Ðề 2 thi giáo viên giỏi hoá học năm học 2011-2012 thời gian làm bài: 150 phút

Câu I(4đ)

a, Cho Ba kim loại vào các dung dịch MgCl

2

, FeCl

2

, AlCl

3, (NH

4

)

2CO3

. Nêu hiện tượng và

viết PTHH

b, Trong một dung dịch có các ion Ca

2+

, Na

+

, Mg

2+

, HCO

3

-, Cl

-. Hãy nêu và giải thích:

-Trong dung dịch có những chất nào?

-Khi cô cạn dung dịch thu được những chất nào?

pdf1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề 2 thi giáo viên giỏi hoá học năm học 2011-2012 thời gian làm bài: 150 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P
ho
ng
 G
D
P
ho
ng
 G
D
 1
UBND HUYỆN BÁ THƯỚC 
 PHÒNG GD & ðT 
ðỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI HOÁ HỌC 
NĂM HỌC 2011-2012 
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao ñề ) 
 ðề số 14 
Câu I(4ñ) 
a, Cho Ba kim loại vào các dung dịch MgCl2, FeCl2, AlCl3, (NH4)2CO3 . Nêu hiện tượng và 
viết PTHH 
b, Trong một dung dịch có các ion Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3
-, Cl-. Hãy nêu và giải thích: 
-Trong dung dịch có những chất nào? 
-Khi cô cạn dung dịch thu ñược những chất nào? 
Câu II (6ñ) : 
 a. Có 3 lọ ñựng 3 hỗn hợp bột (Al + Al2O3), (Fe+Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Dùng 
phương pháp hoá học ñể nhận biết chúng. 
b. Laøm laïnh 1877 gam dung dòch baõo hoøa CuSO4 töø 850C xuoáng 250C. Hoûi coù bao 
nhieâu gam CuSO4.5H2O taùch ra. Bieát ñoä tan CuSO4 850C laø 87,7 gam vaø ôû 250C laø 40 
gam. 
Câu III (4ñ) : 
 Cho 12,72g hỗn hợp Cu, CuO, Cu(NO3)2 tác dụng vừa ñủ với 240ml dung dịch HNO3 
1M thu ñược 0,224l khí NO (ñktc) và dung dịch A. Cho 2,7g bột Al và dung dịch A rồi lắc 
ñến khi phản ứng xong, ñược kim loại A và dung dịch B. Cho 200ml dung dịch NaOH vào 
dung dịch B, sau khi phản ứng xong lọc lấy kết tủa nung ñến khối lượng không ñổi thu 
ñược 3,06g chất rắn. 
a.Tính số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban ñầu. 
b.Tính nồng ñộ mol của dung dịch NaOH 
Câu IV (6ñ) : 
 1. ðốt cháy 6,11l khí (136,50C, 2,2atm) hỗn hợp X gồm một ankan và một anken rồi cho 
sản phẩm cháy quá bình ñựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 61,2g và có 
90g kết tủa. Tìm các CTPT của hiñrocacbon 
 2. 
a, Nêu ñặc ñiểm của phản ứng este hoá và cho biết vai trò của axit sunfuric trong phản ứng 
este hoá. 
b, Nêu 2 phương pháp nâng cao hiệu suất của phản ứng este hoá 
c, Có thể ñiều chế etylaxetat bằng cách ñun nóng rượu etylic với giấm có axit sunfuric làm 
xúc tác ñược không? 
Cho biết Cu =64, O = 16, N= 14, Al= 27, C =12, Ca= 40, S= 32. 
P
ho
ng
 G
D

File đính kèm:

  • pdfĐê số 14.pdf