Giáo án lớp 4 - Tuần 18

I/Yêu cầu

 Rèn cho HS kỹ năng thực hiện đặt tính , tính chia ; tìm X ; tính giá trị biểu thức & giải toán hình bình hành .

II/Chuẩn bị:

 Soạn bài tập

III/Lên lớp:

 

doc7 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Nªu øng dông thùc tÕ liªn quan ®Õn vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi sù ch¸y : thæi bÕp löa cho löa ch¸y to h¬n , dËp t¾t löa khi cã háa ho¹n .
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -2 caây neán baèng nhau. -2 loï thuyû tinh(1 loï to, 1 loï nhoû) -2 loï thuyû tinh khoâng coù ñaùy, ñeå keâ.
III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/.KTBC :
-Khoâng khí coù ôû ñaâu ? -Khoâng khí coù nhöõng tính chaát gì ? -Khoâng khí coù vai troø nhö theá naøo ?
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
2/.Baøi môùi Giôùi thieäu baøi: K/khí coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moïi sinh vaät treân Traùi Ñaát. Vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi söï chaùy nhö theá naøo ? Qua caùc thí nghieäm cuûa baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ roõ.
Hoaït ñoäng 1:Vai troø cuûa oâ-xi ñoái vôùi söï chaùy
-GV keâ 1 chieác baøn ôû giöõa lôùp ñeå laøm thí nghieäm cho caû lôùp q/saùt, döï ñoaùn h/töôïng vaø k/quaû cuûa thí nghieäm.
 Thí nghieäm 1:
-Duøng 2 caây neán nhö nhau vaø 2 chieác loï thuyû tinh khoâng baèng nhau.Khi ta ñoát chaùy 2 caây neán vaø uùp loï thuyû tinh leân. Caùc em döï ñoaùn xem h/töôïng gì xaûy ra.
-Ñeå chöùng minh xem baïn naøo döï ñoaùn hieän töôïng ñuùng, chuùng ta cuøng tieán haønh laøm thí nghieäm.
-GV goïi 1 HS leân laøm thí nghieäm.
-Yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi :
 +Hieän töôïng gì xaûy ra ?
 +Theo em, taïi sao caây neán trong loï thuyû tinh to laïi chaùy laâu hôn caây neán trong loï thuyû tinh nhoû?
 +Trong thí nghieäm naøy chuùng ta ñaõ ch/minh ñöôïc oâ-xi coù vai troø gì ? (+OÂ-xi ñeå duy trì söï chaùy laâu hôn.caøng coù nhieàu kh/khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi vaø söï chaùy dieãn ra laâu hôn.)
-Keát luaän : Trong khoâng khí coù chöùa khí oâ-xi vaø khí ni-tô.Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi vaø söï chaùy seõ dieãn ra laâu hôn. OÂ-xi raát caàn ñeå duy trì söï chaùy. Trong khoâng khí coøn chöùa khí ni-tô. Ni-tô khoâng duy trì söï chaùy nhöng noù giuùp cho söï chaùy trong khoâng khí xaûy ra khoâng quaù maïnh vaø quaù nhanh.
 Hoaït ñoäng 2:Caùch duy trì söï chaùy 
-Caùc em ñaõ bieát oâ-xi trong khoâng khí caàn cho söï chaùy. Vaäy laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå cung caáp nhieàu oâ-xi, ñeå söï chaùy dieãn ra lieân tuïc ? Caû lôùp cuøng quan saùt thí nghieäm.
-Duøng 1 loï thuyû tinh khoâng ñaùy, uùp vaøo caây neán gaén treân ñeá kín vaø hoûi :
 +Caùc em döï ñoaùn xem hieän töôïng gì xaûy ra?
-GV laøm thí nghieäm, yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi :
 +Keát quaû cuûa thí nghieäm naøy nhö theá naøo ?
 +Theo em, vì sao c/neán laïi chæ ch/ñöôïc tr/thôøi gian ngaén?
-Ñeå kieåm chöùng laïi lôøi baïn noùi raèng caây neán taét laø do löôïng oâ-xi trong loï ñaõ chaùy heát maø khoâng ñöôïc cung caáp theâm. Chuùng ta cuøng quan saùt thí nghieäm khaùc.
-GV phoå bieán thí nghieäm:
 +Ch/ta thay ñeá gaén neán baèng moät ñeá khoâng kín( cho HS quan saùt vaät thaät). Haõy döï ñoaùn xem h/töôïng gì seõ xaûy ra?
+Vì sao caây neán coù theå chaùy bình thöôøng?
-Quan saùt kó hieän töôïng chuùng ta thaáy : Khi söï chaùy xaûy ra, khí ni-tô vaø khí caùc-boâ-níc noùng leân vaø bay leân cao. Do coù choã löu thoâng vôùi beân ngoaøi neân khoâng khí ôû beân ngoaøi traøn vaøo trong loï, tieáp tuïc cung caáp oâ-xi ñeå duy trì söï chaùy. Cöù nhö vaäy söï chaùy d/ra lieân tuïc.
 +Ñeå duy trì söï chaùy caàn phaûi laøm gì ?
 +Taïi sao phaûi laøm nhö vaäy ? (+Vì trong khoâng khí coù chöùa oâ-xi. OÂ-xi raát caàn cho söï chaùy. Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi vaø söï chaùy seõ dieãn ra lieân tuïc.)
-Ñeå duy trì söï chaùy, caàn phaûi lieân tuïc cung caáp khoâng khí.Khoâng khí caàn phaûi ñöôïc löu thoâng thì söï chaùy môùi dieãn ra lieân tuïc ñöôïc.
 *Hoaït ®éng3 :ÖÙng duïng lieân quan ñeán söï chaùy
-Chia nhoùm 4 HS ngoài 2 baøn treân, döôùi vaø yeâu caàu: Quan saùt hình minh hoaï soá 5 vaø traû lôøi caâu hoûi :
 +Baïn nhoû ñang laøm gì ?
 +Baïn laøm nhö vaäy ñeå laøm gì ?
-Goïi HS nhoùm khaùc boå sung ñeå coù caâu traû lôøi hoaøn chænh.
-Neâu: baïn nhoû laø ngöôøi daân toäc. Baïn ñang duøng oáng nöùa ñeå thoåi vaøo beáp cuûi. Laøm nhö vaäy khoâng khí seõ ñ/löu thoâng, c/caáp lieân tuïc laøm cho söï chaùy ñ/duy trì.
 +Trong lôùp mình baïn naøo coøn coù kinh nghieäm laøm cho ngoïn löûa trong beáp cuûi, beáp than khoâng bò taét ?
-Khi ñun beáp vaø nhoùm beáp löûa hay beáp than, caùc em löu yù phaûi laøm nhö caùc baïn :côøi roãng beáp, duøng oáng thoåi khoâng khí hay duøng quaït quaït vaøo beáp loø. Nhö vaäy môùi laøm cho söï chaùy dieãn ra lieân tuïc.
 +Vaäy khi muoán daäp taét ngoïn löûa ôû beáp than hay beáp cuûi thì laøm theá naøo ?
3/.Cuûng coá:
+Khí oâ-xi vaø khí ni-tô coù vai troø gì ñoái vôùi söï chaùy ?
 +Laøm caùch naøo ñeå coù theå duy trì söï chaùy ?
4/.Daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà hoïc thuoäc muïc caàn bieát vaø chuaån bò baøi tieát sau.
-HS traû lôøi,.
-HS ôû döôùi nhaän xeùt.
-HS laéng nghe.
-Laéng nghe vaø traû lôøi:
 +Caû 2 caây cuøng taét.
 +Caû 2 neán vaãn ch¸y bình thöôøng.
 +Caây neán trong loï to seõ chaùy laâu hôn caây neán trong loï nhoû.
-HS nghe.
-HS leân laøm thí nghieäm.
 +Caû 2 caây neán cuøng taét caây neán tr/loï to ch/laâu hôn c/neán tr/loï nhoû.
 +Vì trong loï thuyû tinh to coù chöùa nhieàu khoâng khí hôn loï thuyû tinh nhoû. Maø trong khoâng khí thì caøng coù nhieàu khí oâ-xi duy trì söï chaùy.
 -HS laéng nghe.
-Laéng nghe vaø quan saùt.
 +Caây neán vaãn chaùy bình thöôøng.
 +Caây neán seõ taét.
-HS quan saùt vaø traû lôøi.
 +Caây neán taét sau maáy phuùt.
-HS nghe vaø quan saùt.
+Do ñöôïc cung caáp oâ-xi lieân tuïc .ñeá gaén neán khoâng kín neân khoâng khí lieân tuïc traøn vaøo loï cung caáp oâ-xi neân caây neán chaùy lieân tuïc.
-HS nghe.
 +Caàn lieân tuïc cung caáp khí oâ-xi.
-Laéng nghe . 
-HS quan saùt vaø ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
 +Baïn nhoû ñang duøng oáng nöùa thoåi khoâng khí vaøo trong beáp cuûi.
 +Ñeå k/khí trong beáp ñ/cung caáp lieân tuïc,ñeå beáp k/bò taét khi khí oâ-xi bò m/ñi.
-HS nhoùm khaùc boå sung.
-HS nghe.
-HS trao ñoåi vaø traû lôøi:
 +Muoán cho ngoïn löûa trong beáp khoâng bò taét, em thöôøng côøi roãng tro beáp ra ñeå khoâng khí ñöôïc löu thoâng.
 +Em coù theå xaùch beáp than ra ñaàu höôùng gioù ñeå gioù thoåi khoâng khí vaøo trong beáp.
 +Khi muoán daäp ngoïn löûa ôû beáp cuûi, ta coù theå duøng tro beáp phuû kín leân ngoïn löûa. +Khi muoán daäp taét ngoïn löûa ôû beáp than, ta coù theå ñaäy kín naép lo øvaø cöûa loø laïi.
-HS traû lôøi.
-Laéng nghe . 
***********************************************************************
 Thø 6 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 
 To¸n : «n tËp (2T)
Ôn luyện tổng hợp(®· cãp py)
I/Yêu cầu
	Ôn các công thức toán đã học .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Bài mới: 
Hoạt động 1 : Ôn các công thức tính toán đã học : 
GV nêu câu hỏi , gọi HS trả lời bổ sung cho nhau .
 *Cho biết công thức tính chu vi , diện tích hình 
 -Chữ nhật ?
 -Vuông ?
 -Hình bình hành ?
 *Cho biết công thức tìm 2 số khi biết tổng và tỉ ?
 *Cho biết cách nhân nhẩm với : 10 ; 100 ; 1000 ?
 *Cho biết cách nhân nhẩm với : 9 ; 11 ?
 *Cho biết bảng đo : 
 -Đơn vị độ dài ?
 -Đơn vị đo khối lượng ?
 -Đơn vị đo diện tích ?
 *Cho biết quan hệ các đơn vị thời gian : Giây , phút , giờ , ngày , tuần, tháng , năm , thế kỉ ? 
Hoạt động 2 : Luyện tập
 Bài 1 : Tính nhanh bằng cách thuận tiện nhất : 
141 + 326 + 159 + 274 5937 + 4160 – 37 – 1160 
379 x 21 359 x 75 + 359 x 25 
 Bài 2 : Tìm X
 X : 142 = 625 – 457 X + 136 = 11 x 192
-Gọi 2 HS lên bảng giải .Gọi một số học sinh trình bày 
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện cá nhân , trả lời bổ sung cho nhau .
-HS thực hiện
-HS thực hiện
Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
TËp lµm v¨n : ¤n tËp vÒ v¨n miªu t¶ ®å vËt 
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS mieâu taû ñoà vaät .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Taû chieác bót cuûa em ®ang dïng.
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi : Tả chieác bót cuûa em ®ang dïng.
-Goïi HS neâu laïi boá cuïc baøi vaên , Yeâu caàu cô baûn. Löu yù caùch trình baøy, …
-Thu vở chấm .
-Nhận xeùt nhanh một số baøi laøm của học sinh
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-3-4 em nhaéc laïi 
-HS laøm
-Lắng nghe .
-2-3 em nhắc lại .
-Lắng nghe .
ThÓ dôc : TËp hîp hµng ngang , dãng hµng ,®I nhanh
 chuyÓn sang ch¹y . TROØ CHÔI : “CHAÏY THEO HÌNH TAM GIAÙC”
I. Muïc tieâu :
	-OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng ñi nhanh chuyeån sang chaïy .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc 
	-Troø chôi : “Chaïy theo hình tam giaùc” Y/caàu bieát c/chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän 
Phöông tieän : Chuaån bò coøi , duïng cuï chôi troø chôi “Chaïy theo hình tam giaùc ” nhö côø,vaïch cho oân taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñi nhanh chuyeån sang chaïy
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng : Caû lôùp chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân tröôøng. 
 -Troø chôi: “Tìm ngöôøi chæ huy”. 
 -Khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai. 
2. Phaàn cô baûn:
 a) OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn 
*OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi nhanh treân vaïch keû thaúng vaø chuyeån sang chaïy 
 +Caû lôùp cuøng thöïc hieän döôùi söï chæ huy cuûa GV hoaëc caùn söï lôùp. Taäp phoái hôïp caùc noäi dung, moãi noäi dung taäp 2 – 3 laàn. 
 +GV chia toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taïi caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng .GV ñeán töøng toå quan saùt, nhaéc nhôû, vaø söûa ñoäng taùc chöa chín

File đính kèm:

  • docTuan 18.doc
Giáo án liên quan