Giáo án giảng dạy Lớp Chồi - Tuần 2, Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên: Mưa, gió, cầu vồng

I/ Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Nhạc chủ đề, ghế thể dục cao 30 -35 cm

 + Đồ dùng của cháu: Gậy thể dục cho mỗi cháu

 II/ Tiến hành:

1/ Hoạt động 1: ổn định lớp gây hứng thú.

- Cô cho trẻ đọc bài thơ: Mùa hạ tuyệt vời

- Trò chuyện: Các con vừa đọc bài thơ nói về mùa gì?

Mùa hè đã đến các con sắp được nghỉ hè rồi, các con được đi tham quan , dạo chơi , đi du lịch thật vui vẽ đấy. Vậy hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình cùng đi dạo chơi ở công viên nhé.

2/Hoạt động 2: khởi động:

Đội hình ba hàng dọc chuyển thành vòng kết hợp đi các kiểu chân sau đó đội hình chuyển thành ba hàng ngang dản cách đều.

3/Hoạt động 3: Trọng động:

+ BTPTC: Các động tác.

TV: 2 tay đưa ngang lên cao (6x4)

LB: Ngồi duổi chân quay người sang bên 90 độ(4x4)

C: Ngồi khụy gối ( 6 x4)

B: Bật tại chổ (4x4)

+ VĐCB: đội hình chuyển thành hai hàng xoay mặt vào trong để tập

- Giới thiệu bài: Nhảy từ trên cao xuống độ cao 30- 35cm

+ Cô làm mẫu cho trẻ xem.

- Lần 1 không giải thích.

- Lần 2 giải thích:

TTCB: Cháu bước từng chân lên ghế đứng thẳng tự nhiên, hay tay buôn suôi, mắt nhỡn về trước

TTVĐ: Khi nghe hiệu lệnh nhảy cháu đưa tay ra trước đồng thời đánh tay ra sau, gối khụy nhún mạnh lấy đà nhảy xuống ghế, và đánh tay ra trước giữ thân bằng và rơi xuống đất bằng đầu ngón chân nhẹ nhàng

- Lần 3 : giải thích chỗ khó

Khi nghe hiệu lệnh nhảy cháu đưa tay ra trước đồng thời đánh tay ra sau, gối khụy nhún mạnh lấy đà nhảy xuống ghế, và đánh tay ra trước giữ thân bằng và rơi xuống đất bằng đầu ngón chân nhẹ nhàng

- Lần 4: Mời 2 trẻ khá lên làm mẫu

- Cho 2 trẻ khá lên làm mẫu cho cả lớp quan sát.

- Trẻ thực hiện: Cho 2 trẻ lên thực hiện 2 lần, lần lượt hết cả lớp, những trẻ nhút nhát cô động viên trẻ.

 

doc18 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 15/02/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy Lớp Chồi - Tuần 2, Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên: Mưa, gió, cầu vồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ắng còn làm khô quần áo, thực phẩm, nhà cửa khô thoáng.
- NÕu n¾ng nãng kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn ®iÒu g×?
( Cho trÎ xem tranh h¹n h¸n, c©y chÕt kh« v× thiÕu níc, ®Êt ®ai nøt nÎ, nắng lâu dẫn đến cháy rừng)
- Khi trêi n¾ng nÕu muèn ra ngoµi chóng m×nh ph¶i nh thÕ nµo? V× sao?.
=> Chèt l¹i: N¾ng lµ mét hiÖn t­îng thiªn nhiªn cã nhiÒu lîi Ých nh­: ®em l¹i cho con ng­êi sù tho¶i m¸i, dÔ chÞu, n¾ng lµm kh« quÇn, ¸o, ch¨n ,mµn, lµm kh« thùc phÈm ®Ó b¶o qu¶n ®­îc l©u nh­ l¹c ,võng, ng«, g¹o.... Nh­ng ng­îc l¹i nÕu nh­ trêi qu¸ n¾ng vµ kÐo dµi sÏ g©y cho con ng­êi sù nãng bøc khã chÞu vµ dÉn ®Õn thiÕu n­íc cho cuéc sèng sinh ho¹t, lao ®éng s¶n xuÊt, g©y h¹n h¸n, ch¸y rõng....khi ra ngoài trời nắng chúng mình phải đội mũ, nón không sẽ bị ốm nhé.
b. Tranh trêi m­a:
- Các con xem cô có hình ảnh gì nữa đây nhỉ?
- Khi trời sắp mưa con thấy ntn?
- khi đi dưới trời mưa chúng ta phải làm gì?
- M­a cã t¸c dông g×?( hỏi 2- 3 trẻ)
( Mưa là một hiện tượng tự nhiên rất quan trọng, làm cho cây cối tươi tốt, thời tiết mát mẻ, mưa đem nước sinh hoạt đến cho con người, cho ao hồ sông ngòi, rau cỏ.
- M­a qóa nhiÒu sÏ dÉn ®Õn ®iÒu g×?( hỏi 2- 3 trẻ)
(Mưa to kéo dài sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt, ngập nhà cửa, hoa màu, giao thông đi lại khó khăn.)
- Khi gÆp m­a con ph¶i lµm g×?
=> Chèt l¹i: M­a lµ 1 hiÖn t­îng thiªn nhiªn còng ®em l¹i lîi Ých cho cuéc sèng con ng­êi: Cung cÊp n­íc cho ¨n, uèng, sinh ho¹t, lao ®éng s¶n xuÊt .. . lµm cho c©y cèi xanh t­¬i, ®©m chåi n¶y léc. Nh­ng nÕu m­a nhiÒu sÏ còng dÉn ®Õn nhiÒu hËu qu¶ nghiªm träng: lò lôt g©y chÕt ng­êi, vËt, ph¸ háng nhiÒu c«ng tr×nh....Gi¸o dôc trÎ khi ®i m­a ph¶i mÆc ¸o m­a ®Ó kh«ng bÞ èm, khi m­a to kh«ng ®­îc ®i ra ngoµi ®­êng v× rÊt nguy hiÓm( sÐt ®¸nh..).
c. Hình ảnh gió:
 - Cô đọc câu đố về gió: 
 “không tay không chân
 Mà hay mở cửa?”
- Cô vừa đọc câu đố về hiện tượng gì?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về gió và hỏi trẻ: cô có hình ảnh gì?
- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?
- Trêi n¾ng mµ cã giã con sÏ c¶m thÊy nh­ thÕ nµo?
- Trêi rÐt mµ cã giã con sÏ c¶m thÊy nh­ thÕ nµo?
- Giã cã t¸c dông g×?
- Ngoài gió tự nhiên còn có gió nhân tạo nhờ có quạt điện, quạt tay mà chúng ta cũng có thể tạo ra gió để mát mẻ hơn khi thời tiết nóng.
- Nếu gió to quá thì chúng ta gọi là gì nhỉ ?
- Gió to dấn đến bão có lợi cho chúng ta không ?
( Gió to sẽ dẫn đến bão gây đổ cây cối, nhà cửa)
=> Chèt l¹i: Giã cã rÊt nhiÒu lîi Ých( Lµm m¸t, th«ng tho¸ng nhµ cöa, giã gióp kÐo buåm ra kh¬i ®¸nh c¸, cho chóng m×nh tham gia ch¬i lít v¸n, th¶ diÒu.... Nh­ng khi cã giã lín ( Hay cßn gäi lµ b·o) th× còng rÊt nguy hiÓm v× b·o cã thÓ lµm ®æ nhµ cöa, c©y cèi..G©y tai n¹n. Nh¾c nhë trÎ khi cã giã to kh«ng ®­îc ®i ra ngoµi.
* Më réng
 Ngoµi m­a, n¾ng, giã ra con cßn biÕt nh÷ng hiÖn t­îng thiªn nhiªn nµo kh¸c?
- Ngoài ra còn có hiện tượng tuyết rơi, sấm sét, lốc xoáy, núi lửa, cũng gây ra cho con người nhiều thiệt hại như người chết, bị thương, sập nhà cửa, hoa màu ngập úng khô héo, bệnh tật hoành hµnh rất đỗi thương tâm.
=> Chèt l¹i : tÊt c¶ c¸c hiÖn t­îng trªn ®Òu ®­îc gäi chung lµ hiÖn t­îng thiªn nhiªn, chóng cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. Do ý thøc b¶o vÖ m«i trêng kh«ng tèt cña con ng­êi ®· gãp phÇn lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù thay ®æi bÊt th­êng cña thiªn nhiªn, g©y nªn lò lôt, ch¸y rõng
- Để phòng tránh thiên tai chúng ta phải trồng rừng và bảo vệ rừng để đất không bị sói mòn, không khí mát mẻ, không vứt rác bừa bãi.
3. Ho¹t ®éng 3. LuyÖn t©p:
* Trò chơi 1 : chơi  trời nắng, trời mưa 
- Cách chơi : khi cô nói trời nắng các con lấy tay che nắng, cô nói gió thổi nhẹ các con giả vờ nghiêng ngả, gió thổi mạnh các con nói ào ào nghiêng mạnh hơn, cô nói trời mưa các con nói che mưa, mưa nhỏ các con nói tí tách, mưa to các con nói lộp bộp,lộp bộp, sấm chớp đùng đùng.
* Trò chơi 2 :Thi xem đội nào nhanh.
- Cách chơi : cô sẽ mời 2 đội là đội trời nắng và đội trời mưa lên các bạn sẽ phải bật liên tục qua vòng lên chọn hình ảnh theo yêu cầu của cô gắn lên bảng, đội trời nắng sẽ lên chọn các hình ảnh về hiện tượng tự nhiên, đội trời mưa sẽ chọn các hình ảnh đúng của con người trước các hiện tượng thiên nhiên, mỗi bạn chỉ được chọn 1 hình ảnh, gắn xong chúng mình về cuối hàng đứng và bạn khác sẽ bật liên tục qua vòng lên chọn hình ảnh, thời gian sẽ là một bản nhạc, khi bản nhac kết thúc, đội nào tìm được nhiều hình ảnh theo yêu cầu hơn đội đấy sẽ được cô và các bạn khen.
( trÎ ch¬i xong c« kiÓm tra kÕt qu¶ ch¬i cña trÎ).
 KÕt thóc 
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng giê häc
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
H§CC§
LQ bµi th¬
" CÇu vång”
TCV§: 
Nh¶y qua suèi
CTD:
 NhÆt ®Õm l¸, ch¬i víi ®å ch¬i mang theo, ch¬i cÇu tr­ît.
- Trẻ chú ý l¾ng nghe c« ®äc th¬. BiÕt tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« to, râ rµng .
- Trẻ biÕt tªn bµi th¬, hiÓu néi dung bµi th¬.
- Trẻ có ý thức trong hoạt động , trẻ hứng thú tham gia vµo trò chơi vËn ®éng.
I. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, tranh th¬ vµ mét sè ®å ch¬i ë c¸c gãc.
II. Cách tiến hành :
1.Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh g©y høng thó 
- Cô trò chuyện với trẻ về hoạt động 
- Có một bài thơ nói về những món quà mà các bạn nhỏ tặng cho cô giáo của mình
- Hôm nay cô cho các con ra sân làm quen bài thơ " CÇu vång”
- Cô dặn dò trẻ trước lúc ra sân
- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao và đi ra sân
2.Hoạt động 2: HĐCĐ: Lµm quen bµi th¬: 
“ Bó hoa tặng cô”.
- C« ®äc bµi th¬ 1-2 lÇn.
- C« võa ®äc cho c¸c con nghe bµi th¬ g×? 
- Do ai sáng tác
- Cô đọc lại bài thơ bằng nhiều hình thức
GD: C¸c con ph¶i biÕt yªu quý ,trân trọng ngày lễ 8-3
3.Hoạt động 3: TCVĐ: Nh¶y qua suèi
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i
- Cô nêu luật chơi cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4lÇn
4.Hoạt động4: CTD: NhÆt ®Õm l¸, ch¬i víi ®å ch¬i mang theo, ch¬i cÇu tr­ît.
Ho¹t ®éng chiÒu
-Tổ chức trò chơi
Trß ch¬i míi “ Rång r¾n lªn m©y” 
- Ch¬i tù chän.
- Nªu g­¬ng cuèi ngµy.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- TrÎ biÕt l¾ng nghe c« phổ biến luật chơi, cách chơi của tò chơi mới
- Trẻ tập trung chú ý trong giờ học.
I. Hoạt động 1: Tæ chøc trß ch¬i “ Th¶ ®Øa ba ba” t¹o sù tho¶i m¸i cho trÎ sau khi ngñ dËy.
II. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i míi “ Rång r¾n lªn m©y” 
- C« giíi thiÖu tªn trò chơi.
- C« giới thiệu cách chơi , luật chơi 1-2 lần
- Hái trÎ:
 + C« võa giới thiệu trò chơi gì?
- Cho trÎ tr¶ lêi.
- C« nêu lại cách chơi , luật chơi 
- Cho trÎ chơi trò chơi 2-3 lÇn.
III. Hoạt động 3 :
- Chơi tự chọn ở các góc 
- C« bao qu¸t trÎ ch¬i.
- Cho trÎ röa tay, lau mÆt, söa sang l¹i ¸o quÇn.
- C« nhËn xÐt ngµy ho¹t ®éng.
- Cho trÎ thay hoa c¾m cê.
Thø 4
ngµy 30/04/2014
PTTM
( T¹o h×nh)
VÏ cÇu vång
- Trẻ biết cầu vồng là hiện tượng thường xuất hiện sau cơn mưa. Biết vẽ mưa bằng những nét xiên và nét thẳng
- Rèn các kỹ năng vẽ, tô màu cho trẻ. Kích thích khả năng tượng tượng và sáng tạo khi thể hiện sản phẩm. Rèn kĩ năng vẽ nét thẳng và nét xiên
- Trẻ hứng thú vào giờ học
I. ChuÈn bÞ:
- Vở vẽ ,sáp màu, bàn ghế đầy đủ cho trẻ 
- Tranh vẽ mẫu của cô 
II. TiÕn hµnh
1. Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn, g©y høng thó
- Cô và trẻ nghe hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài
2. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t tranh mÉu
 -Cho trẻ hoạt động theo nhóm , chia thành 3 nhóm phát cho mỗi nhóm 2-3 bức tranh vẽ mưa và cầu vồng trẻ thảo luận và đưa ra nhËn xÐt
- Cô mời đại diện của từng tổ lên kể về những cảm nhận của mình về bửc tranh vừa quan sát (cô gợi mở để trẻ nói rõ hơn về bức tranh )
+ bức tranh vẽ gì? Mưa và cầu vồng ntn? 
+ Bức tranh được vẽ bằng chất liệu gì ?
+ Làm thế nào để vẽ được mưa và cầu vồng?
+ Màu sắc của cầu vồng ntn?
+ Hôm nay bé sẽ vẽ gì ? vì sao ?
+ Con sẽ tặng bức tranh nay cho ai ?
* Hái ý ®Þnh trÎ: Con cã ý tuëng vÏ cÇu vång nh­ thÕ nµo?
- Bè côc ra sao?
 3. Ho¹t ®éng 3: Trẻ thực hiện 
- C« cho trÎ thùc hiÖn 
- Cô quan sát trẻ , hướng dẫn gợi mở cho những trẻ yếu , lúng túng 
- KhuyÕn khÝch trÎ ®Ó trÎ s¸ng t¹o h¬n trong bøc tranh cña m×nh
4. Ho¹t ®éng 4: Trưng bày sản phẩm 
- Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày 
- Cho trÎ ng¾m nh×n bøc tranh cña m×nh trong vßng vµi phót
- Mời cá nhân trẻ nhận xét 
- Mời trẻ có sản phẩm đẹp lên giới thiệu 
- Cô nhận xét , động viên khuyến khích trẻ 
- Cñng cè gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d­¬ng giê häc.
H§ ngoµi trêi
H§CC§
ThÝ nghiÖm vÒ vËt ch×m næi
TCV§: 
M­a to m­a nhá.
CTD:
 Ch¬i víi phÊn vÏ «ng mÆt trêi, mÆt tr¨ng , M©y, m­a....
- Trẻ biết tên thí nghiệm, biết cách để thí nghiệm về vật chìm nổi.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, biết chơi trò chơi đúng cách.
- TrÎ tËp trung chó ý ho¹t ®éng
I. Chuẩn bị: Hép b»ng giÊy, hép b»ng ®¸
II. Cách tiến hành.
Hoạt động 1: Trò chuyện- gây hứng thú.
- Hôm nay cô cho các con thí nghiệm về chiếc hép ở trong bể nước nhé!
- Cô căn dặn trẻ trước lúc ra sân.
2. Hoạt động 2: Thí nghiệm về vật chìm nổi.
- Cô cho trẻ xúm quanh cô và xem cô thực hiện.
- Các con nói xem để làm được thí ngiệm thì cô có những gì đây?
- Bây giờ cô thả chiếc hép giấy vào nước.
- Các con quan sát xem có hiện tượng gì xả ra?
- Hép có chìm xuống nước không? Vì sao?
- Tiếp tục cô thả hép ®¸ và cho trẻ quan sát.
- Cô cho trẻ nhận xét lại thí nghiệm. Cô nhắc lại cho trẻ rõ.
- Cô cho trẻ lên làm thử.
- Cô bao quát, hướng dẫn, khuyến khích trẻ làm.
3. Hoạt động 3: TCVĐ : “ M­a to m­a nhá”.
- Cô nêu luật chơi, cách chơi 
 -Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
4. Hoạt động 4: Chơi tự do.
Ch¬i víi phÊn vÏ «ng mÆt trêi, mÆt tr¨ng, M©y, m­a...
- Cô bao quát trẻ chơi.
- Nhận xét, GD, tuyên dương giờ học.
H§C
- Tæ chøc trß ch¬i “ Lén cÇu vång”
PTNN
Th¬: " CÇu vång"
- T¹o sù tho¶i m¸i cho trÎ sau khi ngñ dËy
- TrÎ biÕt tªn bµi th¬, hiÓu néi dung bµi th¬ nãi lªn vÏ ®Ñp cña

File đính kèm:

  • docgiao_an_giang_day_lop_choi_tuan_2_chu_de_cac_hien_tuong_tu_n.doc
Giáo án liên quan