Giáo án lớp 2 - Tuần 9

I. MỤC TIÊU:

 1 . Kiểm tra lấy điểm tập đọc:

Chủ yếu kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 50 chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài).

2 . Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: HS trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

Ôn luyện và củng cố lại bảng chữ cái, các từ chỉ sự vật.

 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng bảng chữ cái khi sắp xếp tên bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Phiếu viết tên các bài tập đọc. Bảng phụ kẻ sẵn bài 3, 4.

2. HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc50 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n lçi v× kh«ng ®ĩng hĐn.
d) C¶m ¬n b¸c, ch¸u sÏ cè g¾ng h¬n ¹.
- 1 HS ®äc y/c cđa bµi, nªu c¸ch lµm
- HS lµm bµi vµo vë, 1HS ch÷a bµi trªn b¶ng phơ.
C¶ líp nhËn xÐt vµ th¶o luËn ®ĩng , sai.
- 2 HS ®äc l¹i truyƯn vui sau khi ®· ®iỊn ®ĩng dÊu chÊm, dÊu phÈy
TiÕt : ChÝnh t¶
Bµi: «n tiÕt 7
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: KiĨm tra lÊy ®iĨm tËp ®äc: 
- Chđ yÕu kiĨm tra kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: HS ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn tuÇn 26 (ph¸t ©m râ, tèc ®é ®äc tèi thiĨu 50 ch÷ / phĩt, biÕt ngõng nghØ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ dµi).
 - KÕt hỵp kiĨm tra kÜ n¨ng ®äc – hiĨu: HS tr¶ lêi 1,2 c©u hái vỊ néi dung bµi ®äc.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng c¸ch nãi lêi mêi, nhê,®Ị nghÞ. C¸ch tra mơc lơc s¸ch.
3. Th¸i ®é: ý thøc sư dơng lêi mêi, nhê,®Ị nghÞ trong cuéc sèng hµng ngµy. 
II. §å dïng d¹y häc:
1. GV: PhiÕu viÕt tªn c¸c bµi HTL.
 2. HS: SGK, vë. 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
 TG
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 2’
 35’
 3’
A.Giíi thiƯu bµi.
- GV nªu néi dung «n tËp.
- Nªu mơc ®Ých vµ yªu cÇu tiÕt häc.
B. h­íng dÉn «n tËp
1) KiĨm tra ®äc:
- KTHs ®äc c¸c bµi HTL ®· häc.
- GV kÕt hỵp nªu c©u hái phï hỵp bµi Hs võa ®äc.
2) T×m c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 8 theo mơc lơc s¸ch (miƯng):
- HD HS t×m hiĨu yªu cÇu ®Ị bµi.
- Yªu cÇu më lơc lơc s¸ch nãi tªn c¸c bµi tËp ®äc trong tuÇn 8 theo trËt tù ®­ỵc nªu trong mơc lơc.
3) Ghi l¹i lêi mêi, nhê, ®Ị nghÞ ( viÕt)
- Gäi ®äc yªu cÇu.
- Yªu cÇu lµm bµi theo 3 t×nh huèng trong bµi.
- GV ghi nh÷ng lêi nãi hay:
a) MĐ ¬I, mĐ mua giĩp con tÊm b­u thiÕp chĩc mõng c« gi¸o nh©n ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11 mĐ nhÐ!
b) Xin mêi b¹n H­¬ng Giang h¸t tỈng thÇy c« bµi h¸t: ThÇy c« cho em mïa xu©n.
c) Th­a c«! Xin c« nh¾c l¹i giïm em c©u hái cđa c« v× em ch­a nghe râ ¹.
C. Cđng cè, dỈn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc.
-5-7 HS lªn bèc th¨m bµi ®äc.
- Tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi.
- HS ®äc ®Ị.
- HS më SGK lµm viƯc ®éc lËp.
Sau ®ã b¸o c¸o kÕt qu¶: nªu tªn tuÇn, m«n, chđ ®iĨm, néi dung, trang.
TuÇn 8- Chđ ®iĨm: ThÇy c«
T§: Ng­êi mĐ hiỊn- Trang 63
KC: Ng­êi mĐ hiỊn- Trang 64
CT- TC: Ng­êi mĐ hiỊn. Ph©n biƯt ao/ au, r/d/gi, u«n/u«ng- Trang 65
T§: Bµn tay dÞu dµng- Trang 66
LTVC: Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. Dêu phÈy- Trang 67
- HS ®äc y/c cđa bµi
C¶ líp ®äc thÇm l¹i, lµm c¸ nh©n, mçi em tù ghi ra nh¸p lêi mêi, nhê, ®Ị nghÞ phï hỵp víi 3 t×nh huèng ®· nªu
-HS nªu kÕt qu¶.
C¶ líp nhËn xÐt
- HS nghe.
TiÕt : luyƯn tõ vµ c©u
Bµi: «n tiÕt 8
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc :KiĨm tra lÊy ®iĨm tËp ®äc: 
Chđ yÕu kiĨm tra kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: HS ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn tuÇn 26 (ph¸t ©m râ, tèc ®é ®äc tèi thiĨu 50 ch÷ / phĩt, biÕt ngõng nghØ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ dµi).
KÕt hỵp kiĨm tra kÜ n¨ng ®äc – hiĨu: HS tr¶ lêi 1,2 c©u hái vỊ néi dung bµi ®äc.
2.KÜ n¨ng : Cđng cè vèn tõ vỊ c¸c chđ ®Ị ®· häc qua trß ch¬i ®è ch÷.
3.Th¸i ®é : HS tham gia ch¬i nhiƯt t×nh.
II.§å dïng d¹y häc:
 1. GV: PhiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc, Bĩt d¹, giÊy khỉ to
 2. HS: SGK, vë. 
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
TG
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 2’
 35’
 2’
A. Giíi thiƯu bµi
Giíi thiƯu MT- YC tiÕt häc
B . h­íng dÉn «n tËp
1) KiĨm tra häc thuéc lßng:
- H­íng dÉn HS lªn bèc th¨m ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Gäi HS ®äc bµi, tr¶ lêi c©u hái t×m hiĨu ND bµi.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm
2. Trß ch¬i « ch÷:
- GV treo giÊy khỉ to cã s½n « ch÷ vµ h­íng dÉn HS lµm bµi:
+ B­íc 1 : Dùa theo lêi gỵi ý, ®o¸n tõ ®ã lµ tõ g×.
+ B­íc 2: Ghi tõ vµo c¸c « trèng theo hµng ngang.
+ B­íc 3: §iỊn ®đ c¸c tõ theo hµng ngang, ®äc tõ theo cét däc.
- Lêi gi¶i « ch÷ theo hµng ngang
+ Dßng 1: PhÊn
+ Dßng 2: lÞch
+ Dßng 3: QuÇn
+ Dßng 4: TÝ Hon
+ Dßng 5: Bĩt
+ Dßng 6: Hoa
+ Dßng 7: T­
+ Dßng 8: X­ëng
+ Dßng 9: §en
+ Dßng 10: GhÕ
Hµng däc: PhÇn th­ëng
C. Cđng cè, dỈn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Tõng HS (8HS) lªn bèc th¨m.
- ChuÈn bÞ bµi.
- HS ®äc thuéc bµi theo néi dung ®· bèc th¨m.
- HS tr¶ lêi c©u hái
- 1 HS ®äc y/c cđa bµi, ®äc c¶ mÉu.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i, quan s¸t « ch÷ vµ ch÷ ®iỊn mÉu.
- HS lµm ra nh¸p, 3-4 nhãm lªn b¶ng thi tiÕp søc.
- §¹i diƯn nhãm ®äc kÕt qu¶.
- C¶ líp kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc.
- HS nghe.
TiÕt : TËp lµm v¨n 
¤n tËp tiÕt 9
kiĨm tra ®iỊu kiƯn gi÷a k× 1
I. Mơc tiªu:
HS lµm tèt bµi thi gi÷a k× 1.
II.§å dïng d¹y häc:
GV: §Ị thi
HS: bĩt, giÊy kiĨm tra.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
 TG
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 2’
A. Giíi thiƯu:
- Giíi thiƯu MT- YC tiÕt häc
B.KT tËp ®äc:
- H­íng dÉn HS bèc th¨m bµi, cho thêi gian chuÈn bÞ bµi ®äc.
- Gäi HS ®äc bµi, kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái t×m hiĨu néi dung bµi.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
c. KiĨm tra ®äc hiĨu:
- GV ph¸t bµi cho HS lµm.
- Yªu cÇu HS ®äc kÜ bµi ®äc hiĨu vµ lµm bµi.
D. KiĨm tra viÕt:
- GV yªu cÇu HS lÊy giÊy kiĨm tra.
- Yªu cÇu HS kiĨm tra bÝt chuÈn bÞ lµm bµi.
- GV ®äc chËm bµi chÝnh t¶ cho HS viÕt.
- Yªu cÇu HS so¸t lçi.
- GV viÕt ®Ị tËp lµm v¨n lªn b¶ng, yªu cÇu HS viÕt ®o¹n v¨n theo ®ĩng yªu cÇu.
E. Cđng cè, dỈn dß:
- GV thu bµi, nhËn xÐt tiÕt häc.
- HS nghe.
- HS bèc bµi, chuÈn bÞ bµi vµ lªn ®äc kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái.
- HS ®cä bµi va lµm bµi.
- HS lÊy giÊy kiĨm tra.
- HS viÕt chÝnh t¶ va tËp lµm v¨n.
- HS nghe.
TiÕt : ®¹o ®øc 
Bµi:: ch¨m chØ häc tËp ( TiÕt 1)
I. Mơc tiªu :
 1 .KiÕn thøc: HS biÕt: 
 - Nh­ thÕ nµo lµ ch¨m chØ häc tËp. 
 - Ch¨m chØ häc tËp mang l¹i lỵi Ých g×.
 2. KÜ n¨ng: 
 - HS thùc hiƯn ®­ỵc giê giÊc häc bµi, lµm bµi ®Çy ®đ, ®¶m b¶o thêi gian tù häc.
 * KNS : KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian häc tËp cđa b¶n th©n
 3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é tù gi¸c trong häc tËp. 
 II. §å dïng d¹y häc: 
 Vë bµi tËp §¹o ®øc
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
TG
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 4’
 30’
 3’
A. KTBC :
- Gäi 3HS lªn b¶ng hái:
 + ë nhµ em ®· tham gia lµm nh÷ng viƯc g×?
 + KÕt qu¶ c¸c c«ng viƯc ®ã?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
B. Bµi míi
1) Giíi thiƯu bµi:
GV giíi thiƯu, ghi b¶ng.
2) C¸c ho¹t ®éng:
a. Ho¹t ®éng 1:
- Xư l× c¸c t×nh huèng ( Bµi tËp 1)
- Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng :
Hµ ®ang lµm bµi tËp th× b¹n rđ ®i ch¬i. B¹n Hµ ph¶i lµm g×?
- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- KL: Khi ®ang häc, ®ang lµm bµi tËp, c¸c em cÇn cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viƯc, kh«ng nªn bá dë, nh­ thÕ míi lµ ch¨m chØ häc tËp
b. Ho¹t ®éng 2:
+ Mơc tiªu : Giĩp HS biÕt ®ỵc mét sè biĨu hiƯn vµ lỵi Ých cđa viƯc ch¨m chØ häc tËp.
- GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸c néi dung trong phiÕu th¶o luËn
- Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV nhËn xÐt chèt l¹i c¸c ý ®ĩng.
- H·y nªu Ých lỵi cđa viƯc ch¨m chØ häc tËp?(HSG)
- KÕt luËn : Ch¨m chØ häc tËp giĩp cho viƯc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n, ®ỵc thÇy c«, b¹n bÌ yªu mÕn, bè mĐ hµi lßng, thùc hiƯn tèt quyỊn ®­ỵc häc tËp.
c. Ho¹t ®éng3: Tù liªn hƯ b¶n th©n 
+ Mơc tiªu : Giĩp HS tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n vỊ viƯc häc tËp cđa m×nh
 - GV yªu cÇu HS tù liªn hƯ vỊ viƯc häc tËp cđa m×nh.
- Em ®· ch¨m chØ häc tËp ch­a ? H·y kĨ c¸c viƯc lµm cơ thĨ.
- KÕt qu¶ ®¹t ®ỵc ra sao ?
- HS trao ®ỉi theo cỈp
- Mét sè HS tù liªn hƯ tr­íc líp.
- GV tỉng kÕt khen ngỵi nh÷ng HS ®· ch¨m chØ häc tËp, nh¾c nhë mét sè em cha ch¨m.
C. Cđng cè, dỈn dß
- H­íng dÉn ®äc ghi nhí.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 2.
- 3HS tr¶ lêi.
- HS viÕt bµi.
- Th¶o luËn theo nhãm 2 ®­a c¸ch øng xư.
- Lªn s¾m vai.
- Ph©n tÝch c¸ch øng xư - t×m c¸ch gi¶i quyÕt hay.
- Th¶o luËn theo tõng ND.
- Tr×nh bµy kÕt qu¶.
- Bỉ sung ý kiÕn.
- Trao ®ỉi - tù liªn hƯ tr­íc líp
- HS nªu.
- §äc ghi nhí .
TiÕt : Thđ c«ng 
Bµi 3 :GÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui 
( TiÕt 1)
I. Mơc tiªu : 
 1. KiÕn thøc: HS n¾m ®­ỵc c¸c b­íc gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui.
 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng gÊp h×nh.
 3. Th¸i ®é: HS høng thĩ vµ yªu thÝch m«n thđ c«ng gÊp h×nh.
 II. §å dïng d¹y häc:
 1. GV: 
 + MÉu thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui b»ng giÊy.
 + H×nh vÏ minh ho¹ quy tr×nh tõng b­íc gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui. 
 + GiÊy thđ c«ng.
 2. HS: GiÊy thđ c«ng, kÐo.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
TG
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 2’
 32’
 3’
A.KTBC: 
- KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ vËt liƯu vµ dơng cơ lµm s¶n phÈm cđa HS.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
B. Bµi míi :
1) Giíi thiƯu bµi : Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ häc c¸ch gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui. Ghi ®Çu bµi.
2) H­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt 
- GV giíi thiƯu thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui vµ ®Þnh h­íng quan s¸t, gỵi ý ®Ị HS nhËn xÐt :
 + VËt liƯu lµm thuyỊn b»ng g× ?
 + ThuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui gåm cã mÊy phÇn ?
 + Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui vµ thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui ?
3) H­íng dÉn mÉu :
a, B­íc 1 : GÊp t¹o mui thuyỊn
- §Ỉt ngang tê giÊy thđ c«ng h×nh ch÷ nhËt lªn bµn. GËp 2 ®Çu tê giÊy vµo kho¶ng2 – 3 « nh­ h1 sÏ ®­ỵc h2, miÕt däc theo 2 ®­êng míi gÊp cho ph¼ng.
b, B­íc 2 : GÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Ịu.
- GÊp ®«i tê giÊy theo ®­êng dÊu gÊp h2 ®­ỵc h3.
- GÊp ®«i mỈt tr­íc cđa h3 ®­ỵc h4. LËt h4 ra mỈt sau gÊp ®«i nh­ mỈt tr­íc ®­ỵc h5. 
c, B­íc 3 : GÊp t¹o th©n vµ mịi thuyỊn 
- GÊp theo ®­êng dÊu gÊp cđa H5 sao cho c¹nh ng¾n trïng víi c¹nh dµi ®­ỵc H6. T­¬ng tù, gÊp theo ®­êng dÊu gÊp H6 ®­ỵc H7.
- LËt H7 ra mỈt sau, gÊp hai lÇn gièng nh­ H5, H6 ®­ỵc H8.
- GÊp theo dÊu gÊp cđa h8 ®­ỵc h9. LËt mỈt sau cđa h9 gÊp gièng nh­ mỈt tr­íc ®­ỵc h10.
d, B­íc 4 : T¹o thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui
- L¸ch hai ngãn tay c¸i vµo trong hai mÐp giÊy, c¸c ngãn tay cßn l¹i cÇm ë hai bªn phÝa ngoµi, lén c¸c nÕp gÊp vµo trong lßng thuyỊn. MiÕt däc theo hai c¹nh thuyỊn võa lén cho ph¼ng sÏ ®­ỵc thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui.
- Dïng ngãn trá n©ng phÇn giÊy gÊp ë hai ®Çu thuyỊn lªn nh­ h12 ®­ỵc thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui 
- Yªu cÇu HS tËp gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui.
- GV theo dâi vµ chØnh sưa cho HS.
C. Cđng cè, dỈn dß :
- Nh¾c l¹i c¸ch gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui.(HSG)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ ®Çy ®đ vËt liƯu vµ dơng cơ tiÕt sau tiÕp tơc gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui.
- HS ®Ĩ ®å dïng lªn bµn.
- HS ghi bµi.
- HS quan s¸t mÉu thuyỊ

File đính kèm:

  • docTuan 9.doc
Giáo án liên quan