Kết luận : Cường, Thi và các bạn khác cần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc trồng cây. Việc hợp tác như vậy sẽ làm cho công việc thuận lợi hơn, kết quả hơn

- Cho học sinh đọc ghi nhớ SGK

 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

 ** GD KNS: Kĩ năng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong công việc chung

** GD BVMT : Biết hợp tác với bạn bè và mọi người để BVMT

 Yêu cầu HS thảo luận các nội dung:

 + Tại sao cần phải hợp tác với mọi người trong công việc chung?

 + Trẻ em có cần phải hợp tác vớibạn bè và mọi người để giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ em không? Vì sao?

 - Kết luận : Cần thiết hợp tác với mọi người trong công việc chung . Đặc biệt, trẻ em có quyền được tự do kết giao và hợp tác trong công việc.

 Hoạt động 3: Liên hệ thực tế

- Yêu cầu HS: Tự liên hệ đã hợp tác với ai ? Trong công việc gì? Tại sao? Kết quả như thế nào?

- Nhận xét chung – Nêu gương 1 số em trong lớp biết hợp tác với thầy , cô , bạn bè

4. Củng cố - dặn dò

 - Nhận xét tiết học

 - Dặn dò HS về nhà

doc26 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 16 - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã nhiỊu gièng gµ ®ùoc nu«i ë n­íc ta nh­:gµ ri, gµ §«ng C¶o, gµ mÝa, gµ ¸cgµ tam hoµng, gµ l¬ go.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu ®Ỉc ®iĨm cđa mét sè gµ ®­ỵc nu«i nhiỊu ë n­íc ta.
- Cho HS th¶o luËn nhãm vỊ ®Ỉc ®iĨm cđa mét sè gièng gµ ®­ỵc nu«i nhiỊu ë n­íc ta.
- GV nªu nhiƯm vơ ho¹t ®éng nhãm.
Tªn gièng gµ, ®¨c ®iĨm h×nh d¹ng, ¦u ®iĨm chđ yÕu, nh­ỵc ®iĨm chđ yÕu.
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ lµm viƯc cđa tõng nhãm.
- KÕt luËn néi dung bµi häc: Cĩ nhiều giống gà được nuơi ở nước ta. Các giống gà khác nhau về đặc điểm, hình dạng, khả năng sinh trưởng, sinh sản khác nhau. Khi chăn nuơi cần chọn giống gà phù hợp với điều kiện chăn nuơi.
Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
- Dùa vµo c©u hái cuèi bµi vµ c©u hái chuÈn bÞ cđa GV ®Ĩ ®¸nh gi¸ HS
- GV nªu ®¸p ¸n ®Ĩ HS ®èi chiÕu vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS.
* NhËn xÐt -DỈn dß
- HS trình bày kết quả học được trong tiết học.
- GV nhËn xÐt 
- DỈn dß
- Học sinh lắng nghe và nhắc lại tựa bài
- HS kĨ c¸c gièng gµ
Ví dụ: Gà ri, gà ta, gà tam hồng, gà trắng,...
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶
- HS nhËn xÐt-bỉ sung thªm
- HS l¾ng nghe.
- HS thùc hµnh.
- C¸c nhãm th¶o luËn ®Ĩ hoµn thµnh c¸c c©u hái.
Ví dụ: Gà ri: Thịt chắc, thơm, ngon, đẻ nhiều trứng và cĩ khả năng đẻ quanh năm
Gà ác: Thân hình nhỏ, lơng xù trắng như bơng. Chân cĩ 5 ngĩn và cĩ lơng
- §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. HS b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm bµi tËp.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh thực hiện
- Học sinh lắng nghe
TiÕt 3.	 MĨ THUẬT 
VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ CĨ HAI VẬT(TẬP VẼ CÁI XƠ ĐỰNG NƯỚC)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu hình dáng, đặc điểm của mẫu. Biết cách vẽ mẫu cĩ hai vật mẫu. 
2. Kỹ năng: Vẽ được hình hai vật mẫu bằng bút chì đen hoặc màu. 
GTKT: TËp vÏ qu¶ dõa hoỈc c¸i x« ®ùng n­íc
3. Thái độ: HS quan t©m, yªu quý ®å vËt xung quanh vµ c¶m nhËn ®­ỵc vỴ ®Đp cđa h×nh; ®é ®Ëm nh¹t ë mÉu vÏ, bµi vÏ. 
II. ĐỒ DÙNG: VËt mÉu, Bµi vÏ HS n¨m tr­íc, SGK, VTV.
III. PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC: 
Ph­¬ng ph¸p: PP quan sát; PP hái ®¸p, PP thực hành
H×nh thøc: C¸ nh©n; c¶ líp; nhãm.
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
7’
5’
20’
3’
*H § 1: H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt mÉu:
- Gv cho hs quan s¸t mÉu cã hai ®å vËt 
?C« cã nh÷ng vËt mÉu g×?
?MÉu gåm nh÷ng phÇn nµo?N»m trong khungn h×nh g×?
? H×nh d¸ng, tØ lƯ, mµu s¾c, ®Ëm nh¹t cđa c¸c ®å vËt nh­ thÕ nµo?
? Sù gièng nhau, kh¸c nhau vỊ ®Ỉc ®iĨm cđa mét sè ®å vËt 
* Gièng nhau: Cã miƯng, cỉ, vai, th©n, ®¸y...
* Kh¸c nhau: 
?VËt mÉu nµo ë tr­íc, vËt mÉu nµo ë sau? C¸c vËt mÉu cã che khuÊt nhau kh«ng?
? Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt mÉu nh­ thÕ nµo?
- Gi¸o viªn kÕt luËn:
+ Khi nh×n mÉu ë c¸c h­íng kh¸c nhau, vÞ trÝ cđa c¸c vËt mÉu sÏ thay ®ỉi kh¸c nhau. Mçi ng­êi cÇn vÏ ®ĩng theo vÞ trÝ quan s¸t mÉu cđa m×nh.
H§ 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ :
+B1: So s¸nh tØ lƯ gi÷a chiỊu cao vµ chiỊu ngang cđa mÉu ®Ĩ ph¸c khung h×nh chung, sau ®ã ph¸c h×nh cđa tõng vËt mÉu (H.2a).
+B2:VÏ ®­êng trơc cđa tõng vËt mÉu råi t×m tØ lƯ cđa chĩng: miƯng, cỉ, vai, th©n .... (H.2b).
+B3: VÏ nÐt chÝnh tr­íc, sau ®ã vÏ nÐt chi tiÕt vµ sưa h×nh cho gièng mÉu. NÐt vÏ cÇn cã ®Ëm, cã nh¹t (H.2c, d)
+B4: Nh×n mÉu vÏ ®Ëm nh¹t (H.2e) hoỈc vÏ mµu.
- Gi¸o viªn cho xem bµi vÏ theo mÉu: MÉu cã 2 ®å vËt cđa líp tr­íc ®Ĩ c¸c em häc tËp c¸ch vÏ.
H§ 3: H­íng dÉn thùc hµnh: 
Bµi tËp: VÏ xơ đựng nước 
- Gv cã thĨ cho häc sinh vÏ theo nhãm,c¸ nh©n.
- VÏ khunh h×nh- Ph¸c nÐt th¼ng - VÏ chi tiÕt, VÏ ®Ëm, nh¹t.
H§ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
- Gv cïng hs nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i
+ Bè cơc (c©n ®èi víi tê giÊy).
+ H×nh vÏ (râ ®Ỉc ®iĨm, tû lƯ s¸t víi mÉu).
+ C¸c ®é ®Ëm, nh¹t (®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t).
- §éng viªn khÝch lƯ nh÷ng hs cã bµi vÏ hoµn thµnh tèt.
* DỈn dß: 
- C¸i xơ vµ c¸i b¸t, c¸i ca vµ c¸i chÐn, c¸i b×nh vµ c¸i t¸ch, ...)
- Nh­ chai, lä, phÝch, n×nh ®ùng n­íc ...
- ë tû lƯ c¸c bé phËn (to, nhá, réng, hĐp, cao, thÊp ...) vµ c¸c chi tiÕt: n¾p ®Ët, quai x¸ch, tay cÇm ...
- Hs quan s¸t c¸ch vÏ
- Hs thùc hµnh vÏ xơ đựng nước 
- Hs thùc hµnh theo nhãm,c¸ nh©n
- Hs nhËn xÐt bµi
 THỨ TƯ Ngày soạn: 1/12/ 2012. 
 Ngày dạy: 5/12/2012
TiÕt 1. 	 TẬP ĐỌC 
THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc: Hiểu nội dung câu chuyện: Phª ph¸n c¸ch ch÷a bƯnh b»ng cĩng b¸i, khuyªn mäi ng­êi ch÷a bƯnh ph¶i ®i bƯnh viƯn. 
2. KÜ n¨ng: Đọc lưu loát, trôi chảy, với giọng kể chậm rãi, linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện.
3. Th¸i ®é: GDHS phải biết giữ gìn sức khoẻ. Khi có ốm đau chúng ta cần kịp thời đến bác sĩ khám bệnh.
* Mơc tiªu riªng: 
HSK,G: §äc diƠn c¶m bài v¨n ( Nga, Ảnh, Trang, đăng, Đức, Hướng,..) và Rút ra được nội dung bài
HSY: §äc ®­ỵc mét ®o¹n ng¾n( Vỹ). Đánh và đọc được 2-5 câu( Ang, Sơn)
III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm.
IV. PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC: 
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP hỵp t¸c trong nhãm nhá; §µm tho¹i; 
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
1’
15’
10’
8’
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra 2HS đọc và trả câu hỏi bài Thầy thuốc như mẹ hiền.
 H: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn ¤ng trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?
H: Vì sao có thể nói Lãn ¤ng là một người không màng danh lợi? 
 - GV nhận xét và ghi điểm
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Hơm nay chúng ta học bài Thầy cúng đi bệnh viện
b. Luyện đọc:
 - Gọi 1HS khá (giỏi) đọc toàn bài, cần nhấn giọng những từ ngữ: tôn cụ, vậy mà đau quặn, dao cứa, khẩn khoản, quằn quại,
 - GV chia đoạn: 4 đoạn.
 H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n?
- Luyện đọc từ ngữ khó: đau quặn, quằn quại,
 - Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ
 - GV cho HS ®äc theo cỈp
 - GV đọc diễn cảm toàn bài. 
c. Tìm hiểu bài:
* Đoạn 1:
 H: Cụ ĩn làm làm nghề gì? Những chi tiết nào cho biết cụ Ún được tin tưởng về nghề thầy cúng?
* Đoạn 2:
H: Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Kết quả ra sao?
* Đoạn 3: 
 H: Cụ Ún bị bệnh gì? Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?
* Đoan4: 
 H: Nhờ đâu cụ ĩùn khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ ĩùn đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?
H: Bài học giúp em hiểu điều gì?
- GV viết nội dung lên bảng: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.
 d. Đọc diễn cảm: GV cho HS đọc diễn cảm đoạn 3
 - GV hướng dẫn HS đọc .
HS K-G: HS ®äc ®­ỵc diƠn c¶m bµi v¨n.
- GV nhận xét, khen những HS đọc diễn cảm tốt
3. Củng cố – DỈn dß:
 H: Qua bài văn tác giả đã phê phán điều gì?
 - GV nhận xét tiết học 
 - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài văn
 - Đọc trước bài Ngu công xã Trịnh Tường
 - 2 HS ®äc bµi và TLCH
- Những chi tiết : Lãn Ơng nghe tin thấy con nhà thuyền chài bị bệnh đau nặng mà nghèo, khơng cĩ tiền chữa, tự tìm đến thăm. Ơng tận tuỵ chăm sĩc cháu bé hàng tháng trời khơng ngại khổ, ngạ bẩn. Ơng chữa khỏi bệnh cho cháu bé, khơng những khơng lấy tiền mà cịn cho họ thêm gạo, củi.
 - ¤ng được vua chúa nhiều lần vời vào chữa bệnh, được tiến cử chức ngự y song ơng cũng khéo léo từ chối.
 - HS lắng nghe.
- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.
 - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK.
 - 4 ®o¹n
 * Đoạn1: Từ đầucúng bái.
* Đoạn2: Vậy mà không thuyên giảm.
*Đoạn3: Thấy chavẫn không lui.
* Đoạn4: Còn lại.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn (2lần).
- HS luyện đọc từ ngữ khó.
 - 1HS đọc chú giải, 1HS giải nghĩa từ
 - HS ®äc theo cỈp.
 - Học sinh lắng nghe
 - 1HS đọc thầm đoạn 1.
 - Cụ ĩn làm nghề thầy cúng đã lâu năm. Khắp bán xa gần, nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đến đuổi tà ma . Nhiều người tôn cụ làm thầy, cắp sách theo cụ làm nghề cúng bái.
 - 1HS đọc thầm đoạn2.
 - Cụ đã cho các học trò đến cúng bái cho mình. Kết quả cụ vẫn không khỏi
 - 1HS đọc đọc thầm.
 - Cụ Ún bị bệnh sỏi thận. Vì cụ sợ mổ, cụ không tin bác sĩ người kinh bắt được con ma người Thái.
 - 1HS đọc thầm.
 - Nhờ sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ, y tá bệnh viện đã tìm đến tận nhà, thuyết phục cụ đến bệnh viện để mổ
Câu nói cuối bài giúp em hiểu:
 - Cụ đã hiểu chỉ có khoa học và bệnh viện mới chữa khỏi bệnh cho người.
 - Cúng bái không thể chữa bệnh, cần phải đến bệnh viện để khám chữa bệnh.
 - HS K, G (Trang, Đức, Nga) trả lời: Bài học đã phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan của một số bà con dân tộc và giúp mọi người hiểu cúng bái khơngthể chữa khỏi bệnh mà chỉ cĩ khoa học và bệnh viện mới làm được điều đĩ.
 - 1-2 em đọc nội dung.
- HS đọc theo hướng dẫn của GV.
HS yÕu(Vỹ): HS ®äc ®­ỵc tương đối rõ ràng đoạn 3. ( Ang, Sơn) Đánh vầ đọc được 2-3 câu trong đoạn 3
- HSK,G( Nga, Ảnh, Trang, đăng, Đức, Hướng,...) thi đọc diễn cảm.
 - Lớp nhận xét.
- Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.
TiÕt 2. 	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc: HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho.(BT1)
2. KÜ n¨ng: §Ỉt ®­ỵc c©u theo yªu cÇu cđa BT2; BT3.
3. Th¸i ®é: GD HS biÕt sư dơng vèn tõ trong giao tiÕp.
* HSY: : Lµm ®­ỵc bµi tËp 1,2
- HSK: Giĩp HSY hoµn thµnh bµi tËp
III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VBT
IV. PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC: 
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP ®µm tho¹i; PP luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
34’
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra 2 HS
- GV nhận xét+ cho điểm.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:Tiết học hơm nay các em sẽ tự kiểm tra kiến thức về từ và câu của mình và tham khảo cách dùng từ, sử dụng từ ngữ trong văn miêu tả.
b. Luyện tập: 
HĐ1: Hướng dẫn HS l

File đính kèm:

  • doctuan16 rồi.doc
Giáo án liên quan