Đề trắc nghiệm môn hoá đề số 1

Caâu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO.

A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no

C. Xeton D. Tất cả đều đúng

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề trắc nghiệm môn hoá đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ 
ĐỀ SỐ 1
Caâu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. 
A. Rượu không no đơn chức 	B. Anđehit no 
C. Xeton 	D. Tất cả đều đúng 
Caâu 2:Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp điện tử : 
KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: 
A. 2,3,3,1,3 	B. 1,3,3,1,3 
C. 2,6,3,1,3 	D. 1,6,3,1,3 
Caâu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là: 
A. CH3CHO 	B. CH2=CH-CHO 
C. HCHO 	D. C2H5CHO 
Caâu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là: 
A. Be và Mg 	B. Ca và Sr 
C. Mg và Ca 	D. Sr và Ba 
Caâu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: 
A. CH3-CH2-OH 	B. CH2=CH-CH2-CH2-OH 
 	C. CH3-CH=CH-CH2-OH 	D. CH2=CH-CH2-OH . 
Caâu 6: Cho phaûn öùng Na2SO3 +KMnO4 + H2O → coù saûn phaåm laø: 
A. Na2SO4, KOH, K2MnO4, 	B.SO3 MnO2, KOH 
 C. Na2SO4, MnO2, KOH 	D. Caùc chaát khaùc 
Caâu 7: Moät chaát höõu cô X chöùa C, H, O chæ chöùa moät loaïi chöùc cho 2,9g X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc 21,6g Ag. Vaäy X coù theå laø: 
A. HCHO 	B. OHC – CHO 
C. CH2(CHO)2 	D. CH3 – CHO 
Caâu 8: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø: 
A. 0,45 M 	B. 0,9 M 
 	C. 1,2 M 	D. 2,5 M 
Caâu 9: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø: 
A. 6,3% 	B. 1,575% 	 C. 3% 	D. 3,5875% 
Caâu 10: Hai hydrocacbon A, B laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù tæ khoái hôi so vôùi H2 baèng 12,65. Vaäy A, B coù theå laø: 
A. CH4, C2H6 	B. C2H4 , C3H6 	C. C2H2 , C3H4 	D. C3H4, C4H6 
Caâu 11:Cho 3g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc H2 trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö, thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñkc). Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc mg raén. Vaäy m coù theå baèng: 
A. 7,32g 	B. 5,016g 	C. 2,98g 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 12:Hoãn hôïp X goàm: C3H8, C4H10 coù tæ khoái ñoái vôùi H2 baèng 25,5. Thaønh phaàn % theo soá mol laø: 
A. 20 vaø 80 	B. 50 vaø 50 	 C. 25 vaø 75 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 13: X laø nguyeân toá nhoùm VA. Coâng thöùc hidroxit (trong ñoù X theå hieän soá oxi hoùa cao nhaát) naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng : 
A. HXO3 	B. H3XO3 	 C. H4X2O7 	D. H3XO4 
Caâu 14: So sánh tính axit của các chất sau đây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2), 
HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) 
A. (3) > (2) > (1 ) > (4) 	B. (4) > (2) > (1 ) > (3) 
C. (4) > (1) > (3). > (2) 	D. Kết quả khác 
Caâu 15: Ñoát chaùy 1,68 lít hoãn hôïp CH4, C2H4 (ñkc) coù M =20 ; thu x gam CO2. Vaäy x baèng : 
A. 6,6g 	B. 4,4g 	C. 3,3g 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 16: Ñoát chaùy Chaát höõu cô A coù mCO2: mH2O = 1,833. Vaäy CTCT cuûa A laø: 
A. C3H7OH 	B. CH3 O C2H5 C. Glyxeârin 	D. a,b,c ñeàu ñuùng. 
Caâu 17: Ñoát chaùy ankan X coù mol X : mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X seõ thu ñöôïc toái ña maáy olefin ? 
A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 4 
Caâu 18: Hydrocacbon coù %H = 14,29 vaø khoâng coù ñoàng phaân seõ coù CTPT laø: 
A. C2H4 	B. C4H10 	C. C3H6 	D. a,c ñeàu ñuùng 
Caâu 19:Ñoát chaùy hydrocacbon A coù mCO2: mH2O = 4,889. Vaäy CTTN cuûa A laø: 
A. (CH2)n 	B. (C2H6)n 	C. (CH3)n 	D. (CH)n 
Caâu 20: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là: 
A. C2H4O 	B. C3H6O 	C. C4H8O 	D. C5H10O 
Caâu 21:Khi daãn moät luoàng khí clo qua dung dòch KOH loaõng nguoäi thu ñöôïc saûn phaåm coù chöùa: 
A. KClO 	B. KClO2 	C. KClO3 	D . Khoâng phaûn öùng 
Caâu 22: Khi cho Cl2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc clorua voâi. Vaäy coângthöcù cuûa clorua voâi laø: 
A. Ca(OCl)2 	B. CaOCl2 C. CaCl2 vaø Ca(OCl)2 D. b,c ñeàu ñuùng 
Caâu 23: Ñoát röôïu A. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng ddCa(OH)2 dö; thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 2,04 gam. Vaäy A laø: 
A. CH3OH 	B. C2H5 OH C. C3H7OH D. C4H9OH 
Caâu 24: Hoøa tan heát 1,62g baïc baèng axit noàng ñoä 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu ñöïoc NO.Theå tích dung dòch axitnitric toái thieåu caàn phaûn öùng laø : 
A. 4ml 	B. 5ml 	C. 7,5ml 	D. Giaù trò khaùc 
Caâu 25:Moät oxit kim loaïi: M x Oy trong ñoù M chieám 72,41% veà khoái löôïng . Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng CO, thu ñöôïc 16,8 gam M. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M naøy baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc 1 muoái vaø x mol NO2.Vaäy x coù giaù trò naøo? 
A. 0,45 	B. 0,6 	C. 0,75 	D. 0,9 
Caâu 26: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: 
A. CH3COOH và C2H5COOH 	C. HCOOH và HOOC-COOH 
B. HCOOH và C2H5COOH 	D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH 
Caâu 27: Cho 1,152g hoãn hôïp Fe, Mg vaøo 0,1 lít dung dòch AgNO3. Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc 5,792g hoãn hôïp 2 kim loaïi . Vaäy % Mg laø: 
A. 58,34% 	B. 41,66% 	C. 72,2% 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 28: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu ñược 55,5g muối khan.Kim loaïi treân seõ laø: 
A. Ca 	B. Sr 	C. Ba 	D. Mg 
Caâu 29: Coù 3 chaát raén Ba(HCO3)2, Mg(HCO3)2, (NH4)2CO3 kí hieäu A, B, C. Laáy chaát B nung thu chaát raén B1. Cho B1 vaøo H2O thu dung dòch B2. Vaäy: 
A. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 laø Mg(OH)2 
B. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 Ba(OH)2 
C. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 BaCO3 
D. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3 
Caâu 30: 30g hoãn hôïp Cu, Fe taùc duïng ñuû vôùi 14lít khí Cl2 (ñkc). Vaäy %Cu theo khoái löôïng : 
	A. 45% 	B. 60% 	C. 53,33% 	D. 35,5% 
Caâu 31: Đốt cháy hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau, ta thu được khi CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. Công thức phân tử 2 rượu lần lượt là: 
A. CH4O và C3H8O 	B. C2H6O và C3H8O 
C. CH4O và C2H6O 	D. C2H6O và C4H10O 
Caâu 32: Cho 2,8g boät Fe vaø 2,7g boät Al vaøo dung dòch coù 0,175mol Ag2SO4 . Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc x gam hoãn hôïp 2 kim loaïi. Vaäy x laø: 
A. 39,2g 	B. 5,6g 	C. 32,4g 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 33: Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin : 
A. CH3NH2 và C4H9NH2 	B. CH3NH2 và C2H5NH2 
C. C3H7NH2 	D. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2 
Caâu 34: Cho phaûn öùng : C4H6O2 + NaOH→ B + D; D + Z → E + Ag B coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ñöôïc töø CH4 vaø C2H6. Vaäy B coù theå laø: 
A. CH3COONa 	B. C2H5COONa 
C. a, b ñeàu ñuùng 	D. a, b ñeàu sai 
Caâu 35: Hai chất hữu cơ A, B đều có công thức phân tử C3H4O2. Cho 0,1 mol mỗi chất tác dụng với NaOH dư, ta lần lượt thu được các muối natri có khối lượng tương ứng là 9,4g; 6,8g. CTCT của A và B : 
A. CH3COOH và HCOOCH3 
B. CH2=CH - COOH và HCOO-CH=CH2 
C. C2H5COOH và CH3COOCH3 
D. Caùc coâng thöùc khaùc 
Caâu 36:Cho 9,4g K2O vaøo 200g dung dòch KOH 5,6% thu dung dòch A x%. Vaäy x laø: 
A. 8% 	B. 9,6% 	C. 10,7% 	D. Keát quaû khaùc 
Caâu 37:Troän V1 lit dung dòch H2SO4 coù pH = 3 vôùi V2 lit dung dòch NaOH coù pH = 12 ñeå ñöôïc dung dòch coù pH = 4, thì tyû leä V1: V2 coù giaù trò naøo? 
A. 9:11 	B. 101:9 	C. 99:101 	D. Tyû leä khaùc 
Caâu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của X là: 
A.C3H8O2 	B. C3H8O3 	C. C4H8O2 	D. C5H10O2 
Caâu 39: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ? 
A. 5/6 	B. 5/3 	C. 8/3 	D. 10/3 
Caâu 40: Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,2 gam Ag. CTCT của X: 
A. CH3CHO 	B. C2H5CHO 
C. HCHO 	D. C3H7CHO 
========================
 Vĩnh Viễn - TP Hồ Chí Minh

File đính kèm:

  • doc1.doc
Giáo án liên quan