Giáo án Hóa học 9 - từ tiết 32 đến tiết 43

A Mục tiêu

B. Chuẩn bị

C. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ: (GV gọi 2 HS)

a/ Dẫn khí Clo vào dd NaOH tạo thành dd 2 muối. Viết phương trình hóa học.

b/ Viết phương trình hóa học theo sơ đồ: Cl2

2. Giảng bài mới: Clo có những ứng dụng nào trong đời sống và sản xuất ? Phương pháp sản xuất Cl2 như thế nào ?

Hoạt đông 3. Ứng dụng của Clo

 

 

docx29 trang | Chia sẻ: honglan88 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hóa học 9 - từ tiết 32 đến tiết 43, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạt động 1: Kiến thức cần nhớ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Từ kim loại nào ta chuyển đổi như thế nào để thành hợp chất vô cơ ?
Hoàn thiện kiến thức
HS thảo luận nhóm (5’) , yêu cầu đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm HS khác điền chất cụ thể ở TD1, nhóm khác viết phương trình.
Tương tự các nhóm thảo luận để đưa sơ đồ chuyển đổi.
1. Sự chuyển đổi kim loại thành hợp chất vô cơ.
TD1: 	Kim loại BazMuối1Muối2
	NaNaOHNa2SO4NaCl
TD2: 	KloạiOxit baz Baz M1 M2 
CaCaOCa(OH)2CaCl2Ca(NO3)2 
TD3: KloạiOxit bazM1BazM2M3
CuCuOCuCl2Cu(OH)2CuSO4Cu(NO3)2
 2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại
TD1: 	MuốiBazOxit bazKloại
	FeCl3Fe(OH)3Fe2O3Fe
TD2: 	Baz Muối Kim loại
	Cu(OH)2CuSO4Cu
Hoạt đông 2: Bài tập
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Y/c 1 hs lên bảng viết PTHH
chỉ định 2 nhóm: N1 : AlCl3, N2: Al(OH)3HS lên bảng viết sơ đồ nhóm mình.
GV tóm tắt đề bài và nêu phương pháp :
Muối sắt clorua: mdd = 10g
C% 32,5%
Phải tính toán để tìm ? (mct)
Xác định chính xác là ?
Hs khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Lên bảng viết sơ đồ. Nhận xét, bổ sung
Nghe và suy nghĩ cách làm 
Lên bảng trình bày.
Bài 1(sgk-71)
a, 
2Fe +3Cl2→2FeCl3
FeCl3+3 NaOH→3NaCl+Fe(OH)3
2Fe(OH)3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+6H2O
Fe2(SO4)3+3BaCl2→3BaSO4+2FeCl3
Bài 2 (sgk)
N1: AlCl3+3NaOH→AlOH3+3NaCl
 2 Al(OH)3Al2O3+3H2O
2Al2O3→4Al+3O2
N2 .
Bài 5(sgk)
 Chất kết tủa 8,61gam là AgCl
 (56+35,5x)	 143,5x
 3,25	 8,61
	→x = 3 (FeCl3)
Hoạt động hướng dẫn
Về nhà học bài, ôn tập để kiểm tra học kì
************************************
Ngày 14/12/2011
Tiết 36: 	KIỂM TRA HỌC KÌ I
A, Mục tiêu: 
Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học trong kì 1 về: Hợp chất vô cơ, kim loại, sơ lược về phi kim.
Kĩ năng: Tư duy, độc lập làm bài.
Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học.
B, Chuẩn bị: 
1. Ma trận đề
Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng mức độ cao
Tổng
Chương 1
Số câu
Số điểm
Chương 2
Số câu
Số điểm
Chương 3
Số câu
Số điểm
Tổng
Đề ra 
Câu 1:
a, Phản ứng trao đổi là gì?
b, Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch?
Câu 2: 
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:
a, Dung dịch: NaOH, H2SO4, BaCl2.
b, Khí: Cl2, H2, CO2.
Câu 3:
 Hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.
a, S→SO2→H2SO3→Na2SO3 →SO2
b, Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe
Câu 4:
a, Tính thể tích khí thu được (ĐKTC) khi cho 13 g Zn tác dụng với dung dịch HCl.
b, Hòa tan hoàn toàn 1,44 g kim loại A hóa trị II bằng 250 ml dung dịch H2SO4 0,3 M. Để trung hòa lượng axit dư cần 60 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Tìm kim loại A?
Cho: Z=65, H=1, Cl=35,5 ; S=32, O=16, Na=23.
Đáp án: 
Câu 1: a Nêu đúng định nghĩa. 1,0 đ
 	b,Nêu đúng đk 0,5 đ
Câu 2: Nhận biết đúng mỗi chất được 0,25 điểm
Câu 3 Viết đúng mỗi PTHH 0,5 đ
Câu 4 a 1,0 d
 b, 2 đ
Ngày 2/1/2011
Tiết 37- Bài 29:
Axit cacbonnic vµ muèi cacbonat
I. Môc tiªu:
1.KiÕn thøc: 
- Häc sinh biÕt ®­îc: axit cacbonnic lµ axit yÕu, kÐm bÒn.
- Muèi cacbonnat cã nh÷ng tÝnh chÊt cña muèi nh­: T¸c dông víi axit, víi dd muèi, víi dd kiÒm. Ngoµi ra muèi cacbonnat dÔ bÞ nhiÖt ph©n hñy gi¶i phãng khÝ CO2 vµ H2O
- Muèi cacbonnat cã øng dông trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt.
2.Kü n¨ng:
- RÌn luyÖ kü n¨ng quan s¸t vµ thùc hµnh thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹.
Dông cô : gi¸ èng nghiÖm, èng nghiÖm, èng hót, kÑp gç.
Hãa chÊt: Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, HCl, Ca(OH)2, CaCl2.
III. §Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p:
- Ho¹t ®éng nhãm, quan s¸t, ho¹t ®éng c¸ nh©n.
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng 1: Axit cacbonnic:
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
GV: yªu cÇu HS ®äc SGK
? VËy H2CO3 tån t¹i ë ®©u?
GV: ThuyÕt tr×nh vÒ tÝnh chÊt hãa häc cña H2CO3
1. Tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ tÝnh chÊt vËt lý:
- H2CO3 cã trong n­íc m­a
2. TÝnh chÊt hãa häc:
 - Lµ axit yÕu, lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu ®á nh¹t.
- Lµ axit kh«ng bÒn, dÔ bÞ ph©n hñy ngay ë nhiÖt ®é th­êng thµnh CO2 vµ H2O
Ho¹t ®éng 2: Muèi cacbonnat:
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
? NhËn xÐt vÒ thµnh phÇn c¸c muèi:
Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, Ba(CO3)2
? Quan s¸t b¶ng tÝnh tan nhËn xÐt tÝnh tan cña muèi cacbonnat vµ muèi hi®ro cacbonnat?
GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm: cho dd NaHCO3 vµ dd Na2CO3 t¸c dông víi dd HCl
? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc?
? ViÕt PTHH x¶y ra?
? KÕt luËn?
GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm: cho dd K2CO3 t¸c dông víi dd Ca(OH)2
? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc?
? ViÕt PTHH x¶y ra?
? KÕt luËn?
GV: Giíi thiÖu víi HS muèi hi®rocacbonnat t¸c dông víi kiÒm t¹o thµnh muèi trung hßa vµ n­íc.
GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm: cho dd Na2CO3 t¸c dông víi dd CaCl2
? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc?
? ViÕt PTHH x¶y ra?
? KÕt luËn?
? H·y nªu øng dông cña muèi cacbonnat tãm t¾t vµo vë 
Ph©n lo¹i:
+ Muèi axit
+ Muèi trung hßa
TÝnh chÊt:
TÝnh tan:
- §a sè muèi cacbonnat kh«ng tan, trõ muèi cacbonnat cña kim lo¹i kiÒm.
-HÇuhÕtc¸c muèi hi®rocacbonnat ®Òu tan.
b. TÝnh chÊt hãa häc:
- T¸c dông víi dd axit t¹o thµnh muèi vµ gi¶i phãng CO2
 NaHCO3 + HCl → NaCl+ H2O + CO2
 - T¸c dông víi dd baz¬ t¹o thµnh muèi cacbonnat vµ baz¬ kh«ng tan
K2CO3 +Ca(OH)2 → KOH + CaCO3
- T¸c dông víi muèi t¹o thµnh 2 muèi míi.
Na2CO3 +CaCl2 → 2NaCl + CaCO3
Muèi cacbonnat bÞ nhiÖt ph©n hñy:
 CaCO3 t CaO + CO2
3. øng dông : (SGK)
Ho¹t ®éng 3: Chu tr×nh cacbon trong tù nhiªn:
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
GV: Giíi thiÖu chu tr×nh cacbon trong tù nhiªn dùa vµo h×nh vÏ 3.7
Cacbon trong tù nhiªn chuyÓn tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c thµnh mét chu tr×nh khÐp kÝn.
Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸, cñng cè
1. Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt bét CaCO3 , NaHCO3, Ca(HCO3), NaCl
2. Hoµn thµnh PTHH theo s¬ ®å sau:
 C CO2 Na2CO3
H­íng dÉn häc bµi:
Ngày 4/1/1012
Tiết 38- Bài 30:
SILIC- CÔNG NGHIỆP SILICAT
I.Mục tiêu:
1.KiÕn thøc: HS biÕt ®­îc
- Silic lµ phi kim ho¹t ®éng hãa häc yÕu. Silic lµ chÊt b¸n dÉn
- Silic ®ioxit lµ chÊt cã nhiÒu trong tù nhiªn ë d¹ng ®Êt sÐt tr¾ng, cao lanh, th¹ch anhSilic®ioxit lµ mét oxit axit
- Tõ c¸c vËt liÖu chÝnh lµ ®Êt sÐt, c¸t kÕt hîp víi c¸c vËt liÖu kh¸c vµ víi kü thuËt kh¸c nhau, c«ng nghiÖp silic¸t ®· s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cã øng dông nh­: ®å gèm, sø, thñy tinh
2.Kü n¨ng:
- §äc ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ silic, silic ®i«xit vµ c«ng nghiÖp silic¸t
- BiÕt sö dông kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó x©y dùng kiÕn thøc míi
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹.
VËt mÉu: ®å gèm sø, thñy tinh, xi m¨ng, ®Êt sÐt, c¸t tr¾ng.
Tranh s¶n xuÊt ®å gèm sø.
III. §Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p:
- Ho¹t ®éng nhãm, quan s¸t, ho¹t ®éng c¸ nh©n.
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
A.KiÓm tra bµi cò: 
1. Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña muèi cacbonat. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra?
2. Gäi HS ch÷a bµi tËp 3 SGK trang 90
B. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Silic (Si- 28)
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
 GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK
? Nªu tr¹ng th¸i tù nhiªn, tÝnh chÊt cña silic
Giíi thiÖu tÝnh chÊt cña Si
Hs nghe.
1. Tr¹ng th¸i tù nhiªn 
- Silic lµ nguyªn tè thø 2 sau oxi chiÕm 1/4 khèi l­îng vá tr¸i ®Êt
- Trong tù nhiÖn tån t¹i ë d¹ng ®¬n ch¸t vµ hîp chÊt nh­ c¸t tr¾ng, ®Êt sÐt (cao lanh)
2. TÝnh chÊt 
- Silic lµ chÊt x¸m, khã nãng ch¶y.
- Cã vÎ s¸ng cña kim lo¹i
- DÉn ®iÖn kÐm
- Tinh thÓ silic tinh khiÕt lµ chÊt b¸n dÉn
- Lµ kim lo¹i ho¹t ®éng yÕu 
- T¸c dông víi oxi ë nhiÖt ®é cao
 Si + O2 SiO2 
Ho¹t ®éng 2: Silic®ioxit
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
Y/c: Ho¹t ®éng nhãm:
- Silic thuéc lo¹i hîp chÊt nµo? V× sao?
- TÝnh chÊt hãa häc cña nã?
- ViÕt c¸c PTHH minh häa?
HS lµm bµi theo nhãm
GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt?
- Lµ oxit axit.
- T¸c dông víi dd kiÒm (ë nhiÖt ®é cao)
 SiO2 + 2NaOH Na2SiO3 + H2O
- T¸c dông víi oxit baz¬
 SiO2 + CaO CaSiO3
- Kh«ng t¸c dông víi n­íc.
Ho¹t ®éng 3: S¬ l­îc vÒ c«ng nghiÖp silicat
Hoạt động của GV- HS
Néi dung
GV: giíi thiÖu: c«ng nghiÖp silicat gåm s¶n xuÊt ®å gèm ®å sø, xi m¨ng tõ hîp chÊt thiªn nhiªn cña silic
GV: Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu vËt, tranh ¶nh. §äc SGK
* Ho¹t ®éng nhãm:
KÓ tªn c¸c s¶n phÈm ®å gèm
Nguyªn liÖu s¶n xuÊt
C¸c c«ng ®o¹n chÝnh
KÓ tªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ë ViÖt Nam
?
Thµnh phÇn chÝnh cña xi m¨ng
Nguyªn liÖu s¶n xuÊt
C¸c c«ng ®o¹n chÝnh
KÓ tªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ë ViÖt nam
Gi¶ng:
Thµnh phÇn chÝnh cña thñy tinh
Nguyªn kiÖu s¶n xuÊt
C¸c c«ng ®o¹n chÝnh
1.S¶n xuÊt ®å gèm, sø:
a. Nguyªn liÖu chÝnh: ®Êt sÐt, th¹ch anh, fenpat.
b. C¸c c«ng ®äan chÝnh: nhµo ®Êt sÐt, th¹ch anh vµ fenpat víi n­íc ®Ó t¹o thµnh bét dÎo råi t¹o h×nh sÊy kh«. Nung trong lß ë nhiÖt ®é cao
c. C¬ së s¶n xuÊt: b¸t trµng, c«ng ty sø H¶i D­¬ng, §ång Nai, S«ng bÐ
2. S¶n xuÊt xi m¨ng
a. Nguyªn liÖu: §Êt sÐt, ®¸ v«i, c¸t
b. C¸c c«ng ®o¹n chÝnh: (SGK)
C. c¸c c¬ së s¶n xuÊt : H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Thanh Hãa
3. S¶n xuÊt thñy tinh
 nguyªn liÖu chÝnh: C¸t th¹ch anh ( c¸t tr¾ng, ®¸ v«i, s«®a)
C. Cñng cè:
1. Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi
2. §äc phÇn em cã biÕt
3. BTVN 1, 2, 3
********************************************************
Ngµy 9/1/2012
TiÕt 39-40- Bµi: 31: 
	SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUÀN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.
I.MỤC TIÊU:
Kiến thức: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh họa.
 Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm, . Lấy ví dụ minh họa.
Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì, và trong nhóm, lấy ví dụ minh họa.
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
Kĩ năng: Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và nhóm VII, chu kì 2,3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kì và nhóm.
Từ cấu tạo nguyên tử của 1 số nguyên tố điển hình ( thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hóa học cơ bản của chúng và ngược lại.
So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim cảu 1 nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận.
Chuẩn bị. Bảng tuần hoàn

File đính kèm:

  • docxhoa hoc 9 ca nam.docx
Giáo án liên quan