Đề thi thử đại học lần 1 môn: hoá học

01. Cho biết cấu hình phân lớp eletron ngoài cùng của ion M2+.Biết ZM = 26.

A. 3d5. B. 4s2 C.4s1. D. 3d6.

02. Dãy gồm các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch nước Brom?

A. HF, H2S, NaOH. B. KI, NH3, Fe2(SO4)3 C.H2S, SO2, NH3. D. CuO, KCl, SO2.

 

doc7 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 môn: hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
). Giá trị của m là
A. 33 gam.	B. 43,8 gam.	C. 40,8 gam.	D. 20,4 gam.
08. Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưởng tính ?
A. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Na[Al(OH)4], K2CrO4 .	B. Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Cr(OH)3.
C. Al, Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3, CrO3. 	D. NaHCO3, Al(OH)3, ZnO, H2O, Cr2O3.
09. Trong các chất NaHSO4, NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3,CO2, AlCl3. Số chất khi tác dụng với dung dịch NaAlO2 thu được Al(OH)3 là
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
10. Cho 30 gam hỗn hợp 3 axit gồm HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 13,44 lít CO2 (đktc). Sau phản ứng lượng muối khan thu được là .
A. 54 gam.	B. 43,2 gam.	C. 43,8 gam.	D. 56,4 gam.
11. Cho 275 ml dung dịch Ba(OH)2 và NaOH có PH = 13 vào 225 ml dung dịch HNO3 0,1M. Dung dịch thu được sau khi trộn có PH bằng.
A. 11	B. 12	C. 2	D. 3
12. Để tách được CH3COOH từ hổn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH ta dùng hoá chất nào sau đây?
A. và dung dịch HCl	B. H2SO4 đặc
C. Ca(OH)2 và dung dịch H2SO4	D. CuO (to) và AgNO3/NH3 dư
13. Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 20,16 lít khí NO và NO2 theo tỉ lệ mol 1:2 (không có NH4NO3) và còn lại 15 gam chất rắn không tan gồm 2 kim loại. Giá trị của m là
A. 57.	B. 42.	C. 28.	D. 43.
14. Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là
A. 2,24 lít.	B. 1,68 lít	C. 3.36lít.	D. 4,48 lít
15. Cho 29,8 gam hổn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là
A. C2H7N và C3H9N	B. CH5N và C2H7N	
C. C3H7N và C4H9N	D. C3H9N và C4H11N
16. Khi cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu vào dung dịch H2SO4 loảng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y?
A. BaCl2, HCl, Cl2 	B. NaOH, Na2SO4,Cl2.
C. Br2, NaNO3, KMnO4, .	D. KI, NH3, NH4Cl .
17. Trong các loại tơ sau : tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, Tơ lapsan, nilon-6,6. Số tơ được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là.
A. 4	B. 2.	C. 1.	D. 3
18. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Các dung dịch glixin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ.
B. Liên kết peptit là liên kết tạo ra giữa 2 đơn vị α aminoaxit
C. Cho Cu(OH)2 trong môi trường kiềm vào dung dịch protein sẻ xuất hiện màu tím xanh
D. Polipeptit kém bền trong môi trường axit và bazơ.
19. Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ?
A. saccarozơ và xenlulozơ	B. Tinh bột và mantozơ
C. Tinh bột và xenlulozơ	D. Saccarozơ và mantozơ
20. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hổn hợp KOH aM và Ca(OH)2 1M thu được dung dịch X và 10 gam kết tủa. Giá trị của a là.
A. 1M.	B. 2M. 	C. 8M	D. 4M
21. Cho V lít hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4 , trong đó số mol của C2H2 bằng số mol của C2H4 đi qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 100%) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc), biết tỷ khối hơi của hỗn hợp Y đối với H2 là 6,6. Nếu cho V lít hỗn hợp X đi qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình Brom tăng
A. 4,4 gam.	B. 5,4 gam.	C. 2,7 gam.	D. 6,6 gam.
22. Chất X bằng một phản ứng tạo ra C2H5OH và từ C2H5OH bằng một phản ứng tạo ra chất X .Trong các chất C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOC2H5, C2H5ONa ,C2H5Cl số chất phù hợp với X là
A. 6	B. 3	C. 4	D. 5
 23. Chia 29,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành hai phần bằng nhau
 phần 1 cho tác dụng hết với Na tạo ra 0,15 mol H2
phần 2 đem oxi hoá hoàn toàn bằng CuO, to thu được hỗn hợp 2 andehit, cho toàn bộ hỗn hợp 2 andehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 86,4 gam Ag. Hai ancol là
A. C2H5OH và C2H5CH2OH	B. CH3OH và C2H5CH2OH
C. CH3OH và C2H3CH2OH	D. CH3OH và C2H5OH
24. Cho một andehit X mạch hở biết rằng 1 mol X tác dụng vừa hết 3 mol H2 (xt:Ni,to) thu được chất Y, 1mol chất Y tác dụng hết với Na tạo ra 1 mol H2. Công thức tổng quát của X là
A. CnH2n-1(CHO)3	B. CnH2n-2(CHO)2	C. CnH2n-1CHO	D. CnH2n(CHO)2 
25. Hoá hơi 2,28 gam hổn hợp 2 andehit có thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện, mặt khác cho 2,28 gam hổn hợp 2 andehit trên tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 15,12 gam Ag. Công thức phân tử 2 andehit là.
A. CH2O và C2H4O.	B. CH2O và C3H4O.	C. C2H4O và C2H2O2.	D. CH2O và C2H2O2
26. C4H11N có số công thức cấu tạo của amin mà khi tác dụng với hổn hợp HCl và NaNO2 có khí thoát ra là.
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
27. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm NaOH, NaCl, BaCl2, Ba(OH)2 chỉ cần dùng thuốc thử
A. H2O và CO2 	B. dung dịch (NH4)2SO4 	C. dung dịch H2SO4	 D. quỳ tím 
 28. Cho phản ứng N2(k) +3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ∆H = -92 kJ (ở 450oC, 300 atm )
để cân bằng chuyển dịch về phía phân huỷ NH3 ta áp dụng yếu tố 
A. tăng nhiệt độ và tăng áp suất	B. giảm nhiệt độ và giảm áp suất 
C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất 	D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất
29. Điện phân 2 lít dung dịch hổn hợp gồm NaCl và CuSO4 đến khi H2O bị điện phân ở hai cực thì dừng lại, tại catốt thu 1,28 gam kim loại và anôt thu 0,336 lít khí (ở đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi thì PH của dung dịch thu được bằng.
A. 2	B. 12	C. 13	D. 3
30. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 axit no thu được 11,2 lít CO2 (đktc), mặt khác 0,3 mol hổn hợp X tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M. Hai axit là.
A. HCOOH và (COOH)2	B. HCOOH và C2H5COOH
C. CH3COOH và CH2(COOH)2	D. CH3COOH và (COOH)2
31. Trong các hoá chất Cu, C, S, Na2SO3, FeS2 , O2, H2SO4 đặc. Cho từng cặp chất phản ứng với nhau thì số cặp chất có phản ứng tạo ra khí SO2 là.
A. 8	B. 9	C. 6	D. 7
32. Trong các chất: p-NO2C6H4OH, m-CH3C6H4OH, p-NH2C6H4CHO, m-CH3C6H4NH2. Chất có lực axit mạnh nhất và chất có lực bazơ mạnh nhất là: 
A. p.O2N-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2 	B. m.CH3-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2
C. m.CH3-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO 	D. p.O2N-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO.
33. Nhiệt độ thường có số anken tồn tại ở thể khí mà khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm cộng là:
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
34. Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là
A. 5,6 gam.	B. 6,4 gam	C. 4,88 gam.	D. 3,28 gam.
 35. Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+
 - Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 21,05 gam.	B. 26,4 gam.	C. 20,4 gam.	D. 25,3 gam
36. Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 thu được hổn hợp X gồm Fe và FeO, hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 3 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loảng). Giá trị của m là
A. 34,8 gam.	B. 23,2 gam.	C. 11,6 gam.	D. 46,4 gam.
37. Trong các cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag . Cặp kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO3 đến phản ứng hoàn toàn có thể tạo ra dung dịch chứa tối đa 3 muối ( không kể trường hợp tạo NH4NO3) là.
A. (1) và (2) và (3)	B. (1)	C. (1) và (2)	D. (2) và (3)
38. Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xt: H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là
A. 26,4 gam.	B. 23,16 gam	C. 21,12 gam.	D. 22 gam
39. Trong điện phân và trong ăn mòn điện hoá thì trên cực âm lần lượt xẩy ra quá trình:
A. Oxi hoá và khử.	B. Oxi hoá và oxi hoá.	C. Khử và khử.	D. Khử và oxi hoá.
40. Cho m gam Mg vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2 , đến phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn.Giá trị của m là
A. 8,4 gam.	B. 24 gam	C. 6 gam.	D. 15,6 gam.
II. PHẦN RIÊNG (10 CÂU) (thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau)
 1. Phần dành cho thí sinh theo chương trình chuẩn.
41. Chất X có công thức phân tử C4H8O, biết X tác dụng với H2 (Ni,to) tạo ra Butan-1-ol . Số chất mạch hở phù hợp với X là
A. 5	B. 6	C. 2	D. 4
42. Khi nhúng một thanh Zn vào dung dịch hổn hợp gồm FeCl3, CuCl2, MgCl2 thì thứ tự các kim loại bám vào thanh Zn là 
A. Fe, Cu, Mg	B. Cu, Fe, Mg	C. Fe, Cu	D. Cu, Fe
43. Dãy sau gồm các dung dịch đều có PH lớn hơn 7 ?
A. KHCO3, Na2CO3, C6H5ONa	B. NaHSO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2
C. CuSO4, NH4Cl, AgNO3	D. NH4HCO3, FeCl3, CH3COONa
44. Trong các cặp chất sau đây: (a) C6H5ONa, NaOH; (b) C6H5ONa và C6H5NH3Cl ; (c) C6H5OH và C2H5ONa ; (d) C6H5OH và NaHCO3 (e) CH3NH3Cl và C6H5NH2 . Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch là
A. (a), (d), (e) 	B. (a),(b), (c), (d)	C. (a), (b), (d), (e)	D. (b), (c), (d)
45. Trong các chất sau : Cu(OH)2, AgNO3/NH3, (CH3CO)2O, dung dịch NaOH. Số chất tác dụng được với Mantozơ là
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
46. Dãy gồm các chất nào sau đây của crom chỉ thể hiện tính axit?
A. CrO, Cr2O3	B. Cr2O3, Cr(OH)3	C. CrO3, H2CrO4	D. Cr2O3, H2Cr2O7
47. Trong các dung dịch sau : Fe(NO3)3, HCl có sục khí O2, hổn hợp NaNO3 và HCl, H2SO4 loảng, HNO3 đặc .Số dung dịch hoà tan Cu là 
A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
48. Đun 19,8 gam hổn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp với H2SO4 đặc ở 140oC . Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%, sau phản ứng thu được 12,96 gam hổn hợp ete. Hai ancol là
A. C3H5OH và C4H7OH	B. C2H5OH và C3H7OH	C. CH3OH và C2H5OH	D. C3H7OH và C4H9OH
49. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình phản ứng?
A. CH3COOH, HCOOCH=CH2 	B. C2H2, CH3COOH	
C. C2H2, C2H5OH	D. C2H5OH, CH3COONa
50. Trong các thuốc thử sau : (1) dung dịch H2SO4 loảng , (2) CO2 và H2O , (3) dung dịch BaCl2 , (4) dung dịch HCl . Thuốc tử phân biệt được các chất riêng biệt gồm CaCO3, BaSO4, K2CO3,K2SO4 là
A. (1), (2), (4) 	B. (1), (2), (3)	C. (2) và (4)	D. (1) và (2)
 2. Phần dành cho các thí sinh theo chương trình nâng cao.
51. Trường hợp nào sau đây dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng?
A. cho dung dịch H2SO4 loảng vào dung dịch K2CrO4
B. cho dung dịch KOH vào dung dịch K2CrO4
C. cho dung dịch KOH vào dung dịch K2Cr2O7
D. cho dung dịch H2SO4 loảng vào dung dịch K2Cr2O7
52. Trong các dung dịch sau : Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch dùng để phân biệt được 2 khí CO2 và SO2 là 
A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
53. Cho 3 kim loại X,Y,Z biết Eo của 2

File đính kèm:

  • docDE THI THU DAI HOC LAN 1 SO 12 2010.doc