Giáo án Hình học 7 tiết 1: Hai góc đối đỉnh

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG

THẲNG SONG SONG

§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh.

- Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2. Kỹ năng:

- Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.

- Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.

3. Tư duy:

- Bước đầu tập suy luận.

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

SGK, SBT, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

2. Học sinh:

SGK, thước thẳng, thước đo góc.

pdf6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 tiết 1: Hai góc đối đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án toán 7 
 Trang 1 
CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG 
THẲNG SONG SONG 
§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 
A. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh. 
- Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
2. Kỹ năng: 
- Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. 
- Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. 
3. Tư duy: 
- Bước đầu tập suy luận. 
B. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: 
SGK, SBT, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ. 
2. Học sinh: 
SGK, thước thẳng, thước đo góc. 
C. TIẾN TRÌNH DẠY: 
1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) 
Kiểm tra sỉ số lớp. 
2. Bài cũ: 
Không kiểm tra bài cũ. 
3. Giảng bài: 
a) Giới thiệu bài: ( 3 phút ) 
Giới thiệu chương trình hình học 7. Nội dung chương I, ta cần nghiên cứu các 
khái niệm sau: 
1- Hai góc đối đỉnh. 
2- Hai đường thẳng vuông góc. 
3- Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. 
4- Hai đường thẳng song song. 
5- Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song. 
6- Từ vuông góc đến song song. 
Giáo án toán 7 
 Trang 2 
7- Khái niệm định lí. 
GV: hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm đàu tiên của chương – bài : 
hai góc đối đỉnh. 
b) Tiến trình bài dạy: 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 
Hoạt động 1: THẾ NÀO LÀ HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH? 
( 20 phút ) 
 GV đưa hình vẽ hai góc 
đối đỉnh và hai góc không 
đối đỉnh ( vẽ ở bảng phụ ) 
 Xem các hình vẽ sau. 
Em hãy nhận xét quan hệ 
về đỉnh, về cạnh của 1 và 
3, 1 và 2,  và  ? 
x y’ 
 O 
y x’ 
Hình 1 
 m n 
x A y 
Hình 2 
 M 
 N 
Hình 3 
 GV giới thiệu: 1 và 3 
có mỗi cạnh góc này là tia 
đối của một cạnh của góc 
kia. Ta nói đó là hai góc 
đối đỉnh. Hình 2 và 3 hai 
góc không là hai góc đối 
đỉnh. 
Hình 1: 
1 và 3 có chung đỉnh O, 
Ox’ là tia đối của Ox, Oy’ 
là tia đối của Oy. 
Hình 2: 
Hai góc có chung đỉnh A 
nhưng cạnh của góc này 
không là tia đối của cạnh 
góc kia. 
Hình 3: 
 và  không có chung 
đỉnh nhưng hai góc này 
bằng nhau. 
1. Thế nào là hai góc đối 
đỉnh? 
x y’ 
 O 
y x’ 
1 và 3 là hai góc đối 
đỉnh. 
Giáo án toán 7 
 Trang 3 
 Vậy em nào có thể phát 
biểu thế nào là hai góc đối 
đỉnh? 
 GV cho HS làm ?2 trang 
81 SGK. 
 Vậy hai đường thẳng cắt 
nhau tạo thành mấy cặp 
góc đối đỉnh? 
 Em hãy giải thích tại sao 
ở hình 2 và hình 3 thì hai 
góc trong mỗi hình không 
là hai góc đối đỉnh? 
 Mời một HS lên bảng vẽ 
 bất kì rồi mời một HS 
khác lên vẽ góc đối đỉnh 
với  
 HS trả lời theo định nghĩa 
SGK trang 81. 
 - 2 và 4 cũng là hai góc 
đối đỉnh. Vì tia Oy’ là tia 
đối của tia Ox’ và tia Ox là 
tia đối của tia Oy. 
 - 2 đường thẳng cắt nhau 
tạo thành 2 cặp góc đối 
đỉnh. 
 - hình 2: 1 và 2 không 
phải là hai góc đối đỉnh vì 
Ax là tia đối của tia Ax’ 
nhưng tia Am không là tia 
đối của tia An ( hoặc có thể 
trả lời: tia Am và tia An 
không tạo thành một đường 
thẳng) 
 Hình 3: hai góc  và 
 không đối đỉnh vì 2 cạnh 
của góc này không là tia 
đối của hai cạnh của góc 
kia. 
 -HS lên bảng thực hiện và 
nêu cách vẽ. 
x y’ 
 O 
y x’ 
 + Vẽ tia Ox’ là tia đối của 
tia Ox. 
 + Vẽ tia Oy’ là tia đối của 
tia Oy. 
 => ′′ là góc đối đỉnh 
với  
 Hai góc đối đỉnh là hai 
góc mà mỗi cạnh của góc 
này là tia đối của một cạnh 
của góc kia. 
Giáo án toán 7 
 Trang 4 
Trên hình bạn vừa vẽ còn 
có cặp góc đối đỉnh nào 
không? 
 ′ đối đỉnh với ′ 
Hoạt động 2: TÍNH CHẤT CỦA HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 
( 8 phút ) 
 Em hãy quan sát hai góc 
đối đỉnh ở hình 1 
x y’ 
 O 
y x’ 
rồi ước lượng bằng mắt độ 
lớn hai góc đối đỉnh. 
 Em hãy dung thước đo 
góc để kiểm tra lại kết quả 
vừa ước lượng. ( gọi 1 HS 
lên bảng kiểm tra và các 
HS còn lại tự kiểm tra 
hình vẽ ở vở mình ) 
 Tính chất của hai góc kề 
bù các em đã được học ở 
lớp 6. Em nào có thể giải 
thích được tại sao 1=3 ? 
 +Em có nhận xét gì về 
tổng 1+2=? 
 +Tương tự, 2+3=? 
 +Từ 2 kết quả trên, em 
suy ra được điều gì? 
 Như vậy, hai góc đối 
đỉnh có tính chất gì? 
 -Hình như 1= 3, 
2=4 
 -Bằng 180° 
 -Bằng 180° 
 Suy ra 1=3 
 Hai góc đối đỉnh thì bằng 
nhau. 
2. Tính chất của hai góc 
đối đỉnh 
1+2=180° ( 2 góc kề 
bù ) (1) 
2+3 =180° ( 2 góc kề 
bù ) (2) 
Từ (1) và (2): 
1+2=2+3 
=>1=3 
 Hai góc đối đỉnh thì 
bằng nhau. 
Hoạt động 3: CỦNG CỐ 
( 10 phút ) 
 Ta có : hai góc đối đỉnh 
thì bằng nhau. Vậy hai góc 
bằng nhau có đối đỉnh 
 Không. 
Giáo án toán 7 
 Trang 5 
không? 
 GV đưa lại bảng phụ có 
vẽ các hình lúc đầu để 
khẳng định hai góc bằng 
nhau chưa chắc đã đối đỉnh 
( hình 2, hình 3) 
 GV treo bảng phụ ghi bài 
1 ( trang 82, SGK )gọi HS 
đứng tại chỗ trả lời và điền 
vào chỗ trống. 
 GV cho 1 HS đọc đề bài 
tập 4 SGK trang 82. 
 Gọi 1 HS lên bảng giải 
 Em nào có thể tính các 
góc còn lại? 
 HS trả lời bài tập 1 
 1 HS lên bảng giải 
 1 HS lên bảng giải 
Bài 1 trang 82: 
a) Góc xOy và góc x’Oy’ là 
hai góc đối đỉnh vì cạnh 
Ox là tia đối của cạnh 
Ox’ và cạnh Oy là tia đối 
của cạnh Oy’ 
b) Góc x’Oy và góc xOy’ là 
hai góc đối đỉnh vì cạnh 
Ox là tia đối của cạnh 
Ox’ và cạnh Oy là tia đối 
của cạnh Oy’ 
Bài 4 trang 82: 
y’ x 
 60° 
 B 
 x’ y 
Ta có: =60° 
Suy ra ′′=60° ( 2 góc 
đối đỉnh ) 
′ = 180° − 60°
= 120° 
(  và ′ kề bù ) 
 = ′ = 120° 
( 2 góc đối đỉnh) 
4. Hướng dẫn về nhà: ( 3 phút ) 
- Học thuộc định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh. Học cách suy luận. 
- Biết vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước, vẽ 2 góc đối đỉnh với nhau. 
Giáo án toán 7 
 Trang 6 
- Làm bài tập 3 SGK trang 82, bài tập 17 SBT trang 73+74. 
- Chuẩn bị bài “ luyện tập ” 
D. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 

File đính kèm:

  • pdfChuong I Bai 1 Hai goc doi dinh.pdf
Giáo án liên quan