Giáo án Hóa học 9 - Bài 49 Thực hành: tính chất của rượu và axit

I.MỤC TIÊU:

1.Kin thc: Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic.

2. Kĩ năng:Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng về thực hành hóa học , giáo dục ý thức cẩn thận , tiết kiệm trong thực hành thí nghiệm.

3. Thái độ:

- Gio dục học sinhphải hết sức cẩn thận khi dng r­ỵu vµ axit

II.CHUẨN BỊ :

 1.§ dng d¹y hc:

- Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, ống hút, nút cao su, cốc thủy tinh.

- Hóa chất: dung dịch CH3COOH, Zn, CuO, CaCO3, giấy quì , rượu etylic, H2SO4 đặc, nước.

 

doc7 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Lượt xem: 2864 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 9 - Bài 49 Thực hành: tính chất của rượu và axit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch bµi häc m«n hãa häc THCS
Ngµy so¹n 4/4/2010	
 Ngµy d¹y :6/4/2010
Bài 49: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
I.MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc: Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic.
2. Kĩ năng:Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng về thực hành hóa học , giáo dục ý thức cẩn thận , tiết kiệm trong thực hành thí nghiệm.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinhphải hết sức cẩn thận khi dùng r­ỵu vµ axit 
II.CHUẨN BỊ :
 1.§å dïng d¹y häc:
Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, ống hút, nút cao su, cốc thủy tinh.
Hóa chất: dung dịch CH3COOH, Zn, CuO, CaCO3, giấy quì , rượu etylic, H2SO4 đặc, nước.
 - Xem trước bài mới
2. .Ph­ong ph¸p:sư dơng ®å dïng dËy häc vµ ph­¬ng tiƯn dËy häc,nªuvÊn ®Ị gi¶i quyÕt vÊn ®Ị,sư dơng bµi tËp, häc tËp theo nhãm.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1.Ổn định, tổ chức lớp (1’)
 2.Kiểm tra mẫu vật, phương tiện (2’)
 3.Tiến hành
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
NỘI DUNG
*Hoạt động 1: Tính axit của axit axetic (13’)
Yêu cầu HS đọc thí nghiệm tính axit của axit axetic
Đọc thí nghiệm
Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng
Quan sát hiện tượng
Yêu cầu HS ghi hiện tượng vào bản tường trình
Ghi vào bản tường trình
 + Quỳ tím hóa đỏ
 + Có bọt khí xuất hiện
Nhận xét các thao tác thí nghiệm
Lắng nghe
*Hoạt động 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic (20’)
 Yêu cầu HS đọc thí nghiệm phản ứng rượu etylic với axit axetic
Đọc thí nghiệm
Hướng dẫn các thao tác kĩ thuật khi làm thí nghiệm 
Lắng nghe
Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
Nhóm thí nghiệm
Hướng dẫn HS quan sát thí nghiệm
Quan sát thí nghiệm
Nhận xét các thao tác thí nghiệm của nhóm 
Lắng nghe
*Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết bản tường trình (6’)
TT
Tên thí nghiệm
Hiện tượng
Giải thích
Phương trình hóa học
1
Tính axit của axit axetic
Quỳ tím hóa đỏ.
Có bọt khí xuất hiện
Tính axit
Khí H2, CO2
2CH3COOH +Zn (CH3COO)2Zn +H2
2CH3COOH +CaCO3 (CH3COO)2Ca 
 +CO2+H2O
 2CH3COOH +CuO (CH3COO)2Cu
 +H2O
2
Phản ứng của rượu etylic với axit axetic
Chất lỏng không tan trong nước, nổi trên mặt nước, có mùi thơm.
Do sinh ra este
CH3COOH +CH3CH2OH 
 CH3COOCH2CH3 +H2O
* Hoạt động 4 : Dặn dò ( 3’)
Yêu cầu HS thu hồi hóa chất , thu dọn dụng cụ thí nghiệm 
Dọn dẹp phòng thí nghiệm
V Hướng dẫn HS học ở nhà 
Viết bản tường trình 
Chuẩn bị bài “Glucozơ”
Dọn vệ sinh
Ghi nhận 
D. RÚT KINH NGHIỆM:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÕ ho¹ch bµi häc m«n hãa häc THCS
Ngµy so¹n 4/4/2010	
 Ngµy d¹y :8/4/2010
LUYỆN TẬP : RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Củng cố các kiến thức cơ bản về rượu etylic, axit axetic và chất béo.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng giải 1số bài tập 
3. Thái độ: - Giáo dục học sinhphải hết sức cẩn thận khi dùng r­ỵu vµ axit 
II.CHUẨN BÞ
1.§å dïng d¹y häc:
Kẻ bảng, viết sẵn các đề mục theo hàng ngang và cột dọc
	Xem lại các kiến thức đã học
2. .Ph­ong ph¸p:sư dơng ®å dïng dËy häc vµ ph­¬ng tiƯn dËy häc,nªuvÊn ®Ị gi¶i quyÕt vÊn ®Ị,sư dơng bµi tËp, häc tËp theo nhãm.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1.Kiểm tra bài cũ: (4’)
	Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào?
 2.Giảng bài mới: 
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
NỘI DUNG
*Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức đã học (10’)
Yêu cầu HS lên bảng hoàn thành bảng tổng kết
HS lên bảng
+ Rượu etylic: CH3CH2OH
+ Axit axetic: CH3COOH
+ Chất béo: (RCOO)3C3H5
Yêu cầu các HS khác nhận xét, bổ sung
Nhận xét, bổ sung
Hệ thống lại công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic, chất béo
Lắng nghe
*Hoạt động 2: Làm bài tập (28’)
Yêu cầu HS đọc các bài tập 1,2,3,4 SGK Tr 149
Đọc đề bài
Chia các nhóm làm bài tập 
Nhóm làm bài
Yêu cầu các nhóm báo cáo
Đại diện nhóm báo cáo
BT1:
a. Chất có –OH: rượu etylic
 Chất có –COOH : axit axetic
b. Chất tác dụng kali là : rượu etylic, axit axetic
 Chất tác dụng với K2CO3, Zn, NaOH là CH3COOH
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
BT2:
CH3COOC2H5 + H2OCH3COOH
 + C2H5OH
CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa 
 + C2H5OH
Yêu cầu HS nhận xét
Nhận xét
BT3:
Na, C2H5ONa
O2, H2O
K, H2
C2H5OH, H2O
Na2CO3, CH3COONa, H2O
Kali hidroxit, glixerol
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
BT4:
Dùng quì tím : CH3COOH
Dùng nước : dầu ăn
Còn lại: rượu etylic
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
Yêu cầu HS đọc đề bài tập 5
Đọc đề bài tập 
Yêu cầu 1 HS lên bảng
1HS lên bảng
A: CH3CH2OH
B: CH3COOH
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
Yêu cầu HS đọc đề BT6 SGK Tr 149
Đọc đề bài tập
Yêu cầu HS lên bảng
1HS lên bảng
Vrượu nc = 0.8 l = 800 ml
mrượu = 0,8.800 = 640 g
CH3CH2OH + O2 CH3COOH+ H2O
 46 g 60 g
 640 g x g
x= 834,78 (g)
Vì H = 92 %
834,78 . 768g 
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
Yêu cầu HS đọc đề BT7 SGK Tr 149
Đọc đề bài tập
CH3COOH +NaHCO3
 CH3COONa+H2O+CO2
 60 g 84 g 82 g 44g
 12 g x g y g z g
mNaHCO = g
mCHCOONa = g
mCO = g
mddNaHCO= g
mdd sau pu = 100+200 - 8.8=291.8 g
C%CHCOONa = 
Yêu cầu HS khác nhận xét
Nhận xét
Nhận xét
Thống nhất
* Hoạt động 3 : Củng cố - Dặn dò ( 3’)
Yêu cầu HS thực hiện bài tập
Chất nào tác dụng được cả CH3CH2OH và CH3COOH?
KOH, K c. Zn, K2CO3
K, Na d. Zn, Na
 Hãy chọn câu trả lời đúng
 Hướng dẫn HS học ở nhà: 
Học bài, làm lại các bài tập đã giải
 Học và làm lại các bài tập , tiết sau kiểm tra 1 tiết
Đọc và thực hiện
Ghi nhận 
D. RÚT KINH NGHIỆM:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ch÷ ký cđa BGH
Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010
Ph¹m Ngäc ChÝ

File đính kèm:

  • docTuaàn 31.doc