Giáo án lớp 1 năm 2010

I-MỤC TIÊU:

* Củng cố cách nhận diện vần ăc, âc, uc, ưc.

* Tìm và đọc được tiếng, từ chứa vần ăc, âc, uc, ưc trong văn bản

* GD ý thức kỉ luật, tinh thần tập thể.

II-CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG:

* Bảng con, bảng phụ chép bài luyện đọc, bộ chữ

III-HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1*Ổn định tổ chức: Hát 1 bài

2*Kiểm tra bài cũ: - Gv cho Hs đọc bài vừa học- cho HS đọc từ ( cá nhân, nhóm, lớp) - HS đọc SGK ( 6 HS ).

 3*Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm và đọc tiếng chứa vần ăc, âc, uc, ưc :

 

doc54 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 năm 2010, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
im ho¹t h×nh
 4/ Cñng cè, dÆn dß:
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 - G/v dÆn dß häc sinh vÒ «n bµi.
 Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Môn: Ôn Tiếng Việt
 TAP ĐỌC
I/ Môc tiªu:
 - H/s ®äc ®óng c¸c vÇn, tiÕng, tõ ®· häc trong tuÇn.
 - RÌn cho h/s cã kü n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp.
II/ §å dïng;
 - G/v: Néi dung bµi «n chÐp lªn b¶ng.
 - H/s: Vë « ly chÝnh t¶.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/ LuyÖn ®äc:
 - H/s lªn b¶ng ®äc bµi G/v chÐp trªn b¶ng:
 Cá mäc xanh ch©n ®ª.
 D©u xum xuª n­¬ng b·i
 C©y cam vµng thªm tr¸i
 Hoa khoe s¾c n¬i n¬i.
 G/v chÐp ®o¹n v¨n sau:
 NghØ hÌ em ®­îc vÒ quª. ë quª cã nhiÒu thø qu¶ ngon, c¶nh ë quª ®Ñp kh«ng kÐm g× ë thµnh phè .
 - H/s ®äc c¸ nh©n tõng bµi.
 - H/s ®äc kÕt hîp ph©n tÝch vÇn, tiÕng, tõ ®· «n tËp.
 - H/s t×m tiÕng, tõ, c©u cã vÇn míi «n.
 - H/s ®äc theo nhãm bµn , d·y bµn, nèi tiÕp theo hµng däc.
 - H/s ®äc ®ång thanh c¸c bµi ®· häc.
 2/ LuyÖn viÕt:
 - G/v yªu cÇu h/s viÕt b¶ng con c¸c tõ do g/v ®äc.
 - G/v yªu cÇu h/s viÕt bµi vµo vë « ly chÝnh t¶.
 - G/v ®äc bµi h/s võa luyÖn ®äc ®Ó h/s viÕt vµo vë. 
 - G/v theo dâi vµ uèn n¾n h/s viÕt bµi.
 - G/v nh¾c nhë h/s ngåi ®óng t­ thÕ, viÕt ®óng vµ ®Ñp
 3/ Tæ chøc ch¬i trß ch¬i:
 - Nèi tõ t¹o thµnh c©u cã nghÜa:
 NghØ hÌ «ng bµ
 Em rÊt yªu quý ®Ó g©y quü líp
 Chóng em thu gom giÊy em ®­îc vÒ quª
 4/ Cñng cè, dÆn dß:
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 - G/v dÆn dß häc sinh vÒ «n bµi.
 Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Môn: Ôn Tiếng Việt
 TAP ĐỌC
I- Môc tiªu:
- Cñng cè cho h/s ®äc ®óng, l­u lo¸t, râ rµng bµi tËp ®äc: Tr­êng em. H/s biÕt ®äc diÔn c¶m .
- Gi¸o dôc h/s biÕt yªu quý tr­êng líp cña m×nh.
II- §å dïng:
- G/v: ChÐp bµi luyÖn ®äc lªn b¶ng.
- H/s: Vë chÝnh t¶.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 1- LuyÖn ®äc:
 - G/v chÐp bµi lªn b¶ng:
 Tr­êng em
 Tr­êng em ngãi míi ®á hång.
 Mäc lªn t­¬i th¾m gi÷a ®ång lóa xanh
 Giã vÒ ®ång lóa reo quanh
 VÉy chµo nh÷ng b­íc ch©n nhanh tíi tr­êng.
- H/s ®äc thÇm toµn bµi
- H/s ®äc c¸ nh©n
- H/s ®äc đồng thanh
- T×m tiÕng cã nguyªn ©m ®«i ­¬
- H/s t×m tiÕng cã vÇn ­¬ng, kÕt hîp ph©n tÝch.
2- T×m hiÓu néi dung bµi:
 a- Ng«i tr­êng ®­îc t¶ lµ ng«i tr­êng ë ®©u?
 b- Ng«i tr­êng cã g× ®Ñp?
 c- Khi ®Õn tr­êng em thÊy cã vui kh«ng? V× sao?
3- LuyÖn viÕt:
- G/v ®äc chÝnh t¶ cho h/s viÕt bµi th¬ vµo vë
- G/v uèn n¾n cho h/s viÕt t­ thÕ, viÕt ®Ñp.
- G/v chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng h/s viÕt ®Ñp.
4- Cñng cè- dÆn dß:
- DÆn h/s vÒ «n bµi.
- G/v nhËn xÐt giê häc.
 Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010
Môn: Ôn Tiếng Việt
 TAP ĐỌC
I- Môc tiªu:
 - Cñng cè cho h/s ®äc ®óng, l­u lo¸t, râ rµng bµi tËp ®äc: Chim non ch¨m häc.
 H/s biÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n xu«i.
 - Gi¸o dôc h/s biÕt yªu quý vµ biÕt b¶o vÖ c¸c con vËt cã Ých.
II- §å dïng:
 - G/v: ChÐp bµi luyÖn ®äc lªn b¶ng.
 - H/s: Vë chÝnh t¶.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 1- LuyÖn ®äc:
 - G/v chÐp bµi lªn b¶ng:
 Chim non ch¨m häc.
 S¸ng nµo chim non còng dËy sím häc bµi. Chim non ®· ch¨m häc l¹i cã giäng ®äc rÊt hay. Khi Chim non cÊt giäng ®äc, c¸c b¹n kh¸c còng dËy ®äc theo.
 Cuèi n¨m häc chim non ®­îc th­ëng chiÕc ¸o hoa ®Ñp nhÊt.
 - H/s ®äc thÇm toµn bµi
 - H/s ®äc c¸ nh©n
 - H/s ®äc đồng thanh
 - T×m tiÕng cã ©m ch ®øng ®Çu.
 - H/s t×m tiÕng cã vÇn ao, oa, kÕt hîp ph©n tÝch.
2- T×m hiÓu néi dung bµi:
 a- V× sao cuèi n¨m häc chim non ®­îc th­ëng chiÕc ¸o hoa ®Ñp nhÊt?
 b- H/s liªn hÖ thùc tÕ viÖc häc tËp cña m×nh.
3- LuyÖn viÕt:
 - G/v ®äc chÝnh t¶ cho h/s viÕt bµi vµo vë
 - G/v uèn n¾n cho h/s viÕt t­ thÕ, viÕt ®Ñp.
 - G/v chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng h/s viÕt ®Ñp.
4- Cñng cè- dÆn dß:
 - DÆn h/s vÒ «n bµi.
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010
Toán
 Kiểm tra định kì lần III
 Tr­êng em
 Tr­êng em ngãi míi ®á hång.
 Mäc lªn t­¬i th¾m gi÷a ®ång lóa xanh
 Giã vÒ ®ång lóa reo quanh
 VÉy chµo nh÷ng b­íc ch©n nhanh tíi tr­êng.
 Chim non ch¨m häc.
 S¸ng nµo chim non còng dËy sím häc bµi. Chim non ®· ch¨m häc l¹i cã giäng ®äc rÊt hay. Khi Chim non cÊt giäng ®äc, c¸c b¹n kh¸c còng dËy ®äc theo.
 Cuèi n¨m häc chim non ®­îc th­ëng chiÕc ¸o hoa ®Ñp nhÊt.
 Trong k× thi kiÓm tra chÊt l­îng võa qua, c¸c b¹n líp em ®· giµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm tèt. C« gi¸o vµ c¸c bËc phô huynh rÊt vui mõng , phÊn khëi. Chóng em sÏ cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh con ngoan, trß giái.
 QuyÓn s¸ch míi.
 H«m nay c« gi¸o ph¸t cho Quúnh mét quyÓn s¸ch míi. S¸ch TiÕng ViÖt 1.
 Ra khái líp Quúnh ch¹y mét m¹ch vÒ khoe víi bµ, víi chÞ råi gië s¸ch ra xem. Ồ! S¸ch míi tinh, mïi giÊy th¬m phøc, nhiÒu tranh vÏ rÊt ®Ñp.
 C« d¹y.
 MÑ, mÑ ¬i c« d¹y.
 Ph¶i gi÷ s¹ch ®«i tay.
 Bµn tay mµ gi©y bÈn.
 S¸ch ¸o còng bÈn ngay.
 MÑ, mÑ ¬i c« d¹y.
 C·i nhau lµ kh«ng vui.
 C¸i mªng nã xinh thÕ.
 ChØ nãi ®iÒu hay th«i.
 Hìi em ®i häc
 Quýt nhµ ai chÝn ®á c©y.
 Hìi em ®i häc h©y h©y m¸ trßn
 Tr­êng em mÊy tæ trong th«n
 RÝu ra rÝu rÝt chim non ®Çu mïa.
 Bµ vµ ch¸u
 MÑ mang vÒ cho DiÖu Thu mét quyÓn s¸ch míi. MÑ nãi:
 - Khi con cßn nhá , bµ th­êng ®äc s¸ch vµ kÓ chuyÖn cho con nghe. B©y giê con ®· lín, con ®· biÕt ®äc, biÕt viÕt. Con h·y ®äc s¸ch cho bµ nghe.
 DiÖu Thu ch¹y ®Õn bªn bµ:
 - Bµ ngåi xuèng ®©y, ch¸u ®äc chuyÖn cho bµ nghe nhÐ.
 Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010
Môn: Ôn Tiếng Việt
 TAP VIẾT
I- Môc tiªu:
 - RÌn cho h/s viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c tiÕng, tõ ®· häc.
 - H/s viÕt ®óng c¸c ch÷ viÕt hoa ®· ®­îc tËp t«. 
II- §å dïng:
 - G/v: C¸c ch÷ hoa g/v viÕt mÉu lªn b¶ng.
 - H/s: Vë thùc hµnh luyÖn viÕt.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 1- LuyÖn viÕt:
 - G/v viÕt mÉu lªn b¶ng: a, ¨, © ,b.
 - G/v võa viÕt võa h­íng dÉn h/s c¸ch viÕt.
 - H/s ®äc vµ nhËn xÐt c¸c nÐt viÕt
 - H/s viÕt b¶ng con
 - H/s viÕt mçi ch÷ 3 lÇn vµo b¶ng.
 2- LuyÖn viÕt:
 - G/v y/cÇu h/s viÕt bµi vµo vë tập viết
 - G/v uèn n¾n cho h/s viÕt t­ thÕ, viÕt ®Ñp.
 - G/v chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng h/s viÕt ®Ñp.
 3 - Cñng cè- dÆn dß:
 - DÆn h/s vÒ «n bµi.
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010
Ôn Tiếng Việt
 TAP VIẾT
I/ Môc tiªu:
 - H/s ®äc ®óng c¸c vÇn, tiÕng, tõ ®· häc trong tuÇn.
 - RÌn cho h/s cã kü n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp.
II/ §å dïng;
 - G/v: Néi dung bµi «n chÐp lªn b¶ng,.
 - H/s: Vë « ly chÝnh t¶.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/ LuyÖn ®äc:
 - H/s lªn b¶ng ®äc bµi G/v chÐp:
 Trong k× thi kiÓm tra chÊt l­îng võa qua, c¸c b¹n líp em ®· giµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm tèt. C« gi¸o vµ c¸c bËc phô huynh rÊt vui mõng , phÊn khëi. Chóng em sÏ cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh con ngoan, trß giái.
 - H/s ®äc c¸ nh©n tõng ®o¹n.
 - H/s ®äc kÕt hîp ph©n tÝch vÇn, tiÕng, tõ ®· häc.
 - H/s ®äc theo nhãm bµn , d·y bµn, nèi tiÕp theo hµng däc.
 - H/s ®äc ®ång thanh bµi häc.
 2/ LuyÖn viÕt:
 - G/v yªu cÇu h/s viÕt b¶ng con c¸c tõ do g/v ®äc.
 - G/v yªu cÇu h/s viÕt bµi vµo vë « ly chÝnh t¶.
 - G/v ®äc tõng côm tõ cña bµi luyÖn ®äc ®Ó h/s viÕt. 
 - G/v theo dâi vµ uèn n¾n h/s viÕt bµi.
 - G/v nh¾c nhë h/s ngåi ®óng t­ thÕ, viÕt ®óng vµ ®Ñp
 3/ Tæ chøc ch¬i trß ch¬i:
Nèi tõ t¹o thµnh c©u cã nghÜa.
 Chóng em lµm ®i häp phô huynh
 MÑ em häc giái
 Em quyÕt t©m kÕ ho¹ch nhá
 4/ Cñng cè, dÆn dß
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 - G/v dÆn dß häc sinh vÒ «n bµi.
 Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010
 Tiếng Việt
Kiểm tra định kì
 Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2010
Ôn Tiếng Việt
 TAP ĐỌC
I- Môc tiªu:
 - Cñng cè cho h/s ®äc ®óng, l­u lo¸t, râ rµng bµi tËp ®äc: QuyÓn s¸ch míi. H/s biÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n xu«i.
 - Gi¸o dôc h/s biÕt yªu quý vµ gi÷ g×n ®å dïng häc tËp cña m×nh.
II- §å dïng:
 - G/v: ChÐp bµi luyÖn ®äc lªn b¶ng.
 - H/s: Vë chÝnh t¶.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 1- LuyÖn ®äc:
 - G/v chÐp bµi lªn b¶ng:
 QuyÓn s¸ch míi.
 H«m nay c« gi¸o ph¸t cho Quúnh mét quyÓn s¸ch míi.S¸ch TiÕng ViÖt 1.
Ra khái líp Quúnh ch¹y mét m¹ch vÒ khoe víi bµ, víi chÞ råi gië s¸ch ra xem. Ồ! S¸ch míi tinh, mïi giÊy th¬m phøc, nhiÒu tranh vÏ rÊt ®Ñp.
 - H/s ®äc thÇm toµn bµi
 - H/s ®äc c¸ nh©n
 - T×m tiÕng cã ©m v, r ®øng ®Çu.
 - H/s t×m tiÕng cã vÇn uyªn, uynh kÕt hîp ph©n tÝch.
2- T×m hiÓu néi dung bµi:
 a- QuyÓn s¸ch cã g× ®Æc biÖt lµm cho Quúnh thÝch thó?
 b- H/s liªn hÖ thùc tÕ viÖc häc tËp, gi÷ g×n s¸ch vë cña m×nh.
3- LuyÖn viÕt:
 - G/v ®äc chÝnh t¶ cho h/s viÕt bµi vµo vë
 - G/v uèn n¾n cho h/s viÕt t­ thÕ, viÕt ®Ñp.
 - G/v chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng h/s viÕt ®Ñp.
4- Cñng cè- dÆn dß:
 - DÆn h/s vÒ «n bµi.
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2010
Ôn Toán
Chữa bài kiểm tra định kì
 Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
Ôn Tiếng Việt
 TAP ĐỌC
I- Môc tiªu:
 - Cñng cè cho h/s ®äc ®óng, l­u lo¸t, râ rµng bµi tËp ®äc: C« d¹y
 H/s biÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬.
 - Gi¸o dôc h/s biÕt yªu quý vµ gi÷ g×ns¹ch sÏ ®«i tay cña m×nh ®Ó ®å dïng häc tËp vµ quÇn ¸o, s¸ch vë cña m×nh lu«n s¹ch sÏ.
 - Gi¸o dôc h/s kh«ng nãi tôc, chöi bËy. Ph¶i biÕt ®oµn kÕt b¹n bÌ.
II- §å dïng:
 - G/v: ChÐp bµi luyÖn ®äc lªn b¶ng.
 - H/s: Vë chÝnh t¶.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
 1- LuyÖn ®äc:
 - G/v chÐp bµi lªn b¶ng:
 C« d¹y.
 MÑ, mÑ ¬i c« d¹y.
 Ph¶i gi÷ s¹ch ®«i tay.
 Bµn tay mµ gi©y bÈn.
 S¸ch ¸o còng bÈn ngay.
 MÑ, mÑ ¬i c« d¹y.
 C·i nhau lµ kh«ng vui.
 C¸i mªng nã xinh thÕ.
 ChØ nãi ®iÒu hay th«i.
 - H/s ®äc thÇm toµn bµi
 - H/s ®äc c¸ nh©n
 - T×m tiÕng cã vÇn ai, ay.
2- T×m hiÓu néi dung bµi:
 a- Trong bµi c« gi¸o d¹y em nhìng ®iÒu g×?
 b- H/s liªn hÖ thùc tÕ viÖc häc tËp, gi÷ g×n s¸ch vë cña m×nh. ViÖc ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
3- LuyÖn viÕt:
 - G/v ®äc chÝnh t¶ cho h/s viÕt bµi vµo vë
 - G/v uèn n¾n cho h/s viÕt t­ thÕ, viÕt ®Ñp.
 - G/v chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng h/s viÕt ®Ñp.
4- Cñng cè- dÆn dß:
 - DÆn h/s vÒ «n bµi.
 - G/v nhËn xÐt giê häc.
 Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
ÔnToán
 LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
 I- MỤC TIÊU :củng cố
*Giúp HS nhận biết số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 69.
* Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 69.
* Có tinh thần tự giác
 II- CHUẨN BỊ :
1- Giáo viên : 6 bó, mỗi bó 1 chục que, 10 que tính rời.
2- Học sinh : Bảng con, phấn, vở …
 III- CÁ

File đính kèm:

  • docgiao an lop Mot cuc hay.doc