Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1: Hợp chất nào sau đây được gọi là monosaccarit ?

A. CH2OH-[CHOH]4-COOH B. CH2OH-[CHOH]4 -CH2OH

C. CH2OH-[CHOH]4-CH=O D. CH2OH-[CHOH]4 -COOCH3.

Câu 2: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch glucơzơ và dung dịch fructozơ ?

A. Cu(OH)2 B. H2/Ni,t0 C. AgNO3 / dd NH3 t0. D. nước brom.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 thời gian làm bài: 30 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HOÁ 12
Thời gian làm bài: phút; 
(24 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Hợp chất nào sau đây được gọi là monosaccarit ?
A. CH2OH-[CHOH]4-COOH	B. CH2OH-[CHOH]4 -CH2OH
C. CH2OH-[CHOH]4-CH=O	D. CH2OH-[CHOH]4 -COOCH3.
Câu 2: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch glucơzơ và dung dịch fructozơ ?
A. Cu(OH)2	B. H2/Ni,t0	C. AgNO3 / dd NH3 t0.	D. nước brom.
Câu 3: Để nhận biết tinh bột ta dùng chất nào sau đây.
A. dùng nước brôm	B. dùng Cu(OH)2.	C. Dùng AgNO3/NH3.	D. Dùng iôt
Câu 4: CH3-COO-C2H5 có tên gọi là:
A. etyl axetat	B. vinyl fomat	C. etyl glixerat.	D. metyl benzoat
Câu 5: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A. C4H9OH , C3H7COOH, CH3COOC2H5.	B. CH3COOC2H5 ,C4H9OH , C3H7COOH
C. C3H7COOH, C4H9OH, CH3COOC2H5,	D. C3H7COOH, CH3COOC2H5, C4H9OH
Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng đun nóng thu được sản phẩm là :
A. cả glucozơ và fructozơ	B. mantozơ
C. glucozơ	D. fructozơ
Câu 7: Chất nào sau đây không là este ?
A. CH3-COO-C6H5.	B. HCOOCH3.	C. CH3COOH.	D. CH3-COO-CH3.
Câu 8: CH3-COO-C2H5 phản ứng được với:
A. dung dịch brom	B. Dung dịch NaOH
C. Na	D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 9: Đun C2H5-COO-CH3 với NaOH ta thu được muối
A. C2H5-COONa và CH3-COONa	B. C2H5-COONa.
C. CH3-COONa	D. HCOONa
Câu 10: CH3-COO-CH=CH-CH3. Điều chế từ CH3COOH với chất nào ?
A. CH≡C-CH3.	B. C2H5OH	C. CH3-CH2=CH2-OH	D. HOCH2-CH2=CH3.
Câu 11: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.
A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 12: Hợp chất nào sau đây có đầy đủ tính chất 1 anđehit
A. fructozơ.	B. glucozơ
C. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.	D. glucozơ, fruc
Câu 13: Sử dụng 1 tấn khoai (chứa 19% tinh bột) để điều chế glucozơ. Tính khối lượng glucozơ thu được, biết hiệu suất phản ứng đạt 70%
A. 630 kg	B. 675 kg	C. 700 kg.	D. 1286 kg
Câu 14: Thuỷ phân chất nào cho 1 loại monosaccarit.
A. Saccarozơ	B. Tinh bột
C. Tinh bột và Xenlulozơ	D. Xenlulozơ
Câu 15: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ
A. Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ.	B. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.
C. Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ	D. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ.
Câu 16: Phát biểu nào về glucozơ là không đúng.
A. dạng mạch hở, glucozơ là poliancol
B. trong tự nhiên, glucozơ tồn tại chủ yếu ở 2 dạng mạch vòng: α, β.
C. dạng mạch hở, glucozơ là 1 anđehit
D. glucozơ là đừơng mía
Câu 17: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?
A. Etyl axetat	B. Este đơn chức	C. Muối	D. Chất béo
Câu 18: Thuốc nào có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch sau: glixerol, glucozơ và anđehit axetic.
A. Na.	B. Cu(OH)2
C. dung dịch AgNO3/NH3.	D. nước brom
Câu 19: Tính khối lượng gạo (chứa 80% tinh bột) cần lấy để điều chế được 10 lít ancol etylic 36,80. Biết hiệu suất phản ứng điều chế đạt 50%. Cho biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml;
A. 12960 gam	B. 16200 gam	C. 8100 gam	D. 20250 gam.
Câu 20: Chất nào sau đây dùng làm xà phòng:
A. CH3-COONa	B. CH3-[CH2]14-COOCa
C. CH3-[CH2]14-COOH	D. CH3-[CH2]14-COONa
Câu 21: Công thức chung của este no đơn chức là:
A. CnH2n+2O2 (n≥2)	B. CnH2nO2 (n≥2)	C. CnH2nO2 (n≥3)	D. CnH2n-2O2 (n≥4)
Câu 22: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo chưa no	B. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no
C. chủ yếu là các axit béo no	D. ancol chưa no
Câu 23: Một este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun X với NaOH thu được muối CH3-COONa. Vậy công thức cấu tạo của X là:
A. CH3-COO-(CH3)CH3.	B. CH3-COO-CH3.
C. C2H5-COO-CH3.	D. CH3-COO-C2H5.
Câu 24: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Có mấy bị thuỷ phân trong môi trường axit, nóng.
A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docKIEM TRA LAN I_HOÁ 12 CƠ BẢN_209.doc