Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn đạo đức

I. Mục tiêu:

- Neõu ủửụùc vớ duù veà sửù vửụùt khoự trong hoùc taọp.

- Bieỏt ủửụùc vửụùt khoự trong hoùc taọp giuựp em hoùc taọp mau tieỏn boọ.

*KNS: - Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập.

 - Kĩ năng tỡm kiếm sự hỗ trợ, giỳp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.

II. Tài liệu và phương tiện:

 -SGK Đạo đức 4

Các mẩu chuyện tấm gương về vượt khó trong học tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn đạo đức, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g caỷm, caực em caàn nhaỏn gioùng ụỷ nhửừng tửứ ngửừ sau – ẹửa baỷng hd luyeọn ủoùc – ẹoùc caực tửứ nhaỏn gioùng – ẹoùc maóu 
- Y/c hs ủoùc theo vai trong nhoựm ủoõi
- HS trong nhoựm thi ủoùc dieón caỷm trửụực lụựp
- Tuyeõn dửụng nhoựm ủoùc hay nhaỏt
- Y/c 1 hs ủoùc laùi toaứn baứi
*KNS: - Xaực ủũnh giaự trũ. Tử duy saựng taùo.
3/ Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Caõu chuyeọn ủaừ giuựp caực em hieồu ủieàu gỡ? 
- Giaựo duùc: Trong cuoọc soỏng phaỷi soỏng coự tỡnh ngửụứi, thoõng caỷm chia seỷ vụựi ngửụứi ngheứo khoồ.
- Veà nhaứ xem laùi baứi. Baứi sau: Moọt ngửụứi chớnh trửùc.
 Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS thửùc hieọn theo y/c 
- Tỡnh caỷm cuỷa Lửụng thửụng baùn, chia seỷ ủau buoàn cuứng baùn khi baùn gaởp ủau thửụng, maỏt maựt trong cuoọc soỏng.
- Laứ ngửụứi baùn toỏt, giaứu tỡnh caỷm. ẹoùc baựo thaỏy hoaứn caỷnh ủaựng thửụng cuỷa Hoàng ủaừ chuỷ ủoọng vieỏt thử thaờm hoỷi, gửỷi giuựp baùn soỏ tieàn maứ mỡnh coự.
Giuựp ủụừ
- HS quan saựt tranh: veừ caỷnh treõn ủửụứng phoỏ, moọt caọu beự ủang naộm laỏy baứn tay cuỷa oõng laừo aờn xin. Õng laừo ủang noựi ủieàu gỡ ủoự vụựi caọu.
-HS laộng nghe
- 3 hs ủoùc noỏi tieỏp
+ ẹoaùn 1: Luực aỏy … cửựu giuựp
+ ẹoaùn 2: Tieỏp theo .. cho oõng caỷ
+ ẹoaùn 3: ẹoaùn coứn laùi
- HS luyeọn phaựt aõm 
- 3 hs noỏi tieỏp ủoùc baứi + giaỷi nghúa tửứ (loùm khoùm, ủoỷ ủoùc, giaứn giuùa, thaỷm haùi, chaốm chaốm, khaỷn ủaởc (bũ maỏt gũng noựi, gaàn nhử khoõng ra tieỏng)
- HS ủoùc trong nhoựm ủoõi
- 2 hs ủoùc
- HS laộng nghe
- HS ủoùc thaàm
+ Khi ủang ủi treõn ủửụứng phoỏ.
+ Giaứ loùm khoùm, ủoõi maột ủoỷ ủoùc, giaứn giuùa nửụực maột, ủoõi moõi taựi nhụùt, quaàn aựo taỷ tụi, daựnh hỡnh xaỏu xớ, baứn tay sửng huựp, baồn thổu, gioùng reõn rổ caàu xin.
+ Ngheứo ủoựi ủaừ khieỏn oõng thaỷm thửụng.
- HS ủoùc thaàm ủoaùn 2.
* Caọu beự ủaừ chửựng toỷ tỡnh caỷm cuỷa mỡnh vụựi oõng laừo baống:
+ Haứnh ủoọng: luùc tỡm heỏt tuựi noù ủeỏn tuựi kia ủeồ tỡm moọt caựi gỡ ủoự cho oõng, naộm chaởt tay laừo.
+ Lụứi noựi: Õng ủửứng giaọn chaựu, chaựu khoõng coự gỡ ủeồ cho oõng caỷ.
- Caọu laứ ngửụứi toỏt buùng, caọu chaõn thaứnh xoựt thửụng cho oõng laừo, toõn troùng vaứ muoỏn giuựp ủụừ oõng.
* HS ủoùc thaàm ủoaùn 3
+ Õng noựi: “Nhử vaọy laứ chaựu ủaừ cho laừo roài”
+ Tỡnh caỷm, sửù caỷm thoõng vaứ thaựi ủoọ toõn troùng.
+ Caọu beự ủaừ nhaọn ủửụùc ụỷ oõng laừo loứng bieỏt ụn, sửù ủoàng caỷm. Õng ủaừ hieồu ủửụùc taỏm loứng cuỷa caọu.
- HS thaỷo luaọn + traỷ lụứi
Noọi dung: Ca ngụùi caọu beự coự taỏm loứng nhaõn haọu bieỏt ủoàng caỷm, thửụng xoựt trửụực noói baỏt haùnh cuỷa oõng laừo aờn xin ngheứo khoồ.
laộng nghe
- 3 hs noỏi tieỏp nhau ủoùc 3 ủoaùn cuỷa baứi 
- HS nhaọn xeựt
+ ẹoùc vụựi gioùng chaọm raừi, thửụng caỷm ủoaùn taỷ hỡnh daựng cuỷa oõng laừo.
+ Lụứi caọu beự ủoùc vụựi gioùng xoựt thửụng
+ Lụứi oõng laừo vụựi gioùng xuực ủoọng.
Theo doừi, laộng nghe
- HS ủoùc trong nhoựm ủoõi
- Vaứi nhoựm thi ủoùc dieón caỷm trửụực lụựp
- Nhaọn xeựt
1 hs ủoùc laùi toaứn baứi.
+ Con ngửụứi phaỷi bieỏt yeõu thửụng, giuựp ủụừ laón nhau trong cuoọc soỏng
+ Chuựng ta haừy bieỏt thoõng caỷm, chia seỷ vụựi ngửụứi ngheứo khoồ.
+ Tỡnh caỷm giửừa con ngửụứi thaọt laứ ủaựng quớ.
- Laộng nghe
RÚT KINH NGHIỆM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moõn: KEÅ CHUYEÄN 
 KEÅ CHUYEÄN ẹAế NGHE, ẹAế ẹOẽC 
 ẹeà baứi: Keồ moọt caõu chuyeọn maứ em ủaừ ủửụùc nghe, ủửụùc ủoùc veà loứng nhaõn haọu.
I/ Muùc ủớch, yeõu caàu:
- Keồ ủửụùc caõu chuyeọn (maồu chuyeọn, ủoaùn truyeọn) ủaừ nghe, ủaừ ủoùc coự nhaõn vaọt, coự yự nghúa, noựi veà loứng nhaõn haọu ( theo gụùi yự ụỷ SGK).
- Lụứi keồ roừ raứng, maùch laùc, bửụực ủaàu bieồu loọ tỡnh caỷm qua gioùng keồ.
#TTHCM: Thửụng yeõu bao la cuỷa Baực ủoỏi vụựi daõn, vụựi nửụực noựi chung vaứ ủoỏi vụựi thieỏu nieõn, nhi ủoàng noựi rieõng.
II/ ẹoà duứng daùy-hoùc:
- Moọt soỏ truyeọn vieỏt veà loứng nhaõn haọu
- Baỷng phuù vieỏt gụùi yự 3 SGK, tieõu chuaồn ủaựnh giaự baứi keồ chuyeọn
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
A/ KTBC: 
- Goùi 2 hs leõn baỷng keồ laùi truyeọn thụ Naứng tieõn OÁc
Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
B/ Daùy-hoùc baứi mụựi:
1/ Giụựi thieọu baứi: 
- Goùi hs giụựi thieọu nhửừng quyeồn truyeọn ủaừ chuaồn bũ.
- Moói em ủaừ chuaồn bũ moọt caõu chuyeọn maứ ủaừ ủửụùc ủoùc, nghe ụỷ ủaõu ủoự noựi veà loứng nhaõn haọu, tỡnh caỷm yeõu thửụng, giuựp ủụừ laón nhau giửừa ngửụứi vụựi ngửụứi. Tieỏt KC hoõm nay chuựng ta cuứng thi xem baùn naứo coự caõu chuyeọn hay nhaỏt? Baùn naứo keồ haỏp daón nhaỏt nheự.
2/ HD hs keồ chuyeọn:
a. Tỡm hieồu ủeà baứi:
- Goùi hs ủoùc ủeà baứi
- Gaùch chaõn caực tửứ: ủửụùc nghe, ủửụùc ủoùc, loứng nhaõn haọu
- Goùi hs noỏi tieỏp nhau ủoùc phaàn gụùi yự.
- Loứng nhaõn haọu ủửụùc bieồu hieọn nhử theỏ naứo?
- Laỏy vớ duù moọt soỏ truyeọn veà loứng nhaõn haọu maứ em bieỏt?
- Em ủoùc caõu chuyeọn cuỷa mỡnh ụỷ ủaõu?
- Nhửừng em naứo keồ nhửừng caõu chuyeọn ngoaứi SGK seừ ủửụùc coõ coọng theõm ủieồm.
- Goùi hs ủoùc gụùi yự 3
- GV nhaộc: Trửụực khi keồ , caực em caàn giụựi thieọu vụựi caực baùn caõu chuyeọn cuỷa mỡnh, keồ chuyeọn phaỷi coự ủaàu coự cuoỏi, coự mụỷ ủaàu, dieón bieỏn, keỏt thuực.
b. Keồ chuyeọn trong nhoựm, trao ủoồi yự nghúa caõu chuyeọn.
- Caực em haừy keồ cho nhau nghe vaứ noựi vụựi nhau yự nghúa caõu chuyeọn
- GV ủi giuựp ủụừ tửứng nhoựm, nhaộc caực em keồ ủuựng theo muùc 3
- Gụùi yự cho hs caực caõu hoỷi:
c. Thi keồ chuyeọn vaứ trao ủoồi veà yự nghúa cuỷa truyeọn.
- Daựn baỷng caực tieõu chớ ủaựnh giaự:
+ Noọi dung ủuựng chuỷ ủeà: 4 ủ
+ Caõu chuyeọn ngoaứi SGK: 1 ủ
+ Caựch keồ hay coự keỏt hụùp gioùng ủieọu, cửỷ chổ
+ Traỷ lụứi ủửụùc caõu hoỷi cuỷa caực baùn.
- Goùi hs xung phong leõn keồ chuyeọn vaứ noựi yự nghúa truyeọn
- Goùi hs nhaọn xeựt baùn keồ theo caực tieõu chớ ủaừ neõu
- Bỡnh choùn baùn coự caõu chuyeọn hay nhaỏt, keồ haỏp daón nhaỏt.
3/ Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Bieồu dửụng nhửừng hs chaờm chuự hoùc taọp
- Veà nhaứ keồ caõu chuyeọn vửứa nghe ụỷ lụựp cho ngửụứi thaõn nghe, xem trửụực tranh minh hoaù vaứ baứi taọp ụỷ tieỏt KC sau.
 Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 2 hs keồ
- HS neõu
- HS laộng nghe
- 2 hs ủoùc ủeà baứi
- 4 hs noỏi tieỏp nhau ủoùc
- Thửụng yeõu, quyự troùng, quan taõm ủeỏn moùi ngửụứi, caỷm thoõng chia seỷ vụựi moùi ngửụứi coự hoaứn caỷnh khoự khaờn, yeõu thieõn nhieõn, chaờm chuựt tửứng maồm nhoỷ cuỷa sửù soỏng, tỡnh tỡnh hieàn haọu, khoõng nghũch aực, khoõng xuực phaùm hoaởc laứm ủau loứng ngửụứi khaực.
- Chuự Cuoọi, Deỏ Meứn, Hai caõy non, ...
- ẹoùc treõn baựo, trong truyeọn coồ tớch, trong SGK ủaùo ủửực, xem tivi,...
- HS ủoùc
- HS laộng nghe.
- HS keồ chuyeọn trong nhoựm 4
HS keồ hoỷi:
+ Baùn thớch chi tieỏt naứo trong caõu chuyeọn? Vỡ sao?
+ Chi tieỏt naứo trong truyeọn laứm baùn caỷm ủoọng nhaỏt?
+ Baùn thớch nhaõn vaọt naứo trong truyeọn?
HS nghe keồ hoỷi: Qua caõu chuyeọn, baùn muoỏn noựi vụựi moùi ngửụứi ủieàu gỡ?
+ Baùn seừ laứm gỡ ủeồ hoùc taọp nhaõn vaọt chớnh trong truyeọn.
- Goùi hs ủoùc caực tieõu chớ
- hs laàn lửụùt leõn thi keồ
- HS nhaọn xeựt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thửự naờm, ngaứy 18 thaựng 9 naờm 2014
Moõn: TOAÙN 
 DAếY SOÁ Tệẽ NHIEÂN
I/ Muùc tieõu: 
- Bieỏt sửỷ duùng mửụứi chửừ soỏ ủeồ vieỏt soỏ trong heọ thaọp phaõn.
- Nhaọn bieỏt ủửụùc giaự trũ cuỷa moói chửừ soỏ theo vũ trớ cuỷa noự trong moói soỏ.
* HS TB –Y làm hết nhưng bài 3 làm 3 ý. 
HS K-G làm hết cỏc bài tập
II/ ẹoà duứng daùy hoùc:
- Veừ saỹn tia soỏ leõn baỷng
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1/ Giụựi thieọu baứi: Tieỏt hoùc toaựn hoõm nay caực em seừ ủửụùc bieỏt veà soỏ tửù nhieõn vaứ daừy soỏ tửù nhieõn
2/ Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu soỏ tửù nhieõn vaứ daừy soỏ tửù nhieõn
- Em haừy keồ nhửừng soỏ ủaừ hoùc. 
- Ghi baỷng caực soỏ hs keồ laứ soỏ tửù nhieõn, khoõng phaỷi thỡ ghi rieõng ra moọt goực.
- Goùi hs ủoùc caực soỏ vửứa keồ
- Giụựi thieọu: Caực soỏ 5,8,13,45,567,... ủửụùc goùi laứ caực soỏ tửù nhieõn
- Haừy keồ theõm moọt vaứi STN khaực
- Chổ caực soỏ ủaừ vieỏt rieõng vaứ noựi: ẹaõy khoõng phaỷi laứ STN
- Baùn naứo coự theồ vieỏt caực soỏ tửù nhieõn theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn, baột ủaàu tửứ soỏ 0?
- Giụựi thieọu: Caực STN saộp xeỏp theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn, baột ủaàu tửứ soỏ 0 ủửụùc goùi laứ daừy STN.
- GV vieỏt baỷng moọt soỏ daừy soỏ vaứ goùi hs nhaọn bieỏt ủaõu laứ daừy STN.
+ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,....
+ 0,1,2,3,4,5,6.
+ 0,5,10,15,20,25,30,...
+ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...
- Cho hs quan saựt tia soỏ treõn baỷng, giụựi thieọu: ẹaõy laứ tia soỏ bieồu dieón STN
- ẹieồm goỏc cuỷa tia soỏ ửựng vụựi soỏ naứo?
- Moói ủieồm treõn tia soỏ ửựng vụựi gỡ?
- Caực STN ủửụùc bieồu dieón treõn tia soỏ theo thửự tửù naứo?
- Cuoỏi tia soỏ coự daỏu gỡ?
b. Giụựi thieọu moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa daừy STN
- Y/c hs nhỡn tia soỏ, hoỷi:
+ Khi theõm 1 vaứo soỏ 0 ta ủửụùc soỏ naứo?
+ Soỏ 1 ủửựng ụỷ ủaõu so vụựi soỏ 0?
....Giụựi thieọu: Khi theõm 1 vaứo baỏt kỡ soỏ naứo trong daừy STN ta cuừng ủửụùc soỏ lieàn sau cuỷa soỏ ủoự. Nhử vaọy daừy STN coự theồ keựo daứi maừi.
Nhử vaọy khoõng coự STN lụựn nhaỏt.
- Goùi hs neõu vớ duù
- Bụựt 1 ụỷ 2 ủửụùc maỏy? soỏ naứy ủửựng ụỷ ủaõu so vụựi 2?
- Bụựt 1 ụỷ 1 ủửụùc maỏy?
- Bụựt 0 ụỷ 0 ủửụùc soỏ naứo?
KL: Vaọy soỏ 0 laứ STN nhoỷ nhaỏt, khoõng coự STN naứo nhoỷ hụn 0.
- 7+1 = maỏy? , 8 - 1 = maỏy?
- Vaọy 2 STN lieõn tieỏp thỡ hụn hoaởc keựm nhau bao nhieõu ủụn vũ?
3. Luyeọn taọp, thửùc haứnh:
Baứi 1: Goùi hs ủoùc y/c (TB-Y)
- Muoỏn tỡm soỏ lieàn sau cuỷa moọt soỏ ta laứm theỏ naứo?
- Y/c hs tửù laứm baứi.
Baứi 2: (TB-Y) Muoỏn tỡm soỏ lieàn trửụực cuỷa moọt soỏ ta laứm theỏ naứo?
- Y/c hs tửù laứm baứi.
Baứi 3 (G-K) Y/c hs ủoùc ủeà baứi, hoỷi: Hai STN lieõn tieỏp hụn keựm bao nhieõu ủụn vũ?
- Y/c hs

File đính kèm:

  • docGA Lop 4 tuan 3(1).doc
Giáo án liên quan