Giáo án giảng dạy Lớp 2 - Tuần 5 - Năm 2014

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Khởi động

 Cả lớp hát bài tự chọn. Các nhóm lấy đồ dùng học tập

 Giới thiêu bài + ghi tựa. Học sinh ghi bài vào vở

 Đọc mục tiêu bài học

1. Hoạt động cơ bản

a/Hoạt động 1: Hoạt cảnh: Đồ dùng để ở đâu?

 GDKNS: KN giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.

 Giao kịch bản tới các nhóm.

 Hỏi: Vì sao Dương lại không thấy cặp và sách vở?

 Qua bài tập trên em rút ra điều gì?

 GVKL: Tính tình bừa bãi của Dương khiến nhà cửa lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm sách vở. Do đó cần rèn luyện thói quen gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt hàng ngày.

b/.Hoạt động 2 : Thảo luận nội dung tranh

 Giao nhiệm vụ cho các nhóm: nhận xét xem nơi học và nơi sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa? Vì sao?

 GVNX – KL: Nơi học của các bạn trong tranh 1, 3 là gọn gàng ngăn nắp. Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 2, 4 là chưa gọn gàng ngăn nắp.

 

doc12 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 17/02/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy Lớp 2 - Tuần 5 - Năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T 2
2. Hoạt động thực hành
a/ Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống.
GDKNS: KN quản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.
Chia lớp thành 3 nhóm đóng vai
Mời 3 đại diện lên đóng vai.
GV nhận xét.
=> Kết luận: Em cần nhắc mọi người giữ gọn gàng nơi ở của mình.
b/ Hoạt động 2: Tự liên hệ:
GDKNS: KN giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.
GV yêu cầu HS giơ tay theo 3 mức độ: 
+ a: Thường xuyên tự xếp dọn.
+ b: Chỉ làm khi được nhắc nhở.
+ c: Thường nhờ người khác làm hộ.
GV đếm số HS theo mỗi mức độ, ghi lên bảng số liệu vừa thu được.
GV yêu cầu HS so sánh số liệu giữa các nhóm.
So sánh - khen ngợi- nhắc nhở động viên. 
Đánh giá tình hình giữ gọn gàng ngăn nắp của HS ở nhà và ở trường.
*GVKL: Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch, đẹp ...
3/ Hoạt động ứng dụng
Sống gọn gàng, ngăn nắp ở nhà và bất cứ nơi đâu.
Rèn Tiếng Việt
Luyện đọc: CHIẾC BÚT MỰC
I.MỤC TIÊU
Học sinh chưa hoàn thành và hoàn thành đọc đúng, rõ ràng.
Học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành đọc hay, diễn cảm, thể hiện đúng giọng nhân vật.
Hiểu kĩ hơn nội dung bài. Biết quan tâm giúp đờ bạn khi bạn gặp khó khăn.
II. CHUẨN BỊ : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
A/ HĐ THỰC HÀNH
Phụ đạo HS hoàn thành và hoàn thành 
Toå chöùc cho HS ñoïc ñoaïn
Ñoïc theo nhoùm ñoâi.
Thi ñoïc tröôùc lôùp: 
Ñaïi dieän 2 daõy moãi daõy 1 em ñoïc ñoaïn 3; moãi daõy 1 em ñoïc ñoaïn 4; 2 em ñoïc caû baøi.
Choïn baïn ñoïc hay.
Theo doõi höôùng daãn theâm cho moät soá em ñoïc coøn yeáu.
Khen ngôïi em coù tieán boä
Boài döôõng hoïc sinh hoàn thành, hoàn thành tốt 
Toå chöùc cho HS khaù gioûi ñoïc caû baøi.
Nhaän xeùt, tuyeân döông, cho ñieåm nhöõng em ñoïc toát
Tìm hieåu baøi
Hoûi laïi caùc caâu hoûi / SGK
Toå chöùc cho HS thi ñoïc laïi baøi:
Chia 2 daõy ñaïi dieän cho 2 nhoùm. phaân vai ñoïc
Choïn nhoùm ñoïc toát.
Nhaän xeùt.
 B/ HĐ ứng dụng:
Caâu chuyeän muoán khuyeân em ñieàu gì?
Về nhà đọc lại bài
Rèn toán
 LUYỆN TẬP : 49 + 25, 29 + 5
I. MỤC TIÊU:
 - Rèn HS:
Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25 .
Biết giải bài toán bằng một phép cộng 
Rèn làm tính đúng
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
v Thực hành
1.Hoạt động 1: Cả lớp
HS lên bảng làm nháp 
+
+
+
+
+
 79	39	 9	 89	 9 
 11	42	15	 6	 63
 90	81	24	 95	 72
Nhận xét bài trên bảng
GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện.
2.Hoạt động 2: Cá nhân
Học sinh làm các bài tập vào vở
Bài 1 : Tính
+
+
+
+
+
 29	79	69	 49	 9 
 14	35	15	 16	 63
Bài 2 : Điền dấu ,= 
29 + 26 ...........45
67 + 9.............36 + 39
49 + 41 ............8
Bài 3: Giải bài toán
 Lớp 2A có 9 bạn nam và 15 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?
Chấm, chữa bài
B/ HĐ ứng dụng
Về nhà ôn bài: Bảng cộng 9
Ngày soạn: 19/9/2014 
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014
Rèn Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU
 - Reøn kó naêng ghi nhôù baûng coäng 8, 9 vaø thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù
	- Giaûi toaùn coù lôøi vaên
II. CHUẨN BỊ : - Phiếu học tập
II. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
A/HĐ THỰC HÀNH :
1.HĐ 9: cá nhân
* Tính nhaåm
8+3 4+8 8+7 6+8 8+9
9+2 9+5 8+8 9+5 8+5
 -Y/C HS HĐ cà nhân ( làm phiếu)
 -GV theo dõi kiểm tra
2. HĐ2: cả lớp
* Ñaët tính roài tính
 28+16 8+53 80+9 38+38
-Y/C HS HĐ làm bảng con 
 -GV theo dõi kiểm tra
3. HĐ 3 : Nhóm
*Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng
8+5 8+4 8+18 9+19
 8+9 9+8 18+9 19+8
 8+7 8+6 10+19 10+18
 -Y/C HSKG ( Làm phiếu )
 -GV theo dõi kiểm tra
 4. HĐ 4 : Cá nhân 
 * Giaûi baøi toaùn theo toùm taét sau
 Lôùp 2A : 44 hoïc sinh
 Lôùp 2B : 38 hoïc sinh
 Caû hai lôùp : hoïc sinh?
 - Giaùo vieân chaám, chöõa baøi.
B/ HĐ UD : Nhaän xeùt – tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi ñuùng, nhaéc û hoïc sinh veà oân laïi baøi 
Ngày soạn: 19/9/2014 
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014 
MĨ THUẬT
BAØI 5 : TAÄP NAËN TAÏO DAÙNG - NAËN CON VAÄT
I. MỤC TIÊU:
 - HS nhaän bieát ñöôïc hình daùng, ñaëc ñieåm vaø veû ñeïp cuûa moät soá con vaät . 
 - Bieát caùch naën con vaät .
 - Naën ñöôïc con vaät theo yù thích .
 - Bieát yeâu quyù vaø baûo veä con vaät .
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
 1. Giaùo vieân :
 _ Söu taàm 1 soá tranh veà moät soá con vaät quen thuoäc.
 _ Moät soá baøi cuûa naêm tröôùc. Caùc böôùc höôùng daãn .
 2. Hoïc sinh : 
 _ Ñaát naën. Maøu veõ,buùt chì, taåy, hoà daùn 
III. TIẾN TRÌNH:
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
 1. GV giới thiệu bài.
 2.Cho hs xem tranh veà caùc con vaät vaø thaûo luaän nhoùm ñoâi.
 - Ñaët caâu hoûi vaø gôïi yù ñeå Hoïc sinh traû lôøi.
 + Keå teân nhöõng con vaät treân?
 + Neâu ñaëc ñieåm, hình daùng, maøu saéc cuûa chuùng .
 3. HS tìm hieåu caùch naën con vật:
 + Gôïi yù ñeå Hoïc sinh nhôù laïi hình daùng maøu saéc cuûa moät soá con vaät ñaõ choïn ñeå thöïc haønh.
 + Choïn maøu ñaát naên theo yù thích.
 + Coù theå naën töøng boä phaän roài gheùp laïi thaønh hình con vaät hoaëc coù theå töø thoûi ñaát, baèng caùch naën,vuoát ñeå taïo thaønh hình daùng cuûa con vaät (coù theå duøng nhieàu maøu ñaát ñeå naën con vaät)
 - Cho hs xem moät soá baøi naêm tröôùc .
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 - Hs laøm baøi theo nhoùm.
 - Gv theo doõi höôùng daãn, giuùp ñôõ hs laøm baøi.
 - Gôïi yù hs taïo daùng con vaät cho sinh ñoäng.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 - Söû duïng hình naën trang trí goùc hoïc taäp cuûa mình.
IV. ĐÁNH GIÁ:
 - Höôùng daãn Hoïc sinh leân tröng baøy baøi cuûa mình của trên bàn nhóm mình.
 - Höôùng daãn nhaän xeùt baøi theo tieâu chí: hình daùng gioáng vôùi con vaät ñoù, saép xeáp caân ñoái, maøu saéc vui maét.
 - Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung lôùp hoïc .
 - Tuyeân döông , ñoäng vieân. 
Rèn Tiếng Việt
 CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ? 
I. MỤC TIÊU:
- HS biết viết hoa tên riêng.
- Rèn cách đặt câu theo mẫu: Ai ( con gì, cái gì ) là gì?
II. ÑDDH: Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ THỰC HÀNH
HĐ 1: HĐ nhóm
Đọc các từ ở mỗi cột sau:
A/ cô giáo, xí nghiệp, bạn.
B/ cô Mai, xí nghiệp giấy Tân Mai, bạn Nga.
?- Từ ở cột nào dùng để chỉ nhiều vật?
- Từ ở cột nào dùng để chỉ một vật?
- Từ chỉ một vật được viết hoa hay từ để chỉ nhiều vật được viết hoa?
- 1 số HSTB trả lời: 
Cột A: Chỉ nhiều vật.
Cột B: Chỉ một vật.
HĐ2: HĐ cá nhân
Hãy viết:
- Họ tên của em.
- Họ và tên của ba, mẹ em.
- Tên phường em ở.
- Hai HS khá, giỏi thi đua bảng lớp.
HĐ3: HĐ cặp
Viết câu theo mẫu: Ai 
( cái gì, con gì ) là gì? Để:
- Giới thiệu người em yêu quý nhất trong nhà.
- Giới thiệu quyển truyện em thích.
- Theo dõi kiểm tra.
B. HĐƯD :
Tập viết tên riêng của người, núi, sông mà em
Rèn Toán
LUYỆN TẬP: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
Rèn kĩ năng ghi nhớ bảng cộng 8 và thực hiện phép cộng có nhớ
Giải toán có lời văn
II. CHUẨN BỊ : 
 - Phiếu học tập
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A/HĐ THỰC HÀNH :
1.HĐ 1: cá nhân
* Tính nhaåm
8+3 4+8 6+8 8+9
8+8 8+5 8+7 8 + 6
 -Y/C HS HĐ cà nhân ( làm phiếu)
 -GV theo dõi kiểm tra
2. HĐ2: cả lớp
* Ñaët tính roài tính
 38+46 18+25 60 +8 28+28
 -Y/C HS HĐ làm bảng con 
 - 3. HĐ 3 : Nhóm
*Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng
 8+5 8+4 8+18 9+19
 8+9 9+8 18+9 19+8
 8+7 8+6 18+19 19+18
 -Y/C HSKG ( Làm phiếu )
 4. HĐ 4 : Cá nhân 
 * Giaûi baøi toaùn theo toùm taét sau
 Lôùp 2A : 34 hoïc sinh
 Lôùp 2B : 38 hoïc sinh
 Caû hai lôùp : hoïc sinh?
 - Giaùo vieân chaám, chöõa baøi.
B/ HĐ UD : Nhaän xeùt – tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi ñuùng, nhaéc û hoïc sinh veà oân laïi biết .
Ngày soạn: 19/9/2014 
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014
Thủ công 
GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI HOẶC 
GẤP MỘT ĐỒ CHƠI TỰ CHỌN (3 tiết)
I. MỤC TIÊU
Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 
Với HS khéo tay: Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng được. 
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Mẫu máy bay đuôi rời được gấp bằng giấy thủ công. 
Mẫu quy trình gấp máy bay đuôi rời. 
Học sinh :Giấy thủ công có kẻ ô
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
Khởi động 
Cả lớp hát bài tự chọn
Các nhóm lấy đồ dùng học tập
Giới thiệu bài + ghi tựa
Học sinh ghi bài vào vở 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
1/ Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét
Giáo viên giới thiệu mẫu máy bay đuôi rời bằng giấy
Giáo viên cho các nhóm quan sát mẫu máy bay đuôi rời bằng giấy trong nhóm và trả lời câu hỏi. 
Máy bay đuôi rời được làm bằng gì ?
Máy bay đuôi rời gồm các bộ phận nào ?
2. / Hoạt động 2: Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 1
Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm.Các nhóm khác bổ sung ý kiến.
GV nêu tác dụng máy bay đuôi rời trong cuộc sống.
3/ Hoạt động 3: Xem hướng dẫn và làm thử
Mở vở kĩ thuật, xem hướng dẫn máy bay đuôi rời
Làm thử: HS tự tìm hiểu và thực hiện máy bay đuôi rời.(Có thể trao đổi với bạn bên cạnh)
4/ Hoạt động 4: Học sinh trình bày thao tác trước lớp theo cách hiểu của mình.
Giáo viên gọi một học sinh lên bảng làm thử. (1 – 2 bước). Cả lớp quan sát 
Học sinh nêu thắc mắc và giáo viên giải đáp những thắc mắc thao tác khó. 
Giáo viên nhận xét bài máy bay đuôi rời của học sinh.
TIẾT 2 
5/ Hoạt động 5: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Làm mẫu kết hợp quy trình
Bước 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật
Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay
Bước 3 : Làm thân và đuôi máy bay
Bước 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng
Chú ý : Làm chậm một số thao tác khó (thao tác ở bước 2). 
Cần lưu ý học sinh miết thẳng mép gấp
6/ Hoạt động 6: Áp dụng trực tiếp
Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hành máy bay đuôi rời 
Các nhóm thực hành
Giáo viên theo dõi hoạt động của các nhóm 
Sau khi hoàn thành các em treo sản phẩm tại nhóm trước lớp để học sinh cả lớp quan sát, nhận xét.
Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của từng nhóm
TIẾT 3 
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1/ Hoạt động 1: Nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của bài thực hành
Giáo viên nêu nhiệm vụ nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của bài thực hành
Gấp được máy bay đuôi rời 
Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 
2/ Hoạt động 2: Thực hành cá nhân
Giáo viên yêu cầu

File đính kèm:

 • docgiao_an_giang_day_lop_2_tuan_5_nam_2014.doc