Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2014 môn thi : hóa - Khối a và khối b mã đề : 729

Câu 1 : Tên thay thế của CH3 - CH = O là

 A. metanal B. metanol C. etanol D. etanal

Câu 2: Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là

 A. Fe B. Al C. Zn D. Mg

Câu 3: Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khi H2 (đktc). Giá trị của V là

 A. 6,72 B. 4,48 C. 3,36 D. 7,84

Câu 4: Hiđrocacbon X tác dụng với brom, thu được dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với H2 bằng 75,5. Chất X là

 A. 2,2-đimetylpropan B. pentan C. 2-metylbutan D. but-1-en

Câu 5: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cữu có thể dùng dung dịch nào sau đây?

 A. CaCl2 B. Na2CO3 C. Ca(OH)2 D. KCl

Câu 6: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

 A. Muối ăn B. Thạch cao C. Phèn chua D. Vôi sống

 

doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1762 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2014 môn thi : hóa - Khối a và khối b mã đề : 729, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39 ; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108. 
ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1 : Tên thay thế của CH3 - CH = O là 
	A. metanal 	B. metanol 	C. etanol 	D. etanal 
Câu 2: Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là 
	A. Fe 	B. Al 	C. Zn 	D. Mg 
Câu 3: Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khi H2 (đktc). Giá trị của V là 
	A. 6,72 	B. 4,48 	C. 3,36 	D. 7,84 
Câu 4: Hiđrocacbon X tác dụng với brom, thu được dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với H2 bằng 75,5. Chất X là 
	A. 2,2-đimetylpropan B. pentan 	C. 2-metylbutan 	D. but-1-en 
Câu 5: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cữu có thể dùng dung dịch nào sau đây? 
	A. CaCl2 	B. Na2CO3 	C. Ca(OH)2 	D. KCl 
Câu 6: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây? 
	A. Muối ăn	B. Thạch cao 	C. Phèn chua 	D. Vôi sống 
Câu 7: Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là 
	A. C2H3COOCH3 B CH3COOC2 H3 	C. HCOOC3H5 	D. CH3COOC2H5 
Câu 8: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là 
	A. 2 	B. 4 	C. 5 	D. 3 
Câu 9:Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3- ; 0,15 mol CO32 và - 0,05 mol SO42- . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là 
	A. 33,8 gam 	B. 28,5 gam 	C. 29,5 gam 	D. 31,3 gam 
Câu 10: Cho các chất :HCHO, , HCOOH, CH3CHO và C2H2 . Số chất có phản ứng tráng bạc là 
	A. 1 	B. 3	 C. 2 	D. 4 
Câu 11: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 
	X + NaOH Y + Z 
	Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 +2NH4NO3 + 2Ag
	Chất X là 
	A. etyl format 	B. metyl acrylat 	C. vinyl axetat 	D. etyl axetat 
Câu 12: Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây? 
	A. NaOH 	B. MgCl2 	C. ZnO 	D. CaCO3 
Câu 13: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là 
	A. 8,96 lít 	B. 6,72 lít 	C. 17,92 lít 	D. 11,2 lít 
Câu 14: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? 
	A. CH2=CH-CN	B. CH2=CH-CH3	C. H2N-(CH2)5-COOH D. H2N-(CH2)6-NH2
Câu 15: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ và 9 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 
	A. 32,4 	B. 16,2 	C. 21,6 	D. 43,2 
Câu 16: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường? 
	A. Benzen 	B. Axetilen 	C. Metan 	D. Toluen 
Câu 17: Cho phương trình hóa học : aAl + bH2SO4 c Al2(SO4)3 + dSO2 + eH2O
Tỉ lệ a : b là 
	A. 1 : 2 	B. 1 : 3 	C. 1 : 1 	D . 2 : 3 
Câu 18 : Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl? 
	A. NaCrO2 	B. Cr(OH)3 	C. Na2CrO4 	D. CrCl3 
Câu 19: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là 
	A. Na 	B. K 	C. Li 	D. Rb 
Câu 20: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0.05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là 
	A. 6755 	B. 772 	C. 8685 	D. 4825 
Câu 21: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là 
	A. CH3COOH 	B. C2H5OH 	C. HCOOCH3	 	D. CH3 CHO 
Câu 22: Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C8H10 là 
	A. 4 	B. 2 	C. 5 	D. 3 
Câu 23: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? 
	A. Glyxin 	B. Phenylamin 	C. Metylamin 	D. Alanin 
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol (C6H5OH)? 
A. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím 
B. Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa 
C. Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức 
D. Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng 
Câu 25: Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây: 
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3 ? 
	A. Cách 1 	B. Cách 2 	C. Cách 3 	D. Cách 2 hoặc Cách 3 
Câu 26: Cation R+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là 
	A. chu kì 3, nhóm VIIIA	 	B. chu kì 4, nhóm IIA 
	C. chu kì 3, nhóm VIIA	 D. chu kì 4, nhóm IA 
Câu 27: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường? 
	A. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S 	
	B. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH 
	C. Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3 
	D. Cho CuS vào dung dịch HCl 
Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm hai kim loại. Hai kim loại trong Y và muối trong X là 
	A. Al, Ag và Zn(NO3)2 	B. Al, Ag và Al(NO3)3 	
	C. Zn, Ag và Al(NO3)3 	D. Zn, Ag và Zn(NO3)2 
Câu 29: Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ Z, có tỉ khối hơi so với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
	A. 6,0 	B. 6,4 	C. 4,6 	D. 9,6 
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là 
	A. 40,40 	B. 31,92 	C. 36,72 	D. 35,60 
Câu 31: Cho 2.19g hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là 
	A. 6,39 gam 	B. 8,27 gam 	C. 4,05 gam 	D. 7,77 gam 
Câu 32: Chất nào sau đây là hợp chất ion? 
	A. SO2 	B. K2O 	C. CO2	 	D. HCl 
Câu 33: Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch 
	A. NaCl 	B. CuCl2 	C. Ca(OH)2 	D. H2SO4 
Câu 34: Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit matic phản ứng được với tối đa 2 mol NaHCO3. Công thức của axit matic là 
	A.CH3OOC-CH(OH)-COOH 	B.HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO 
	C.HOOC-CH(OH)-CH2-COOH	 D.HOOC-CH(CH3)-CH2-COOH 
Câu 35: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng 
	A. 18,67% 	B. 12,96% 	C. 15,05% 	D. 15,73% 
Câu 36: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 
	A. 75% 	B. 44% 	C. 55% 	D. 60% 
Câu 37: Cho 0,1 mol axit - aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
	A.11,10 	B. 16,95 	C. 11,70 	D. 18,75 
Câu 38: Cho các phản ứng hóa học sau: 
(a) S + O2 SO2
(b) S + 3F2 SF6
(c) S + Hg HgS 
(d) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
Số phản ứng trong đo S thể hiện tính khử là 
	A.2 	B. 3 	C. 1 	D. 4 
Câu 39: Cho hệ cân bằng trong một bình kín : ; N2(k) + O2(k) 2NO(k) rH > 0 
Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi 
	A. tăng nhiệt độ của hệ 	B. giảm áp suất của hệ 
	C. thêm khí NO vào hệ 	D. thêm chất xúc tác vào hệ 
Câu 40: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là 
	A. 6,4 gam 	B. 8,4 gam. 	C. 11,2 gam. 	D. 5,6 gam. 
Câu 41: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là 
	A. 0,5. 	B. 0,6. 	C. 0,4. 	D. 0,3. 
Câu 42: Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là 
	A. 1,17. 	B. 2,34. 	C. 1,56. 	D. 0,78. 
Câu 43: Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện? 
	A. Mg + FeSO4 MgSO4 + Fe. 	B. CO + CuO Cu + CO2. 
	C. CuCl2 Cu + Cl2. 	D. 2Al2O3 4Al + 3O2. 
Câu 44: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là 
	A. 3. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 4. 
Câu 45: Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+ ) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là 
	A. 0,32. 	B. 0,16. 	C. 0,04. 	D. 0,44. 
Câu 46: Cho 23,7 gam KMNO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là 
	A. 3,36. 	B. 6,72. 	C. 8,40. 	D. 5,60. 
Câu 47: Chia m gam ancol X thành hai phần bằng nhau: 
	- Phần một phản ứng hết với 8,05 gam Na, thu được a gam chất rắn và 1,68 lít khí H2 (đktc). 
	- Phần hai phản ứng với CuO dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 
	A. 8,25. 	B. 18,90. 	C. 8,10. 	D. 12,70. 
Câu 48: Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom? 	
	A. N2. 	B. SO2. 	C. CO2. D. H2. 
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng, thu được 4,704 lít khí CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Giá trị của m là 
	A. 4,98.	B. 4,72. 	C. 7,36. 	D. 5,28. 
Câu 50: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít

File đính kèm:

  • docde thi cao dang nam 2014.doc
Giáo án liên quan