Giáo án Địa lý 8

 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á trên bản đồ

 - Trình bày được đặc điểm hình dạng, kích thước lãnh thổ Châu Á:

2 Kỹ năng:

- Đọc và phân tích kiến thức từ bản dồ tự nhiên Châu Á.

- Phân tích các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên.

3.Thái độ:

- HS có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản

 II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Bản đồ tự nhiên Châu Á và tự nhiên thế giới

2. Học sinh

- Đọc trước nội dung bài học ở nhà

 III. Hoạt động trên lớp:

1 Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (không)

3.Bài mới:

GV: Tự giới thiệu bài mới

 

 

doc120 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Địa lý 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ịnh vị trí vùng biển VN? Biển nước ta có đặc điểm gì? Biển có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng? 
3.Bài mới: 
GV: Tự giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1
CH: Dùa vµo s¬ ®å H.25.1 kÕt hîp víi néi dung sgk em h·y cho biÕt:
CH: Thêi kú tiÒn Cambri c¸ch thêi ®¹i chóng ta bao nhiªu triÖu n¨m?
CH: Vµo thêi kú tiÒn Cambri l·nh thæ ViÖt Nam chñ yÕu lµ biÓn hay ®Êt liÒn?
CH: §äc tªn nh÷ng m¶ng nÒn cæ theo thø tù tõ B¾c vµo Nam cña thêi kú nµy?
GV gäi häc sinh lªn ®iÒn vµo b¶n ®å trèng c¸c m¶ng nÒn cæ cña ViÖt Nam, chØ trªn b¶n ®å tù nhiªn n¬i cã c¸c m¶ng nÒn cæ tiÒn Cambri.
Hoạt động 2
CH: Dùa vµo b¶ng 25.1 vµ h×nh 25.1 cho biÕt giai ®o¹n cæ kiÕn t¹o cã thêi gian bao nhiªu?
(- C¸ch ®©y Ýt nhÊt 65 triÖu n¨m	
- KÐo dµi 500 triÖu n¨m)
CH: Em h·y ®äc tªn c¸c m¶ng nÒn cæ h×nh thµnh vµo giai ®o¹n nµy?
CH: C¸c loµi sinh vËt chñ yÕu lµ g×?
CH: Cuèi ®¹i Trung Sinh, ®Þa h×nh l·nh thæ n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g×? LÞch sö ®Þa chÊt, ®Þa h×nh,khÝ hËu, sinh vËt cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo?
(L·nh thæ ®Êt liÒn ®vËn ®éng t¹o nói diÔn ra m¹nh mÏ.
®Nói - rõng c©y ph¸t triÓn d­íi t¸c ®éng cña thiªn nhiªn nhiÖt ®íi giã mïa).
NÕu nh­ giai ®o¹n Cæ kiÕn t¹o phÇn lín l·nh thæ ViÖt Nam lµ ®Êt liÒn, nói ®­îc h×nh thµnh råi bÞ san b»ng th× t¹i sao ®Þa h×nh ngµy nay l¹i phøc t¹p nh­ vËy.
Hoạt động 3 
 CH: Em h·y cho biÕt giai ®o¹n t©n kiÕn t¹o diÔn ra trong giai ®o¹n nµo? Thêi gian?
CH: §Æc ®iÓm næi bËt cña giai ®o¹n nµy lµ g×?
CH: Giai ®o¹n nµy cã ý nghÜa g× ®èi víi sù ph¸t triÓn l·nh thæ n­íc ta hiÖn nay? Cho vÝ dô?
LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam chia lµm 3 giai ®o¹n lín
1. Giai ®o¹n tiÒn Cambri
- C¸ch ®©y 542 triÖu n¨m
- §¹i bé phËn l·nh thæ bÞ n­íc biÓn bao phñ
- Cã mét sè m¶ng nÒn cæ như ViÖt B¾c, Hoµng Liªn S¬n, S«ng M·, Pu Ho¹t, Kon Tum.
- Sinh vËt rÊt Ýt vµ ®¬n gi¶n
- Bầu khí quyển rất ít ooxxi.
- §iÓm næi bËt: LËp nÒn mãng s¬ khai cña l·nh thæ.
2. Giai ®o¹n cæ kiÕn t¹o
- Thêi gian: C¸ch ®©y Ýt nhÊt 65 triÖu n¨m, kÐo dµi 500 triÖu n¨m. 
- Nhiều cuộc vận động tạo núi làm thay đổi hình thể nước ta so với trước.
Phần lớn LTVN đã trở thành đất liền. Một số núi được hình thành.
xuất hiện những khối núi đá vôi hùng vĩ và những bể than đá có trữ lượng lớn.
- Giới SV phát triển mạnh mẽ: Là thời kì cực thịnh của bò sát, khủng long và cây hạt trần.
 - Cuèi giai đoạn cổ kiến tạongo¹i lùc chiÕm ­u thÕ ®Þa h×nh bÞ san b»ng.
- §Æc ®iÓm næi bËt: ph¸t triÓn , më réng vµ æn ®Þnh l·nh thæ
3. Giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o
- C¸ch ®©y 25 triÖu n¨m
- VËn ®éng t¹o nói Hi-ma-lay-a diÔn ra m·nh liÖt.
- Đặc điểm nổi bật
+ Địa hình được nâng cao làm sông ngòi, núi non trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. 
+ Hình thành CN ba dan ( Tây Nguyên) và các ĐB phù sa ( ĐBSH, ĐBSCL).
+ Biển Đông mở rộng và tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa và ĐB châu thổ
+ Giới SV phát triển mạnh mẽ phong phú và hoàn thiện. Sự xuất hiện loài người
4. Củng Cố- Dặn dò
-Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn Cổ kiến tạo phát triển như thế nào:
- Khí hậu nóng ẩm. mưa nhiều.
- Thực vật phát triển mạnh mẽ, rừng rậm rạp.
- Em hãy cho biết những trận dộng đất đã xảy ra ở Điện Biên trong thời gian gần đây?
 Chứng tỏ điều gì? 
- Điện Biên năm 2000: mạnh 5,7 độ Richte.
- Chứng tỏ các hoạt động địa chất hình thành lãnh thổ vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay
- Trả lời các câu hỏi, bài tập sgk/95.
- Làm bài tập bản đồ thực hành bài 25.
- Nghiên cứu bài 26
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1
GV: chia lớp làm 3 nhóm để tìm hiểu 3 giai đoạn hình thành lãnh thổ Việt Nam
- Mỗi nhóm báo cáo một giai đoạn.
- Nhóm khác nhận xét bổ xung
- GV chuẩn kiến thức vào bảng
Dựa vào thông tin sgk + Bảng 25.1 điền tiếp kiến thức vào bảng sau.
Giai đoạn
Tiền Cam-bri
Cổ kiến tạo
Tân kiến tạo
Thời gian
- Cách đây 542 triệu năm 
- Cách nay 65 triệu năm
- Cách nay khoảng 25 triệu năm.
Đặc điểm
- Đại bộ phận LTVN là biển.
- phần đất liền là những mảng nền cổ: Vòm sông chảy, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Kon Tum.
- Các loài SV có rất ít và đơn giản.
- Khí quyển ít Oxi.
- Nhiều cuộc vận động tạo núi làm thay đổi hình thể nước ta so với trước.Phần lớn LTVN đã trở thành đất liền . Một số núi được hình thành
xuất hiện những khối núi đá vôi hùng vĩ và những bể than đá có trữ lượng lớn.
- Giới SV phát triển mạnh mẽ: Là thời kì cực thịnh của bò sát, khủng long và cây hạt trần.
- Cuối gđ ĐH bị bào mòn, hạ thấp => Những bề mặt san bằng cổ
- Địa hình được nâng cao( dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan xi phăng).
- Nhiều quá trình tự nhiên xuất hiện và kéo dài cho tới ngày nay:
+ ĐH Nâng cao làm sông ngòi, núi non trẻ lại, hoạt động mạnh mẽ. 
+ Hình thành CN ba dan ( Tây Nguyên) và các ĐB phù sa ( ĐBSH, ĐBSCL).
+ Biển Đông mở rộng và tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa và ĐB châu thổ
- Giới SV phát triển mạnh mẽ phong phú và hoàn thiện . xuất hiện loài người
Hoạt động 2
Qua kiến thức đã tìmđược em có nhận xét gì về lịch sử phát triển của tự nhiên VN?
Tiết 28 Ngày soạn: 10/2/2014
 Ngày dạy: 11/2/2014
Bài 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Biết Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng
- Hiểu được sự hình thành các mỏ khoáng sản chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất: Ghi nhớ một số vùng mỏ chính và một số địa danh có các mỏ lớn:
+ Vùng mỏ Đông Bắc với các mỏ sắt, ti tan (Thái Nguyên), than (Quảng Ninh).
+ Vùng mỏ BTBộ với các mỏ Crôm (Thanh Hóa), Thiếc, đá quý (Nghệ An),sắt (HàTĩnh)
2.Kỹ năng:
- Đọc bản đồ khoáng sản VN, nhận xét sự phân bố các mỏ khoáng sản ở nước ta. Xác định dược các mỏ khoáng sản lớn và các vùng khoáng sản trên bản đồ.
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở địa phương
II. Phương tiện dạy học
- Bản đồ khoáng sản VN
- Hộp mẫu một số khoáng sản có ở VN
III. Hoạt động trên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: CH : Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta?
3. Bài mới:
GV: Tự giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1
 CH: Tiềm năng tài nguyên khoáng sản nước ta do ngành địa chất đã khảo sát, thăm dò được như thế nào?
CH: Trữ lượng các mỏ khoáng sản ở mức độ nào? Kể tên một số khoáng sản có trữ lượng lớn mà em biết?
CH: Dựa vào bảng 26,1.Tìm và xác định các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn trên bản đồ?
 CH: Tại sao nước ta lại giàu tài nguyên khoáng sản như vậy?
Hoạt động 2
CH: Nêu tên từng loại khoáng sản hình thành ở mỗi giai đoạn
CH: Nhận xét mối quan hệ giữa địa chất và khoáng sản
Hoạt động 3
Dựa sự hiểu biết và thông tin sgk mục 3 hãy:
CH: Cho biết thực trạng việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở nước ta hiện nay?
CH: Các biện pháp cơ bản trong vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản?
1.Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản:
- Khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại có khoảng 5000 điểm quặng, 60 loại khoáng sản.
- Phần lớn các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn: Than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit…
- Do nằm ở khu vực giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng lớn ĐTH và TBD
2. Sự hình thành một số mỏ khoáng sản ở nước ta
- Mỗi giai đoạn kiến tạo hình thành nên một số khoáng sản đặc trưng (bảng kiến thức 
 + Giai ®o¹n Cambri: cã c¸c má than chì, đồng, sắt, đá quý…ph©n bè t¹i c¸c nÒn cæ, ®¸ bÞ biÕn chÊt m¹nh...
+ Giai ®o¹n Cæ kiÕn t¹o.
Giai ®o¹n nµy cã nhiÒu vận ®éng t¹o nói lín s¶n sinh rÊt nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n phân bố khắp lãnh thổ như: apatit, than, sắt, thiếc, vàng, đá vôi…
+ Giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o
Kho¸ng s¶n chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn….
3. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản:
a.Thực trạng:
- Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi
 - Hiện nay 1 số khoáng sản có nguy cơ bị cạn kiệt, sử dụng còn lãng phí.
- Việc khai thác một số khoáng sản đã làm ô nhiễm môi trường 
b. Biện pháp bảo vệ:
- Phải khai thác hơp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.
- Cần thực hiện nghiêm luật khoáng sản của Nhà nước ta.
4. Củng cố - Dặn dò
-Hãy kể tên các mỏ khoáng sản chính có ở địa phương mà em biết? 
- Chứng minh nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng?
- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/98
- Làm bài tập bản đồ thực hành bài 26.
- Chuẩn bị bài thực hành "Đọc bản đồ VN": Chuẩn bị theo nội dung bài tập 1 và 2 trang 100 sgk
TUẦN : 25 Ngày soạn: 16/2/2014
 Tiết : 29 Ngày dạy: 17,18/2/2014
Bài 27 THỰC HÀNH
 ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
(PHẦN HÀNH CHÍNH VÀ KHOÁNG SẢN)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, tổ chức hành chính của nước ta
- Củng cố các kiến thức về tài nguyên khoáng sản của VN
2. Kỹ năng:
- Đọc bản đồ hành chính và khoáng sản
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở địa phương
II. Phương tiện dạy học
- Bản đồ hành chính và bản đồ khoáng sản Việt Nam 
- Bảng phụ
III. Hoạt động trên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: CH: 1. Chứng minh Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản?
2. Cho biết vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản hiện nay ở nước ta như thế nào?
3 Thực hành:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1
Dựa H23.2(sgk/82)hãy xác định vị trí tiếp giáp của tỉnh Thanh Hoá ?
- HS lên báo cáo chỉ ra trên bản đồ.
- HS khác nhận xét, bổ xung.
- GV chuẩn kiến thức 
Hoạt động 2
 CH: Dựa bảng 23.2(sgk/84) 1) Hãy tính xem từ cực Bắc -> cực Nam nước ta kéo dài trên bao nhiêu độ vĩ tuyến? Từ cực Tây-> cực Đông nước ta rộng bao nhiêu độ kinh tuyến?
Hoạt động 3
Nhóm. Dựa bảng 23.1(sgk/83) các nhóm làm theo yêu cầu như trong sgk (kẻ bảng: Lưu ý chỉ cần đánh dấu X vào các tỉnh ven biển là đủ) 
- Nhóm 1+2: 21 tỉnh đầu tiên.
- Nhóm 3+4: từ tỉnh 22 đến43 .
- Nhóm 5+6: Từ tỉnh 44 đến 63
Hoạt động 4
Dựa bản đồ khoáng sản VN H26.1(sgk/97). Hãy xác định Kí hiệu, nơi phân bố các mỏ khoáng sản chính trên bản đồ điền vào bảng.
I.Đọc bản đồ Hành chính VN:
1.Vị trí giới hạn tỉnh Thanh Hoá
 Phía Bắc giáp tỉnh Ninh Bình, Hoà Bìn

File đính kèm:

  • docGA dia li 8 ca nam.doc