Đề trắc nghiệm este

Câu 1. So sánh tính axit của: a.Acrylic (A) ; CH2=CH-CH2-COOH (B) ; a.Crotonic (C) và CH3CH2COOH (D) :

a)D < c="">< b="">< a="" b)d="">< b="">< c="">< a="" c)d="">< c="">< a="">< b="" d)c="">< d="">< a=""><>

Câu 2.CTĐGN của axit Cacboxylic mạch thẳng A là CHO.Cứ 1mol A tác dụng hết với dd NaHCO3 dư giải phóng 2mol CO2.Dùng P2O5 để đehđrat hoá thu được chất B có cấu tạo mạch vòng.1mol B khi phản ứng với dd NaHCO3 dư cũng cho 2mol CO2.Xác định CTCT của A,nếu biết 1mol A có thể phản ứng với 2mol hiđro :

a)cis-HOOC-CH=CH-COOH b)trans-HOOC-CH=CH-COOH

c)HOOC-CO-CH(CH3)-CO-COOH d)Tất cả đều đúng

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề trắc nghiệm este, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 8
Câu 1. So sánh tính axit của: a.Acrylic (A) ; CH2=CH-CH2-COOH (B) ; a.Crotonic (C) và CH3CH2COOH (D) :
a)D < C < B < A	 b)D < B < C < A	 c)D < C < A < B	 d)C < D < A < B
Câu 2.CTĐGN của axit Cacboxylic mạch thẳng A là CHO.Cứ 1mol A tác dụng hết với dd NaHCO3 dư giải phóng 2mol CO2.Dùng P2O5 để đehđrat hoá thu được chất B có cấu tạo mạch vòng.1mol B khi phản ứng với dd NaHCO3 dư cũng cho 2mol CO2.Xác định CTCT của A,nếu biết 1mol A có thể phản ứng với 2mol hiđro :
a)cis-HOOC-CH=CH-COOH	 b)trans-HOOC-CH=CH-COOH
c)HOOC-CO-CH(CH3)-CO-COOH	 d)Tất cả đều đúng
Câu 3.Hợp chất A đơn chức chứa C,H,O.Đốt cháy hoàn toàn A ta có nO2 = nCO2 = 1,5.nH2O.Biết A phản ứng được với dd NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc.CTCT của A là :
a)CH2=CH-COOH	 b)HCOO-CH=CH2	 c)OHC-COOH	 d)HCOO-CH2CH3
Câu 4.Este X không no mạch hở có dX/O2 = 3,125.Khi cho X tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra 1 Anđehit và 1 muối hữu cơ.Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X :
a)2	 b)3	 c)4	 d)5
Câu 5.A là axit hữu cơ đơn chức mạch hở.Đốt cháy 1,72g A cần dùng hết 2,016 lit O2(đktc).Biết A có cấu tạo mạch thẳng và dễ tham gia phản ứng trùng hợp trong đk thích hợp.Tên gọi của A là :
a)Axit metacrylic	 b)Axit but-2-enoic	 c)Axit but-3-enoic	 d)Axit acrylic
Câu 6.Cho các hoá chất sau : dd NaOH,dd Br2,dd NH3,dd Na2CO3 đậm đặc.Có bao nhiêu hoá chất không thể dùng làm thuốc thử để phân biệt axit benzoic và phenol.
a)1	 b)2	 c)3	 d)4
Câu 7.Xà phòng hoá hoàn toàn 36g hỗn hợp 2 este : vinyl fomiat và etylen sucxinat bằng dd NaOH 1M.Thể tích dd NaOH cần dùng là :
a)250ml	 b)333ml	 c)500ml	 d)Không xác định
Câu 8.Từ 3 axit béo : Stearic,Panmitic và Oleic có thể tạo ra bao nhiêu loại chất béo (triglixerit) khác nhau.
a)6 b)9 c)12 d)18
Câu 9.Người ta lấy 1 loại chất béo là trieste của axit stearic để sản xuất xà phòng.Biết rằng để xà phòng hoá hoàn toàn 14g chất béo nói trên cần 480ml KOH 0,1M.Chỉ số axit của loại chất béo này là :
a)72	 b)120	 c)192	 d)Không xác định
Câu 10.Este A được tạo bởi axit no hai chức mạch hở và rượu no ba chức mạch hở.Hàm lượng ngtố H trong A là 2,89%.Biết trong A không chứa chức hoá học nào khác.Hãy xác định A ?

File đính kèm:

  • docAxitEste nang cao.doc