Giáo án giảng dạy Lớp 3 - Tuần 35

Tập đọc – kể chuyện

ÔN TẬP (TIẾT 1)

I. Mục tiêu

- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.

+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút); viết thông báo gọn, rõ, đủ thông tin, hấp dẫn.

- Biết viết một bản thông báo ngắn về buổi liên hoan văn nghệ của liên đội (BT2).

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.

Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.

* HS: SGK, vở.

 

doc15 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy Lớp 3 - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.
- Gv yêu cầu 5 học sinh lần lượt lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.
- Gv hỏi: Dưới ngòi bút của nghệ nhân Bát Tràng, những cảnh đẹp nào được hiện ra?
- Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai: Bát Tràng, cao lanh.
- Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ lục bát.
- Gv yêu cầu Hs gấp SGK.
- Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài.
- Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét.
- Gv thu vở của những Hs chưa có điểm về nhà chấm.
3. Dặn dò .Nhận xét bài học.
- Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
- Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu
- Hs trả lời.
- 2 –3 Hs đọc lại đoạn viết.
 Những sắc hoa, cánh cò bay dập dờn, lũy tre, cây đa, con cò lá trúc đang qua sông.
- Hs viết ra nháp những từ khó.
- Hs nghe và viết bài vào vở.
Chính tả
ÔN TẬP ( TIẾT 4)
 I- Mục tiêu:
- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hoá, các cách nhân hoá (BT2)
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút).
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Kiểm tra đọc:
- Gv yêu cầu 6 học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
b. Làm bài tập 2.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs quan sát tranh minh họa.
- Gv yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ, tìm tên các con vật được kể đến trong bài.
- Gv yêu cầu các Hs làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Gv nhận xét, chốt lại.
3.Cũng cố- dặn dò.
Nhận xét bài học.
Về ôn lại các bài học thuộc lòng.
Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 5.
-Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
-Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
-Hs trả lời.
-Hs đọc yêu cầu của bài.
-Hs làm bài vào vở.
-Hs trả lời: con Cua Càng, Tép, Oác, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.
-Các nhóm lên trình bày.
-Hs cả lớp nhận xét.
+ Những con vật được nhân hoá: con Cua Càng, Tép, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.
+ Các con vật được gọi: cái, cậu, chú, bà, bà, ông.
+ Các con vật được tả: thổi xôi, đi hội, cõng nồi ; đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng ; vận mình, pha trà ; lật đật, đi chợ, dắt tay bà Còng ; dựng nhà ; móm mén, rụng hai răng, khen xôi dẻo.
- Lắng nghe
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
- Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
+ Bài tập : Bài 1 (a, b, c) , Bài 2, Bài 3, Bài 4 
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Bảng phụ, phấn màu.
* HS: vở, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 
- Gv gọi 2 Hs làm bài 2 bài 3.
- Nhận xét bài cũ.
2 Bài mới: Giới thiệu bài.
LuyÖn tËp chung
Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs tự làm. Cả lớp làm vào vở.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Bài 2:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs đặt tính rồi làm bài vào vở.
- Gv mời 4 Hs lên bảng . Cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại.
Bài 3:
- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở.
- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại.
Bài 4:
- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs quan sát bảng thống kê số liệu.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.
- Gv mời 4 nhóm Hs lên bảng thi làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại.
3.Cũng cố- Dặn dò.
- Về tập làm lại bài.
Làm bài 1, 2.
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
Nhận xét bài học.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Hai Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét.
a) Số liền trước của 5480 là: 5479.
b) Số liền sau của 10.000 là: 10.001
c) Số lớn nhất trong các số 63.527 ; 63.257 ; 63.257 ; 63.752 là : 63.752
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Bốn Hs lên bảng làm.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs chữa bài đúng vào vở.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs sửa bài đúngg vào vở.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs cả lớp làm bài vào vở.
-Bốn nhóm Hs lên bảng thi làm bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs sửa bài đúng vào vở.
Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP HỌC KÌ II: TỰ NHIÊN
 I. Mục tiêu: 
 - Kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ chñ ®iÓm Tù nhiªn.
 - KÓ tªn mét sè c©y, con vËt ë ®Þa ph­¬ng.
 - NhËn biÕt ®­îc n¬i em ®ang sèng thuéc d¹ng ®Þa h×nh nµo: §ång b»ng, miÒn nói hay n«ng th«n,thµnh thÞ ;
 - KÓ vÒ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt, ngµy, th¸ng, mïa.
 II. Đồ dïng dạy - học: 
 Tranh ¶nh vÒ phong c¶nh thiªn nhiªn, c©y cèi, con vËt cña quª h­¬ng.
III. Hoạt ®ộng dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bµi cũ:
- So s¸nh ®é cao gi÷a ®ång b»ng vµ cao nguyªn. 
- BÒ mÆt ®ång b»ng vµ cao nguyªn gièng nhau ë ®iÓm nµo?
2.Bµi mới: Giới thiệu bµi:
*Hoạt động 1: Quan s¸t tranh ¶nh vÒ phong c¶nh thiªn nhiªn, vÒ c©y cèi, con vËt cña ®Þa ph­¬ng
* Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh theo nhãm
-Chia thµnh c¸c nhãm, yªu cầu c¸c nhãm vÏ tranh phong c¶nh thiªn nhiªn cña quª h­¬ng m×nh
 *Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¸ nh©n
- GV ph¸t phiÕu cã kÎ b¶ng nh­ SGK ph¸t cho HS 
- YC häc sinh ®æi phiÕu nhËn xÐt bµi cña b¹n
- Kết luận:
* Hoạt động 4: Trß ch¬i “Ai nhanh, Ai ®óng”
 Môc tiªu: Gióp HS cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ Thùc vËt, MÆt Trêi, Tr¸i §Êt, Ngµy vµ ®ªm trªn Tr¸i §Êt. 
3. Củng cố - Dặn dß:
 Chuẩn bị giờ sau KT học kỳ II.
- 2HS trả lời về nội dung bµi học trong bµi: “ BÒ m¹t lôc ®Þa” 
- Lớp theo dâi.
- C¸c nhãm quan s¸t vµ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
3 nhãm ®¹i diÖn lªn g¾n tranh
- Lớp nhận xÐt vµ b×nh chän nhãmvÏ ®Ñp
- HS nhËn phiÕu ®iÒn tªn Nhãm ®éng vËt, Tªn con vËt, §Æc ®iÓm.
-Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp
- Ghi nhanh tªn c¸c c©y th©n mäc ®øng, rÔ chïm, rÔ cäc, rÔ phô, rÔ cñ, th©n leo, th©n bß,...
- BiÓu diÔn trß ch¬i: “Tr¸i §Êt quay”
- BiÓu diÔn trß ch¬i: “MÆt Tr¨ng chuyÓn ®éng quanh Tr¸i §Êt”
- BiÓu diÔn: “Ngµy vµ ®ªm trªn Tr¸i §Êt”
=========T]T========
 Thø t­ ngµy th¸ng 5 n¨m 2013
 Luyện từ và câu
ÔN TẬP (TIẾT 5)
I. Mục tiêu
- Nghe – kể lại được câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng (BT2).
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút).
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiiệu bài 
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.
- GV kiểm tra lại những em đọc yếu
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv kể chuyện. 
+ Chú lính được cấp ngựa để làm gì?
+ Chú sử dụng con ngựa như thế nào?
+ Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?
- Gv kể lần 2.
- Gv yêu cầu một số Hs kể lại câu chuyện.
- Từng cặp Hs kể chuyện.
- Hs thi kể chuyện với nhau.
- Gv hỏi: Truyện gây cười ở điểm nào?
- Gv nhận xét, chốt lại bình chọn người kể chuyện tốt nhất.
3.Cũng cố-dặn dò.
Nhận xét bài học.
Về xem lại bài.
Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 6.
- HS lên bốc thăm đọc
-Hs đọc yêu cầu của bài.
-Hs lắng nghe.
+Đi làm một công việc khẩn cấp.
+Chú dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo.
+Vì chú nghĩ lá ngựa có 4 cẳng, nếu chú đi bộ cùng ngựa được 2 cẳng nữa thành 6 cẳng, tốc độ chạy sẽ nhanh hơn.
-Hs chăm chú nghe.
-Một số Hs kể lại câu chuyện.
-Từng cặp Hs kể chuyện.
-Hs nhìn gợi ý thi kể lại câu chuyện.
-Hs nhận xét
Tập viết
ÔN TẬP (TIẾT 6)
I. Mục tiêu
- Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy trình bài Sao Mai (BT2).
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
+ HS khá, giỏi: viết đúng tương đối đẹp bài chính tả (Tốc độ trên 70 chữ/15 phút).
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.
Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
* HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
* Hoạt động : Làm bài tập 2.
- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.
- Gv mời 2 –3 Hs đọc lại.
- Gv nói với Hs về sao Mai: tức là sao Kim, có màu sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên là sao Mai. Vẫn thấy sao này nhưng mọc vào lúc chiều tối người ta gọi là sao Hôm.
- Gv hỏi: Ngôi nhà sao Mai trong nhà thơ chăm chỉ như thế nào ?
- Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai:
- Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ bốn chữ.
- Gv yêu cầu Hs gấp SGK.
- Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài.
- Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét.
- Gv thu vở của những Hs chưa có điểm về nhà chấm.
3. Củng cố- dặn dò.
Về xem lại bài.
Chuẩn bị bài: Kiểm tra.
Hs lắng nghe.
2 –3 Hs đọc lại đoạn viết.
Khi bé ngủ dậy thì thấy sao Mai đã mọc; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa; sao nhóm qua cửa sổ; mặt trời dậy; bạn bè đi chơi đã hết, sao vẫn làm bài mãi miết.
Hs viết ra nháp những từ khó.
Hs nghe và viết bài vào vở.
TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
- Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
+ Bài tập : Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a, b, c)
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Bảng phụ, phấn màu.
* HS: vở, bảng con.
III. Các hoạt độn

File đính kèm:

  • docgiao_an_giang_day_lop_3_tuan_35.doc
Giáo án liên quan