Giáo án lớp 2 - Tuần 112 năm 2010

A. Mục đích yêu cầu

- Củng cố kĩ năng đọc trơn và đọc hiểu bài : Đất qúy đất yêu

- Đọc kết hợp trả lời câu hỏi

B. Đồ dùng dạy học

- GV + HS : SGK

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc11 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 112 năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¬ng.
- YC HS lµm bµi 
- Gäi HS ch÷a bµi 
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u tr¶ lêi ®óng:
Quª qu¸n, quª cha ®Êt tæ, n¬i ch«n rau c¾t rèn.
Bµi 3/54: G¹ch d­íi nh÷ng c©u ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g×?
- YC HS lµm bµi, cho 2 HS lµm trªn b¶ng phô.
- ChÊm mét sè bµi. Gäi HS ch÷a bµi .
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u ®óng:
Bµi 4/ 55: Dïng mçi tõ ng÷ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®Æt c©u theo mÉu Ai lµm g×?
- YC HS lµm bµi.
- YC HS lªn b¶ng ®Æt c©u
- YC HS ®äc c©u cña m×nh.
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u ®óng, hay.
III. Cñng cè, dÆn dß
- Khen nh÷ng HS cã ý thøc häc tèt
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- 2HS Lµm l¹i BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
- 1-2 HS
- C¶ líp
- C¶ líp
- 3-5 bµi
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n lµm bµi
- 2-3 HS
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n lµm bµi
- 5-6 bµi. 2 HS treo b¶ng, tr×nh bµy
- C¸ nh©n
- 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u
- 5-6 HS
- C¸ nh©n
- Nghe 
To¸n
¤n : Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh
A. Môc tiªu
- Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh. 
- RÌn KN tãm t¾t vµ gi¶i to¸n.
B. §å dïng d¹y häc: 
- GV + HS : VBT
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
II. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu, ghi b¶ng:
2. HD HS lµm BT trong VBT
Bµi 1/58: 
- YC HS ®äc ®Ò bµi.
- YC HS lµm bµi råi ch÷a bµi 
- GV cïng HS nhËn xÐt, cho ®iÓm chèt kq ®óng:
 32- 4= 28( quyÓn ) 
 32+28= 60(quyÓn ) 
	 §S: 60 quyÓn s¸ch
Bµi 2/58:
 - HD t­¬ng tù bµi 1
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
Bµi 3/58:
- YC HS ®äc ®Ò bµi
- YC HS lµm bµi
- ChÊm mét sè bµi, gäi HS ch÷a bµi.
- YC HS nhËn xÐt, nªu c¸ch lµm.
- Chèt kiÕn thøc:
 28 + 3 = 31 ( HS ) 
 28 + 31 = 59 (HS )
	§S: 59 HS 
III. Cñng cè- DÆn dß:
- GV nhËn xÐt chung giê häc
- HD vÒ nhµ hoµn chØnh c¸c BT
- C¶ líp
- 1-2 HS
- C¶ líp,c¸ nh©n ch÷a bµi & nªu c¸ch lµm 
- C¸ nh©n lµm bµi
- 1-2 HS
- C¸ nh©n
- 4-6 bµi, 1 HS ch÷a bµi
- 2-3 HS
- Theo dâi
- L¾ng nghe vµ thùc hiÖn.
____________________________________________________________________________
Thø t­ ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010
TiÕng viÖt :
 Cñng cè vèn tõ vÒ quª h­¬ng vµ mÉu c©u ai lµm g× 
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS vèn tõ vÒ quª h­¬ng,cñng cè mÉu c©u Ai lµm g× ?
- §iÒn ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn.
B. §å dïng d¹y häc
- GV: Néi dung
- HS: VBT, dông cô häc tËp.
C. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
II. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu, ghi b¶ng.
2. HD HS kh¸, giái lµm bµi tËp bæ sung trong s¸ch LT&C.
Bµi 1/33:Khoanh trßn ch÷ c¸c tr­íc nh÷ng c©u…
- ChÐp ®Ò bµi lªn b¶ng, YC HS lµm bµi.
- Gäi HS ch÷a bµi
- YC HS nhËn xÐt, bæ sung.
- Chèt c©u tr¶ lêi ®óng: Khoanh vµo a, b, c, d, g,h
Bµi 3/33: T×m vµ viÕt l¹i 2 thµnh ng÷ hoÆc tôc ng÷ nãi vÒ quª h­¬ng.
- YC HS lµm bµi
- YC HS ®äc c©u tr¶ lêi cña m×nh.
- GV cïng HS nhËn xÐt, bæ sung:
VD: Quª h­¬ng b¶n qu¸n, Quª cha ®Êt tæ, …
Bµi 4/33: G¹ch d­íi c©u cã m« h×nh Ai lµm g×?
- YC HS lµm bµi
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi
- YC HS nhËn xÐt, bæ sung.
- Chèt c©u tr¶ lêi ®óng:
Bµi 5/33: 
- YC HS lµm bµi.
- Gäi HS ®äc c©u cña m×nh
- GV cïng HS nhËn xÐt söa sai.
3. HD HS ®¹i trµ lµm bµi tËp trong VBT TiÕng ViÖt trang 56.
- GV theo dâi, HD bæ sung.
III. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c nhë vÒ nhµ.
- C¶ líp
- Theo dâi
- Theo dâi, lµm bµi
- 2 HS
- C¸ nh©n
- Theo dâi
- C¸ nh©n 
- Nèi tiÕp ®äc
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n
- 2 HS
- C¸ nh©n
- Theo dâi
- C¸ nh©n
- 5-6 HS ®äc
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n lµm bµi
- Nghe vµ thùc hiÖn.
______________________________
To¸n 
 luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
- Thuéc b¶ng nh©n 8 vµ vËn dông b¶ng nh©n 8 trong gi¶i to¸n.
- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cho häc sinh
B. §å dïng d¹y häc
- GV + HS: VBT
C. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
II. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu, ghi b¶ng.
2. HD HS kh¸, giái lµm bµi tËp trong VBT to¸n n©ng cao.
Bµi 1/75:
- YC HS ®äc ®Ò bµi.
- YC HS tù lµm bµi, ch÷a bµi.
- YC HS nhËn xÐt, nªu c¸ch lµm.
- Chèt Kq ®óng:
+ C¸ch 1: + C¸ch 2
25 - 9 = 16( ng­êi) 25 – 9 + 12 = 28( ng­êi)
16 +12 = 28( ng­êi)
Bµi 2/76
- HD t­¬ng tù bµi 1.
- ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt.
- KQ ®óng: 
+ C¸ch 1 + C¸ch 2
28 – 9 = 19( ng­êi) 28- 9 – 12 = 7 ( ng­êi)
19 – 12 = 7( ng­êi)
Bµi 3/76:
- HD t­¬ng tù bµi 1,2
- ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt.
- Chèt kiÕn thøc:
- KQ ®óng: 64 : 2 = 32 ( tuæi)
 32 : 4 = 8 ( tuæi)
3. HD HS ®¹i trµ lµm bµi tËp 1,2 3 trong VBT to¸n/ 61.
- Theo dâi- HD, chÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt.
III. Cñng cè, dÆn dß:
-NhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c nhë vÒ nhµ.
- C¶ líp
- Theo dâi
- 1-2 HS
- C¸ nh©n
- 2-3 HS
- Theo dâi
- C¸ nh©n lµm bµi, ch÷a bµi.
- C¸ nh©n lµm bµi
- C¸ nh©n 
- Nghe vµ thùc hiÖn.
_________________________________________________
Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp.
To¸n
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cho häc sinh.
B. §å dïng d¹y häc:
- GV + HS: VBT
C. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
II. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu, ghi b¶ng.
2. HD HS lµm bµi tËp trong VBT.
Bµi 1/60: 
- YC HS ®äc ®Ò bµi.
- HD HS t×m c¸ch gi¶i.
- YC HS lµm bµi, theo dâi, HD HS yÕu.
- ChÊm bµi, YC HS ch÷a bµi.
- YC HS nhËn xÐt, nªu c¸ch lµm.
- Chèt kq ®óng:
Bµi gi¶i:
C¶ hai lÇn ng­êi ®ã b¸n ®­îc sè qu¶ trøng lµ:
12 + 18 = 30 ( qu¶)
Ng­êi ®ã cßn l¹i sè qu¶ trøng lµ:
50 - 30 = 20 ( qu¶)
 §¸p sè: 20 qu¶
Bµi 2/60:
- H­íng dÉn t­¬ng tù bµi 1.
KÕt qu¶: 42 : 7 = 6 ( lÝt)
- 6 = 36 ( lÝt)
Bµi 3/ 60:
- YC HS tù lËp bµi to¸n theo tãm t¾t råi gi¶i.
- ChÊm mét sè bµi, gäi HS ch÷a bµi.
- YC HS ®äc bµi to¸n cña m×nh, nhËn xÐt
- Chèt kiÕn thøc:
Bµi gi¶i
Sè gµ m¸i trong chuång lµ:
x 4 = 56 ( con)
Trong chuång cã tÊt c¶ sè con gµ lµ:
 14 + 56 = 70 ( con)
 §¸p sè: 70 con
Bµi 4. TÝnh (theo mÉu)
- HD mÉu: GÊp 13 lªn 2 lÇn råi thªm 19:
 13 x 2 = 26
 26 + 19 = 45
- YC HS lµm bµi theo mÉu
- ChÊm mét sè bµi, gäi HS ch÷a bµi
- YC HS nhËn xÐt
- Chèt kq ®óng, cñng cè cho HS vÒ gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn, gi¶m ®i mét sè lÇn vµ to¸n vÒ thªm, bít.
III. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë vÒ nhµ.
- C¶ líp
- Theo dâi
- 1-2 HS
- C¶ líp
- C¶ líp
- 2-3 bµi, 1 HS ch÷a bµi
- 1-2 HS
- Theo dâi
- C¸ nh©n lµm bµi
- C¸ nh©n 
- 4-5 bµi, 1 HS ch÷a bµi.
- 3-4 HS ®äc
- Theo dâi
- Theo dâi
- C¸ nh©n
- 3-4 bµi
- C¸ nh©n
- Theo dâi
- Nghe vµ thùc hiÖn.
MÜ thuËt
VÏ theo mÉu. VÏ cµnh l¸
A. Môc tiªu:
- NhËn biÕt ®­îc cÊu t¹o, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña cµnh l¸.
- BiÕt vÏ cµnh l¸. VÏ ®­îc cµnh l¸ ®¬n gi¶n.
B. §å dóng d¹y häc:
- GV: Mét sè cµnh l¸ kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c. H×nh gîi ý c¸ch vÏ. Mét vµi bµi trang trÝ cã ho¹ tiÕt lµ cµnh l¸.
- HS: Dông cô häc vÏ.
C. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
II. B×a míi:
1. Giíi thiÖu, ghi b¶ng.
2. Néi dung:
a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt.
- Cho HS quan s¸t mét sè cµnh l¸ gîi ý HS nhËn biÕt:
+ Cµnh l¸ phong phó vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c.
+ §Æc ®iÓm, cÊu t¹o cña cµnh l¸ vµ h×nh d¸ng cña chiÕc l¸.
- Cho HS quan s¸t bµi vÏ trang trÝ ®Ó HS nhËn thÊy: Cµnh l¸ ®Ñp cã thÓ lµm ho¹ tiÕt trang trÝ.
b. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ cµnh l¸.
- YC HS quan s¸t cµnh, l¸ vµ gîi ý c¸c em c¸ch vÏ qua h×nh gîi ý c¸ch vÏ: 
+ VÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cña cµnh l¸ cho võa víi phÇn giÊy.
+ VÏ ph¸c cµnh, cuèng l¸; ph¸c h×nh cña tõng chiÕc l¸.
+ VÏ chi tiÕt cho gièng mÉu
- Gîi ý HS c¸ch vÏ mµu:
c. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
- YC HS thùc hµnh vÏ
- Quan s¸t, HD HS: Ph¸c h×nh chung; vÏ râ ®Æc ®iÓm cña l¸ c©y; c¸ch vÏ mµu.
d. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- T/C HS tr­ng bµy s¶n phÈm.
- HD HS nhËn xÐt vÒ h×nh vÏ, ®Æc ®iÓm cña cµnh l¸, mµu s¾c,…
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
III. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c nhë vÒ nhµ.
- C¶ líp
- L¾ng nghe
- C¶ líp
- C¸ nh©n nhËn xÐt
- C¶ líp quan s¸t
- C¶ líp
- Nhãm
- C¸ nh©n
- Theo dâi
- Nghe vµ thùc hiÖn.
_____________________________________________________________
Thø n¨m, ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009
LuyÖn tõ vµ c©u
Tõ ng÷ vÒ quª h­¬ng, «n tËp c©u Ai lµm g× 
A. Môc ®Ých yªu cÇu 
- Cñng cè cho HS vèn tõ vÒ quª h­¬ng.
- TiÕp tôc cñng cè mÉu c©u Ai lµm g× ?
B. §å dïng
- GV: b¶ng phô chÐp ®o¹n v¨n bµi tËp 3.
- HS : VBT
C . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. KiÓm tra 
- KiÓm tra BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
- NhËn xÐt
II. Bµi míi
1. Giíi thiÖu. Ghi bµi 
2 . HD HS lµm BT
Bµi 1/ 53:
- YC HS ®äc ®Ò 
- HD HS hiÓu ND : T×m tõ chØ sù vËt , t×nh c¶m ®èi víi quª h­¬ng …
- YC HS lµm bµi
- ChÊm mét sè bµi.YC HS ch÷a bµi.
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u tr¶ l× ®óng:
- Tõ chØ sù vËt ë quª h­¬ng : c©y ®a, c©y tre, ®åi nói, m¸i ®×nh, dßng s«ng, phè ph­êng
- Tõ chØ t×nh c¶m ®èi víi quª h­¬ng : th­¬ng yªu, th­¬ng nhí, tù hµo, g¾n bã
Bµi 2/54: G¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ trong ngoÆc ®¬n cã thÓ thay thÕ cho tõ quª h­¬ng.
- YC HS lµm bµi 
- Gäi HS ch÷a bµi 
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u tr¶ lêi ®óng:
Quª qu¸n, quª cha ®Êt tæ, n¬i ch«n rau c¾t rèn.
Bµi 3/54: G¹ch d­íi nh÷ng c©u ®­îc viÕt theo mÉu Ai lµm g×?
- YC HS lµm bµi, cho 2 HS lµm trªn b¶ng phô.
- ChÊm mét sè bµi. Gäi HS ch÷a bµi .
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u ®óng:
Bµi 4/ 55: Dïng mçi tõ ng÷ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®Æt c©u theo mÉu Ai lµm g×?
- YC HS lµm bµi.
- YC HS lªn b¶ng ®Æt c©u
- YC HS ®äc c©u cña m×nh.
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c©u ®óng, hay.
III. Cñng cè, dÆn dß
- Khen nh÷ng HS cã ý thøc häc tèt
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- 2HS Lµm l¹i BT 2 tiÕt LT&C tuÇn 11
- 1-2 HS
- C¶ líp
- C¶ líp
- 3-5 bµi
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n lµm bµi
- 2-3 HS
- C¸ nh©n
- C¸ nh©n lµm bµi
- 5-6 bµi. 2 HS treo b¶ng, tr×nh bµy
- C¸ nh©n
- 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u
- 5-6 HS
- C¸ nh©n
- Nghe 
___________________________________________
H­íng dÉn tù häc TiÕng ViÖt
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS vèn tõ vÒ quª h­¬ng,cñng cè mÉu c©u Ai lµm g× ?
- §iÒn ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn.
B. §å dïng d¹y häc
- GV: Néi dung
- HS: VBT, dông cô häc tËp.
C. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹

File đính kèm:

  • docTuan 11buoi 2.doc