Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:

A. chủ yếu là các axit béo no B. chủ yếu là các axit béo chưa no

C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. ancol chưa no

Câu 2: Hợp chất nào sau đây có đầy đủ tính chất 1 anđehit

A. glucozơ, fructozơ, saccarozơ. B. glucozơ

C. glucozơ, fruc D. fructozơ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HOÁ 12
Thời gian làm bài: phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo no	B. chủ yếu là các axit béo chưa no
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no	D. ancol chưa no
Câu 2: Hợp chất nào sau đây có đầy đủ tính chất 1 anđehit
A. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.	B. glucozơ
C. glucozơ, fruc	D. fructozơ.
Câu 3: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.
A. 4	B. 2	C. 5	D. 3
Câu 4: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?
A. Este đơn chức	B. Muối	C. Chất béo	D. Etyl axetat
Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng đun nóng thu được sản phẩm là :
A. cả glucozơ và fructozơ	B. mantozơ
C. glucozơ	D. fructozơ
Câu 6: Để nhận biết tinh bột ta dùng chất nào sau đây.
A. dùng nước brôm	B. Dùng iôt	C. dùng Cu(OH)2.	D. Dùng AgNO3/NH3.
Câu 7: Phát biểu nào về glucozơ là không đúng.
A. trong tự nhiên, glucozơ tồn tại chủ yếu ở 2 dạng mạch vòng: α, β.
B. dạng mạch hở, glucozơ là poliancol
C. dạng mạch hở, glucozơ là 1 anđehit
D. glucozơ là đừơng mía
Câu 8: Công thức chung của este no đơn chức là:
A. CnH2n-2O2 (n≥4)	B. CnH2nO2 (n≥2)	C. CnH2nO2 (n≥3)	D. CnH2n+2O2 (n≥2)
Câu 9: Sử dụng 1 tấn khoai (chứa 19% tinh bột) để điều chế glucozơ. Tính khối lượng glucozơ thu được, biết hiệu suất phản ứng đạt 70%
A. 630 kg	B. 675 kg	C. 700 kg.	D. 1286 kg
Câu 10: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A. CH3COOC2H5 ,C4H9OH , C3H7COOH	B. C3H7COOH, CH3COOC2H5, C4H9OH
C. C4H9OH , C3H7COOH, CH3COOC2H5.	D. C3H7COOH, C4H9OH, CH3COOC2H5,
Câu 11: Chất nào sau đây không là este ?
A. CH3COOH.	B. HCOOCH3.	C. CH3-COO-C6H5.	D. CH3-COO-CH3.
Câu 12: CH3-COO-CH=CH-CH3. Điều chế từ CH3COOH với chất nào ?
A. CH3-CH2=CH2-OH	B. C2H5OH	C. CH≡C-CH3.	D. HOCH2-CH2=CH3.
Câu 13: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy bị thuỷ phân trong môi trường axit, nóng.
A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 14: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ
A. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ.	B. Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ.
C. Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ	D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.
Câu 15: Hợp chất nào sau đây được gọi là monosaccarit ?
A. CH2OH-[CHOH]4 -COOCH3.	B. CH2OH-[CHOH]4-CH=O
C. CH2OH-[CHOH]4-COOH	D. CH2OH-[CHOH]4 -CH2OH
Câu 16: Chất nào sau đây dùng làm xà phòng:
A. CH3-[CH2]14-COOH	B. CH3-COONa
C. CH3-[CH2]14-COOCa	D. CH3-[CH2]14-COONa
Câu 17: CH3-COO-C2H5 có tên gọi là:
A. etyl axetat	B. metyl benzoat	C. etyl glixerat.	D. vinyl fomat
Câu 18: Đun C2H5-COO-CH3 với NaOH ta thu được muối
A. C2H5-COONa và CH3-COONa	B. HCOONa
C. C2H5-COONa.	D. CH3-COONa
Câu 19: Tính khối lượng gạo (chứa 80% tinh bột) cần lấy để điều chế được 10 lít ancol etylic 36,80. Biết hiệu suất phản ứng điều chế đạt 50%. Cho biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml;
A. 8100 gam	B. 16200 gam	C. 20250 gam.	D. 12960 gam
Câu 20: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch glucơzơ và dung dịch fructozơ ?
A. AgNO3 / dd NH3 t0.	B. H2/Ni,t0	C. nước brom.	D. Cu(OH)2
Câu 21: Thuốc nào có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch sau: glixerol, glucozơ và anđehit axetic.
A. dung dịch AgNO3/NH3.	B. Na.
C. Cu(OH)2	D. nước brom
Câu 22: Thuỷ phân chất nào cho 1 loại monosaccarit.
A. Saccarozơ	B. Xenlulozơ
C. Tinh bột	D. Tinh bột và Xenlulozơ
Câu 23: Một este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun X với NaOH thu được muối CH3-COONa. Vậy công thức cấu tạo của X là:
A. CH3-COO-C2H5.	B. CH3-COO-(CH3)CH3.
C. CH3-COO-CH3.	D. C2H5-COO-CH3.
Câu 24: CH3-COO-C2H5 phản ứng được với:
A. Na	B. dung dịch AgNO3/NH3.
C. dung dịch brom	D. Dung dịch NaOH
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docKIEM TRA LAN I_HOÁ 12 CƠ BẢN_132.doc
Giáo án liên quan